Investoru aizsardzība regulētā vidē

Finanšu regulējums paredz noteikumus un ierobežojumus finanšu iestādēm, lai saglabātu finanšu sistēmas stabilitāti un aizsargātu patērētājus. Šajā rakstā mēs aplūkosim, kā tiek regulēts Mintos, un kādas priekšrocības tas sniedz investoriem.

Svarīgākie punkti

 • Lielāka investoru aizsardzība, pateicoties regulētai videi
 • Investoru aktīvi tiek turēti atsevišķi no Mintos aktīviem
 • Tiklīdz būs pieejamas parādzīmes, investori saskaņā ar ieguldītāju aizsardzības sistēmu būs aizsargāti līdz 20 000 eiro apmērā (informācija un izņēmumi ir izklāstīti zemāk)

Mintos tiesiskais regulējums

Finanšu sistēma ir neatņemama mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļa. Piemēram, mums ir nepieciešamas bankas, lai veiktu maksājumus vai naudas pārskaitījumus, vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, lai investētu savu naudu un gūtu atdevi nākotnē. Neregulētas vai vāji regulētas finanšu iestādes var apdraudēt finanšu sistēmas stabilitāti un kaitēt patērētājiem.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībām ES ir jāievēro vairāki tiesību akti un noteikumi, kuru mērķis ir aizsargāt investorus un finanšu sistēmas stabilitāti. Pārdomāti iekšējās kontroles mehānismi apvienojumā ar iekšējo un ārējo auditu un regulatīvo uzraudzību nodrošina, ka tās stingri ievēro visas piemērojamās prasības.

Nozīmīgākie noteikumi ir šādi:

 • MiFID un MiFIR
 • PRIIP regulējums
 • Prospektu regula
 • Ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālais režīms

MiFID un MiFIR

Finanšu instrumentu tirgu direktīva (MiFID) ir tiesiskais regulējums, kura mērķis ir palielināt investoru aizsardzību un samazināt sistēmisko risku, nosakot kopējus standartus un noteikumus ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas darbojas Eiropas Savienībā. MiFID nosaka organizatoriskos un uzņēmējdarbības standartus, piemēram, pārredzamības noteikumus.[1]

Finanšu instrumentu tirgu regula (MiFIR) papildina Eiropas Savienības otro Finanšu instrumentu tirgu direktīvu (MiFID II). Tajā galvenā uzmanība pievērsta ieguldījumu brokeru sabiedrību uzņēmējdarbības prasībām, piemēram, ziņošanai par tirdzniecību un darījumiem. MiFIR mērķis ir palielināt pārredzamību investoriem, un tā paredz, ka ieguldījumu brokeru sabiedrībām Eiropas Ekonomikas zonā ir publiski atklāt noteiktas cenas un darījumus.

PRIIP regulējums

Komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) regulas mērķis ir palielināt ES tirgu efektivitāti, palīdzot investoriem labāk izprast un salīdzināt dažādu PRIIP galvenās iezīmes, riskus, ieguvumus un izmaksas, izmantojot īsu un patērētājiem draudzīgu pamatinformācijas dokumentu (KID).

Prospektu regula

Prospektu regula nosaka prasības prospektu formātam, saturam un apstiprināšanai. Tās mērķis ir padarīt prospektus īsākus un investoriem draudzīgākus. Tā arī nosaka vienotu formātu, lai investoriem būtu vieglāk salīdzināt dažādu investīciju prospektus.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālais režīms

Ieguldījumu brokeru sabiedrību direktīva un regula (IFD un IFR) ievieš prudenciālu regulējumu ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Šis regulējums ietver minimālās kapitāla prasības, likviditātes rezervi un koncentrācijas riska ierobežojumus, pamatojoties uz sabiedrības aktīvu lielumu un tās darbības riskantumu.

Kādus ieguvumus regulējums dod investoriem

Investēšana regulētā vidē investoriem dod virkni priekšrocību.

Piemērotu un atbilstošu produktu piedāvājums

Lai nodrošinātu, ka investori apzinās riskus, kas saistīti ar investēšanu Mintos aizdevumu tirgū, un ka viņu finansiālā situācija ļauj viņiem uzņemties šos riskus, Mintos pārbauda, vai piedāvātie produkti atbilst viņu vēlmēm un mērķiem, un vai tie ir atbilstoši viņu zināšanām un pieredzei. Šī novērtējuma rezultāts nosaka, kuri produkti un pakalpojumi būs pieejami investoriem. Plašāka informācija par novērtējumu ir pieejama mūsu blogā. Investēšana Mintos aizdevumu tirgū ir saistīta ar risku, tāpēc tā nav piemērota investoriem, kuri grib tikai saglabāt savu kapitālu. Mēs investoriem iesakām noteikt investīciju mērķus, kas atbilst viņu situācijai un riska tolerancei.

Investoriem draudzīgs informācijas izklāsts

Lai palīdzētu investoriem pieņemt pārdomātus lēmumus par investīcijām, viņiem tiek sniegta standartizēta informācija patērētājiem draudzīgā formātā. Šīs informācijas mērķis ir palīdzēt investoriem izprast investīciju produktu uzvedību un salīdzināt tos ar citiem produktiem. Mintos ir publicējis arī vairākus dokumentus ar informācijas atklāšanu, piemēram, informāciju par investīciju risku un maksām, kā arī publicēs pamatinformācijas dokumentus (KID) un prospektus, tiklīdz tiks ieviestas parādzīmes. Seko jaunākajai infomācijai, lai jau pavisam drīz uzzinātu, kas ir atrodams prospektā.

Investoru aktīvu aizsardzība

Investoru līdzekļi tiek aizsargāti, tos glabājot īpašos kontos bankās. Mintos pienākums ir nodrošināt, lai investoru Mintos kontos pieejamais atlikums sakristu ar atlikumu aizsargātajos kontos bankās. Šie līdzekļi tiek izmantoti tikai investoru rīkojumu izpildei par līdzekļu investēšanu vai izņemšanu vai Mintos maksājamo maksu un izmaksu segšanai. Mintos nedrīkst apvienot savus līdzekļus ar investoru līdzekļiem. Mintos kreditoriem nav tiesību atgūt līdzekļus no aizsargātajiem kontiem.

Mintos investoriem piederošie finanšu instrumenti tiek turēti atsevišķi no Mintos pašu aktīviem. Šos instrumentus var izmantot tikai investoru rīkojumu izpildei, piemēram, instrumentu pārdošanai.

Ieguldītāju aizsardzības sistēma

Mintos kā licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība būs valsts ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieks, tiklīdz būs pieejamas parādzīmes.

 • Kompensācijas sistēma tika izveidota saskaņā ar Direktīvu 97/9/EK un attiecas uz visām licencētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un bankām attiecīgajā ES valstī. Mintos būs Latvijas ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieks, jo Latvijā to regulē FKTK.. Līdzīgas sistēmas pastāv arī citās ES valstīs.
 • Aizsardzības sistēma aizsargā privāto investoru līdzekļus un finanšu instrumentus, kas ir Mintos turējumā.
 • Privātie investori ir aizsargāti pret zaudējumiem, kas rodas, ja Mintos nespēj pārskaitīt investora līdzekļus vai finanšu instrumentus, kas ir Mintos turējumā, saskaņā ar investora norādījumiem. Tas nozīmē, ka privātie investori ir aizsargāti, ja Mintos zaudē finanšu instrumentu, kurā tie ir investējuši, vai ja Mintos aizsargātajā kontā nav pietiekamu līdzekļu, ko pārskaitīt uz investora bankas kontu.
 • Sistēma privātajiem investoriem garantē kompensāciju 90 % apmērā no zaudējumiem, kas radušies šīs neveiksmes rezultātā, bet ne vairāk kā 20 000 eiro.
 • Šī ieguldītāju aizsardzības sistēma aizsargā visus privātos investorus Mintos aizdevumu tirgū neatkarīgi no to dzīvesvietas valsts.

Aizsardzības sistēma neaizsargā pret investīciju riskiem, tostarp pret

 • investīciju cenu izmaiņām
 • aizņēmēja, kredītu izsniedzāja vai emitenta saistību neizpildi
 • investīciju pirkšanas vai pārdošanas tirgus trūkumu
 • instrumentu apturēšanu otrreizējā tirgū

Ieguldītāju aizsardzības sistēma neattiecas uz investīcijām aizdevumos, izmantojot cesijas līgumu. Tā neattiecas arī uz investoriem, kuru konti tika slēgti, pirms bija noslēgusies pāreja uz parādzīmēm.

Ja tev ir kādi jautājumi par investoru aizsardzību, uzdod tos Mintos kopienā.

Šajā publikācijā sniegtā informācija ir tikai mārketinga komunikācija, un tā nav uzskatāma par investīciju vai juridisku konsultāciju.

[1] Pieņemts ar Latvijas Finanšu instrumentu tirgus likumu

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner