AML: střežíme osoby v digitálním světě

Stále nové výzvy, se kterými přicházejí inovativní fintech společnosti, nutí zákonodárce neustále upravovat právní předpisy tak, aby ochránili zákazníky, společnosti a obchodní klienty před ilegální činností, jež by mohla ohrozit integritu a bezpečnost všech zmíněných aktérů, pomocí nástrojů, jakým je například ověření totožnosti. Opatření proti praní špinavých peněz (Anti-Money Laundering, AML) ukotvená v místních i světových zákonech proto drží pomyslnou právní stráž, jež společnosti a jejich klienty chrání před vniknutím nezákonných peněžních činností. 

Evropská 5. směrnice proti praní špinavých peněz (AMLD V) z roku 2018 ve 22. bodě odůvodnění uznává možnosti, jimiž mohou rozvíjející se technologie zaručit bezpečné způsoby elektronického ověření totožnosti na dálku, a zmiňuje, že pro boj proti praní peněz nebo financování terorismu jsou nezbytné správná identifikace a ověření údajů fyzických a právnických osob. Nejnovější technický vývoj v oblasti digitalizace transakcí a plateb umožňuje bezpečnou identifikaci na dálku nebo elektronickou identifikaci.

Mintos a dodržování AML
Právním předpisem EU, který společnosti i uživatele střeží před narušením ilegální činností, je 4. směrnice proti praní špinavých peněz (AMLD IV), přijatá v roce 2015. Jedná se o hlavní právní nástroj zabraňující využívání finančního systému EU k účelům legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jejím cílem je ochrana finančního systému prostřednictvím předcházení, odhalování a vyšetřování praní peněz a financování terorismu. 

Požadavek na ověření totožnosti, jež je Mintos povinen plnit, pochází z Článku 14, ve kterém se uvádí, že členské státy EU musí vyžadovat, aby ověření totožnosti klienta proběhlo před vznikem obchodního vztahu nebo uskutečněním transakce.

V červenci 2018 byla schválena 5. směrnice proti praní špinavých peněz (AMLD V) obsahující změny týkající se elektronického ověřování, jelikož prostředí finančních služeb v posledních letech roste a vznik nových online služeb a podniků si žádá úpravu existujících nařízení.

Původní směrnice dále říká, že členské státy musí zajistit, aby povinné osoby, na které se klient obrátí, podnikly náležité kroky k zajištění toho, aby klienti poskytly příslušné kopie údajů o zjišťování a ověřování totožnosti, a to „na vyžádání neprodleně“, k čemuž nová směrnice dodává:případně včetně údajů získaných pomocí elektronických prostředků identifikace, příslušných služeb vytvářejících důvěru podle nařízení (EU) č. 910/2014 nebo jakéhokoli jiného bezpečného postupu identifikace na dálku nebo elektronické identifikace, regulovaného, uznaného, schváleného nebo přijatého příslušnými vnitrostátními orgány.

Jako společnost pocházející z Lotyšska, členského státu EU, která je registrovaná tamtéž, provozuje Mintos Marketplace AS (Mintos) svou obchodní činnost v přísném souladu s právními předpisy Lotyšské republiky, včetně Zákona o prevenci praní špinavých peněz, terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení (AML zákon).

V souladu s AML zákonem je Mintos povinen předcházet veškerým rizikům souvisejícím s praním špinavých peněz, terorismem a financováním šíření zbraní hromadného ničení a rozpoznávat a hlásit nezvyklé a podezřelé transakce. 

AML zákon v praxi Mintosu

„Bezpečí lidu jest nejvyšším zákonem.“ (Marcus Tullius Cicero)

1. Od zákonu k obchodní praxi

Předpisy proti praní špinavých peněz (AML) a „know your customer“ (poznejte svého klienta, KYC) jsou konkrétními opatřeními plynoucími z výše zmíněných zákonů a směrnic. Požadavky na dodržování AML na Mintosu tedy taktéž vzešly z těchto opatření. Přesto jsme dané postupy přijali bez otálení, abychom ochránili naše tržiště a všechny subjekty zapojené do jeho fungování. Domácí AML tým Mintosu je vyškolen vyšetřovat a zpracovávat všechny podezřelé činnosti a jedince na tržišti. 

2. Ověření totožnosti za účelem zamezení praní špinavých peněz

Na konci roku 2018 jsme zavedli postup ověřování totožnosti na dálku, zajišťovaný společností Veriff, který nabízí špičkový způsob ověření pomocí videa, během kterého je systém schopen přečíst údaje na dokladu totožnosti a zkontrolovat jeho platnost, zatímco algortimy pro porovnání obličeje analyzují totožnost osoby. V dalších krocích procesu, pokud je to potřeba, společnost spolupracuje s různými registry, které umožňují hloubkovou kontrolu spolehlivosti dat. 

3. Integrita společnosti, bezpečnost zákazníků

Díky implementovaným AML postupům se Mintos nejen chová zodpovědně s ohledem na dodržování požadovaných předpisů, aniž by ohrožoval integritu společnosti, ale zároveň takto poskytuje bezpečné prostředí s právní ochranou pro činnost investorů na tržišti. Ověření totožnosti je také zárukou, že pravděpodobnost podvodné činnosti prováděné třetími stranami je snížena na minimum. 

4. Mýtus o „zbytečných komplikacích“

V několika málo případech pochybovali někteří investoři neochotní podstoupit proces ověření, aby mohli s Mintosem nadále investovat, o nutnosti AML postupů na Mintosu. Jsme opravdu povinni přidávat další bezpečnostní vrstvy na tržišti s celkovým objemem 3,7 miliardy zafinancovaných úvěrů?

Právě díky zajištění dodržení AML předpisů je Mintos schopen nabízet své služby bezpečně a nepřerušeně svým 200 000+ investorům. Jelikož svou činnost provozujeme tak, jak si AML postupy žádají, můžeme se vyvarovat občasným zbytečným přerušením činnosti investorů, ke kterým by v případě nedodržování AML předpisů jinak mohlo docházet. 

5. KYC & AML v globálním měřítku

Podle odhadů Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu se roční objem vypraných peněz globálně pohybuje mezi 2 % a 5 % světového HDP, tedy mezi 800 miliardami a 2 biliony dolarů. Za účelem dodržování AML a KYC předpisů společnosti v oboru finančních technologií vyvíjí a implementují nové metody prevence digitálních podvodů. Existuje i mnoho fintech společností, které služby ověřování totožností poskytují dalším fintech společnostem.
Ověřování totožnosti je zkrátka služba, která je poskytována a využívána podniky v sektoru finančních služeb a díky které je zaručeno, že uživatelé a klienti společnostem poskytnou informace navázané na totožnost skutečných osob.

Od roku 2015 vydělali investoři Mintos jen na úrocích již 66 milionů EUR a jen za rok 2019 si Mintos vybralo 100 000 nových investorů jako své globálně přístupné tržiště pro investice a výdělek z nich. Otevíráme trh úvěrům jako nové třídě aktiv a děláme to s velkým úspěchem. Plnit požadavky AML předpisů znamená chránit tento úspěch, a to jak pro Mintos, tak i pro investory na našem tržišti.

6. Ochrana osobních údajů

Mintos také zavedl strategie, postupy a procesy související s dodržováním Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) Evropské unie. Všechny osobní údaje klientů, jež jsou obdrženy v rámci postupů dodržování AML předpisů, jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s GDPR. Podrobnější informace o tom, jak jsou osobní údaje na tržišti Mintos zpracovávány, můžete nalézt v Mintos Zásadách ochrany osobních údajů.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner