Investice do úvěrů: třída aktiv nové generace

V Mintosu usilujeme o to, aby se úvěry staly bežně přístupnou třídou aktiv pro investory ve skutečně globálním měřítku. V tomto článku se podíváme na to, jak mohou úvěry dobře doplňovat „tradiční“ investiční produkty, jako jsou akcie a dluhopisy, v portfoliu každého investora.

 

Investování versus spoření

 

Pro začátek stojí za zmínku rozdíl mezi klasickými úsporami a skutečnými investicemi, neboť spoření bývá občas označováno za samostatnou třídu aktiv. Spoření a investování jsou dva poměrně odlišné koncepty, jež v rámci konkrétní finanční strategie plní rozdílné cíle:

  • – Spořením se rozumí odkládání peněžních prostředků na bezpečné a likvidní místo, jako je běžný či spořicí účet. Účelem spoření je udržet si daný kapitál a mít ho k dispozici, až bude třeba, a to s minimálním odkladem. Většina finančních strategií doporučuje mít odloženo určité množství úspor na horší časy.
  • – Investováním se rozumí použití vlastních peněz („kapitálu“) ke koupi aktiva, o kterém si myslíte, že Vám v průběhu času pravděpodobně vygeneruje určitý výnos. Mezi „tradiční“ investice se obvykle řadí akcie, dluhopisy a nemovitosti, což blíže probereme dále.

 

Jelikož se tento článek zabývá právě investováním, pojďme se na toto téma podívat trochu zblízka. O investování je důležitě vědět jednu věc – vždy s sebou nese určitá rizika. Investoři mohou o své peníze přijít, pokud nakoupí špatnou investici nebo pokud se jejich investici vede hůř, než očekávali. Finanční svět se odjakživa snaží porozumět tomu, jak se investice chovají, a pomoci lidem dělat správná finanční rozhodnutí. Za tímto účelem byly proto investice na základě společných rysů rozřazeny do několika všeobecně přijímaných skupin, které jsou známy jako třídy aktiv.

 

Třídy aktiv pomáhají porozumět investicím

 

Ve finančnictví představuje pojem „třídy aktiv“ skupinu investic (aktiv), jež mají srovnatelné charakteristiky a na události na trhu reagují podobným způsobem. Projde-li ekonomika určitou změnou, celá řada faktorů posune hodnotu jednotlivých tříd aktiv různým směrem. V rámci jedné třídy by se však aktiva měla pohybovat podobným směrem, přestože mohou konkrétní aktiva jít proti směru trhu.

Investice lze rozdělit na 2 hlavní druhy: dluhové a kapitálové.

  • – Dluhové investice jsou takové, kdy investor půjčuje peníze jednotlivci, podniku či státu. Příjem z takových investic je obvykle fixní. Na rozdíl od kapitálu musí být dluh v určitém okamžiku splacen. Běžnými příklady dluhových investic jsou depozitní certifikáty, dluhopisy a anuitní pojištění (důchodová renta).
  • – Kapitálové investice jsou takové, kdy investor koupí celé aktivum nebo jeho část. Zisk z dané investice souvisí s tím, jak se danému aktivu daří. Běžnými příklady kapitálových investic jsou akcie, podílové fondy, nemovitosti, REIT („real estate investment trust“, tzv. realitní investiční společnost) či investice do kapitálu podniku.

 

Z těchto 2 druhů investic jsou kapitálové investice obvykle považovány za rizikovější a volatilnější, s čímž se pojí i vyšší návratnost z dlouhodobého hlediska. Výnosy z dluhových investic jsou částečně omezené, ale jejich volatilita je také mnohem nižší.

Druhy investic lze dále rozdělit do tříd aktiv. Pojďme se podívat na některé z tradičních tříd aktiv a na jejich klíčové vlastnosti. Peněžní prostředky, přestože se v užším slova smyslu vlastně jedná o formu spoření a tedy nikoliv investice, jsou také často považovány za samostatnou třídu aktiv.

 

Třída aktiv Druh investice Likvidní Volatilní Potenciál růstu
Peněžní ekvivalenty (Spoření) Ano Ne Negativní kvůli inflaci
Dluhopisy Dluhová Ano Částečně Částečně
Akcie Kapitálová Ano Ano Ano
Nemovitosti Kapitálová Ne Ano Ano
Komodity Kapitálová Různé Ano Ano
Deriváty Záleží na základním aktivu Ano Ano Ano

 

Alternativní investice posouvají hranice

 

V honbě za vyšší návratností se v posledních letech stávají alternativní způsoby investování mezi investory stále populárnějšími. Příklady takových investic mohou být hedge fondy, soukromý kapitál, kryptoměny nebo dokonce sběratelské předměty, jako jsou umělecká díla a veterány. I když se alternativní investice v lecčem tradičním třídám aktiv podobají (například když hedge fond investuje na akciovém trhu), jsou dostatečně odlišné a jedinečné, aby byly brány samostatně.

Dalším alternativním typem investování je skupina hromadně nazývaná „crowdinvesting“. Druhy investic v této kategorii jsou jak kapitálové, tak i dluhové. (Tyto investice mohou být v podstatě i takzvaně „odměnové“ –příkladem je, když podpoříte projekt na platformě jako Kickstarter nebo Hithit. Tento článek se však zabývá investováním za účelem získání finančního zhodnocení Vašich peněz.)

Úvěry jsou také příkladem alternativních dluhových investic. Na trhu se objevují již od počátku tisíciletí, kdy první průkopníci začali nabízet přístup k P2P investičním příležitostem online. Přestože Mintos není zdaleka první společností, která poskytuje investice do úvěrů, naše prvenství spočívá v tom, že působíme ve velkém měřítku a tento druh investic děláme přístupným po celém světě díky našemu jedinečnému modelu tržiště.

 

Co znamená investovat do úvěrů

 

Ze všech tradičních tříd aktiv se investování do úvěrů pravděpodobně nejvíce podobají dluhopisy, a to proto, že v obou případech jde o dluhové investice, které v průběhu času vyplácí úroky. V tabulce níže jsou popsány hlavní podobnosti a rozdíly mezi oběma typy investic. Mějte na paměti, že úvěry i dluhopisy jsou dostupné v mnoha různých podobách a nemusí tak vždy odpovídat těmto parametrům.

 

  Dluhopisy Úvěry
Přístupnost Fixní výše investice

Vysoká minimální investice

Flexibilní výše investice

Nízká minimální investice

Časové období Pevně vázané Částečně flexibilní (úvěry lze prodloužit či splatit předčasně)
Zajištění Obvykle nezajištěny kolaterálem Mohou být zajištěny kolaterálem
Diverzifikace Obtížněji diverzifikovatelné Snáze diverzifikovatelné
Expozice Státní či korporátní dluh Dluhy malých podniků či spotřebitelů
Výnosy Pravidelné výplaty úroků Pravidelné výplaty úroků
Splacení jistiny Při splatnosti nebo s kupónem Postupně společně s úroky nebo při splatnosti
Riziko Nižší Vyšší
Obchodování Na OTC trhu či na burze Na Sekundárním trhu (v závislosti na platformě)

 

Proč by se investoři měli zajímat o investice do úvěrů?

 

Investice do úvěrů představují moderní alternativu k tradičním způsobům investování. Na první pohled mají mnoho podobností s dluhopisy, tradiční třídou aktiv, ale jakmile se na ně podíváme zblízka, zjistíme, že nabízejí jedinečnou kombinaci vlastností a výhod, díky kterým hravě obstojí jako samostatná třída aktiv.

Proč by se tedy investoři o ně měli zajímat? Od finanční krize v roce 2008 se úrokové míry, jež banky nabízejí u spoření, drží na historických minimech. Při zohlednění inflace mohou být v některých oblastech (například eurozóna) dokonce záporné, což znamená, že vklady každým dnem pomalu ztrácejí na hodnotě.

Aby Vám Vaše peníze vydělávaly, potřebujete rentabilní investiční příležitosti. Akcie a dluhopisy však zároveň v posledních 10 letech stále více korelují, což zpochybňuje klasické teorie, kterými se investoři dříve řídili při budování portfolia. Diverzifikace je dnes důležitější než kdy dříve a investoři mají naštěstí díky celé řadě nových a alternativních tříd aktiv mnohem větší možnost výběru, než je klasický mix „akcie vs. dluhopisy“.

Tyto nové třídy aktiv značně obohatily spektrum investičních příležitostí a nabízejí výkonnou alternativu, jež historicky méně koreluje s tradičními třídami aktiv, jako jsou akcie. Mezi těmito třídami představují úvěry dobrou a lehce přístupnou příležitost. Investoři, kteří by rádi diverzifikovali své investice a zároveň získávali atraktivní a pravidelné výnosy, jistě úvěry přivítají jako cenný doplněk svého portfolia.

Rádi byste začali investovat do úvěrů? Zde naleznete několik rad o tom, jak si vybrat platformu, a o investování a rizicích.

 

 


OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Veškeré informace uvedené v tomto článku:

  • – jsou poskytovány k informativním účelům a nepředstavují nabídku, doporučení, výzvu ke koupi, prodeji či výplatě jakéhokoli finančního instrumentu nebo k uzavření či plnění povinností v souvislosti s dalšími transakcemi;
  • – nepředstavují a nemohou být považovány za investiční průzkum a/nebo finanční analýzu a/nebo obecné doporučení v souvislosti s operacemi s finančními nástroji.

AS Mintos Marketplace (dále jen „Mintos“) upozorňuje, že operace na trhu s cennými papíry a na finančním trhu s sebou nesou rizika a vyžadují příslušné znalosti a zkušenosti. Každý investor musí provést analýzu a důkladně zvážit daná rizika před učiněním svého investičního rozhodnutí. Veškerá investiční rozhodnutí musí zcela vycházet ze zhodnocení osobních finančních okolností a investičních cílů.

Mintos rovněž upozorňuje, že informace uvedené v tomto článku v souvislosti s možnou rentabilitou a odpovídajícími úroky pro investora jsou pouze orientační, neberou v potaz osobní okolnosti investora, mohou se změnit pod vlivem řady faktorů a nepředstavují žádnou záruku budoucích výnosů.

Autoři informací uvedených v tomto článku a Mintos, a to společně i jako jednotlivci, nejsou zodpovědní za možné použití daných informací investorem, a to včetně jakékoliv přímé či nepříjmé újmy (včetně ušlých zisků), která může nastat, bude-li se investor těmito informacemi řídit.

Kopírování a šíření zde poskytnutých informací je dovoleno pouze s výslovným písemným souhlasem Mintosu.

Mintos není regulován žádnou licencí v oblasti finančních služeb. Mintos je globální online tržiště s úvěry. Investováním na Mintosu si kupujete práva na úvěrové pohledávky. Nejedná se tedy o vklady. Investice do úvěrových pohledávek nesou jisté riziko.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner