Dalsze informacje dotyczące naszego ostatniego ogłoszenia dotyczącego Notes

Niedawno udostępniliśmy aktualizację na temat zbliżającego się wprowadzenia Notes, nowych instrumentów finansowych, które będą dostępne, gdy Mintos stanie się rynkiem regulowanym. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem i licznymi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania programu Notes. Poniżej przedstawiamy zestawienie najczęściej zadawanych pytań przez inwestorów, które pojawiały się na naszym blogu oraz w wiadomościach e-mail do zespołu Mintos Obsługi Inwestorów.

1. „Jak będzie działać mechanizm dokonywania odkupu? Czy Notes będą miały jakąś gwarancję wykupu?”

Mechanizm wykupu będzie podobny do obecnie stosowanego. Do zakupu dostępne będą dwa rodzaje Notes — z wykupem i bez wykupu. Mechanizm wykupu dla każdej firmy pożyczkowej zostanie szczegółowo opisany w prospektach.

2. „Co stanie się ze starą strukturą pożyczek, które są nadal obsługiwane? Powiedzmy, że ktoś kupił pożyczkę na 4 lata. Zgodnie z jakimi wytycznymi ta pożyczka będzie obsługiwana? W jaki sposób zostaną zapłacone odsetki?”

Notes będą stopniowo wprowadzane w odniesieniu do poszczególnych firm pożyczkowych po uzyskaniu licencji. Po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Notes przez regulatora, Mintos zaprzestanie sprzedaży cesji dla takiej firmy pożyczkowej i rozpocznie sprzedaż Notes. Od tego momentu, dotychczasowe pożyczki będą się stopniowo amortyzować — spłata kapitału i odsetek nastąpi zgodnie z dotychczasowymi warunkami umownymi. Wszystkie istniejące umowy cesji pozostaną w mocy. Na przykład, jeśli inwestor zainwestował w pożyczkę na miesiąc przed wprowadzeniem Notes, będzie mógł zatrzymać odpowiednią pożyczkę w swoim portfelu do momentu jej pełnej amortyzacji. Po wprowadzeniu Notes w odniesieniu do wszystkich pożyczek udzielonych przez wszystkie firmy pożyczkowe i zakończeniu okresu przejściowego, zaczną obowiązywać pewne ograniczenia dotyczące istniejących inwestycji w cesje — na przykład, inwestorzy nie będą mogli umieszczać ich na rynku wtórnym.

3. „Jaka kwota główna z tytułu Notes zostanie na koniec wypłacona?”

Zależy to od pożyczki bazowej. Płatności za Notes będą uzależnione od płatności z tytułu pożyczki bazowej i będą zależeć od jej harmonogramu.

4. „Czy nadal będzie istnieć możliwość przedłużenia pożyczki? Na rynku obligacji posiadacze Notes muszą zgodzić się na przedłużenie”.

Przedłużenia będą istnieć na podobnej zasadzie jak obecnie. Załączone w prospektach warunki dotyczące Notes będą obejmować prawo firmy pożyczkowej do przedłużenia pożyczki wraz z odpowiednimi limitami dotyczącymi ich przedłużenia. Stosowane zapisy zostaną umieszczone w prospektach.

5. „Ile pożyczek zostanie zgrupowanych w ramach Notes?”

Jedna pełna Note będzie odpowiadać jednej pożyczce pomniejszonej o udział własny firmy pożyczkowej w pożyczce. Obecny sposób funkcjonowania inwestorów na rynku nie ulegnie zmianie.

6. „Jeśli jedna/kilka pożyczek bazowych jest przyczyną opóźnienia spłaty, co się wówczas dzieje? Dokonywane są częściowe płatności? Następuje przedłużenie pożyczki?”

Będzie jedna pożyczka bazowa, która będzie zabezpieczać płatności z tytułu Note na warunkach ograniczonego regresu. W przypadku wystąpienia opóźnienia w spłacie pożyczki bazowej, również spłaty dotyczące Note zostaną opóźnione. Jeśli opcja wykupu ma zastosowanie do danej Note, pożyczki, w przypadku których opóźnienie wynosi ponad 60 dni, zostaną odkupione przez firmę pożyczkową, a wpływy z tego tytułu zostaną wykorzystane do wykupu pozostającej do spłaty Note. Notes będą w pełni odzwierciedlać płatności i ryzyko kredytowe danej pożyczki bazowej.

7. „W jaki sposób będą funkcjonować opóźnienia (ze strony pożyczkobiorców lub inicjatora Notes): proszę wyjaśnić, jak funkcjonują okresy karencji i płatności oczekujące?”

Niewiele zmieni się w porównaniu z obecną strukturą i obecną ekspozycją na ryzyko kredytowe, ponieważ płatności z tytułu Notes są uzależnione od płatności z tytułu aktywów bazowych, tj. pożyczek. Okres karencji i płatności oczekujące będą funkcjonować tak samo, jak wcześniej.

8. „Byłoby dobrze mieć uproszczony zarys z najważniejszymi informacjami pochodzącymi z prospektów. Jeśli Komisja Rynku Finansowego i Kapitałowego (FCMC) nie narzuca/nie sugeruje modelu, który należy stosować, możecie go przygotować i poprosić klientów o ich opinie”.

Treść prospektów została określona przepisami UE. Muszą one zawierać istotne elementy, takie jak opisy ryzyk, omówienie transakcji, opisy głównych stron uczestniczących w emisji, przegląd dokumentów transakcyjnych oraz warunki dotyczące Notes. Oprócz prospektów publikowanych i dostępnych dla inwestorów, inwestorzy będą mieli również dostęp do aktualnego interfejsu pulpitu rynkowego, zawierającego wszystkie główne warunki biznesowe dotyczące danego instrumentu.

9. „Jeśli każda Note ma swój własny numer ISIN, stworzy to wiele numerów służących ich śledzeniu oraz liczną dokumentację. Jak widzicie to, w jaki sposób inwestorzy będą mogli być na bieżąco z tymi wszystkimi informacjami?”

Każdy prospekt będzie dotyczył pożyczek udzielonych przez konkretną firmę pożyczkową w danym kraju. Na przykład, firma Mogo Moldova będzie mieć jeden prospekt, firma Mogo Latvia będzie mieć inny prospekt.
Nie będzie większych zmian dotyczących doświadczenia inwestorów, jeśli chodzi o ilość dokumentacji. Obecnie każda pożyczka na rynku Mintos ma swój własny identyfikator pożyczki. W przypadku Notes, nie będzie identyfikatora pożyczki, ale kod ISIN. Podobnie jak teraz, inwestorzy będą mogli generować wyciągi z rachunków, zestawienie dotyczące portfela i inne dokumenty potransakcyjne w swoim profilu. Dodamy kilka pól, w których będą podawane informacje wymagane na mocy przepisów prawa, ale te informacje uzupełniające nie spowodują, że inwestowanie stanie się bardziej skomplikowane.

10. „Czy ISIN są tylko numerami wewnętrznymi, czy też zostaną zarejestrowane?”

Każdy indywidualny międzynarodowy numer identyfikacyjny papierów wartościowych (ISIN) zostanie nadany przez zewnętrznego depozytariusza papierów wartościowych i będzie utworzony zgodnie z normami branżowymi i ISO.

11. „Kiedy zaczniecie realizować to przejście? Przed otrzymaniem licencji Firmy Inwestycyjnej, tak jak robią to konkurenci?”

Gdy otrzymamy licencję Firmy Inwestycyjnej i opracujemy niezbędne funkcjonalności na rynku Mintos. Niektóre elementy związane z przejściem, takie jak ocena odpowiedniości i adekwatności, zostaną uruchomione przed otrzymaniem licencji Firmy Inwestycyjnej.
W międzyczasie, Mintos współpracuje z organem regulacyjnym w odniesieniu do wielu aspektów, tak aby przejście Mintos, by stać się rynkiem regulowanym, przebiegło w sposób możliwie jak najbardziej płynny dla wszystkich inwestorów.

12. „Czy możecie przedstawić szczegóły dotyczące przedłużenia i opóźnień w spłatach pożyczek w przypadku kryzysu i niewykonania zobowiązań przez firmę pożyczkową? Odsetki kumulowałyby się, ale nie odzwierciedlałyby oczekiwanej kwoty stóp zwrotu. Jak widzicie ten aspekt procesu?”

Przedłużenia i opóźnienia w spłatach będą realizowane w podobny sposób, jak obecnie, tj. będą stanowić wbudowaną funkcję Notes i zostaną opisane w Prospektach. Odsetki będą się kumulować i zostaną pokazane inwestorowi. Jeśli inwestor będzie chciał dokonać sprzedaży na rynku wtórnym, dyskonto będzie odzwierciedlać skumulowane odsetki.

13. „Porównujecie Notes do sposobu spłaty obligacji. W przypadku większości obligacji na końcu odzyskuje się kapitał. Czy tutaj to też będzie standard?”

Istnieją różne sposoby amortyzacji obligacji. W przypadku Notes, zależy to od rodzaju amortyzacji pożyczki bazowej. Ponieważ Notes będą odzwierciedlać przepływy pieniężne dotyczące pożyczki bazowej, płatności z tytułu Notes będą uzależnione od płatności dokonywanych z tytułu pożyczki bazowej i będą zależeć od jej harmonogramu.

14. „Czy uważacie, że bezpieczeństwo Notes zapewnia coroczne sprawdzanie i aktualizowanie prospektu?”

Każdy prospekt będzie aktualizowany raz w roku, zgodnie z wymogami Rozporządzenia UE dotyczącymi prospektu. Jeśli jednak nastąpią istotne zmiany, zostanie utworzony i udostępniony inwestorom suplement do prospektu.

15. „W jaki sposób inwestor może mieć czas na zapoznanie się z całym prospektem dotyczącym każdej pożyczki, jeśli dokonuje inwestycji w zautomatyzowany sposób?”
Nie będzie prospektu dla każdej pożyczki. Jeden prospekt będzie obejmował pożyczki określonej firmy pożyczkowej w danym kraju. Na przykład, firma Mogo Moldova będzie mieć jeden prospekt, a firma Mogo Latvia będzie mieć inny prospekt. Zachęcamy inwestorów do zapoznania się z firmami pożyczkowymi, które uwzględnili w swoich strategiach. Obecnie inwestorzy powinni przejrzeć odpowiednie umowy cesji przed aktywacją danej strategii. W przyszłości, zamiast tego powinni zapoznać się z właściwymi prospektami. Jakkolwiek format może się zmienić po uzyskaniu przez nas licencji, zalecane kroki dla inwestorów nie ulegają zmianie.

16. „Dla mnie najważniejsze pytanie brzmi: w jaki sposób obsługiwane są odsetki w przypadku transakcji na rynku wtórnym, zwłaszcza w przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki powiedzmy o ponad 30 dni:
– Czy sprzedający otrzyma odsetki od kupującego?
– Sprzedający otrzymuje tylko wartość Note, a nie narosłe odsetki?”

Wszystkie transakcje będą zawierały narosłe odsetki.

17. „Obecnie, firmy pożyczkowe po prostu obsługują pożyczki w imieniu inwestorów Mintos. Firmy pożyczkowe nie są właścicielami pożyczek. W ramach tego nowego systemu, inwestorzy pożyczają środki firmom pożyczkowym mającym słabe bilanse. Czy Mintos może nam powiedzieć coś więcej na ten temat?”

Zanim Notes zostaną wyemitowane i sprzedane inwestorom, firma pożyczkowa sprzedaje wierzytelności pożyczkowe z tytułu pożyczki emitentowi, pomniejszone o swój udział w pożyczce, który to emitent jest spółką celową grupy Mintos. W ten sposób firma pożyczkowa zatrzymuje jedynie udział własny w pożyczce, jako część wartości kapitału pożyczki. Od momentu sprzedaży wierzytelności pożyczkowych, firma pożyczkowa kontynuuje tylko obsługę pożyczki w imieniu emitenta. Jeśli firma pożyczkowa napotka problemy, m.in. upadłość, Mintos będzie uprawniony do wyegzekwowania swoich praw. Prawa te obejmują zatrudnienie dodatkowej jednostki obsługującej w celu przejęcia niespłaconych pożyczek, które stanowią zabezpieczenie wyemitowanych Notes. Prospekt będzie zawierać opis transakcji dotyczących Notes, które mają być wyemitowane na podstawie danego prospektu oraz związane z nimi ryzyka.

18. „W momencie, gdy Mintos zostanie uregulowany, Notes zastąpią obecną umowę, jeśli dobrze zrozumiem. Czy Notes będą funkcjonować jak obligacje na giełdzie? Jeśli firma, która wyemitowała daną Note, zbankrutuje, czy moje środki będą chronione przed jakimkolwiek organem rządowym? Czy Mintos będzie działać jak giełda dla tych Notes?”

Mintos będzie działać jako Firma Inwestycyjna, zarządzająca platformą transakcyjną (rynkiem), na której będą przeprowadzane transakcje, operacje i realizowanie posiadania Notes, mając mniej więcej taką samą funkcjonalność, jaką realizuje obecnie. Jeżeli emitent Notes, spółka z grupy Mintos, stanie się niewypłacalny, oznacza to przypadek niewywiązania się ze zobowiązań dotyczących Notes zgodnie z ich warunkami. Wyznaczony syndyk będzie zarządzał majątkiem i długami emitenta w ramach procedury postępowania upadłościowego, tak więc syndyk będzie nadal ściągał należne kwoty od firm pożyczkowych (emitentów pożyczek) z tytułu nabytych wierzytelności (wierzytelności pożyczkowe) i wypłacał je Posiadaczom Notes w ramach ograniczonego regresu. Notes będą stanowiły ogólne, bezpośrednie i niezabezpieczone zobowiązania prywatnego emitenta, co oznacza, że żadna strona trzecia, w tym żaden organ rządowy, nie gwarantuje ich wykonania.

19. „W przypadku niewywiązania się z zobowiązań przez emitenta Notes, na przykład tutaj w Grecji, w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań dotyczących obligacji, mam ochronę ze strony rządu w wysokości 30 000 na osobę w każdej Firmie Inwestycyjnej.
Oznacza to, że jeśli obligacja tutaj, w Grecji, nie zostanie spłacona i jej koszt wyniesie 30 000, wówczas odzyskam całą swoją kwotę. Czy to samo dotyczy przypadku Notes?”

Rząd zabezpiecza i chroni ryzyko Firmy Inwestycyjnej, a nie dobrostan i zdolność kredytową emitenta Notes, czy też same Notes. Na Łotwie taki program, który ma być zastosowany, nazywa się Systemem i funduszem ochrony inwestorów. Program ten zostanie uruchomiony w przypadku oszustwa ze strony jakiejś Firmy Inwestycyjnej, na przykład, w przypadku zniknięcia środków znajdujących się na rachunkach inwestorów w takiej firmie. Niemniej jednak, w ramach tego programu inwestorzy nie otrzymają zwrotu środków, jeśli emitent i wyemitowane przez niego papiery wartościowe nie wywiążą się z zaciągniętych zobowiązań.

20. „Czy te zmiany oznaczają, że inwestorzy dokonujący inwestycji za pośrednictwem firmy będą musieli mieć kod LEI?”

W przypadku inwestorów, którzy działają na Mintos za pośrednictwem podmiotów prawnych, kod LEI będzie wymagany do kupowania lub sprzedawania Notes po tym, jak Mintos stanie się rynkiem regulowanym, podobnie jak w przypadku handlu innymi papierami wartościowymi. Rozważymy możliwość wprowadzenia dostawcy usługi alokacji kodów LEI, aby ułatwić i usprawnić ten proces dla inwestorów. Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów LEI, zobacz ESMA information.

 

Inwestorzy powinni pamiętać, że ryzyko związane z inwestowaniem w pożyczki pozostanie, jak zawsze, takie samo.

Udostępnij: