Již brzy: přinášíme více transparentnosti pro investory s Mintos Risk Score

 • Mintos Risk Score je nový model hodnocení rizik, který posuzuje investiční příležitosti na Mintosu
 • Investorům nabídne vyšší úroveň transparentnosti a pomůže lépe porozumět rizikům
 • Kromě celkového hodnocení uvidí investoři i 4 dílčí hodnocení (výkon úvěrového portfolia, efektivita správce úvěrů, síla zpětného odkupu a struktura spolupráce)
 • Celková a dílčí hodnocení budou založena na zcela numerickém bodovacím modelu
 • Hodnocení Mintos Risk Score budou společně s aktualizací stávajících ratingů uvedena v druhé polovině října 2020

V roce 2018 jsme představili Mintos Ratings, první metodiku hodnocení rizik vyvinutou Mintosem, kterou používáme k popisu finanční a provozní stability úvěrových společností na našem tržišti. 

Od jejího spuštění jsme s touto metodikou získali mnoho praktických zkušeností a zároveň se nám dostalo mnoha cenných připomínek od našich investorů. Tento rok jsme proto pracovali na tom, abychom zlepšili způsob, jakým na našem tržišti posuzujeme a zobrazujeme ty obchodní aspekty investování, jež se pojí s riziky.  

Mintos Risk Score je číselné vyjádření míry rizika konkrétní investiční příležitosti. Jedná se o agregát čtyř dílčích hodnocení, která jsou shrnuta a vyjádřena pomocí bodovacího modelu hodnocení rizik.

Čtěte dále pro další podrobnosti o dílčích hodnoceních 

Nová a vyšší úroveň transparentnosti

Obecně řečeno přináší Mintos Risk Score investorům vyšší úroveň transparentnosti, pokud jde o informace, které jsou nezbytné při posuzování investičních příležitostí a při rozhodování o investicích. 

Zde jsou některé z nejdůležitějších výhod hodnocení Mintos Risk Score pro investory:

 • Podrobnější přehled

Hodnocení Mintos Risk Score bude zobrazováno na úrovni úvěrové společnosti. Celkové hodnocení je založeno na čtyřech dílčích hodnoceních, jež budou přidělena čtyřem různým aspektům posuzované investiční příležitosti: výkon úvěrového portfolia, efektivita správce úvěrů, síla zpětného odkupu a struktura spolupráce. Jsme přesvědčeni, že tato čtyři dílčí hodnocení představují ty nejdůležitější faktory pro investory, když jde o posuzování investičních příležitostí. Dílčí hodnocení investoři uvidí na různých místech na platformě.

 • Bližší pohled na výkon úvěrového portfolia

V rámci naší spolupráce s úvěrovou společností věnujeme zvláštní pozornost kvalitě a výkonu úvěrového portfolia. Kvalita úvěrového portfolia přímo závisí na splátkách dlužníků a je tedy velmi podstatným ukazatelem dynamiky výplaty splátek investorům na Mintosu. Mintos Risk Score přiděluje výkonu úvěrového portfolia dílčí hodnocení a umožňuje mu lépe porozumět. Investoři mohou nově porovnávat jednotlivá úvěrová portfolia dostupná na tržišti Mintos a činit tak správná investiční rozhodnutí. 

 • Vyšší úroveň transparentnosti úvěrových společností

Úvěrová společnost obvykle poskytuje a spravuje své úvěry, k tomu navíc pro investory zajišťuje zpětný odkup úvěrů. Abychom investorům zajistili možnost lepší a důkladnější kontroly, rozdělili jsme tyto činnosti do dvou různých dílčích hodnocení (efektivita správce úvěrů a síla zpětného odkupu). V některých případech mohou být správa a zpětný odkup úvěrů dokonce prováděny jinými společnostmi než tou, která úvěry poskytuje. Díky těmto dílčím hodnocením budou investoři moci posoudit investice s různými způsoby nastavení, a to i v případech, kdy jsou služby související s danými úvěry poskytovány několika různými společnostmi. 

 • Nově: přehled právního nastavení spolupráce s úvěrovou společností

Novinkou v našem hodnocení rizik je posouzení právního nastavení, jež vymezuje spolupráci mezi úvěrovou společností a Mintosem jako zástupcem investorů. Tento aspekt obchodního vztahu nabývá na důležitosti v době nejistoty na trzích, neboť pomáhá posoudit míru, s jakou lze potenciálně vymáhat finanční prostředky. My jsme se na něj nově zaměřili, přidělujeme mu samostatné dílčí hodnocení a o zjištěné informace se v zájmu transparentnosti podělíme s investory. 

 • Zcela numerický model

Celkové hodnocení a jednotlivá dílčí hodnocení Mintos Risk Score budou vypočítána na základě našeho bodovacího modelu hodnocení rizik, kde veškeré zadávané hodnoty budou číselné. 

Metodika Mintos Risk Score

Metodika Mintos Risk Score je komplexní s ohledem na množství zpracovávaných informací, avšak jednoduchá, pokud jde o předávání cenných informací investorům. Primárně je navržena tak, aby investorům pomohla ještě lépe porozumět konkrétní investiční příležitosti. 

Ilustrace: náhled celkových a dílčích hodnocení na stránce Poskytovatelé úvěrů na Mintosu

V bodovacím modelu hodnocení rizik jsou použity veřejně dostupné informace a informace získané v rámci hloubkové kontroly a procesu monitoringu. Výsledkem jsou 4 dílčí hodnocení: výkon úvěrového portfolia, efektivita správce úvěrů, síla zpětného odkupu a struktura spolupráce. Tyto čtyři dílčí hodnocení tvoří celkové Mintos Risk Score – to se vypočítává zohledněním bodů z jednotlivých dílčích hodnocení: 40 % představuje výkon úvěroveho portfolia, 25 % efektivita správce úvěrů, 25 % síla zpětneho odkupu a 10 % struktura spolupráce.

Pojďme si jednotlivá dílčí hodnocení blíže představit. 

1. Výkon úvěrového portfolia

V rámci posouzení kvality portfolia porovnáváme míru nevýkonných úvěrů, roční procentní sazbu nákladů a dobu splatnosti vůči přímým provozním nákladům souvisejícím s portfoliem. Kromě dalších ukazatelů stavu portfolia se také zaměřujeme na historický výkon úvěrového portfolia dané úvěrové společnosti. Výkon úvěrového portfolia se vypočítá na základě následujících informací:

 • Kvalita úvěrového portfolia
 • Historické a aktuální trendy ve splácení úvěrů
 • Historické a aktuální míry ztráty
 • Objem poskytovaných úvěrů
 • Kvalita dlouhodobých výsledků
 • Vlastnosti produktů (např. likvidita kolaterálu)

2. Efektivita správce úvěrů

Toto dílčí hodnocení je měřítkem efektivity správce úvěrů, co se týče vybírání splátek od dlužníků. Schopnosti správce úvěrů jsou vyjádřeny dílčím hodnocením, které je souhrnem následujících ukazatelů: 

 • Obchodní postupy, dodržování předpisů a kontrola kvality 
 • Vnitřní procesy kontroly řízení společnosti a rizik
 • Struktura a procesy správy úvěrů
 • Správa nevýkonných úvěrů  

V některých případech může být správcem úvěrů jiný obchodní subjekt než poskytovatel úvěrů.

3. Síla zpětného odkupu

Toto dílčí hodnocení je měřítkem síly zpětného odkupu a představuje souhrn schopností dlužníka (myšleno úvěrové společnosti) plnit své smluvní závazky, uspokojovat potřeby likvidity a disponovat dostatkem kapitálu. Dílčí hodnocení je vypočítáno na základě těchto informací:

 • Finanční profil, výkonnost a výhled
 • Zkušenosti vedení
 • Regulační a právní prostředí pro daný druh podnikání
 • Diverzifikace zdrojů příjmu a geografická diverzifikace

Ve výjimečných případech může za zpětný odkup zodpovídat obchodní subjekt, který je odlišný od poskytovatele úvěrů i od společnosti zajišťující správu úvěrů. Pokud takový případ nastane, bude díky tomuto modelu hodnocení rizik možné lépe posoudit postavení všech zapojených obchodních subjektů. 

4. Struktura spolupráce

Dílčí hodnocení struktury spolupráce posuzuje právní nastavení mezi úvěrovou společností a Mintosem. Faktory, které jsou posuzovány, shrnuty a vyjádřeny tímto dílčím hodnocením, jsou:

 • Přístup k peněžním tokům souvisejícím s dlužníky
 • Potenciál vymahatelnosti finančních prostředků vycházející z právního nastavení
 • Úroveň transparentnosti struktury spolupráce pro investory

Mintos Risk Score je číselná škála 

Číselná škála Mintos Risk Score se pohybuje v rozmezí od 10 (nízké riziko) do 1 (vysoké riziko). Stejný rozsah a hodnoty je přidělen i jednotlivým dílčím hodnocením. 

Všechna celková a dílčí hodnocení mají stejný rozsah, ale liší se svou interpretací

Hodnocení od 1 do 4 představuje vysoké riziko, od 5 do 7 střední riziko a od 8 do 10 nízké riziko.

Další podrobnosti o tom, co jednotlivé intervaly rizika znamenají pro určitou investiční příležitost, budou zveřejněny později na chystané webové stránce pro Mintos Risk Score.

Je-li úvěrová společnost na tržišti Mintos suspendována nebo v úpadku, bude označena stavem Suspendována nebo V insolvenci. V takovém případě bude místo hodnoty zobrazeno Hodnocení odebráno. (HO) Hodnocení bude také odebráno, pokud o konkrétním obchodním aspektu není dostatek informací potřebných k výpočtu dílčího hodnocení, nebo v případě dlouhodobé nečinnosti úvěrové společnosti na tržišti (např. v případě delší absence aktivních úvěrů). O těchto stavech se investoři budou moci dozvědět více v chystaných Častých dotazech o Mintos Risk Score. 

Kde Mintos Risk Score uvidíte

První verze Mintos Risk Score bude na Mintosu spuštěna v druhé polovině října 2020. Hodnocení bude přidáno na stránky úvěrových společností na tržišti a celkové hodnocení i dílčí hodnocení všech posuzovaných aspektů dané investiční příležitosti si budou investoři moci zobrazit přímo na této stránce. Stejné informace budou dostupné i na stránkách jednotlivých úvěrových společností, a to v podrobnostech o zemi. 

Během listopadu pak přijde aktualizovaná verze, díky které se dílčí hodnocení objeví i na dalších místech. Hodnocení Mintos Risk Score bude novým kritériem filtru při výběru, investování a zobrazování úvěrů na tržišti Mintos. Mintos Risk Score na platformě nahradí Mintos Ratings. 

Je důležité vědět, že Mintos Risk Score je interní měřítko rizika a lze ho použít pro posouzení investičních příležitostí na tržišti Mintos. Toto hodnocení by nemělo být srovnáváno s jinými systémy hodnocení rizik (např. Fitch rating).

O hodnocení Mintos Risk Score a odpovídající úpravě Vašich strategií Mintos Vám dáme znovu vědět, až se bude blížit datum spuštění.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner