AML – digitālās personas aizsardzība

Pakļauti nemitīgiem izaicinājumiem no inovatīviem finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem, likumdevēji nepārtraukti pielāgo tiesiskās normas, lai ar tādiem rīkiem kā identitātes verifikācija aizsargātu klientus, uzņēmumus un to biznesa klientus no nelegālām darbībām, kas var apdraudēt visu minēto pušu integritāti un drošību. No vietējās un globālās likumdošanas izrietošais naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas regulējums (AML) tiek pozicionēts kā tiesikais sargs, kas aizsargā uzņēmumus un to klientus no nelegālām ar naudu saistītām darbībām.

2018. gadā publicētās Eiropas Piektās direktīvas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (AMLD V) 22. apsvērumā ir atzītas jaunāko tehnoloģiju iespējas nodrošināt drošu attālinātas elektroniskās identitātes verifikācijas veidu, norādot, ka precīza fizisko un juridisko personu datu identifikācija un verifikācija ir svarīga cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu.Jaunākie tehniskie sasniegumi darījumu un maksājumu digitalizācijā nodrošina drošu attālinātu vai elektronisku identifikāciju.

Mintos un AML ievērošana

2015. gadā pieņemtā Ceturtā direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (AMLV IV) ir Eiropas regula, kas aizsargā uzņēmumus un lietotājus no nelikumīgiem pārkāpumiem. Tas ir galvenais juridiskais instruments, ar kuru novērst Savienības finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas nolūkos, un tās mērķis ir aizsargāt finanšu sistēmu, novēršot, atklājot un izmeklējot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu.

 
Pieprasījums verificēt identitāti, kas jāievēro arī Mintos, izriet no direktīvas 14. panta, kurā noteikts, ka ES dalībvalstīm ir jāpieprasa klienta verifikāciju, pirms biznesa attiecību nodibināšanas un pirms darījumu veikšanas.

2018. gada jūlijā tika apstiprināta Piektā direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (AMLD V), kurā ir veikti ar elektronisko verifikāciju saistīti grozījumi. Izmaiņu ieviešanu esošajos noteikumos veicināja finanšu pakalpojumu vides uzplaukums, pateicoties virknei jaunu tiešsaistes pakalpojumu un uzņēmumu.

Saskaņā ar šiem grozījumiem dalībvalstīm ir jānodrošina, ka atbildīgie subjekti, pie kuriem vēršas klients, veic piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu, ka klienti sniedz atbilstīgas identifikācijas un datu verifikācijas kopijas “pēc pieprasījuma un nekavējoties”, pievienojot grozījumu:“tostarp, ja pieejami, datus, kas iegūti, izmantojot elektroniskās identifikācijas līdzekļus, atbilstīgus uzticamības pakalpojumus, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 910/2014, vai jebkādus citus drošus, attālinātus vai elektroniskus identifikācijas procesus, kurus reglamentē, ir atzinušas, apstiprinājušas vai pieņēmušas attiecīgās valsts iestādes.”

Mintos Marketplace AS (turpmāk tekstā – Mintos) ir Eiropas Savienības dalībvalstī Latvijā izveidots un reģistrēts uzņēmums, un tas darbojas, stingri ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, tostarp Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu (AML likums).

Saskaņā ar AML likumu Mintos ir jānovērš visi iespējamie nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riski, kā arī jāidentificē un jāziņo par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem.

AML likuma ievērošana Mintos darbībā

“Lai tautas drošība ir augstākais likums.” (Marks Tullijs Cicerons)

1. Likuma īstenošana uzņēmējdarbībā

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un “Pazīsti savu klientu” (KYC) noteikumi ir konkrētas darbības, kas izriet no iepriekšminētajiem likumiem un noteikumiem. No tiem izriet arī Mintos AML atbilstības prasības. Mēs šo praksi pieņēmām bez vilcināšanās, lai aizsargātu mūsu aizdevumu tirgu un visus tā darbībā iesaistītos. Mintos iekšējā AML komanda ir kompetenta izmeklēt un apstrādāt visas aizdevumu tirgū konstatētās aizdomīgās darbības un personas.

2. Identitātes verifikācija, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

2018. gada beigās mēs ieviesām attālinātu identitātes verifikācijas procedūru, kuru nodrošina Veriff. Veriff piedāvā augstas klases video verifikāciju, kuras laikā sistēma nolasa datus no dokumenta un pārbauda tā derīgumu, savukārt sejas salīdzināšanas algoritmi analizē personas identitāti. Tālākajā procesā un, ja nepieciešams, uzņēmums sadarbojas ar dažādiem reģistriem, kas nodrošina iespēju padziļināti novērtēt datu ticamību.

3. Uzņēmuma integritāte, klientu drošība

Ieviešot AML procedūras, Mintos īsteno atbildīgu pieeju noteiktajām prasībām un saglabā neskartu uzņēmuma integritāti. Turklāt šādā veidā Mintos nodrošina arī drošu un juridiski pasargātu vidi investoru darbībai aizdevumu tirgū. Identitātes verifikācija ļauj līdz minimumam samazināt trešo personu veiktu krāpniecisku darbību iespējamību.

4. Mīts par “nevajadzīgiem sarežģījumiem”

Ir bijuši gadījumi, kad daži investori, kuri nelabprāt piekrīt veikt verifikāciju, kas nodrošinātu turpmāku iespēju investēt Mintos aizdevumu tirgū, ir apšaubījuši Mintos AML procedūru nepieciešamību un jautājuši, vai mums tiešām ir pienākums paaugstināt drošības līmeni aizdevumu tirgum, kurā kopumā ir tikuši finansēti aizdevumi 3,7 miljardu EUR apmērā?

Tieši pateicoties AML principu ieviešanai, Mintos var piedāvāt drošu un netraucētu pakalpojumu 200 000+ investoru. Darbojoties saskaņā ar AML procedūru prasībām, mēs spējam izvairīties no nevajadzīgiem investoru darbības traucējumiem, kas rastos, ja mēs neievērotu AML noteikumus.

5. KYC un AML globālā līmenī

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības apkarošanas biroja datiem gada laikā visā pasaulē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apmēri veido 2% līdz 5% no pasaules IKP jeb 800 līdz 2 triljonus ASV dolāru. Lai panāktu AML un KYC ievērošanu, finanšu tehnoloģiju uzņēmumi izstrādā un ievieš digitālas krāpšanas novēršanas metodes. Ir daudz finanšu tehnoloģiju uzņēmumu, kas sniedz identitātes verifikācijas pakalpojumus citiem finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem. Īsumā – identitātes verifikācija ir pakalpojums, ko piedāvā un izmanto finanšu pakalpojumu jomā strādājoši uzņēmumi, un tas nodrošina, ka lietotāji un klienti sniedz informāciju, kas saistīta ar reālas personas identitāti.

Kopš 2015. gada Mintos investori procentu maksājumos vien ir nopelnījuši 66 miljonus EUR. 2019. gadā Mintos aizdevumu tirgum pievienojās 100 000 jaunu investoru, kuri to izvēlējās kā globāli pieejamu aizdevumu tirgu, lai veiktu investīcijas un gūtu peļņu. Mēs ļoti veiksmīgi atveram tirgu aizdevumiem kā jaunai aktīvu klasei. Atbilstība AML prasībām garantē panākumus gan Mintos, gan mūsu investoriem.

6. Datu privātums un aizsardzība

Mintos ir ieviesis arī Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 2016/679 (GDPR) atbilstošās politikas, procedūras un procesus. Visi klientu dati, kas saņemti saskaņā ar AML atbilstības procedūrām, tiek apkopoti un apstrādāti atbilstoši GDPR. Sīkāka informācija par to, kā dati tiek apstrādāti Mintos aizdevumu tirgū, ir atrodama Mintos privātuma politikā.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner