Beleggersbescherming in een gereguleerde omgeving

Financiële regelgeving stelt regels en beperkingen vast voor financiële instellingen om de stabiliteit van het financiële systeem te handhaven en consumenten te beschermen. In dit artikel bekijken we hoe Mintos wordt gereguleerd en hoe dit beleggers ten goede komt.

Belangrijkste punten

 • Betere bescherming voor beleggers dankzij een gereguleerde omgeving
 • De activa van de beleggers worden apart gehouden van de activa van Mintos
 • Beleggers zullen tot €20 000 worden beschermd onder het beleggerscompensaties telsel zodra Notes beschikbaar komen (details en uitzonderingen hieronder)

Het regelgevingskader voor Mintos

Het financiële systeem is een integraal onderdeel van ons dagelijks leven. We hebben bijvoorbeeld banken nodig om betalingen te verrichten of geld over te maken, of beleggingsondernemingen om ons geld te beleggen om toekomstig rendement te behalen. Niet of slecht gereguleerde financiële instellingen kunnen de stabiliteit van het financiële systeem ondermijnen en consumenten schaden.

Beleggingsondernemingen in de EU moeten voldoen aan verschillende wet- en regelgeving die gericht is op de bescherming van beleggers en de stabiliteit van het financiële systeem. Een combinatie van degelijke interne controlemechanismen, interne en externe audits en regelgevend toezicht zorgt ervoor dat ze strikt voldoen aan alle toepasselijke vereisten.

De meest prominente regels zijn:

 • MiFID en MiFIR
 • PRIIPs verordening
 • Prospectusverordening
 • Prudentiële regeling voor beleggingsondernemingen

MiFID en MiFIR

De Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) is een regelgevingskader dat tot doel heeft beleggers beter te beschermen en systeemrisico’s te beperken door gemeenschappelijke normen en regels vast te stellen voor beleggingsondernemingen die actief zijn in de Europese Unie. De MiFID stelt normen vast voor de organisatie en de bedrijfsvoering, zoals transparantieregels.[1]

De Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) vormt een aanvulling op de tweede Europese Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II). De verordening richt zich op zakelijke vereisten voor beleggingsondernemingen, zoals handelsrapportage en transactierapportage. MiFIR heeft tot doel de transparantie voor beleggers te vergroten en verplicht beleggingsondernemingen in de Europese Economische Ruimte tot het openbaar maken van bepaalde koersen en transacties.

PRIIPs verordening

De Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIP’s) regelgeving heeft tot doel de efficiëntie van de EU-markten te vergroten door beleggers te helpen de belangrijkste kenmerken, risico’s, voordelen en kosten van verschillende PRIIP’s beter te begrijpen en te vergelijken, door middel van toegang tot een kort en consumentvriendelijk document met essentiële informatie (Key Information Document, (KID)).

Prospectusverordening

 De Prospectusverordening schept een kader voor de opmaak, inhoud, en goedkeuring van prospectussen. Het heeft tot doel prospectussen korter en beleggersvriendelijker te maken. Het stelt ook een uniform formaat vast, zodat beleggers prospectussen voor verschillende beleggingen gemakkelijker kunnen vergelijken.

Prudentiële regeling voor beleggingsondernemingen

De richtlijn en verordening beleggingsondernemingen (IFD en IFR) voeren een prudentieel kader voor beleggingsondernemingen in. Dit kader omvat minimumkapitaalvereisten, een liquiditeitsbuffer en beperkingen van het concentratierisico op basis van de omvang van de activa van de onderneming en het risicogehalte van haar activiteiten.

Hoe regulering beleggers ten goede komt

Beleggen in een gereguleerde omgeving heeft vele voordelen voor beleggers.

Geschikt en passend productaanbod

Om ervoor te zorgen dat beleggers zich bewust zijn van de risico’s van beleggen bij Mintos, en dat hun financiële situatie hen in staat stelt deze risico’s te dragen, controleert Mintos of aangeboden producten passen bij hun verwachtingen en doelen, en geschikt zijn voor hun kennis en ervaring. Het resultaat van deze beoordeling bepaalt welke producten en diensten beschikbaar zullen zijn voor de belegger. Op onze blog kun je meer lezen over de beoordeling. Beleggen bij Mintos is niet zonder risico, dus het is niet geschikt voor beleggers die enkel kapitaal willen behouden. We adviseren beleggers om beleggingsdoelen te stellen die passen bij hun omstandigheden en risicotolerantie.

Beleggersvriendelijke presentatie van informatie

Om beleggers te helpen weloverwogen beslissingen te nemen over de belegging, krijgen ze gestandaardiseerde informatie in een consumentvriendelijk formaat. Deze informatie is bedoeld om beleggers inzicht te geven in het gedrag van beleggingsproducten en deze te vergelijken met andere producten. Mintos heeft ook verschillende kennisgevingen , zoals informatie over beleggingsrisico’s en kosten, en zal documenten met essentiële informatie (Key Information Documents (KID’s)) en prospectussen publiceren zodra Notes beschikbaar zijn. Houd ons in de gaten voor meer informatie over wat er binnenkort in een prospectus staat.

Bescherming van activa van beleggers

Het geld van beleggers wordt beschermd door het op speciale rekeningen bij banken te bewaren. Mintos is verplicht ervoor te zorgen dat het beschikbare saldo op de Mintos accounts van beleggers overeenkomt met het saldo op de beveiligde rekeningen bij banken. Dit geld wordt alleen gebruikt om de orders van beleggers uit te voeren om het geld te beleggen of op te nemen, of om kosten te dekken die aan Mintos moeten worden betaald. Het is Mintos niet toegestaan om haar eigen vermogen te combineren met het vermogen van beleggers. Schuldeisers van Mintos hebben niet het recht op zich te verhalen op de beveiligde rekeningen.

Financiële instrumenten die toebehoren aan de beleggers bij Mintos worden gescheiden gehouden van de eigen activa van Mintos. Deze instrumenten kunnen alleen worden gebruikt om de orders van de beleggers uit te voeren, bijvoorbeeld om de instrumenten te verkopen.

Beleggerscompensatiestelsel

Als erkende beleggingsonderneming zal Mintos deelnemen aan het nationale beleggerscompensatiestelsel zodra de Notes beschikbaar komen.

 • De compensatieregeling is opgesteld volgens Richtlijn 97/9/EG en geldt voor alle erkende beleggingsondernemingen en banken in het betreffende EU-land. Mintos zal zijn aangesloten aan het Letse   beleggersbeschermingsstelsel  zoals het in Letland wordt gereguleerd door de FCMC . Soortgelijke regelingen bestaan in andere EU-landen.
 • Het compensatiestelsel beschermt de middelen en financiële instrumenten van particuliere beleggers die door Mintos worden aangehouden.
 • Particuliere beleggers worden beschermd tegen blijvend verlies als gevolg van het verzuim van Mintos om de door Mintos aangehouden middelen of financiële instrumenten van de belegger over te dragen volgens de instructies van de belegger. Dit betekent dat particuliere beleggers worden beschermd als Mintos een financieel instrument verliest waarin ze hebben belegd, of als Mintos niet voldoende geld op de beveiligde rekening heeft om over te schrijven naar de bankrekening van de belegger.
 • De regeling maakt het voor particuliere beleggers mogelijk een vergoeding te ontvangen voor 90% van het permanente verlies dat het gevolg is van dit falen, tot een maximum van €20 000.
 • Dit beleggerscompensatiestelsel beschermt particuliere beleggers bij Mintos, ongeacht hun land van verblijf.

Het compensatiestelsel biedt geen bescherming tegen beleggingsrisico’s, waaronder

 • Veranderingen in de prijs van een belegging
 • Het in gebreke blijven van een kredietnemer, kredietverstrekker of emittent
 • Het ontbreken van een markt voor de aan- of verkoop van een belegging.
 • Schorsing van instrumenten op de secundaire markt

Het beleggersbeschermingsstelsel is niet van toepassing op beleggingen in leningen via overeenkomsten van opdracht. Het geldt ook niet voor beleggers van wie de accounts werden gesloten voordat de overgang naar Notes was voltooid.

Als je vragen hebt over beleggersbescherming, laat het ons dan weten in de community.

De informatie in deze publicatie is uitsluitend marketingcommunicatie en wordt niet beschouwd als beleggingsadvies of juridisch advies.

[1] Goedgekeurd bij de Letse wet voor de markt voor financiële instrumenten

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner