Mintos Risk Score jest już dostępny na Mintos

⋅ Od dzisiaj, nowy model oceny ryzyka Mintos Risk Score zastępuje Mintos Rating
⋅ Punktacja ogólna opiera się na czterech wynikach cząstkowych, których waga jest określana na podstawie ich znaczenia
⋅ Wyniki są teraz przedstawiane jako wartości liczbowe, które zostały podzielone na trzy kategorie ryzyka: ryzyko niskie (10-8), ryzyko średnie (7-5) oraz ryzyko wysokie (4-1).
⋅ Pewna grupa firm, które miały oceny podane jako Mintos Ratings, teraz została pokazana jako mająca Wynik Wycofany⋅
⋅ W przypadku firm: Capital Service, Cashwagon (Wietnam, Filipiny, Indonezja), Finko Ukraina, Getbucks Zambia i JSC ExpressCredit Holding, status firmy „Zawieszona” został zmieniony na „Niewykonująca zobowiązań”
⋅ Podajemy również informacje o wyniku cząstkowym dotyczącym Struktury współpracy, który jest nowo wprowadzonym elementem oceny możliwości inwestycyjnych

 Dzisiaj wprowadzamy Mintos Risk Score, nowy liczbowy model oceny ryzyka, który zastąpi Mintos Rating, z którego korzystaliśmy od roku 2018.

Nowy Mintos Risk Score to liczbowa miara, która przedstawia poziom ryzyka danej okazji inwestycyjnej na Mintos i służy jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji przez inwestorów. Najważniejsza różnica w wartości Mintos Risk Score w porównaniu z wcześniejszym modelem oceny ryzyka (Mintos Rating) polega na tym, że Mintos Risk Score stosuje inną metodologię, która obejmuje więcej czynników i pokazuje więcej szczegółowych informacji, tym samym zapewniając inwestorom nowy poziom przejrzystości podczas inwestowania na Mintos.

Mintos Risk Score jest sumą czterech wyników cząstkowych, które są również pokazywane inwestorom. Wyniki cząstkowe przypisuje się do czterech różnych aspektów danej okazji inwestycyjnej. Za ich pomocą ocenia się: wyniki portfela pożyczkowego, efektywność podmiotu obsługującego pożyczki, siłę odkupu oraz strukturę współpracy, a następnie są one przedstawiane w formie wartości liczbowych. Bazując na naszym doświadczeniu, uważamy, że są to dla inwestorów najważniejsze czynniki, jeśli chodzi o ocenę możliwości inwestycyjnych. Zgodnie ze znaczeniem, jakie przypisujemy każdemu wynikowi cząstkowemu, wagi poszczególny wyników cząstkowych są następujące: wyniki portfela pożyczkowego 40%, efektywność podmiotu obsługującego pożyczki 25%, siła odkupu 25% oraz struktura prawna 10%.

Mintos Risk Score i wyniki cząstkowe są prezentowane na skali numerycznej od 10 do 1, gdzie 10 oznacza niskie ryzyko, a 1 oznacza wysokie ryzyko. Obliczona wartość liczbowa jest zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej. Na przykład, jeśli obliczona wartość liczbowa mieści się w przedziale od 6,5 do 7,4, wynik zostaje zaokrąglany do 7. Wartości liczbowe dzieli się na trzy przedziały: niskie ryzyko (10-8) , średnie ryzyko (7-5) i wysokie ryzyko (4-1). Wynik można również przedstawić jako „Wynik Wycofany” z wartością wynoszącą 0, wówczas, gdy nie jest dostępny jeden lub więcej wyników cząstkowych. Szczegółowe opisy przedziałów ryzyka inwestorzy znajdą na stronie poświęconej Mintos Risk Score.

Przejście na Mintos Risk Score: aktualne zmiany dotyczące możliwości inwestycyjnych na Mintos

Wraz z Mintos Risk Score wprowadziliśmy również statusy, które opisują działalność firm pożyczkowych na Mintos. Firmy, które zostały uznane za aktywne, to firmy, które mają podawany na „żywo” aktywny Mintos Risk Score.

Wraz z nowym modelem oceny ryzyka zmienił się sposób przedstawiania wartości ryzyka dla okazji inwestycyjnych na Mintos, ponieważ poprzednie ratingi Mintos zostały zastąpione nową metodologią Mintos Risk Scores. Ponieważ te modele oceny ryzyka dokonują oceny możliwości inwestycyjne na podstawie różnych metodologii, nie można ich transponować, ani też porównywać.

W poniższej tabeli prezentujemy poprzednie oceny Mintos Ratings oraz nowe Mintos Risk Score wraz z wynikami cząstkowymi dla możliwości inwestycyjnych na naszym rynku.

 

Przypadki ze znaczącą zmianą pozycji w zakresie ryzyka

 W porównaniu z poprzednimi ocenami, wyniki uległy znacznej zmianie w przypadku pożyczek pochodzących od trzech firm działających na rynku Minto.

Mogo

Mogo Albania (7), Mogo Armenia (6), Mogo Bułgaria (7), Mogo Białoruś (7), Mogo Estonia (7), Mogo Gruzja (8), Mogo Mołdawia – Sebo (6), Mogo Kazachstan (6), Mogo Litwa (8), Mogo Łotwa (8), Mogo Mołdawia (7), Mogo Rumunia (8)

Firma Mogo w przeważającej mierze posiada zabezpieczony i długoterminowy asortyment produktów oraz doświadczenie na europejskich rynkach kapitału dłużnego. O ile wyniki portfela pożyczkowego są stabilne, a firma Mogo, jako podmiot obsługujący pożyczki, sprawnie realizuje swoje operacje, to siła odkupu została oceniona jako mieszcząca się w średnim zakresie ryzyka. Wynika to z obecnej sytuacji finansowej spółki: wyższego niż średnia w branży wskaźnika dźwigni finansowej i rentowności krańcowej oraz wysokiego stopnia sekurytyzacji finansowania. Odzwierciedla to również podatność spółki na ryzyko walutowe i kredytowe, jak również jej rosnące zaangażowanie na niestabilnych rynkach.

Grupa Mozipo 

Grupa Mozipo Litwa (7), Grupa Mozipo Rumunia (7)

Poprawa wyników w zakresie ryzyka związanego z pożyczkami udzielonymi przez Grupę Mozipo jest związana przede wszystkim z poprawą jakości portfela pożyczkowego. W czasie kryzysu spowodowanego pandemią, wskaźnik pożyczek zagrożonych Mozipo utrzymywał się na niskim poziomie, zwłaszcza na Litwie. 

Sun Finance 

Sun Finance Dania (7), Sun Finance Kazachstan (7), Sun Finance Łotwa (7), Sun Finance Meksyk (6), Sun Finance Polska (7), Sun Finance Wietnam (5)

Firma Sun Finance posiada bardzo zaawansowane procesy wewnętrzne, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach cząstkowych dotyczących jakości portfela pożyczek i podmiotu obsługującego pożyczki. Scentralizowane podejmowanie decyzji i zaangażowanie centrali na wysokim szczeblu odgrywają dużą rolę w solidnie realizowanych wewnętrznych kontrolach i procesach. Wiele podmiotów grupy to czołowi gracze na swoich rynkach, mający wysokie wskaźniki kapitalizacji i rentowności, wnoszący dodatkową wartość do ogólnych, dobrych wyników finansowych i stabilności grupy.

Firmy pożyczkowe z Wynikiem Wycofanym

Aasa Polska, ACEMA Republika Czeska, DanaRupiah Indonezja, Debifo Litwa, Extra Finance Rumunia, Finko Rosja, Fireof Hiszpania, ID Finance Meksyk, JULO Indonezja, Moneda Bośnia i Hercegowina, Mogo Polska oraz Swiss Capital Kazachstan to spółki, którym przyznano rating zgodnie z modelem Mintos Rating.

Dzięki Mintos Risk Score są one teraz pokazywane jako firmy z „Wynikiem Wycofanym”. „Wynik Wycofany” może zostać przypisany z wielu powodów:

– niespłacone zaangażowanie z tytułu pożyczek udzielonych przez daną spółkę inwestorom wynosi 0,

– firma od dłuższego czasu nie posiada aktywnych pożyczek na rynku pierwotnym Mintos (podczas, gdy jej pożyczki nadal są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym),

– oczekiwanie na dostarczenie niezbędnych informacji potrzebnych do aktualizacji wyników.

Wynik wycofany nie oznacza, że firma jest zawieszona lub nie wykonuje zobowiązań na Mintos ani że ma problemy związane z jej działalnością.

Firmy pożyczkowe ze zmianą statusu na „Niewykonujące Zobowiązań”

Istnieją trzy możliwe kryteria przyznania firmie pożyczkowej działającej na Mintos statusu „Niewykonującej Zobowiązań”:

– gdy bieżące szacunkowe przepływy pieniężne nie są wystarczające do pokrycia gwarancji odkupu i/lub firma pożyczkowa nie przekazuje Mintos spłat dokonywanych przez kredytobiorców,

– gdy firma pożyczkowa ogłosiła upadłość lub trwa proces dotyczący jej niewypłacalności (w tym likwidacji przymusowej) lub jest objęta ochroną prawną,

– w przypadku, gdy nie wypracowano rozwiązania dotyczącego restrukturyzacji firmy w terminie 180 dni od jej zawieszenia na rynku Mintos.

Wraz z uruchomieniem Mintos Risk Score, pięć wcześniej zawieszonych firm pożyczkowych na Mintos staje się teraz firmami niewykonującymi zobowiązań:  Capital Service, Cashwagon (Wietnam, Filipiny, Indonezja), Finko Ukraina, Getbucks Zambia i JSC ExpressCredit Holding. 

Przeczytaj więcej o szczegółach na temat kryteriów i tych przypadków.

Więcej informacji na temat: wyniku cząstkowego dotyczącego Struktury współpracy

Wynik cząstkowy dotyczący Struktury współpracy jest nowym dodatkiem do naszego modelu oceny ryzyka. Ocenia on strukturę prawną, która określa współpracę pomiędzy firmą pożyczkową, inwestorami i Mintos, jako przedstawicielem inwestorów. Wynik cząstkowy dotyczący Struktury współpracy jest szczególnie ważny w czasach trudności rynkowych, ponieważ pomaga ocenić perspektywy ożywienia gospodarczego.

a) Wynik cząstkowy określający niskie ryzyko związane ze Strukturą współpracy

Mintos może mieć bezpośrednią kontrolę nad przepływami pieniężnymi pochodzącymi od pożyczkobiorców firmy pożyczkowej. Gdyby firma pożyczkowa upadła, istniałoby gotowe rozwiązanie umożliwiające szybkie przekazanie roszczeń wobec pożyczkobiorców do alternatywnego podmiotu obsługującego i bezpośredni dostęp do spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców firmy pożyczkowej, które byłyby przechowywane na rachunku powierniczym. Takie rozwiązania mogą być kosztowne i przynosić inwestorom niższą stopę zwrotu.

b) Wynik cząstkowy określający średnie ryzyko związane ze Strukturą współpracy

Struktura współpracy w przedziale średniego ryzyka oznacza, że może nie być gotowych rozwiązań pozwalających kontrolować przepływy pieniężne pochodzące od pożyczkobiorców lub przenosić roszczenia wobec pożyczkobiorców do alternatywnego podmiotu obsługującego pożyczki. Niemniej jednak Mintos dysponuje dodatkowymi środkami pozwalającymi odzyskać roszczenia inwestorów, którymi może być zastaw na długoterminowym portfelu pożyczek lub wystarczająco silna gwarancja grupowa. Pomaga to nam lepiej odzyskiwać środki i zmniejszyć niepewność po stronie inwestorów.

c) Wynik cząstkowy określający wysokie ryzyko związane ze Strukturą współpracy

Kiedy ten wynik cząstkowy znajduje się w przedziale wysokiego ryzyka, oznacza to, że egzekwowanie praw wynikających z umów może nie skutkować szybkim odzyskaniem środków dla inwestorów lub że na ich odzyskanie może mieć wpływ długie postępowanie sądowe. Odzyskanie środków może być opóźnione ze względu na którąkolwiek z poniższych przyczyn lub kombinacji dwóch, lub więcej z nich:

  • Mintos nie ma bezpośredniego dostępu do przepływów pieniężnych od pożyczkobiorców i musi polegać na firmie pożyczkowej, która przekaże środki do Mintos,
  • nie ma alternatywnego podmiotu obsługującego pożyczki, który przejąłby obsługę roszczeń wobec pożyczkobiorców (różne rodzaje pożyczek mają różne możliwości dotyczące ich przekazania),
  • postępowanie sądowe i uzyskanie wykonalnego nakazu sądowego może zająć dużo czasu.

Obecne wyniki cząstkowe dotyczące Struktury współpracy na Mintos mieszczą się w przedziałach średniego i wysokiego ryzyka.

Mintos Risk Score w przyszłości

Mintos Risk Score będzie aktualizowany co kwartał, na podstawie wyników monitorowania różnych aspektów działalności dotyczących firm pożyczkowych i ich możliwości inwestycyjnych na Mintos. Istotne ulepszenie lub pogorszenie któregokolwiek z ocenianych aspektów mogą skutkować natychmiastowym podwyższeniem lub obniżeniem odnośnych wyników cząstkowych i tym samym mogą spowodować podwyższenie lub obniżenie wskaźnika Mintos Risk Score.

Strategie niestandardowe nadal będą inwestować w pożyczki na podstawie wcześniej skonfigurowanych preferencji. Inwestorzy, którzy chcą dostosować preferencje strategii inwestycyjnych zgodnie ze swoim apetytem na ryzyko, opierając się na wynikach Mintos Risk Score, powinni to zrobić jak najszybciej.

Należy pamiętać, że zdywersyfikowane i wysokodochodowe strategie Mintos będą obejmować pożyczki mające wyniki Mintos Risk Score w przedziale od 10 do 2, a strategia konserwatywna będzie obejmować pożyczki mające wyniki Mintos Risk Score w przedziale od 10 do 7.

Czekamy na Twoje komentarze i sugestie dotyczące wskaźnika Mintos Risk Score. Jak zawsze, wsłuchujemy się w Twoje opinie i dokładamy wszelkich starań, aby odpowiednio ulepszyć nasze usługi.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner