Uaktualnienie: Kontynuacja naszego ostatniego ogłoszenia o Notach

Na początku tego roku, po udostępnieniu aktualizacji o zbliżającym się wprowadzeniu Not, otrzymaliśmy wielkie zainteresowanie i liczne pytania dotyczące funkcjonowania Not. Teraz gdy Mintos stał się rynkiem regulowanym, zaktualizowaliśmy poniższe odpowiedzi, dodając bardziej precyzyjne i jasne informacje.

1. „Jak działa zobowiązanie odkupu? Czy Noty mają jakiś rodzaj zobowiązania odkupu?

Wszystkie Noty są zabezpieczone pożyczkami z zobowiązaniem odkupu. Mechanizm odkupu dla każdej firmy pożyczkowej jest szczegółowo opisany w prospektach podstawowych.

2. „Co stanie się ze starą strukturą pożyczek, które są nadal obsługiwane? Powiedzmy, że ktoś kupił pożyczkę na 4 lata. Zgodnie z jakimi wytycznymi ta pożyczka będzie obsługiwana? Jak będą wypłacane odsetki?”

Noty będą stopniowo wprowadzane w odniesieniu do poszczególnych firm pożyczkowych. Mintos zaprzestanie sprzedaży cesji odnośnie do każdej firmy pożyczkowej i rozpocznie sprzedaż Not. Od tego momentu, dotychczasowe pożyczki będą stopniowo amortyzowane – spłata kwoty głównej i odsetek nastąpi zgodnie z dotychczasowymi warunkami umownymi. Wszystkie istniejące umowy cesji pozostaną w mocy. Na przykład, jeśli inwestor zainwestował w pożyczkę na miesiąc przed wprowadzeniem Not, będzie mógł zatrzymać odpowiednią pożyczkę w swoim portfelu do czasu jej pełnej amortyzacji.

3. „Jaka kwota główna Not zostanie ostatecznie wypłacona?”

Płatności z tytułu Not będą uzależnione od spłat pożyczek bazowych i zostaną odzwierciedlone w harmonogramie Not, który jest zsumowanym harmonogramem spłat wszystkich bazowych pożyczek.

4. „Czy przedłużenia terminu spłaty pożyczek nadal będą istnieć? Czy na rynku obligacji posiadacze Not muszą wyrazić zgodę na przedłużenie terminu?”

Przedłużenia będą istnieć na podobnej zasadzie jak obecnie. Załączone w prospektach warunki dotyczące Not będą obejmować prawo firmy pożyczkowej do przedłużenia terminu spłaty pożyczki wraz z odpowiednimi limitami dotyczącymi ich przedłużenia. Stosowne zapisy zostaną umieszczone w prospektach.

5. „Ile pożyczek zostanie zgrupowanych w Notach?”

Aby utworzyć Zestaw Note, połączone zostanie 6-20 pożyczek o podobnych cechach. Doświadczenie, jakie inwestorzy mają obecnie na rynku, nie ulegnie zmianie.

6. „Jeśli jedna/kilka pożyczek bazowych jest przyczyną opóźnienia spłaty, co się wówczas dzieje? Dokonywane są częściowe płatności? Następuje przedłużenie pożyczki?”

Inwestorzy osiągają stopy zwrotu z przepływów pieniężnych z tytułu pożyczek bazowych Not. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki bazowej, spłaty Not związane z tą konkretną pożyczką bazową również będą opóźnione. Jeśli istnieje obowiązek odkupu, firma pożyczkowa jest zobowiązana do odkupu pożyczek, których opóźnienie wynosi ponad 60 dni wraz z wszelkimi odsetkami. Noty będą w pełni odzwierciedlać płatności i ryzyko kredytowe związane z pożyczkami bazowymi.

7. „W jaki sposób będą funkcjonować opóźnienia (ze strony pożyczkobiorców lub emitenta Not): proszę wyjaśnić, jak funkcjonują okresy karencji i płatności oczekujące?”

Niewiele zmieni się w porównaniu z obecną strukturą i obecną ekspozycją na ryzyko kredytowe, ponieważ płatności z tytułu Not są uzależnione od płatności z tytułu pożyczek bazowych. Okres karencji i płatności oczekujące będą funkcjonować tak samo, jak wcześniej.

8. „Byłoby dobrze mieć uproszczony zarys z najważniejszymi informacjami pochodzącymi z prospektów. Jeśli Komisja Rynku Finansowego i Kapitałowego (FCMC) nie narzuca/nie sugeruje modelu, który należy stosować, możecie go przygotować i poprosić klientów o ich opinie”.

Treść prospektów została określona przepisami UE. Muszą one zawierać istotne elementy, takie jak opisy ryzyk, omówienie transakcji, opisy głównych stron uczestniczących w emisji, przegląd dokumentów transakcyjnych oraz warunki dotyczące Not. Oprócz prospektów publikowanych i udostępnianych inwestorom będą oni mieli również dostęp do aktualnego interfejsu pulpitu rynkowego, zawierającego wszystkie główne warunki biznesowe dotyczące danego instrumentu.

9. „Jeśli każda Nota ma swój własny numer ISIN, stworzy to wiele numerów służących ich śledzeniu oraz liczną dokumentację. Jak widzicie to, w jaki sposób inwestorzy będą mogli być na bieżąco z tymi wszystkimi informacjami?”

Każdy prospekt będzie dotyczył pożyczek udzielonych przez konkretną firmę pożyczkową w danym kraju. Na przykład, firma Mogo Moldova będzie mieć jeden prospekt, firma Mogo Latvia będzie mieć inny prospekt.
Nie będzie większych zmian dotyczących doświadczenia inwestorów, jeśli chodzi o ilość dokumentacji. Obecnie każda pożyczka na rynku Mintos ma własny identyfikator pożyczki. W przypadku Not będzie zamiast tego kod ISIN. Podobnie jak teraz, inwestorzy będą mogli generować wyciągi z konta, podsumowanie portfela i inne dokumenty potransakcyjne w swoim profilu. Dodamy kilka pól, aby wprowadzać informacje wymagane przez ramy regulacyjne, ale te uzupełnienia nie sprawią, że inwestowanie stanie się bardziej złożone.

10. „Czy ISIN są tylko numerami wewnętrznymi, czy też zostaną zarejestrowane?”

Każdy indywidualny międzynarodowy numer identyfikacyjny papierów wartościowych (ISIN) zostanie nadany przez zewnętrznego depozytariusza papierów wartościowych i będzie utworzony zgodnie z normami branżowymi i ISO.

11. „Kiedy zaczniecie realizować to przejście? Przed otrzymaniem licencji Firmy Inwestycyjnej, tak jak robią to konkurenci?”

Wraz z objęciem Mintos regulacjami prawnymi, rozpoczęło się już przechodzenie na Noty. Aby zapewnić inwestorom jak najsprawniejsze przejście, będziemy stopniowo zastępować obecny system inwestycji w prawa do roszczeń. Dokonamy tego poprzez zmniejszenie liczby roszczeń, zwiększając liczbę Not dostępnych dla inwestycji. Spodziewamy się, że pierwsza oferta Not zostanie uruchomiona w najbliższych tygodniach.

Przewidujemy, że ten okres przejściowy nie będzie dłuższy niż 6 miesięcy i dlatego też chcemy zakończyć to przejście nawet wcześniej. Tak więc najpóźniej do końca stycznia 2022 roku, spodziewamy się oferować inwestycje w pożyczki wyłącznie w formie Not. Wszelkie inwestycje w pożyczki, które zostały dokonane jako inwestycje w roszczenia, będą znajdować się w portfelach inwestorów do czasu ich amortyzacji.

12. „Czy możecie przedstawić szczegóły dotyczące przedłużenia i opóźnień w spłatach pożyczek w przypadku kryzysu i niewykonania zobowiązań przez firmę pożyczkową? Odsetki kumulowałyby się, ale nie odzwierciedlałyby oczekiwanej kwoty stóp zwrotu. Jak widzicie ten aspekt procesu?”

Przedłużenia i opóźnienia w spłatach będą realizowane w podobny sposób, jak obecnie, tj. będą stanowić wbudowaną funkcję Not i zostaną opisane w Prospektach.

13. „Porównujecie Noty do sposobu spłaty obligacji. W przypadku większości obligacji na końcu odzyskuje się kapitał. Czy tutaj to też będzie standard?”

Istnieją różne sposoby amortyzacji obligacji. W przypadku Not zależy to od rodzaju amortyzacji pożyczki bazowej. Ponieważ Noty będą odzwierciedlać przepływy pieniężne dotyczące pożyczki bazowej, płatności z tytułu Not będą uzależnione od płatności dokonywanych z tytułu pożyczek bazowych i będą zależeć od ich harmonogramu spłat.

14. „Czy uważacie, że bezpieczeństwo Not zapewnia coroczne sprawdzanie i aktualizowanie prospektu?”

Każdy prospekt będzie aktualizowany raz w roku, zgodnie z wymogami Rozporządzenia UE dotyczącymi prospektu. Jeśli jednak nastąpią istotne zmiany, zostanie utworzony i udostępniony inwestorom suplement do prospektu.

15. „W jaki sposób inwestor może mieć czas na zapoznanie się z całym prospektem dotyczącym każdej pożyczki, jeśli dokonuje inwestycji w zautomatyzowany sposób?”

Nie będzie prospektu dla każdej pożyczki ani dla każdego Zestawu Not. Jeden prospekt obejmie Noty dla określonej firmy pożyczkowej w danym kraju i będzie ważny przez jeden rok. Na przykład, Mogo Moldova będzie miała jeden prospekt, a Mogo Latvia inny prospekt. Dla każdego Zestawu Not będzie określony dokument, zwany Ostatecznymi warunkami. Ostateczne warunki będą obejmować tylko określone informacje o każdym Zestawie Not, które nie są znane w momencie tworzenia prospektu (np. oprocentowanie i okres obowiązywania Zestawu Not). Zachęcamy inwestorów, aby dowiedzieli się więcej o firmach pożyczkowych, które są uwzględnione w ich strategiach. Dzisiaj inwestorzy powinni zapoznać się z odpowiednimi umowami cesji przed aktywacją strategii. W przyszłości, zamiast tego, powinni zapoznać się z odpowiednimi prospektami. Jakkolwiek format ten może być inny, po uzyskaniu przez nas licencji, zalecane kroki dla inwestorów nie ulegają zmianie.

16. „Dla mnie najważniejsze pytanie brzmi: w jaki sposób obsługiwane są odsetki w przypadku transakcji na rynku wtórnym, zwłaszcza w przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki powiedzmy o ponad 30 dni:
– Czy sprzedający otrzyma odsetki od kupującego?
– Sprzedający otrzymuje tylko wartość Noty, a nie naliczone odsetki?”

Doświadczenie inwestorów się nie zmieni. Sprzedający sprzedaje kapitał Not i przyszłe płatności, ale zatrzyma już naliczone odsetki.

17. „Obecnie, firmy pożyczkowe po prostu obsługują pożyczki w imieniu inwestorów Mintos. Firmy pożyczkowe nie są właścicielami pożyczek. W ramach tego nowego systemu, inwestorzy pożyczają środki firmom pożyczkowym mającym słabe bilanse. Czy Mintos może nam powiedzieć coś więcej na ten temat?”

Zanim Noty zostaną wyemitowane i sprzedane inwestorom, firma pożyczkowa sprzedaje należności z tytułu pożyczki, pomniejszone o udział własny, emitentowi, który jest spółką celową grupy Mintos. W ten sposób firmie pożyczkowej pozostaje tylko udział własny, jako część wartości kwoty głównej pożyczki. Z chwilą sprzedaży wierzytelności pożyczkowych firma pożyczkowa kontynuuje jedynie obsługę pożyczki w imieniu emitenta. Jeśli firma pożyczkowa doświadczy problemów, w tym bankructwa, Mintos w imieniu emitenta będzie uprawniony do dochodzenia swoich praw. Prawa te obejmują zatrudnienie zastępczego podmiotu obsługującego, który przejmie niespłacone pożyczki i zabezpieczy wyemitowane Noty. Prospekt będzie zawierał opis struktury transakcyjnej dotyczącej Not, które mają zostać wyemitowane na podstawie odpowiedniego prospektu oraz ryzyka z nimi związane.

18. „W momencie, gdy Mintos zostanie uregulowany, Noty zastąpią obecną umowę, jeśli dobrze zrozumiem. Czy Noty będą funkcjonować jak obligacje na giełdzie? Jeśli firma, która wyemitowała daną Notę, zbankrutuje, czy moje środki będą chronione przed jakimkolwiek organem rządowym? Czy Mintos będzie funkcjonować jak giełda dla tych Not?”

Mintos będzie działać jako firma inwestycyjna, zarządzająca platformą handlową (rynkiem), na której będą odbywać się transakcje, operacje i przechowywanie Not (mniej więcej będzie to taka sama rola, jaką Mintos pełnił wcześniej). Jeżeli emitent Not, spółka należąca do grupy Mintos, stanie się niewypłacalny, oznacza to niewypłacalność Not zgodnie z ich warunkami. Ustanowiony syndyk będzie zarządzał majątkiem i długami emitenta w ramach postępowania upadłościowego, a więc syndyk będzie nadal ściągał należne kwoty od firm pożyczkowych (emitentów pożyczek) z tytułu nabytych wierzytelności (pożyczkowych) i wypłacał je posiadaczom Not na zasadzie ograniczonego prawa regresu. Noty będą stanowić ogólne, bezpośrednie i niezabezpieczone zobowiązania prywatnego emitenta, co oznacza, że żadna strona trzecia, w tym żaden organ rządowy, nie gwarantuje ich wykonania.

19. „W przypadku niewywiązania się ze zobowiązań przez emitenta Not, na przykład tutaj w Grecji, w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań dotyczących obligacji, mam ochronę ze strony rządu w wysokości 30 000 na osobę w każdej Firmie Inwestycyjnej.
Oznacza to, że jeśli obligacja tutaj, w Grecji, nie zostanie spłacona i jej koszt wynosi 30 000, wówczas odzyskam całą swoją kwotę. Czy to samo dotyczy Not?”

Krajowy system rekompensat dla inwestorów ustanowiony zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy 97/9/WE dotyczy firmy inwestycyjnej, a nie wykonania inwestycji. Jeżeli Mintos nie wykona usług inwestycyjnych, inwestorzy detaliczni mają prawo do rekompensaty w wysokości 90% nieodwołalnej straty, do limitu wynoszącego 20 000 EUR.

System rekompensat dla inwestorów nie rekompensuje inwestorom strat wynikających ze:

  • Zmiany ceny inwestycji
  • Niewykonania zobowiązania przez pożyczkobiorcę, firmę pożyczkową lub emitenta
  • Brak rynku na zakup lub sprzedaż inwestycji

System rekompensat dla inwestorów nie ma zastosowania do inwestycji w pożyczki, które są dokonywane w drodze cesji. Obowiązuje on wyłącznie dla inwestycji w Noty.

20. „Czy te zmiany oznaczają, że inwestorzy dokonujący inwestycji za pośrednictwem firmy będą musieli mieć kod LEI?”

W przypadku inwestorów, którzy działają na Mintos za pośrednictwem podmiotów prawnych, kod LEI nie będzie wymagany do kupowania lub sprzedawania Not. Jeśli Mintos zdecyduje się zaoferować inne możliwości inwestycyjne, takie jak fundusze ETF, aby inwestować, podmioty prawne będą musiały mieć kod LEI. Więcej informacji na temat kodów LEI można znaleźć w informacjach ESMA.

 

Inwestorzy powinni pamiętać, że ryzyko związane z inwestowaniem w pożyczki pozostanie, jak zawsze, takie samo.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner