Eleving Group publicē 2021. gada neauditētos rezultātus

Eleving Group ziņo par rekordaugstu rentabilitāti, pateicoties stabilajai operacionālajai un finanšu darbībai. Tālāk minēto svarīgāko operacionālo un finanšu informāciju ir sniegusi Eleving Group. Uzņēmums ir arī publicējis pilnu ziņojumu savā tīmekļa vietnē.

Svarīgākie operacionālie un stratēģiskie notikumi

 • Rekordaugsti pārdošanas rezultāti divpadsmit mēnešu periodā (kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī), kas sasniegts pateicoties līdz šim visu laiku labākajam izsniegto aizdevumu apjomam (106 miljoni eiro) 2021. gada 4. ceturksnī, tādejādi sasniedzot 108% pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu
 • Būtisks darbības līmeņa pieaugums (galvenie darbības rādītāji):
  • gada ieņēmumu pieaugums par 55% (salīdzinot ar iepriekšējo gadu), pārsniedzot 150 miljonus eiro 2021. gadā
  • gada normalizētā EBITDA pieaugusi par 57% (salīdzinot ar iepriekšējo gadu), sasniedzot 58,9 miljonus eiro 2021. gadā
  • perioda tīrā peļņa sasniegusi līdz šim augstāko līmeni – 8,8 miljonus eiro
 • Turpināta biznesa virzienu diversifikācija un līdzsvarota ieņēmumu plūsma no trīs pamatdarbības virzieniem:
  • Elastīgā nomas pakalpojuma un transportlīdzekļu abonēšanas produkti gada ieņēmumu kopējā apjomā veidoja 26,7 miljonus eiro, kas ir vairāk nekā divkāršs pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (2020. gadā – 7,9 miljoni eiro). To galvenokārt noteica motociklu – taksometru finansējuma pieaugums Kenijā un Ugandā, kā arī veiksmīga nomas un abonēšanas produktu ieviešana Baltijā.
  • Finanšu un atgriezeniskā līzinga produktu ieņēmumi saglabājušies stabili – 55,3 miljonu eiro apmērā, veiksmīgi atkopjoties no COVID-19 pandēmijas izraisītās lejupslīdes 2020. gadā, kā arī dažu tirgu racionalizācija 2020. – 2021. gada periodā.
  • Patēriņa kreditēšanas produkti nodrošināja ieņēmumus 61 miljona eiro apmērā, kas ir visu laiku augstākais rādītājs un tiešs rezultāts ievērojamam portfeļa pieaugumam visa gada garumā, ko galvenokārt noteica ilgāka termiņa un augstāku izmaksu vidējā aizdevuma un kredītlīnijas produktu ieviešana vairākos patēriņa finansēšanas tirgos.
 • Turpināta procesu un pārdošanas kanālu digitalizācija un automatizācija, kas atvieglo vairāk nekā 200 000 pieteikumu apstrādi un vairāk nekā 100 000 klientu izvērtēšanu mēnesī.
 • 2021. gada 4. ceturksnī Latvijā ieviests pilnīgi jauns – auto abonēšanas – pakalpojums, nodrošinot klientiem iespēju tajā pašā dienā braukt ar jaunu automašīnu un ar vienu ikmēneša maksājumu segt visas transportlīdzekļa nomas un apkopes izmaksas. Klients var izvēlēties abonēšanas periodu no 1 līdz 36 mēnešiem.
 • Ar ilgtspējas konsultantu palīdzību Eleving Group veica būtiskuma analīzi uzņēmuma ietekmes pušu auditorijā, lai sabalansētu to ekspektācijas ar pašreizējām un gaidāmajām normatīvo regulējumu prasībām. Veikts Grupas galvenā biroja CO2 izmešu nospieduma aprēķins, lai samazinātu uzņēmuma ietekmi uz klimatu. 2022. gadā tiks īstenots oglekļa pēdas kompensācijas darbību kopums, lai kļūtu par oglekļa emisiju ziņā neitrālu uzņēmumu.

Galvenie finanšu un izaugsmes rādītāji

 • Rekordaugsta ceturkšņa EBITDA 49,0 miljonu eiro apmērā (2020. gada 12 mēnešu periodā – 45,4 miljoni eiro) un normalizētā EBITDA 58,9 miljonu eiro apmērā.
 • Tīrā peļņa pirms valūtas kursa svārstību ietekmes: 7,5 miljoni eiro (2020. gada 12 mēnešu periodā – 14,3 miljoni eiro) un normalizētā peļņa 17,4 miljoni eiro.
 • Tīrā peļņa pēc valūtas kursa svārstību ietekmes: 8,8 miljoni eiro (2020. gada 12 mēnešu periodā – zaudējumi 1,1 miljons eiro) un normalizētā peļņa 18,7 miljoni eiro.
 • Rekordliels kredītportfelis — 244,7 miljoni eiro; 15,7 miljonu eiro pieaugums pret iepriekšējo ceturksni; transportlīdzekļu finansējumam veidojot 183,3 miljonus eiro, patēriņa kreditēšanas finansējumam — 61,4 miljonus eiro.
 • Pateicoties veiksmīgai eiroobligāciju emisijai 2021. gada 18. oktobrī, Eleving Group parāda vērtspapīru atmaksas termiņš pagarināts vēl uz pieciem gadiem. Jaunās nodrošinātās eiroobligācijas tika emitētas par nominālvērtību ar gada procentu likmi 9,5% un dzēšanas termiņu 2026. gadā.
 • Fitch Ratings jaunajām Eleving Group eiroobligācijām piešķīra prioritāri nodrošināto parādu novērtējumu ‘B-(EXP)’ ar parāda atgūšanas novērtējumu ‘RR4’.
 • Turklāt Eleving Group paziņoja par subordinēto obligāciju emisiju un norēķiniem 25 miljonu eiro apmērā, lai refinansētu esošos akcionāru aizdevumus, kā arī turpinātu stiprināt Grupas kapitāla struktūru.

"2021. gadu sākām ar mērķi stratēģiski fokusēties uz esošajiem Grupas tirgiem un tiekties uz stabilu izaugsmi. Retrospektīvi es varu secināt, ka mūsu stratēģija ir ne tikai izpildīta, bet arī pārsniegta. Stabils rezultātu pieaugums ik ceturksni ir tam labākais pierādījums. Mūsu pārdošanas apjomi, gada ieņēmumi un EBITDA ir pieauguši vismaz par 50%, kas apliecina Eleving Group biznesa modeļa ilgtspēju. Efektīva risku pārvaldība, izmantojot automatizētus risinājumus, inovatīvas IT sistēmas un spēcīgi pārdošanas kanāli bija galvenie pīlāri rezultātu sasniegšanā.

Koncentrējoties uz esošajiem tirgiem, Eleving Group ieviesa arī dažādus jaunus produktus. No transportlīdzekļu abonēšanas un nomas pakalpojumiem Baltijā līdz ilgtermiņa patēriņa kredītlīniju risinājumiem Moldovā. Šo produktu veiksmīgā ieviešana tirgū liecina par uzņēmuma spēju apmierināt mainīgās klientu vajadzības un nākotnē būs nozīmīga loma Grupas vadošo pozīciju nostiprināšanā tirgū. 2021. gada laikā mēs ik ceturksni sasniedzām ievērojamus izaugsmes rezultātus produktīvās kreditēšanas pakalpojumu segmentā Āfrikā. Nodrošinot vietējiem uzņēmējiem pieejamu iespēju iegādāties motociklus-taksometrus, esam radījuši tūkstošiem darba vietu un uzlabojuši autovadītāju ienākumu gūšanas iespējas.

Iepriekšējā gada laikā Eleving Group ir izveidojusi stabilu pamatu biznesa ilgtspējai, ievērojot ESG principus, un mēs lepojamies ar redzamiem rezultātiem, īstenojot dažādas sociālās un vides iniciatīvas. Mūsu mērķis ir turpmāk aizvien vairāk iekļaut biznesa attīstībā uz ilgtspēju vērstus produktus un koncentrēties uz mūsu nefinanšu ziņošanas prakses uzlabošanu.”

Eleving Group izpilddirektors Modestas Sudnius

"2021. gads ir vislabākais Eleving Group deviņu gadu pastāvēšanā kopš uzņēmuma dibināšanas 2012. gadā. Vēlos izcelt vairākus sasniegumus trīs galvenajās jomās.

Pirmkārt, Grupas darbības izcilība un līdzsvarota bilance. Abus rādītājus pozitīvi ietekmējusi Grupas normalizētā EBITDA 58,9 miljonu eiro apmērā, kas 1,6 reizes pārsniedz iepriekšējā gada rezultātu.

Otrkārt, 2021. gadā Grupa refinansēja visas savas obligāciju saistības, emitējot jaunas Latvijas obligācijas 30 miljonu eiro apmērā un refinansējot iepriekšējās eiroobligācijas ar jaunu augstāka līmeņa nodrošināto obligāciju emisiju un piesaistot vairāk kapitāla, kā rezultātā emitējot 150 miljonu eiro vērtas eiroobligācijas ar termiņu 2026. gadā. 2021. gads tika noslēgts ar subordinēto obligāciju emisiju 25 miljonu eiro vērtībā, kas no reitingu aģentūras perspektīvas tiek uzskatīta kā daļa no pašu kapitāla. Vērts atzīmēt, ka šajā īpašajā kapitāla piesaistes periodā peļņas un zaudējumu aprēķinā ir izveidojies vienreizējs refinansēšanas izdevumu apjoms 5,7 miljonu eiro apmērā, ko uzskatām par lietderīgi izlietotiem līdzekļiem.

Treškārt, mēs esam ieguldījuši ievērojamu laiku, optimizējot uzņēmuma bilanci, kā rezultātā esam atsavinājuši vai norakstījuši vairākus Grupas tirgus, kuros biznesa operācijas bija apturētas, tādejādi atbrīvojot resursus esošajiem aktīvajiem tirgiem. Šīs darbības ietekmēja peļņas un zaudējumu aprēķinu 4,5 miljonu eiro apmērā kā vienreizējs ārkārtas izdevumu apjoms. Mums ir arī izdevies pirms termiņa monetizēt vairākus mūsu bilancē esošos debitoru parādus, atkārtoti investējot tos produktīvos aktīvos — mūsu neto kredītportfelī, kas šobrīd ir 244,7 miljoni eiro.

Noslēgumā jāsaka, ka vienreizējie ārkārtas izdevumi vairāk nekā 10 miljonu eiro apmērā nav ietekmējuši Grupas rentabilitāti, 2021. gadā sasniedzot 9,3 miljonus eiro no kopējiem ienākumiem, tādējādi pozicionējot Grupu darbības un finansiālam kāpumam 2022. gadā.”

Eleving Group finanšu direktors Māris Kreics

Par Eleving Group

2012. gadā Latvijā dibinātā Eleving Group Mintos aizdevumu tirgum pievienojās 2015. gadā, sākotnēji investīcijām piedāvājot aizdevumus no Latvijas. Šajā laikā grupa Mintos aizdevumu tirgū ir izvietojusi 14 valstīs izsniegtus kredītus, pārstāvot Baltijas valstis, kā arī Centrālo, Austrumu un Dienvidaustrumu Eiropu. Uzņēmums darbojas arī Kaukāzā, Centrālāzijā un Austrumāfrikā. Līdz šim uzņēmums aizdevumos ir izsniedzis vairāk nekā 710 miljonus eiro, un tā neto kredītportfelis pārsniedz 220 miljonus eiro.

Daži Eleving Group un Mintos kapitāla investori pārklājas.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner