Dinero zaczyna rekompensować odsetki za opóźnione pożyczki

Dinero – pierwsza firma pożyczkowa z Ukrainy, która weszła na rynek, jest częścią rodziny Mintos od sierpnia 2018 roku. W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa Łotwy nastąpiły zmiany w strukturze inwestycji tej firmy na Mintos.

Wcześniej, inwestorzy mogli uzyskać ekspozycję na pożyczki firmy Dinero, inwestując w pożyczki udzielone przez Mintos Finance SIA, spółkę Grupy Mintos, na rzecz firmy Mondoo SIA, będącej spółką grupy Dinero.

Struktura ta uległa jednak zmianie, ponieważ firma Mondoo SIA (podmiot łotewski) została zastąpiona przez firmę Flovel LTD (podmiot cypryjski).

Co to oznacza dla inwestorów na Mintos?

Ogólnie rzecz biorąc, zmiana ta nie dotyczy inwestorów działających Mintos. Ponieważ jednak zależy nam na przejrzystości, chcieliśmy poinformować Was o tej zmianie. Dla inwestorów, którzy obecnie mają inwestycje dokonane w pożyczki firmy Dinero, umowy cesji pozostają aktywne i wiążące.

Według własnych szacunków, firma jest drugą co do wielkości niebankową internetową firmą pożyczkową na Ukrainie. Od momentu powstania w październiku 2017 roku, firma Dinero udzieliła pożyczek o wartości 72 mln EUR.

Na Mintos wysokość krótkoterminowych pożyczek udzielanych przez firmę Dinero na Ukrainie wynosi od około 11 EUR do 850 EUR. Okres spłaty wynosi od 7 do 30 dni. Rating Mintos firmy Dinero to B-.

Firma Dinero utrzymała stabilne wyniki portfela pożyczkowego, przy jednoczesnym wysokim jego wzroście. Do końca września 2019 roku, w okresie 2 lat swojej działalności, wartość portfela brutto firmy Dinero wzrosła do 23,5 mln EUR. 

Nowa struktura inwestycji

Biorąc pod uwagę wymogi prawne i interesy inwestorów, inwestorzy będą mogli uzyskać ekspozycję na pożyczki firmy Dinero, inwestując w pożyczki udzielone przez firmę Mintos Finance SIA, spółkę z Grupy Mintos, firmie Flovel, spółce z grupy Dinero.

Spłata każdej pożyczki udzielonej przez firmę Mintos Finance na rzecz firmy Flovel będzie powiązana ze spłatą odpowiedniej pożyczki udzielonej przez Flovel firmie Dinero, a pożyczka ta zostanie powiązana ze spłatą odpowiedniej pożyczki udzielonej pożyczkobiorcy przez firmę Dinero. Pożyczki Mintos Finance będą bezpośrednio zabezpieczone zastawem na wierzytelnościach wynikających z pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom przez firmę Dinero.

Mintos Finance zapewni firmie Flovel finansowanie w wysokości do 90% kwoty kapitału pożyczki, którą firma Dinero udziela swojemu pożyczkobiorcy. Tym samym, firma Dinero zachowa 10% udział w pożyczce. Firma Dinero dokona spłaty pożyczki na rzecz firmy Flovel wraz ze spłatą odnośnej pożyczki przez pożyczkobiorcę, która została udzielona mu przez firmę Dinero.

W przypadku, gdy zaległość w spłacie pożyczki udzielonej pożyczkobiorcy wyniesie 60 dni lub więcej, firma Flovel zapewni spłatę na rzecz Mintos Finance odpowiedniej części pożyczki otrzymanej od Mintos Finance w całości, wraz z naliczonymi odsetkami, z kolei firma Flovel zapewni dokonanie odkupu od inwestorów wierzytelności z tytułu tej pożyczki.

Opis struktury jest dostępny w umowie pożyczki Mintos Finance oraz w umowie cesji.

Firmy Dinero Ukraine, Metrokredit Russia i Sebo Moldova należą do tej samej grupy. Niektórzy inwestorzy kapitałowi posiadający udziały w firmie pożyczkowej i Mintos pokrywają się.

 

Najnowsze aktualności

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner