Atjaunināti aizdevēju klasifikācijas kritēriji

Pārejas procesa ietvaros no Mintos riska reitingiem uz Mintos Risk Score mēs esam pārskatījuši statusa “Saistības nepildošs” kritērijus un gribam par tiem informēt, lai uzlabotu to saprotamību.

Mintos platformā esošam aizdevējam var tikt piešķirts kāds no trīs šādiem statusiem:

Aktīvs : aizdevējs var izvietot aizdevumus pirmreizējā un otrreizējā tirgū.

Apturēts: iespēja izvietot aizdevumus abos tirgos var tikt pārtraukta vai ierobežota, lai gan mēs paredzam, ka procesā esošie maksājumi tiks nosegti. Laika gaitā šo statusu var atcelt.

Saistības nepildošs: aizdevējs vairs nevar izvietot aizdevumus pirmreizējā tirgū, un tā izsniegtie aizdevumi nav pieejami tirdzniecībai otrreizējā tirgū. Pastāv paaugstināts risks, ka visi ekspozīcijas maksājumi netiks atmaksāti pilnībā, tomēr n obligāti pilns līdzekļu zaudējums investoriem ar investīcijām saistības nepildošā aizdevēja izsniegtajos aizdevumos vai zaudējumi katram investoram.

Pirms mēs dalāmies ar “Saistības nepildošs” statusa kritērijiem, mēs vispirms gribam atkārtoti uzskaitīt kritērijus, kāpēc Mintos platformā esoša aizdevēja darbība var tikt apturēta.

Ko nozīmē apturēšana

Konkrēta aizdevēja darbība tiek apturēta, ja uzņēmums nepārskaita aizņēmēju maksājumus investoriem un/vai nepilda savu atpirkšanas garantiju.

Pēc apturēšanas jaunas investīcijas konkrētā aizdevēja izsniegtos aizdevumos nav iespējams veikt līdz brīdim, kad apturēšana tiek atcelta. Aizdevēja apturēšana pirmreizējā un otrreizējā tirgū tiek veikta, lai aizsargātu investoru intereses, neļaujot veikt investīcijas jaunos aizdevumos pirmreizējā tirgū vai pārdot esošos konkrētā aizdevēja izsniegtos aizdevumus otrreizējā tirgū. Apturot aizdevēja darbību otrreizējā tirgū, tiek aizsargāti arī investori, kuriem ir mazāka informācija par aizdevēja pašreizējo statusu. 

Investoriem ir jāņem vērā, ka mēs varam atcelt darbības apturēšanu otrreizējā tirgū, ja redzam, ka sākotnēji identificētā situācija, ko izcēla publiska vai nepubliska informācija, nerada pietiekamas šaubas par aizdevēja spēju pārskaitīt aizņēmēju maksājumus investoriem un izpildīt atpirkšanas saistības, vai ja tiek panākta vienošanās, un ir pamatota cerība, ka aizdevējs veiks turpmākus aizņēmēju maksājumu pārskaitījumus pilnā apmērā. Plašāka informācija par darbībs apturēšanas otrreizējā tirgū atcelšanu ir pieejama šeit.

Parasti aizdevēja darbība tiek apturēta, pirms tam tiek piešķirts statuss “Saistības nepildošs”, bet atsevišķos gadījumos tas var notikt vienlaikus. Tas nozīmē, ka ne visi apturētie uzņēmumi ir saistības nepildoši, bet visi saistības nepildošie aizdevēji ir apturēti.

Atjaunināti “Saistības nepildošs” statusa kritēriji

Mēs esam pārskatījuši “Saistības nepildošs” statusa kritērijus, pamatojoties uz Bāzeles vadlīnijām, kas ES tiek īstenotas ar Kapitāla prasību regulu (CRR), lai pēc iespējas vairāk saskaņotu Mintos izmantoto saistību neizpildes definīciju ar finanšu nozarē izmantoto definīciju, vienlaikus ņemot vērā mūsu un aizdevēja sadarbību.

Ja aizdevējam Mintos platformā ir piešķirts statuss “Saistības nepildošs”, ir trīs iespējamie kritēriji (viens vai vairāku kritēriju kombinācija), kas būtu noveduši pie tā:

1) pašreizējās aplēstās naudas plūsmas nav pietiekamas, lai nosegtu visu ekspozīciju

Mēs izvērtējam, vai paredzamās atmaksas no investoru iegādātajiem pamatā esošajiem aizdevumiem, bet atpirkšanas garantijas gadījumā – naudas plūsmas no aizdevēja kopējā portfeļa un darbības – ir pietiekamas, lai pilnībā segtu līgumā paredzētos maksājumus investoriem. Ja mēs konstatētu pilnīgai atgūšanai nepieciešamo summu nepietiekamību, mēs piešķirtu statusu “Saistības nepildošs” neatkarīgi no iztrūkuma lieluma.

2) aizdevējs ir pasludinājis bankrotu vai notiek maksātnespējas process (ieskaitot piespiedu likvidāciju), vai uzņēmums ir pakļauts juridiskai aizsardzībai

Trešo personu, piemēram, administratora vai likvidatora, iesaistes dēļ ir paaugstināts risks, ka aizdevējs nepildīs atpirkšanas garantiju vai nepārskaitīs aizņēmēju maksājumus pilnā apmērā, pat ja pašreizējās naudas plūsmas prognozes par to neliecina. Šo procesu ietekme var atšķirties, pamatojoties uz katrai valstij specifiskajiem tiesību aktiem. Piemēram, vienā valstī licences atsaukšana var ļaut aizdevējam uzsākt brīvprātīgu likvidāciju un turpināt apkalpot aizdevumus, un uz to neattiektos šis kritērijs, savukārt citur tāda pati atsaukšana prasītu obligātu likvidāciju, ko veiktu iecelts administrators, un tas nozīmētu, ka uz to attiektos šis kritērijs.

3) 180 dienu laikā pēc uzņēmuma darbības apturēšanas nav panākta vienošanās par pārstrukturēšanas risinājumu

Pamatojoties uz mūsu pieredzi, 180 dienām vajadzētu būt pietiekami, lai panāktu vienošanos par saprātīgu pārstrukturēšanas līgumu ar grūtībās nonākušo aizdevēju. Mēs uzskatām, ka ar aizdevēju ir panākta vienošanās par pārstrukturēšanas risinājumu pat ja vēl nav parakstīta oficiāla vienošanās, bet maksājumi tiek veikti saskaņā ar plānu.

Šo definīciju izmaiņu rezultātā šādi iepriekš apturētie aizdevēji tagad saskaņā ar iepriekš minētajiem kritērijiem ir klasificēti ar “Saistības nepildošs” statusu: 

 

1. kritērijs:  nepietiekamas naudas plūsmas

2. kritērijs:
tiesiskā aizsardzība, bankrots vai maksātnespēja

3. kritērijs: pārstrukturēšanas vienošanās nav panākta 180 dienu laikā

Capital Service

X

X

Cashwagon (VN, PH, ID)

X

   

Finko UA

X

   

Getbucks ZM

X

   

ExpressCredit ZM

X

   

 

Ko nozīmē pārskatītie kritēriji

Lai gan statuss “Saistības nepildošs” norāda uz paaugstinātu risku, ka ekspozīcija netiks atmaksāta pilnībā, tas nenozīmēvisu līdzekļu zaudējumu investoriem ar investīcijām šo uzņēmumu izsniegtajos aizdevumos vai zaudējumus katram investoram.

Mēs turpināsim darīt visu iespējamo, lai atgūtu pēc iespējas vairāk investoru līdzekļu, un atsevišķi informēsim par paredzamajām atgūstamajām summām katrā no situācijām, ja vien tas negatīvi neietekmēs mūsu spēju atgūt maksimālo iespējamo summu.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner