Inwestowanie w pożyczki: nowa generacja klasy aktywów

Na Mintos sprawiamy, że pożyczki są dostępną klasą aktywów dla zwykłych inwestorów na prawdziwie globalną skalę. W tym artykule przyjrzyjmy się, w jaki sposób pożyczki mogą uzupełniać „tradycyjne” klasy aktywów inwestycyjnych, takie jak akcje i obligacje w portfelu każdego inwestora.

Inwestowanie a oszczędzanie

 

Na początek warto zwrócić uwagę na różnicę między tradycyjnymi oszczędnościami a faktycznymi inwestycjami, ponieważ oszczędności są czasami traktowane jako klasa aktywów sama w sobie. Oszczędzanie i inwestowanie to całkowicie różne koncepcje, mające różne cele w ramach strategii finansowej:

  • Oszczędzanie oznacza odkładanie gotówki w bezpieczne i wysoce płynne miejsce, takie jak konto czekowe lub oszczędnościowe. Celem jest zachowanie kapitału i zapewnienie jego dostępności w razie potrzeby, przy minimalnym opóźnieniu. Większość strategii finansowych zaleca, aby na czarną godzinę mieć pod ręką jakąś kwotę oszczędności.
  • Inwestowanie oznacza wykorzystanie własnych środków („kapitału”) do zakupu aktywów, co do których Twoim zdaniem istnieje duże prawdopodobieństwo generowania stóp zwrotów w czasie. „Tradycyjnymi” inwestycjami są zwykle akcje, obligacje i nieruchomości (…więcej na ten temat w dalszej części).

 

Ponieważ głównym tematem tego artykułu jest inwestowanie, zagłębmy się nieco bardziej w ten temat. Jedną z ważnych rzeczy, które warto wiedzieć o inwestowaniu, jest to, że zawsze wiąże się ono z ryzykiem. Inwestorzy mogą stracić środki, jeśli kupią niewłaściwą inwestycję lub jeśli ich inwestycja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Aby lepiej zrozumieć, jak zachowują się inwestycje i pomóc nam podejmować świadome decyzje, świat finansów od dawna szukał podobieństw i dzielił inwestycje na kilka akceptowanych grup, zwanych klasami aktywów.

Klasy aktywów pomagają zrozumieć inwestycje

 

W finansach „klasa aktywów” to nazwa nadana grupie inwestycji (aktywów), które mają porównywalne cechy i reagują w podobny sposób na zdarzenia rynkowe. W miarę zmian w gospodarce różne czynniki będą wpływać na różne klasy aktywów w różnych kierunkach. Jednak w ramach danej klasy, aktywa będą poruszać się w podobnym kierunku, należy jednak pamiętać o tym, że poszczególne aktywa mogą nadal podlegać zmianom wbrew rynkowi.

Inwestycje można podzielić na 2 główne rodzaje: dłużne i kapitałowe.

  • Inwestycja oparta na długu oznacza, że inwestor pożycza środki osobie, przedsiębiorstwu lub rządowi. Dochód z tej inwestycji jest zazwyczaj stały. W przeciwieństwie do kapitału własnego dług musi w pewnym momencie zostać spłacony. Typowymi przykładami są certyfikaty depozytowe, obligacje i annuitety.
  • Inwestycja kapitałowa oznacza, że inwestor kupuje całość lub część składnika aktywów. Zysk z tej inwestycji jest powiązany z wynikami osiąganymi przez dany składnik aktywów. Typowymi przykładami są akcje, fundusze inwestycyjne, nieruchomości, fundusze lokujące środki w nieruchomości (Real Estate Investment Trusts, REIT) lub kapitał własny przedsiębiorstwa.

 

Spośród dwóch rodzajów inwestycji, kapitał jest zwykle postrzegany jako obarczony wyższym ryzykiem i zmiennością, a zatem oferuje większe stopy zwrotu w długim okresie. Inwestycje oparte na długu dają mniejszą stopę zwrotu, ale są znacznie mniej zmienne.

Rodzaje inwestycji można dalej podzielić na klasy aktywów. Przyjrzyjmy się bardziej tradycyjnym klasom aktywów i niektórym ich kluczowym cechom. Zwróćmy uwagę, że gotówka — choć ściśle rzecz biorąc jest ona pewną formą oszczędzania, która różni się od inwestycji — jest również często uważana za klasę aktywów.

Klasa aktywów Rodzaj Płynność Zmienność Możliwość wzrostu
Ekwiwalenty środków pieniężnych (Oszczędzanie) Tak Nie Ujemny ze względu na inflację
Obligacje Dług Tak Niewielka Niewielka
Akcje Kapitał własny Tak Tak Tak
Nieruchomości Kapitał własny Nie Tak Tak
Towary Kapitał własny Zmienia się Tak Tak
Instrumenty pochodne Zależy od aktywów bazowych Tak Tak Tak

Alternatywne inwestycje przesuwają granice

 

W ostatnich latach, w miarę jak inwestorzy walczą o wyższe stopy zwrotu, coraz większą popularnością cieszą się alternatywne formy inwestowania. Przykładem mogą być fundusze hedgingowe, private equity, krypto-waluty, a nawet przedmioty kolekcjonerskie, takie jak dzieła sztuki, czy zabytkowe samochody. Choć są one nieco podobne do tradycyjnych klas aktywów (np. fundusz hedgingowy inwestujący na giełdzie), są na tyle różne i unikalne, że nie mają sobie równych.

Inny alternatywny rodzaj inwestowania jest zbiorczo nazywany „inwestowaniem społecznościowym”. Rodzaje inwestycji w tej kategorii inwestycji społecznościowych mogą być oparte na akcjach lub na długu. (Ściśle mówiąc, mogą być również oparte na nagrodach, na przykład, gdy wspierasz projekt na platformie takiej jak Kickstarter. Ten artykuł dotyczy jednak inwestowania w celu uzyskania zwrotu finansowego z Twoich środków).

Pożyczki są jedną z takich alternatywnych inwestycji opartych na długu, która istnieje od końca lat 2000, a jedni z pierwszych pionierów oferują dostęp do możliwości inwestycyjnych typu P2P w Internecie. Chociaż Mintos nie jest pierwszą firmą, która oferuje inwestowanie w pożyczki, jesteśmy pierwsi, którzy robią to na dużą skalę i wprowadzając je do głównego nurtu na całym świecie dzięki naszemu unikalnemu modelowi rynku.

Co to znaczy inwestować w pożyczki?

 

Ze wszystkich tradycyjnych klas aktywów, obligacje są prawdopodobnie najbliższe inwestowaniu w pożyczki. Wynika to z faktu, że obie inwestycje są oparte na długu i wypłacają odsetki w czasie. W poniższej tabeli przedstawiono kilka typowych podobieństw i różnic pomiędzy nimi. Należy pamiętać, że pożyczki i obligacje są dostępne w wielu różnych formach i są zależne od różnych parametrów.

  Obligacje Pożyczki
Dostępność Stała kwota inwestycji

Wysoka minimalna kwota inwestycji

Elastyczna kwota inwestycji

Niska minimalna kwota inwestycji

Horyzont czasowy Ograniczony w czasie Dość elastyczne (pożyczki można przedłużyć lub spłacić wcześniej)
Zabezpieczenie Zazwyczaj nie są zabezpieczone aktywami Mogą być zabezpieczone aktywami
Dywersyfikacja Trudniej zdywersyfikować Łatwiejsza dywersyfikacja
Ekspozycja Dług publiczny lub korporacyjny Dług małych przedsiębiorstw lub konsumentów
Stopy zwrotu Regularne wypłaty odsetek Regularne wypłaty odsetek
Spłata kapitału W terminie zapadalności lub z kuponem Stopniowo z odsetkami lub w terminie zapadalności
Ryzyko Niższe Wyższe
Obrót Pozagiełdowy lub na giełdzie Na rynku wtórnym (w zależności od platformy)

Dlaczego inwestorzy powinni być zainteresowani inwestowaniem w pożyczki?

 

Inwestowanie w pożyczki stanowi nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych inwestycji. Z pozoru ma ona pewne podobieństwa do obligacji, tradycyjnej klasy aktywów. Jeśli przyjrzeć się głębiej, oferuje unikalne połączenie cech i korzyści, które pozwala jej stać się samodzielną klasą aktywów.

Dlaczego więc inwestorzy mieliby być zainteresowani? Od czasu kryzysu finansowego z roku 2008, stopy procentowe oferowane przez banki dla oszczędności są na historycznie niskim poziomie. Skorygowane o wskaźnik inflacji mogą być nawet ujemne w wielu obszarach, np. w strefie euro, co oznacza, że depozyty każdego dnia po cichu tracą na wartości.

Aby Twoje środki pracowały, potrzebujesz dochodowych możliwości inwestycyjnych. Jednocześnie w ciągu ostatnich 10 lat, akcje i obligacje stały się znacznie bardziej skorelowane, co podważa klasyczne teorie, które wcześniej decydowały o budowaniu portfela. Dywersyfikacja jest ważniejsza niż kiedykolwiek przedtem, lecz na szczęście inwestorzy mają dziś większy wybór niż tylko stary paradygmat „akcje kontra obligacje”, mając do dyspozycji wiele nowszych i alternatywnych klas aktywów.

Te nowe klasy aktywów poszerzyły spektrum i stanowią potężną alternatywę, która jest historycznie mniej skorelowana z tradycyjnymi klasami aktywów, takimi jak akcje. Wśród tych nowych klas, pożyczki stanowią wielką, wysoce dostępną możliwość. Inwestorzy chcący zdywersyfikować swoje inwestycje, otrzymując jednocześnie atrakcyjne i regularne stopy zwrotu, mogą uznać pożyczki za godne uzupełnienie ich portfela.

Chcesz zacząć? Oto kilka wskazówek na temat jak wybrać platformę, a także o inwestowaniu i ryzyku.

 


OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszelkie informacje opublikowane w niniejszym dokumencie:
  • mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty, rekomendacji, ani zaproszenia do kupna, sprzedaży, lub wykonania prawa z tytułu jakiegokolwiek instrumentu finansowego, ani też do zawarcia i/lub wykonania zobowiązań w odniesieniu do jakichkolwiek innych transakcji;
  • nie zawierają, ani też nie powinny być traktowane jako badania i/lub analiza finansowa i/lub ogólne rekomendacja dotycząca transakcji na instrumentach finansowych.

AS Mintos Marketplace (dalej — Mintos) zwraca uwagę na fakt, że transakcje na rynku papierów wartościowych i rynku finansowym wiążą się z ryzykiem i wymagają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Każdy inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej musi przeprowadzić analizę i dokładnie wyważyć takie ryzyko. Każda decyzja inwestycyjna powinna opierać się w całości na ocenie osobistej sytuacji finansowej i celach inwestycyjnych.

Mintos zwraca również uwagę na fakt, że publikowane tu informacje odnoszące się do prawdopodobnej rentowności i stosowności dotyczącej interesu inwestora mają charakter wyłącznie orientacyjny, nie uwzględniają osobistej sytuacji inwestora, mogą się zmieniać pod wpływem różnych czynników i nie stanowią żadnej gwarancji przyszłej rentowności.

Autorzy publikowanych w niniejszym dokumencie informacji oraz Mintos, wspólnie i indywidualnie, nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie przez inwestora podanych tu informacji, w tym za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym za utracone korzyści), które mogą powstać w wyniku polegania na tych informacjach.

Kopiowanie i rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest dozwolone wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą Mintos.

Mintos nie jest regulowany żadną licencją dotyczącą usług finansowych. Mintos to globalny internetowy rynek pożyczek online. Inwestując na Mintos, kupujesz prawa do roszczeń z tytułu pożyczek, które nie są depozytami. Inwestycje w należności z tytułu pożyczek wiążą się z ryzykiem.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner