Aforti wznawia przekazywanie spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców

Aktualności 27.09.2019: Aktualizacja Aforti Finance razem z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania przez inwestorów. 

Dlaczego pożyczki Aforti Finance są spóźnione o ponad 60 dni i dlaczego wydaje się, że płatności z Aforti Finance nie są przekazywane? 

Aforti Finance kontynuuje przekazywanie płatności na rynek Mintos. Mintos przekazuje te płatności najpierw w celu pokrycia rozliczeń, które zgromadziły się w stosunku do inwestorów przed zawieszeniem automatycznych spłat i odkupem pożyczek udzielanych przez Aforti Finance, które miało miejsce w dniu 7 sierpnia 2019 r. (patrz poniżej wcześniejsze posty), a po drugie – w celu pokrycia bieżących spłat pożyczkobiorców i odkupu pożyczek w ramach pozostałego salda. W rezultacie niektóre pożyczki na razie nadal mają ponad 60 dni opóźnienia

Jak często Aforti Finance dokonuje płatności na rzecz Mintos?

Aforti Finance przekazuje płatności maksymalnie raz dziennie.

Jaka jest sytuacja finansowa Aforti Finance?

Wyniki finansowe są bezpośrednim odzwierciedleniem wyników portfela pożyczkowego. Najlepiej jest to przedstawione w raportach finansowych Aforti, do śledzenia których zachęcamy. Raporty te wykorzystujemy w prowadzonym przez nas badaniu due diligence, a także aktualizacji oceny ryzyka. Więcej informacji na temat aktualizacji oceny ryzyka jest dostępnych we wcześniejszych postach na blogu na temat Aforti znajdujących się poniżej.

Czy Aforti przekazuje wszystkie środki, jakie otrzymuje, na poczet odpowiednich pożyczek finansowane za pośrednictwem Mintos?

Z tego, co widzimy, tak – Aforti przekazuje wszystkie środki, jakie dostaje na poczet odpowiednich pożyczek finansowanych na Mintos.

Czy otrzymujecie informacje zwrotne od Aforti Finance? Obecna statystyka jest co najmniej niepokojąca, ponieważ prawie nie ma bieżących pożyczek, a niektóre mają zaległości płatnicze wynoszące ponad 60 dni. Wiem, że przekazujecie środki za każdym razem, gdy otrzymujecie je od Aforti, ale wygląda na to, że przestali je przekazywać.

Aforti Finance przekazuje płatności, ale inwestorzy widzą opóźnienie z powodu wyżej wymienionych skumulowanych rozliczeń, które nadal pozostają nieuregulowane. Ściśle współpracujemy z kierownictwem Aforti Finance i codziennie śledzimy przekazywanie płatności.

Minął miesiąc od ostatniej aktualizacji dotyczącej Aforti Finance; dlaczego trwało to tak długo?

Poświęciliśmy czas na obserwację sytuacji i rozwiązanie problemów związanych z natychmiastową niepewnością, zapewniając, że przelewy płatności na rzecz inwestorów będą dokonywane codziennie.


Aktualności 16.08.2019: Od dzisiaj będziemy realizować płatności i transakcje odkupu i przekazywać je na konta inwestorów, gdy tylko firma Aforti Finance będzie dokonywać codziennych przelewów do Mintos w pełnej wysokości.

Od dzisiaj firma Aforti Finance wznawia przekazywanie płatności dokonywanych przez pożyczkobiorców inwestorom działających na rynku Mintos. Automatyczne spłaty i transakcje odkupu pożyczek udzielanych przez Aforti Finance zostały wcześniej, w dniu 7 sierpnia zawieszone. Od dzisiaj będziemy realizować płatności i przekazywać je na konta inwestorów, gdy tylko firma Aforti Finance będzie dokonywać codziennych przelewów do Mintos w pełnej wysokości.

Zakłócenia w przekazywaniu spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców od Aforti do Mintos były spowodowane technicznymi problemami związanymi z uzgadnianiem sald należnych kwot oraz rozbieżnościami odnośnie do statusu odkupowanych pożyczek, jakie pojawiły się w systemach informatycznych firmy Aforti i Mintos. Sytuacja ta skutkowała wystąpieniem braku dopasowania w przepływach pieniężnych i nieregularnym przekazywaniem przez Aforti spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców firmy do inwestorów działających na rynku Mintos.

W celu zapewnienia ochrony inwestorom, zawieszenie obrotu pożyczkami firmy Aforti Finance na rynku wtórnym będzie nadal obowiązywać, aż do odwołania.

Dziękujemy naszym inwestorom za cierpliwość, którą wykazali w okresie, gdy pracowaliśmy nad rozwiązaniem tej sytuacji.

Biorąc pod uwagę rozwój zdarzeń minionych i tych, które wystąpiły w bieżącym tygodniu w firmie Aforti Finance, ponownie przedstawiamy przekazywane przez nas informacje celem podsumowania zaistniałej sytuacji.

Dziewięć miesięcy temu, w grudniu 2018 roku, zaobserwowaliśmy pojawienie się słabszych wyników osiąganych przez pożyczki udzielane przez firmę Aforti Finance. Jednocześnie, z uwagi na problemy techniczne, pożyczki, które, według systemu informatycznego Aforti Finance, były na bieżąco obsługiwane, były zgłaszane, jako mające zaległości w spłacie, a tym samym, po stronie Mintos otrzymały status pożyczek podlegających odkupowi. Spowodowało to niedopasowanie pomiędzy przepływami pieniężnymi od pożyczkobiorców, które otrzymywała firma Aforti Finance, a przepływami pieniężnymi, które firma miała przekazywać inwestorom. W styczniu 2019 roku, po rozmowach z Aforti Finance, zawarliśmy obustronne porozumienie, iż w celu uniknięcia dalszych rozbieżności, Aforti Finance nie będzie udostępniać na rynku pierwotnym nowych pożyczek. Aforti Finance nadal prowadziła obsługę pożyczek, które były finansowane na rynku Mintos. Podobnie, inwestorzy mogli na rynku wtórnym dokonywać sprzedaży oraz kupować pożyczki udzielane przez Aforti Finance, które były udostępniane na Mintos.

W świetle opisanych powyżej problemów i niekorzystnych zmian zachodzących w nastrojach na polskim rynku sekurytyzacji i obligacji, przedstawiliśmy nasze stanowisko, dokonując w marcu 2019 roku obniżenia ratingu Aforti Finance do poziomu C+. W tym okresie, firma Aforti nadal obsługiwała pożyczki, a inwestorzy otrzymywali płatności, które były im należne. W rezultacie, całkowity portfel pożyczek udzielanych przez Aforti, które były udostępniane na rynku Mintos, zmniejszył się z 5,7 mln EUR, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku do kwoty 2,2 mln EUR, według stanu na 12 sierpnia 2019 roku.

W zeszłym tygodniu, z uwagi na rosnące niedopasowanie pomiędzy przepływami finansowymi, które firma Aforti Finance otrzymywała od pożyczkobiorców, a tymi które musiała przekazywać inwestorom, byliśmy świadkami wystąpienia zakłóceń w przekazywaniu przez Aforti Finance płatności inwestorom działających na rynku Mintos. W konsekwencji, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu automatycznych spłat i odkupu pożyczek. Zawiesiliśmy również obrót pożyczkami Aforti Finance na rynku wtórnym, aby chronić inwestorów, w czasie, gdy będziemy wyjaśniali zaistniałą sytuację. Niezwłocznie zorganizowaliśmy spotkanie z Aforti Finance w Warszawie w celu dokonania oceny przyczyny występujących opóźnień oraz, co najważniejsze, aby ustalić dalsze działania. Obecnie, firma Aforti Finance uporała się już z rozbieżnościami odnośnie do statusów pożyczek występującymi pomiędzy ich systemem informatycznym a systemem Mintos oraz zobowiązała się wznowić dokonywanie płatności na rzecz inwestorów.

Zespół Mintos uważnie śledził komentarze i pytania kierowane do naszego Zespołu ds. Obsługi Inwestorów, a także te, które były zamieszczane na naszym blogu oraz w mediach społecznościowych. Trochę czasu zabrało nam zebranie wszystkich faktów, ponowne ich sprawdzenie i potwierdzenie w Aforti Finance, która jest podmiotem zależnym publicznie notowanego Aforti Holdings, zanim podjęliśmy jakiekolwiek decyzje, czy działania, a następnie poinformowaliśmy o nich inwestorów. Nadal wyrażamy naszą wolę terminowego przekazywania naszym inwestorom informacji i realizowania przejrzystej współpracy z nimi.

W przypadku jakichkolwiek pytań z Waszej strony, prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. Obsługi Inwestorów. Zawsze z przyjemnością pomożemy.

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner