Bijgewerkte criteria voor het classificeren van kredietverstrekkers

Als onderdeel van onze verhuizing van Mintos Risk Ratings naar Mintos Risk Score hebben we de criteria voor de status ‘In gebreke’ herzien en willen dit nu graag delen om hieromtrent meer duidelijkheid te scheppen.

Er zijn bij Mintos drie verschillende statussen die aan een kredietverstrekker kunnen worden gegeven. Dit zijn:

Actief: De kredietverstrekker kan leningen plaatsen op de Primaire en Secundaire Markt.

Opgeschort: De mogelijkheid om leningen op beide markten te plaatsen kan worden stopgezet of beperkt, hoewel we verwachten dat betalingen in behandeling zullen worden gedekt. Het is mogelijk dat de opschorting op een later tijdstip wordt opgeheven.

In gebreke: De kredietverstrekker kan geen leningen meer op de primaire markt plaatsen en zijn verstrekte leningen zijn niet beschikbaar voor verhandeling op de secundaire markt. Er is een verhoogd risico dat niet alle betalingen volledig zullen worden terugbetaald, maar niet noodzakelijkerwijs een volledig verlies voor beleggers met beleggingen in de leningen die door de in gebreke blijvende kredietverstrekker zijn verstrekt, of een verlies voor elke belegger.

Voordat we de criteria voor de status ‘In gebreke’ delen, willen we eerst de criteria voor het opschorten van een kredietverstrekker bij Mintos herformuleren.

Wat opschorting betekent

Opschorting van een bepaalde kredietverstrekker vindt plaats, omdat het bedrijf de terugbetalingen van de kredietnemers niet aan de beleggers doorberekent en/of hun terugkoopgarantie niet nakomt.

Eenmaal opgeschort, kunnen nieuwe beleggingen in leningen die zijn verstrekt door een bepaalde kredietverstrekker pas plaatsvinden nadat de opschorting is opgeheven. Wanneer de kredietverstrekker op zowel de primaire als de secundaire markt is geschorst, is dit om de belangen van beleggers te beschermen door beleggingen in nieuwe leningen op de primaire markt of de verkoop van bestaande leningen die door de desbetreffende kredietverstrekker zijn verstrekt op de secundaire markt, te voorkomen. Door een kredietverstrekker op de secundaire markt te schorsen, worden ook beleggers met minder informatie over de huidige status van de kredietverstrekker beschermd.

Beleggers dienen er rekening mee te houden dat we opschortingen op de secundaire markt kunnen opheffen als we zien dat de in eerste instantie vastgestelde situatie die door openbare of niet-openbare informatie wordt benadrukt, onvoldoende twijfel geeft over het vermogen van de kredietverstrekker om de terugbetalingen van de kredietnemer door te geven aan de beleggers en de terugkoopverplichting na te komen, of als er een oplossing wordt gevonden waarbij redelijkerwijs kan worden verwacht dat de kredietverstrekker verdere terugbetalingen van de kredietnemers volledig zal overmaken. Lees meer over de opheffing van opschortingen op de secundaire markt hier.

Een opschorting zal meestal plaatsvinden voordat de kredietverstrekker de status ‘In gebreke’ krijgt of in bepaalde gevallen tegelijkertijd. Dit betekent dat, hoewel niet alle bedrijven die zijn opgeschort, in gebreke blijven, alle in gebreke gebleven kredietverstrekkers worden opgeschort.

Bijgewerkte criteria voor de status ‘In gebreke’

We hebben onze criteria voor de status ‘ In gebreke’ herzien op basis van de Basel-richtlijnen die in de EU zijn geïmplementeerd door de Capital Requirements Regulation (CRR). We hebben dit gedaan om de door Mintos gehanteerde definitie van ‘in gebreke’ zoveel mogelijk af te stemmen op een definitie die in de financiële sector wordt gebruikt, en tegelijkertijd rekening te houden met de samenwerking tussen ons en de kredietverstrekker.

Als een kredietverstrekker bij Mintos de status ‘In gebreke’ krijgt, zijn er drie mogelijke criteria (één of een combinatie hiervan) die hiertoe hebben geleid:

1) De huidige geschatte kasstromen zijn niet voldoende om het volledige risico te dekken

We beoordelen of de verwachte terugbetalingen van de onderliggende leningen die door beleggers zijn gekocht – of in het geval van een terugkoopgarantie, de kasstromen uit de totale portefeuille en activiteiten van de kredietverstrekker – voldoende zijn om de contractuele betalingen aan beleggers volledig te dekken. Als we een tekort aan de benodigde bedragen voor volledige terugvordering vaststellen, wijzen we de status ‘In gebreke’ toe, ongeacht de omvang van het tekort.

2) De kredietverstrekker is failliet verklaard of er is een proces van insolventie aan de gang (met inbegrip van gedwongen liquidatie) of de onderneming staat onder juridische bescherming

Door de betrokkenheid van derden, zoals een bewindvoerder of vereffenaar, is er een verhoogd risico dat de kredietverstrekker de terugkoopgarantie niet nakomt of de terugbetalingen van de kredietnemers niet volledig doorberekent, ook al blijkt dit niet uit de huidige kasstroomprognoses. De impact van deze procedures is afhankelijk van de specifieke wetgeving van elk land. In het ene land kan de intrekking van de vergunning de kredietverstrekker bijvoorbeeld in staat stellen om vrijwillig af te bouwen en leningen te blijven aflossen, en zou zij niet onder dit criterium vallen. In andere landen kan dezelfde intrekking een verplichte afbouw door een aangewezen bewindvoerder vereisen, wat betekent dat zij onder dit criterium zou vallen.

3) Er is geen oplossing voor de herstructurering gevonden binnen 180 dagen na de schorsing

Op basis van onze ervaring zouden 180 dagen voldoende moeten zijn om tot een redelijke overeenkomst voor herstructurering te komen met een noodlijdende kredietverstrekker. Wij beschouwen dat een oplossing voor herstructurering met de kredietverstrekker is bereikt, als de betalingen volgens het plan worden verricht, zelfs als er nog geen formele overeenkomst is ondertekend.

Als gevolg van wijzigingen in deze definities, worden de volgende eerder opgeschorte kredietverstrekkers nu geclassificeerd als ‘In gebreke gebleven’ volgens de bovenstaande criteria: 

 

Criterium 1: Onvoldoende kasstromen

Criterium 2:
Onder juridische bescherming, faillissement of insolventie

Criterium 3: Overeenkomst voor herstructurering niet binnen 180 dagen bereikt

Capital Service  

X

X

Cashwagon (VN, PH, ID)

X

   
Finko UA

X

   
Getbucks ZM

X

   
ExpressCredit ZM

X

   

 

Wat de herziene criteria betekenen

Ook al duidt de status ‘In gebreke’ op een verhoogd risico niet te worden terugbetaald, het betekent  niet  noodzakelijkerwijs een volledig verlies van middelen voor beleggers met beleggingen in de leningen van deze bedrijven, of een verlies voor elke belegger.

We zullen ons best blijven doen om wat betreft terugvorderingen de beste resultaten voor beleggers te garanderen en de verwachte terugvorderingen zullen voor elk geval afzonderlijk worden gedeeld, zolang dit ons vermogen om het maximaal mogelijke bedrag terug te vorderen niet belemmert.

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner