Aktualizacja Ratingów Mintos na marzec 2020 roku

Publikujemy zmiany w Ratingach Mintos dla szeregu firm pożyczkowych działających na Mintos, zgodnie z podjętymi decyzjami podjętymi przed rozwojem sytuacji spowodowanym pandemią COVID-19. 

Obecnie, dział ryzyka Mintos aktywnie przeprowadza ocenę wszystkich firm pożyczkowych na rynku Mintos w świetle panującej pandemii COVID-19. Kluczowymi czynnikami, na których się koncentrujemy to: bezpośredni wpływ pandemii na działalność firm pożyczkowych oraz zbliżająca się presja na źródła finansowania i płynności. Oceniamy również wszelkie pogorszenie jakości aktywów, które może wynikać z wprowadzanych zmian zasad regulacyjnych, a także presji na przychody spowodowanej niższymi wolumenami działalności. 

Aktualizacja zostanie opublikowana na blogu Mintos po dokonaniu oceny ogromnej ilości informacji, w tym skutków, jakie zmiany na globalnym rynku mogą mieć dla poszczególnych firm pożyczkowych.

Zmiany wynikające z aktualizacji ratingów Mintos opierają się na regularnie przeprowadzanym przeglądzie i monitorowaniu firm pożyczkowych działających na Mintos. Poddane ocenie informacje są analizowane, weryfikowane, podobnie jak potencjalne skutki pozytywnych lub negatywnych informacji. Jeśli zostaną one uznane za znaczące, zmiany takie przekładają się na obniżenie lub podwyższenie ratingów firm pożyczkowych. 

Firmy pożyczkowe, których dotyczy niniejsza aktualizacja ocen ratingowych Mintos, to: Aforti Finance,ITF Group Kredit24 oraz Grupa Mozipo. W związku z procesami likwidacyjnymi, dwie inne firmy pożyczkowe, których one dotyczą to: Monego i Peachy.

W przypadku wszystkich wymienionych firm, obecne oceny ratingowe na rynku Mintos zostaną obniżone. Oceny ryzyka dla firm pożyczkowych wymienionych w niniejszej aktualizacji zostaną zmienione w dniu 1 kwietnia 2020 roku.

 Należy pamiętać, że jeśli poniższe zmiany ratingów na Mintos mają wpływ na strategie inwestycyjne zintegrowane z Twoim portfelem, zawsze możesz odpowiednio dostosować swój portfel przed wprowadzeniem tych zmian.

Aforti Finance

Aforti Finance jest pozabankową firmą pożyczkową działającą w czterech regionach Polski i oferującą pożyczki dla MŚP. Spółka jest częścią Aforti Holding, który jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Większość pożyczkobiorców to przedsiębiorcy indywidualni, poszukujący pożyczek na kapitał obrotowy.

Tutaj można znaleźć informacje opublikowane na temat wydarzeń dotyczących funkcjonowania firmy Aforti Finance na Mintos.

Co się zmieniło?

Rating Aforti Finance został obniżony z poziomu C+ do D.

Dlaczego?

W sierpniu 2019 roku Mintos zawiesił dokonywanie automatycznych spłat i odkupów pożyczek udzielanych przez Aforti Finance na naszym rynku. Decyzja ta została podjęta w związku z określoną liczbą zaległych przelewów spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców na rzecz inwestorów na rynku Mintos. W ciągu ostatnich kilku miesięcy prowadziliśmy nieustanne negocjacje z zespołem zarządzającym firmą Aforti, pracując nad zapewnieniem jak najlepszego wyjścia z tej sytuacji dla dotkniętych nią inwestorów na Mintos. Zgodnie z ostatnią umową z firmą Aforti — zawartą jeszcze przed pandemią COVID-19 – spółka miała zacząć przekazywać swoje należności inwestorom na Mintos do końca marca 2020 roku. Do czasu opublikowania niniejszej aktualizacji Mintos Ratingów, Aforti nie dokonało tych płatności w całości, a także nie przedstawiło Mintosowi planu, w jaki sposób zaradzić temu brakowi płatności. Obecnie oceniamy najlepszy sposób działania w celu ochrony interesów inwestorów.

ITF Group

 Grupa ITF jest niebankową instytucją finansową z Bułgarii, podlegającą regulacjom Bułgarskiego Banku Narodowego. Firma dołączyła do rynku Mintos w 2016 roku, oferując krótkoterminowe pożyczki konsumpcyjne z gwarancją odkupu. 

Tutaj można znaleźć informacje opublikowane na temat wydarzeń dotyczących funkcjonowania firmy Grupy ITF na Mintos.

Co się zmieniło?

Rating ITF Group został obniżony z poziomu B- do C+.

Dlaczego?

Naszym zdaniem, obecne standardy dotyczące udzielania przez Grupę ITF pożyczek mogą prowadzić do powstania ryzykownej ekspozycji, przy czym większość procesów udzielania pożyczek odbywa się ręcznie. W związku z tym, portfel spółki pokazuje, że procent pożyczek zagrożonych jest powyżej średniej krajowej. Ponadto, spółka posiada wyższy niż w przeszłości wskaźnik dźwigni finansowej i rentowności krańcowej. 

Kredit24

Firma Kredit24 to internetowy pożyczkodawca Kazachstanu, który dołączył do rynku Mintos w 2018 roku. Firma jest członkiem Silkway Ventures, międzynarodowej grupy firm technologicznych zajmujących się finansami konsumenckimi i porównywaniem cen finansowych w Azji Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Tutaj można znaleźć informacje opublikowane na temat wydarzeń dotyczących funkcjonowania firmy Kredit24 na Mintos.

Co się zmieniło?

Rating Kredit24 został obniżony z poziomu C+ do C.

Dlaczego?

W trakcie naszej oceny, uznaliśmy konieczność podjęcia przez firmę dodatkowych działań w celu wzmocnienia jej procesów windykacyjnych oraz przeprowadzenia oceny dodatkowych, alternatywnych źródeł finansowania. Ponadto, w bieżącym roku zmienia się środowisko operacyjne w Kazachstanie. Działające na rynku firmy będą musiały uzyskać licencję na prowadzenie działalności gospodarczej, przy czym ta nowa regulacja zacznie obowiązywać od czerwca 2020 roku. 

Mozipo Group

Grupa Mozipo została założona na Litwie w 2007 roku. Firma dołączyła do Mintos w 2017 roku. Na rynku Mintos, firma Mozipo oferuje możliwość inwestowania w pożyczki z Danii, Litwy i Rumunii. Wszystkie pożyczki Grupy Mozipo są objęte gwarancją odkupu udzieloną przez Kalfo UAB, UAB Moment Credit, Mozipo Aps i Mozipo IFN S.A.

Tutaj można znaleźć informacje opublikowane na temat wydarzeń dotyczących funkcjonowania Grupy Mozipo na Mintos.

Co się zmieniło?

Rating Mozipo Group został obniżony z poziomu B- do C+.

Dlaczego?

Obniżenie ratingu Grupy Mozipo wynika z faktu wyższej niż u innych, porównywalnych firm, dźwigni finansowej, jej dużej zależności od ograniczonych źródeł finansowania oraz braku działań lub możliwości pozyskania dodatkowego kapitału. Jakość portfela pożyczkowego grupy jest niższa niż średnia krajowa i średnia dla tego segmentu w Danii i Rumunii. Z tego też powodu oraz ze względu na znaczący spadek działalności firmy, Grupa nie osiągnęła rentowności.

Proces likwidacji i zamykania firmy przyczyną ustalenia ratingu dla Monego i Peachy na poziomie „D”

W przypadku Monego i Peachy, ocena na poziomie „D” została wprowadzona z powodu procesu administracyjnego, gdyż w obu firmach rozpoczęto proces likwidacji, odpowiednio w Kosowie i Wielkiej Brytanii. Po dokonaniu wszystkich spłat na rzecz inwestorów działających na Mintos i zakończeniu procesu likwidacji firmy te zostaną usunięte z rynku Mintos.

Monego

Przed cofnięciem licencji firmy Monego przez Centralny Bank Kosowa (CBK) w grudniu 2019 roku, spółka była jednym z największych niebankowych pożyczkodawców oferujących szybkie pożyczki w Republice Kosowa. W międzyczasie CBK wyznaczył likwidatora dla firmy Monego Kosovo. Pod koniec 2019 roku przedstawiciele firmy Monego spotkali się z likwidatorem, aby uzyskać więcej informacji i ustalić pierwszeństwo roszczeń inwestorów działających na Mintos wobec firmy Monego, którzy posiadali aktywne inwestycje w pożyczki udzielane przez Monego do czasu cofnięcia licencji dla firmy. Inwestorzy Mintos, jako wierzyciele Monego, mieli przedłożyć swoje roszczenia w lutym 2020 roku.

Tutaj można znaleźć informacje opublikowane na temat wydarzeń dotyczących funkcjonowania firmy Monego na Mintos.

Co się zmieniło?

Rating Monego został obniżony z poziomu C+ do D.

Dlaczego?

Firma Monego Kosovo jest oficjalnie w trakcie procesu likwidacji ustalonego przez Centralny Bank Kosowa, z uwagi na cofnięcie licencji firmy Monego w tym kraju. W procesie likwidacji, inwestorów z roszczeniami wobec firmy Monego reprezentuje Mintos. Do końca marca br. likwidator dokonał pierwszych płatności na rzecz inwestorów na Mintos mających inwestycje w pożyczki firmy Monego.

Peachy

Peachy jest firmą świadczącą usługi finansowe przez Cash On Go Ltd. zarejestrowaną w Anglii i Walii. Firma zajmowała się udzielaniem krótkoterminowych pożyczek natychmiastowych i była jednym z pierwszych pożyczkodawców internetowych, który uzyskał certyfikat Urzędu ds. Postępowania Finansowego (Financial Conduct Authority (FCA)). W marcu 2020 roku, po wprowadzeniu przez FCA nowych wymogów regulacyjnych dotyczących Peachy, firma poinformowała swoich klientów i partnerów o zaprzestaniu działalności w Wielkiej Brytanii. Na podstawie tej decyzji, firma Peachy przystąpiła do realizacji procesu administracyjnego w celu przeprowadzenia likwidacji prowadzonej działalności. 

Tutaj można znaleźć informacje opublikowane na temat wydarzeń dotyczących funkcjonowania firmy Peachy na Mintos.

Co się zmieniło?

Rating Peachy został obniżony z poziomu „C” do „D”.

Dlaczego?

Ocena „D” jest wynikiem dobrowolnego procesu upadłościowego Peachy oraz administracyjnego zakończenia działalności firmy. Jednakże, zgodnie z harmonogramem spłat, uzgodnionym z administratorami procesu, inwestorzy na Mintos będą nadal otrzymywać spłaty dokonywane przez pożyczkobiorców, zgodnie ze zwykłym harmonogramem, z ewentualnym niewielkim opóźnieniem. 


O Mintos Ratings 

Zespół Mintos ds. Ryzyka ocenia firmy pożyczkowe na podstawie prowadzonej przez nie działalności, zarządzania, finansów, apetytu na ryzyko, wyników portfela i otoczenia regulacyjnego, a także działalności w kraju lub krajach, w których funkcjonują oraz na rynku Mintos. Raport Ratingowy jest przewodnikiem, który oferujemy inwestorom Mintos, aby pomóc im poruszać się po zróżnicowanym wachlarzu możliwości inwestycyjnych na rynku Mintos, jednocześnie umożliwiającym dokonanie oceny ryzyka. 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o ratingach Mintos, możesz przeczytać więcej tutaj. 

Ważna uwaga

Należy pamiętać, że istniejące strategie Auto Invest nie dostosowują się automatycznie po podwyższeniu ratingu ryzyka. Jeśli chcesz zacząć lub przestać inwestować w te pożyczki, musisz ręcznie dostosować ustawienia w Auto Invest.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner