Grupa IuteCredit dokonuje wcześniejszych płatności na rzez inwestorów Mintos

Od 6 grudnia 2019 roku, Grupa IuteCredit przekazała do Mintos łącznie kwotę  161 415,43 EUR  tytułem płatności od pożyczkobiorców. Płatności te są odpowiednio zapisywane na kontach inwestorów Mintos.

W dniu dzisiejszym, Grupa IuteCredit dokonała dodatkowej przedterminowej płatności na rzecz Mintos w wysokości 500 000 EUR. Kwota ta zostanie rozdzielona w celu pokrycia nadchodzących płatności należnych inwestorom z tytułu aktywnych inwestycji w pożyczki udzielone przez IuteCredit Kosovo. Ta przedterminowa płatność została dokonana wraz z bieżącymi zaległymi spłatami dla inwestorów Mintos.

Płatność ta jest wyrazem zaufania ze strony Grupy IuteCredit w stosunku do nadchodzących płatności. Za każdym razem, gdy pożyczkobiorca dokonuje spłaty pożyczki na rzecz firmy pożyczkowej, Mintos otrzymuje informację o takiej spłacie. Po przekazaniu przez firmę pożyczkową spłaty pożyczki do Mintos jest ona zapisywana na kontach inwestorów.

Dzięki przedterminowej spłacie dokonanej przez Grupę IuteCredit, Mintos będzie mógł uznać konta inwestorów zaraz po otrzymaniu informacji o dokonanej przez pożyczkobiorcę spłacie określonej pożyczki udzielonej przez IuteCredit.

Informacje dotyczące Grupy IuteCredit

Zgodnie z przekazanymi wcześniej informacjami, pod koniec 2019 roku w Grupie IuteCredit wystąpiły nieoczekiwane zdarzenia związane z działalnością prowadzoną przez Grupę IuteCredit w Kosowie. Jakkolwiek firma będzie nadal podejmowała wysiłki w celu przywrócenia działalności gospodarczej prowadzonej w Kosowie zgodnie z jej preferencjami, to kierownictwo Grupy IuteCredit poinformowało nas również, że nie może wykluczyć możliwości wniesienia pozwu międzynarodowego i krajowego przeciwko decyzji Centralnego Banku Kosowa.

Aby zapewnić inwestorom Mintos, że skala wydarzeń w Kosowie pozostanie na relatywnie nieistotnym poziomie w przypadku Grupy IuteCredit, spółka przekazała informacje dotyczące decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego dla portfela IuteCredit Kosowo do kwoty 4,9 mln EUR (na dzień 30 września 2019: 9,3 mln EUR). Decyzja ta została podjęta ze względów ostrożności handlowej, gdyż ściągalność należności pozostaje niepewna.

Według Grupy IuteCredit, odpis aktualizujący wartość portfela w Kosowie leży w najlepszym interesie wszystkich stron, ponieważ jest on konserwatywny, a jednocześnie odpowiedni w danych okolicznościach. Wydarzenia mające miejsce w Kosowie pozostaną na relatywnie nieistotnym poziomie dla całej Grupy IuteCredit, a spółka będzie mogła bardziej skoncentrować się na swoich codziennych zadaniach, które obejmują rentowny rozwój Grupy. Prowadzona obecnie działalność operacyjna w różnych krajach jest realizowana zgodnie z planem, co będzie mieć swoje odzwierciedlenie w wynikach osiągniętych za rok 2019, a co zostanie następnie ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym i raportach.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner