Mintos je na cestě stát se regulovaným tržištěm

Mintos on the way to become a regulated marketplace for investing in loans

Začátkem letošního roku Mintos požádal o licenci investičního podniku a také o povolení k činnosti instituce elektronických peněz. Jelikož nyní pomalu začínáme zavádět určité změny v souvislosti s nadcházejícími povoleními, rádi bychom Vám více pověděli o tom, jaký vliv bude mít na investory to, že se Mintos stane regulovaným tržištěm.

Hlavní postřehy

  • Mintos představí nová pravidla a investiční rámce v souladu s regulacemi
  • Investoři budou mít dva oddělené účty pro investice a platby
  • Pro investory bude k dispozici test přiměřenosti a vhodnosti
  • Úvěry na Mintosu budou přeměněny na finanční instrumenty spojené s úvěry
  • Hlavní rizika investování do úvěrů zůstanou samozřejmě nadále přítomna

Důraz na ochranu finančních prostředků a práv investorů

V rámci přeměny na regulované tržiště  chceme zavést jasná pravidla, investiční rámce a prospekty, čímž dosáhneme snížení provozních rizik platformy a zvýšíme úroveň transparentnosti.

Věříme, že se tak posuneme o krok blíže k tomu, aby se úvěry staly něčím tak běžným v portfoliích investorů, jako jsou akcie, ETF a dluhopisy.

Ochrana, kterou budeme poskytovat, má tři podoby:

1. Zvýšení zabezpečení finančních prostředků investorů

Investoři budou mít snadnější přístup a větší kontrolu nad svými prostředky na Mintosu díky dvěma samostatným účtům – jeden pro investování (jako je tomu nyní) a jeden pro platby a debetní kartu Mintos (do budoucna). Oba účty budou regulovány podle zvláštních předpisů EU (MiFID II pro investiční účty a PSD2 pro platební účty) a zároveň budou splňovat požadavek, aby finanční prostředky zákazníků v bance v EU byly vedeny na odděleném účtě.

Dalším důležitým aspektem vyšší úrovně zabezpečení bude zavedení státem garantovaného systému ochrany investorů, v rámci kterého budou zabezpečeny prostředky ve výši až 20 000 € na investora pro případ, kdy by se Mintos jako poskytovatel služeb ocitl v úpadku nebo potýkal s vážnými problémy. V budoucnu se s Vámi podělíme o další podrobnosti o tom, které možné problemy budou hrazeny a co hrazeno nebude, a o tom, kdy a za jakých podmínek dojde ke spuštění systému ochrany.

Investoři by měli mít na paměti, že navzdory tomu, že se Mintos stane regulovaným tržištěm, hlavní rizika investování do úvěrů budou stále přítomna, ostatně jako vždy.

2. Změna struktury investic

Přestože z pohledu investora nedojde na Mintosu k razantním změnám, nastavení produktové struktury se změní. Mintos proto začne v souladu s novými regulacemi s  jednotlivými úvěrovými společnostmi vytvářet a zavádět nová nastavení.

Nové finanční instrumenty spojené s úvěry, v tuto chvíli nesoucí anglický pracovní název Mintos Loan Notes („Úvěrové směnky Mintos“), postupně nahradí stávající dohody o postoupení s úvěrovými společnosti a zajistí tak větší transparentnost, co se týče pěněžních toků splátek dlužníků, a poskytnou Mintosu lepší pozici pro ochranu zájmů investorů v případě problémů.

3. Vylepšení procesů vnitřní kontroly

Od konce roku 2018 vynaložil Mintos značné množství zdrojů na vytvoření a posílení procesů vnitřní kontroly. Jedním příkladem za všechny jsou opatření proti praní špinavých peněz (AML). Požadavky vycházející ze zásady Poznej svého klienta (KYC) nadále zůstávají jednou z našich priorit v souvislosti s poskytováním bezpečného tržište pro investování. V rámci příprav na provozování regulovaného tržiště Mintos dále investuje do vývoje těchto vnitřních kontrol.

Mintos bude rovněž nově působit v regulačním rámci pro investiční podniky a pod dohledem Komise pro finanční a kapitálový trh (FCMC). V praxi to bude znamenat, že provoz Mintosu bude pravidelně kontrolován úřadem FCMC, čímž bude zajištěno, že všechny postupy jsou v souladu se zavedenými předpisy EU, jako jsou 5. AML směrnice, směrnice MiFID II, Nařízení o prospektech a mnoho dalších.

Testování znalostí a zkušeností investorů

Začínáme se také připravovat na požadavky související s odpovědným chováním, které spočívají v posouzení toho, zda je zvolená investice přiměřená a vhodná s ohledem na znalosti, zkušenosti, finanční situaci a investiční cíle daného investora.

K dispozici budou dva druhy testů:

  • Test přiměřenosti – bude používán u manuálních a automatických investic k posouzení znalostí a zkušeností investora. Neprojde-li jím investor, bude moci investovat s varováním.
  • Test vhodnosti – bude používán u strategií Mintos k posouzení finanční situace, investičních cílů a také znalostí a zkušeností investora. Neprojde-li jím investor, některé investiční strategie nemusí být dostupné, pokud nejsou pro investora vhodné.

Používání těchto testů nám pomůže k tomu, abychom nabízeli investiční produkty přizpůsobené úrovni znalostí investorů a lépe chránili ty, kteří s investováním do úvěrů teprve začínají. Dle současného plánu bychom s implementací obou testů měli začít v říjnu 2020.

Těšíme se, že se s Vámi budeme brzy moci podělit o další zprávy, zůstaňte proto s námi.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner