Mintos oktobra ieskats: jaunās tendences 2024. gadam

Laipni lūdzam jaunākajā Mintos ieskatā, kurā uzzināsi svarīgāko par finanšu nozarē notiekošo. Pēdējā finanšu tehnoloģiju tendenču apskatā mēs aplūkojām finanšu tehnoloģiju nozares attīstību un mākslīgā intelekta (AI) ietekmi, demonstrējot, ka AI nav tikai modes kliedziens, bet gan būtisks spēks, kas virza finanšu tehnoloģiju nozari uz priekšu, aptverot gan personalizāciju un riska vadību, gan klientu apkalpošanu.

Virzoties tālāk, šī mēneša rakstā mēs izceļam jaunās tendences, kas iezīmēs 2024. gadu. Pārmaiņu temps finanšu tehnoloģiju pasaulē ir elpu aizraujošs, un ir svarīgi būt proaktīviem, lai gūtu panākumus un nodrošinātu ilgtspējību.

Kopsolī ar zaļo domāšanu: ESG principu izveide

Pāreja uz ilgtspējīgu investēšanu, kā pamatā ir vides, sociālie un pārvaldības (ESG) principi, atspoguļo plašākas sabiedrības vērtības, un tiek prognozēts, ka tā turpinās augšupejošo virzību. Dati liecina, ka ESG aktīvu apjoms pasaulē tuvākajos gados ievērojami pieaugs. Saskaņā ar Bloomberg Intelligence datiem paredzams, ka šie aktīvi palielināsies no aptuveni 38 triljoniem eiro 2022. gadā līdz aptuveni 47–49 triljoniem eiro 2025. gadā.1,2

Zaļās obligācijas un ESG ETF

Iepriekš minētās pārmaiņas spilgti ilustrē zaļo obligāciju tirgus straujā izaugsme un pieaugošā interese par ESG biržā tirgotajiem fondiem (ETF).

Zaļo obligāciju dominance ilgtspējīgo obligāciju tirgū ir nenoliedzama – tika emitētas kopumā 935 zaļās obligācijas, kas piesaistīja 330 miljardu eiro, tādējādi 2023. gada pirmajā pusgadā tika sasniegts jauns sešu mēnešu rekords investoru piesaistītā kapitāla vērtības ziņā. Raugoties uz šo trajektoriju, ir sagaidāms, ka 2023. gadā varētu tikt uzstādīts jauns gada rekords zaļo obligāciju emisiju apjomā.3

Līdztekus tam ievērojamus panākumus ir guvuši arī ESG ETF. Dati atklāj pārliecinošu ainu: 2022. gada aprīlī globālā mērogā naudas ieplūde ESG ETF bija 6,4 miljardi eiro, tādējādi no gada sākuma līdz attiecīgajam brīdim (YTD) neto naudas ieplūde sasniedza 29,6 miljardus eiro, kas bija mazāk, salīdzinot ar YTD neto naudas ieplūdi 78,4 miljardu eiro apmērā tajā pašā laikā 2021. gadā.

2022. gada turpinājumā ar vides, sociālajiem un pārvaldības rezultātiem saskaņotie ESG ETF veidoja 65% no visas neto naudas ieplūdes Eiropas ETF, gada laikā sastādot 51 miljardu eiro no kopējām plūsmām (78,4 miljardi eiro) uz Eiropā reģistrētiem ETF.4

Šo rādītāju kopums sniedz pārliecinošu priekšstatu par investīciju vides attīstību. Runa nav tikai par potenciāli lielākas atdeves vilinājumu; šī kustība uzsver plašākas, dziļākas pārmaiņas.

Investori un iestādes saskaņo savas finanšu stratēģijas ar vides, sociālajiem un pārvaldības principiem, atspoguļojot plašāku sabiedrības virzību uz ilgtspējību un ētisku rīcību. Spēcīgais zaļo obligāciju tirgus un pieaugošais ESG ETF pievilcīgums ir šo pārmaiņu simbols, vēstot par jaunu laikmetu, kurā finanses sinerģiski saskan ar ilgtspēju, lai veicinātu videi draudzīgāku un taisnīgāku globālo ekonomiku.

Atspēriena punkti uz ilgtspējīgu finanšu ekosistēmu

Eiropas Savienība (ES) ar savu vērienīgo zaļo darba kārtību turpina būt priekšplānā virzībai uz ilgtspējīgāku finanšu ekosistēmu. Nozīmīgs pagrieziena punkts šajā ceļā ir Eiropas Komisijas 2023. gada 13. jūnijā publiskotā Ilgtspējīga finansējuma pakete 2023. gadam. Šīs iniciatīvas mērķis ir nostiprināt esošo ilgtspējīgu finanšu sistēmu, virzot to uz nozīmīgāku ietekmi uz reālām vides problēmām.5

ES taksonomijas paplašināšana

Šīs paketes pamatā ir būtiski uzlabojumi ES taksonomijā – instrumentā, kas izstrādāts, lai palīdzētu investoriem, uzņēmumiem, emitentiem un projektu iniciatoriem pāriet uz zemu oglekļa emisiju, elastīgu un ekoloģiski ilgtspējīgu ekonomiku.

2023. gada pakete turpina taksonomijas attīstību, ieviešot tehniskos skrīninga kritērijus plašākam saimniecisko darbību klāstam. Atšķirībā no iepriekšējās taksonomijas tagad tā aptver ne tikai klimata mērķus, bet arī citus būtiskus vides mērķus, tostarp ūdens un jūras resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, pāreju uz aprites ekonomiku, piesārņojuma novēršanu un kontroli, kā arī bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzību un atjaunošanu.6

Šie uzlabojumi ir metodiska reakcija uz ilgtspējīgas investēšanas attīstību. Taksonomija aptver plašāku saimniecisko darbību klāstu dažādās nozarēs, piemēram, ražošanas, transporta, tehnoloģiju un profesionālajās nozarēs, un tādējādi atvieglo niansētāku pieeju ilgtspējīgai investēšanai. Tā dod iespēju finanšu tirgus dalībniekiem atklāt informāciju par savu produktu atbilstību šiem paplašinātajiem mērķiem, sākot no 2024. gada 1. janvāra, savukārt no 2026. gada 1. janvāra tiks ieviesta strukturētāka pārskatu sniegšanas sistēma.

Paredzams, ka šī paplašinātā darbības joma papildinās investoriem pieejamo datu apjomu, tādējādi veicinot pārdomātākus investīciju lēmumus.

ESG reitingi: pārredzamības uzlabošana

Līdztekus taksonomijas attīstībai ES izstrādātajā paketē uzmanība tiek pievērsta arī ESG reitingu sniedzējiem, atzīstot to pieaugošo nozīmi ilgtspējīga finansējuma vērtību ķēdē.

Ir ierosināta jauna regula, lai uzlabotu ESG reitingu ticamību, salīdzināmību un pārredzamību ES. Šā soļa mērķis ir veicināt pārredzamību un labu pārvaldību visā tirgū bez nepieciešamības saskaņot ESG reitingu sniedzēju izmantotās metodoloģijas. Regulā uzsvērta nepieciešamība izmantot stingras, sistemātiskas metodoloģijas un noteikts, ka ir jāpublisko datu avoti, metodoloģijas un pieņēmumi, kas izmantoti reitingu noteikšanas darbībās.7

Tā kā regulatīvā vide mainās, pielāgošanās šīm izmaiņām var izrādīties izšķiroša. Ir svarīgi iet kopsolī ar zaļo domāšanu, skaidri izproto mainīgo regulējumu un izmantojot to, lai ne tikai mazinātu riskus, bet arī rastu jaunas iespējas ilgtspējīgu finanšu jomā. Visaptverošākas ES taksonomijas un stingra ESG reitingu sniedzēju regulējuma apvienošana varētu kalpot par stabilu pamatu investoriem, kuru mērķis ir saskaņot savus portfeļus ar plašāka mēroga virzību uz ilgtspējīgu un ētisku rīcību.

Pieauguma veicināšana

Pieaugošā interese par ilgtspējīgu investēšanu atspoguļo plašāku izpratni: ekonomiskais progress un pozitīva globālā ietekme var iet roku rokā. Runa vairs nav tikai par lielākas atdeves gūšanu, bet gan par finanšu izaugsmes saskaņošanu ar ilgtspējīgu un ētisku praksi.

Dati no zaļo obligāciju tirgus un ESG ETF atklāj būtiskas pārmaiņas investēšanas pieejās, kas liecina par kolektīvo virzību uz ilgtspējīgu un ētisku finanšu praksi. Šīs pārmaiņas rada priekšnoteikumus finanšu sektoram, kura priekšplānā ir ilgtspējība, tādējādi veidojot videi draudzīgāku un taisnīgāku globālo ekonomiku.

2024. gada priekšvakarā ilgtspējīga investēšana ir ne tikai daudzsološs virziens, bet arī būtisks veids, kā investori var saskaņot savus portfeļus ar plašāku virzību uz ilgtspējību. Ar ESG saskaņotu finanšu instrumentu pieaugums ir ne tikai apliecinājums to finansiālajai dzīvotspējai, bet arī signāls ceļā uz taisnīgāku un ilgtspējīgāku globālo ekonomiku. Tas mudina investorus raudzīties tālāk par tradicionālo finansiālo ieguvumu, izvirzot divkāršu mērķi – gūt stabilu finansiālo atdevi, vienlaikus veicinot pozitīvu globālo ietekmi un samazinot riskus. Ar ESG saskaņotu finanšu stratēģiju pieaugošā pievilcība liecina par skaidrām pārmaiņām investīciju jomā, virzoties uz lielāku saskaņotību ar globālajiem ilgtspējības mērķiem.

Investori vairs nepieņem tikai finansiālus lēmumus – viņi aktīvi piedalās plašākā kustībā, virzot globālo ekonomiku uz noturīgu un kopīgu labklājību.

Galvenie secinājumi Mintos investoriem

  1. Divējādi mērķi investēšanā

Investīciju joma ir pārmaiņu procesā, virzoties no centieniem gūt tikai finansiālu peļņu uz vēlmi panākt līdzsvaru starp finansiālo izaugsmi un pozitīvu globālo ietekmi. Šis divējādais mērķis mudina investorus raudzīties tālāk par tradicionālo finansiālo atdevi, saskaņojot investēšanas stratēģijas ar ilgtspējīgu un ētisku praksi.

  1. Jaunie investori kā pārmaiņu virzītājspēks

Ilgtspējīgu investīciju straujo pieaugumu ievērojami veicina jaunie investori, kuri savu finansiālo izaugsmi saskaņo ar ilgtspējīgu un ētisku praksi. Šī demogrāfiskā grupa veido precedentu investīciju jomā, iezīmējot kolektīvo virzību uz ilgtspējību. Šo pārmaiņu izpratne un potenciālā pielāgošanās tām varētu būt izšķiroša Mintos investoriem, jo tā norāda uz ilgtermiņa tendenci, kas maina investīciju nozari.

  1. ESG izmantošana riska mazināšanai

ESG pamatprincipi ne tikai atbilst sociālajai un vides atbildībai, bet tiem ir arī būtiska nozīme riska mazināšanā un ilgtermiņa vērtības radīšanā.

Ievērojot ESG principus, Mintos investori var potenciāli pasargāt savus portfeļus no regulatīvajiem, reputācijas un darbības riskiem, kas saistīti ar vides un sociālajiem faktoriem.

Turklāt uzņēmumi, kas par prioritāti izvirza ESG, bieži tiek uzskatīti par tālredzīgiem un ilgtspējīgiem, un tas var pozitīvi ietekmēt to ilgtermiņa vērtību. Tāpēc ESG principu izpratne un integrēšana investīciju stratēģijās varētu kalpot kā piesardzīga pieeja, lai ne tikai pielāgotos globālajām ilgtspējības tendencēm, bet arī saglabātu un palielinātu portfeļa vērtību laika gaitā.

Mintos darbība: 2023. gada septembris

Septembrī Mintos platformā bija novērojama daudzsološa izaugsme. Ievērojami pieauga kopējais investīciju apjoms, sasniedzot 94,9 miljonus eiro, savukārt investoru nopelnīto procentu apjoms sasniedza 4,1 miljonu eiro.”Šo pozitīvo tendenci galvenokārt noteica tie paši iemesli, kādus novērojām augustā,” skaidro Pēteris Miķelsons, partnerattiecību nodaļas vadītājs.

Vidējā procentu likme septembrī bija 12,5%, un tas nozīmē, ka anualizētā vidējā neto atdeve ir 10,4% (YTD 5,8%). Investori Mintos platformā līdz šim kumulatīvi procentos ir nopelnījuši 250,6 miljonus eiro, savukārt kopējais pārvaldībā esošo aktīvu apjoms ir sasniedzis 599,8 miljonus eiro.

Miķelsons piebilda, ka investīciju līmenis saglabājas nemainīgi augsts, un “septembrī investīciju apjoms sasniedza 94,9 miljonus eiro – tikpat, cik augustā, ņemot vērā dienu skaitu katrā mēnesī“.

”Investīcijām pieejamo parādzīmju apjoms eiro valūtā ir palielinājies līdz 86 miljoniem eiro, kas ir pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, kad šis rādīājs bija 80 miljoni eiro,” atzina Pēteris Miķelsons, uzsverot pieejamo investīciju iespēju skaita pozitīvo pieaugumu.

Atruna:

Šī ir mārketinga komunikācija, un tā nekādā gadījumā nav uzskatāma par investīciju izpēti, padomu vai ieteikumu investēt. Nav garantijas, ka investētā summa tiks atmaksāta. Finanšu instrumentu iepriekšējie rezultāti negarantē peļņu nākotnē. Investēšana finanšu instrumentos ir saistīta ar risku; pirms investē, izvērtē savas zināšanas, pieredzi, finansiālo situāciju un investīciju mērķus.

1 The bright spots in a complicated ESG framework. (2023, January 7). World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2022/07/still-reason-for-optimism-about-esg-investing/#:~:text=Environmental%20social%20and%20corporate%20governance,and%20%2450%20trillion%20by%202025

2 Rethinking the governance of ESG | United Nations Development Programme. (n.d.). UNDP. https://www.undp.org/future-development/signals-spotlight/rethinking-governance-esg#:~:text=Signals,in%202021

3 Global green bond issuance reaches record high of $351bn in first six months of 2023 amid evolving regulatory landscape | News | About Us | Linklaters. (n.d.). Linklaters LLP. https://www.linklaters.com/en/about-us/news-and-deals/news/2023/july/global-green-bond-issuance-reaches-record-high-of-351bn-in-first-six-months-of-2023#:~:text=Green%20bonds%20continued%20to%20dominate,year%20for%20green%20bond%20issuances.

4 ETFGI reports ESG ETFs listed globally gathered net inflows of US$6.83 billion US dollars during April 2022 | ETFGI LLP. (2022, May 23). ETFGI LLP. https://etfgi.com/news/press-releases/2022/05/etfgi-reports-esg-etfs-listed-globally-gathered-net-inflows-us683

5 Fagan, J. V. S. F. R. B. K. R. A. B. R. N. B. M. D. B. S. B. D. F. W. B. D. M. R. C. W. V. H. P. (2023, June 14). EU Commission publishes sustainable finance package including Taxonomy Delegated Acts and FAQ. Passle. https://sustainablefutures.linklaters.com/post/102iguv/eu-commission-publishes-sustainable-finance-package-including-taxonomy-delegated#:~:text=On%2013%20June%202023%2C%20the,climate%20neutral%20and%20sustainable%20economy

6 Implications of the European Commission’s June 2023 Sustainable Finance Package. (2023, June 20). Insights | Sidley Austin LLP. https://www.sidley.com/en/insights/newsupdates/2023/06/european-commission-publishes-sustainable-finance-package

7 ibid

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner