Już wkrótce: Notes na Mintos

Na początku tego roku, ogłosiliśmy wprowadzenie Notes — przyszłą formę inwestowania w pożyczki na Mintos w regulowanym środowisku. Tutaj chcemy uaktualnić wcześniej udostępnione informacje.

Główne wnioski

 • Pożyczki na Mintos będą klasyfikowane jako regulowane instrumenty finansowe, zwane Notes
 • Inwestując w Notes, inwestorzy uzyskają dywersyfikację w zakresie 6-20 pożyczek bazowych
 • Każdy Zbiór Notes będzie miał swój własny Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych
 • Nie będzie zmian w sposobie obliczania  naliczonych odsetek
 • Inwestycje w Notes będą regulowane prospektami i ostatecznymi warunkami
 • Doświadczenie użytkownika na Mintos w dużej mierze pozostanie takie samo jak obecnie

Wprowadzamy Notes

Notes to instrumenty finansowe, które umożliwiają inwestorom inwestowanie w pożyczki w regulowanym środowisku. Oferują one atrakcyjne stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, lepszą dywersyfikację, a także zwiększoną ochronę inwestorów.

Na Mintos, jeden Zbiór Notes będzie odpowiadał 6-20 pożyczkom. Pożyczki bazowe mają podobne właściwości — zostały wyemitowane przez tę samą firmę pożyczkową w tym samym kraju i obejmują ten sam typ pożyczki, stopę procentową, zakres terminów i kwot. Inwestorzy będą widzieli szczegóły każdej pożyczki i jej harmonogram spłat.

Notes to instrument finansowy emitowany przez podmiot specjalnego przeznaczenia w ramach grupy Mintos, który pełni rolę emitenta. Istnieją dwa sposoby tworzenia Notes na podstawie pożyczek:

 • W strukturze bezpośredniej emitent nabywa tytuł prawny do należności z tytułu pożyczek od firmy pożyczkowej, która udzieliła tych pożyczek pożyczkobiorcom.
 • W strukturze pośredniej pożyczki stanowiące podstawę Zbioru Notes są udzielane firmie pożyczkowej przez podmiot specjalnego przeznaczenia w ramach grupy Mintos. Pożyczki te są zabezpieczone pożyczkami, które firma pożyczkowa udzieliła swoim pożyczkobiorcom. Strukturę pośrednią stosuje się, gdy istnieją powody, dla których emitent nie może nabyć pożyczek od pożyczkobiorców.

Ponadto, każdy Zbiór Notes będzie mieć swój indywidualny Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych (ISIN), przekazany przez depozytariusza papierów wartościowych. Identyfikatory ISIN zapewniają dokładne i sprawne rozliczanie i rozrachunek papierów wartościowych, a także przetwarzanie związane z płatnościami dokonywanymi w trakcie cyklu życia emisji.

Minimalna kwota inwestycji w jeden Zestaw Notes wynosi 50 euro. Inwestując w Zestaw Notes, zyskujesz ekspozycję na wszystkie pożyczki wchodzące w skład zestawu, proporcjonalnie do kwoty pożyczki.

Spłaty i naliczone odsetki

Inwestorzy uzyskują stopy zwrotu z przepływów pieniężnych z tytułu pożyczek będących podstawą Notes. Kiedy pożyczkobiorcy dokonują spłaty którejkolwiek z pożyczek, firma pożyczkowa dokonuje płatności na rzecz emitenta, który z kolei dokonuje płatności na rzecz każdego posiadacza Notes na Mintos.

Odsetki od Notes będą naliczane w taki sam sposób jak obecnie od wierzytelności. Wcześniej informowaliśmy inwestorów, że mechanizm zmieni się na strukturę bardziej zbliżoną do obligacji, jednak znaleźliśmy sposób, aby doświadczenie inwestorów pozostało takie samo jak poprzednio.

Bezpieczniejsze inwestycje

Obecnie za każdym razem, gdy inwestor inwestuje w pożyczki na Mintos, pomiędzy inwestorem a firmą pożyczkową zawierana jest niestandardowa umowa cesji pożyczki. Inwestycje dokonywane w formie umów cesji nie podlegają nadzorowi regulacyjnemu.

Notes są z kolei regulowanymi instrumentami finansowymi. Po wypuszczeniu Notes, inwestorzy na Mintos będą chronieni przez ramy ochrony inwestorów MiFID II, Rozporządzenie w sprawie prospektu, detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne (PRIIP) oraz Ustawę o ochronie inwestorów.

Ponadto inwestorzy na platformie Mintos będą chronieni przez krajowy system rekompensat dla inwestorów ustanowiony zgodnie z wymogami unijnej Dyrektywy 97/9/WE. Jeżeli Mintos nie wykona usług inwestycyjnych, inwestorzy detaliczni mają prawo do rekompensaty w wysokości 90% nieodwracalnej straty wynikającej z niewykonania świadczenia, do limitu wynoszącego 20 000 EUR.

System rekompensat dla inwestorów nie rekompensuje inwestorom strat wynikających z:

 • Zmian ceny inwestycji
 • Niewykonania zobowiązania przez pożyczkobiorcę, firmę pożyczkową lub emitenta
 • Brak rynku kupna lub sprzedaży inwestycji

 

Nowe ramy ochrony na Mintos mają zastosowanie tylko do Notes i nie mają zastosowania do obecnego rodzaju inwestycji w prawa do wierzytelności, ponieważ nie są to instrumenty finansowe.

Notes mogą być nabywane tylko przez zarejestrowanych inwestorów na Mintos i mogą być sprzedawane tylko innym inwestorom na rynku wtórnym Mintos. Nie są one przedmiotem obrotu na żadnym innym rynku, giełdzie ani systemie obrotu. Notes są instrumentami trwałymi, więc ich wartość nie ma tendencji do gwałtownego wzrostu ani spadku. Istnieje jednak ryzyko, że inwestor może nie być w stanie znaleźć kupca na inwestycję i będzie musiał utrzymać ją do terminu zapadalności.

Prospekty zawierają szczegółowe informacje na temat każdej inwestycji

W ramach nowej konfiguracji inwestycji na Mintos inwestorzy będą mieli dostęp do szczegółowych prospektów zawierających informacje o potencjalnych inwestycjach w Notes.

Każdy prospekt będzie dotyczyć pożyczek określonej firmy pożyczkowej w określonym kraju. Na przykład, Eleving Moldova będzie miała jeden prospekt, a Eleving Latvia inny prospekt. Nie będzie większych zmian w doświadczeniu inwestora, jeśli chodzi o ilość dokumentacji. Obecnie, każda pożyczka na Mintos ma swój własny identyfikator pożyczki. W przypadku Notes kod ISIN zastąpi identyfikator pożyczki. Podobnie jak teraz, na swoim profilu inwestorzy będą mogli generować wyciągi z rachunków, zestawienia dotyczące portfela i inne dokumenty potransakcyjne.

Zanim Notes będą mogły zostać zaoferowane inwestorom, prospekty zostaną zarejestrowane w Komisji Rynku Finansowego i Kapitałowego ( FCMC). Przed ich zatwierdzeniem, Komisja FCMC oceni, czy dany prospekt spełnia standardy kompletności, zrozumiałości i spójności. Prospekty będą dostępne dla inwestorów na stronie Mintos. Ponadto, będą one odnawiane co roku celem aktualizacji zawartych w nich informacji.

Ostateczne warunki zostaną przygotowane dla każdego Zbioru Notes i będą zawierać standardowe informacje – datę zapadalności, walutę, kwotę i inne informacje, które obejmą wszystkie szczegóły znane inwestorom z umów cesji i nie tylko. Ponadto, na platformie Mintos, w odniesieniu do wszystkich Notes, zostaną dla inwestorów opublikowane KID (dokumenty zawierające kluczowe informacje) dotyczące PRIIP.

Przejście na Notes

Notes będą stopniowo wprowadzane w odniesieniu do firmy pożyczkowej. Mintos zaprzestanie sprzedaży cesji dla każdej firmy pożyczkowej i rozpocznie sprzedaż Notes. Od tego momentu, dotychczasowe inwestycje w pożyczki dokonywane w formie umów cesji będą stopniowo amortyzowane. Wszystkie dotychczasowe umowy cesji pozostaną w mocy, a spłata kapitału i odsetek nastąpi zgodnie z dotychczasowymi warunkami umownymi.

Na przykład, jeśli inwestor zainwestował w pożyczkę na miesiąc przed wprowadzeniem Notes, będzie on mógł zatrzymać odpowiednią pożyczkę w swoim portfelu do czasu jej pełnej amortyzacji.

Przewidujemy, że ten okres przejściowy nie będzie dłuższy niż 6 miesięcy i bardzo nam zależy, aby sfinalizować to przejście jeszcze wcześniej.

Bądź na bieżąco z pierwszymi Notes

Planujemy wypuścić pierwsze Notes na Mintos w tym miesiącu. Następnie uruchomimy dedykowaną stronę i FAQ poświęcone Notes. Jeśli masz jakieś konkretne pytania dotyczące Notes, które chcesz, abyśmy poruszyli przed ich wprowadzeniem, zapraszamy do otwartej dyskusji na forum społeczności Mintos.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner