Mogo Finance uplasowała 25 mln EUR w ramach programu ciągłej emisji obligacji korporacyjnych na lata 2018/2022 oprocentowanych 9,50%

W ramach ciągłej emisji obligacji korporacyjnych na lata 2018-2022 oprocentowanych w wysokości 9,50%, Grupa Mogo pomyślnie uplasowała kwotę 25 mln EUR (XS1831877755) na poziomie 95% plus naliczone odsetki. Obligacje będą notowane na regulowanym rynku Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie wkrótce po rozliczeniu, z zastrzeżeniem ostatecznego zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego (CSSF) w Luksemburgu.

Po zakończeniu ciągłej emisji całkowita kwota obligacji korporacyjnych firmy Mogo Finance wyemitowanych w latach 2018-2022 (XS1831877755) wyniesie 100 mln EUR. Szybka realizacja ciągłej emisji jest wielkim sukcesem firmy Mogo, gdyż świadczy o zaufaniu inwestorów do zrównoważonego modelu biznesowego firmy. Wpływy z obligacji przyczynią się do dalszego rozwoju firmy Mogo w Europie, umożliwią dywersyfikację źródeł finansowania i przyczynią się do obniżenia średniego ważonego kosztu finansowania.

Oczekuje się, że rozliczenie nastąpi w dniu 13 listopada 2019 roku. Firma Mogo wykorzysta część wpływów z obligacji na refinansowanie niektórych pożyczek finansowanych za pośrednictwem rynku Mintos. Począwszy od 15 listopada 2019 roku, przez kolejne dwa tygodnie, firma Mogo dokona odkupu do 25 mln EUR pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom w Bułgarii, Estonii, Gruzji, na Łotwie, Litwie, w Mołdawii, Polsce, Rumunii i Armenii, które są finansowane na rynku Mintos, wykorzystując w tym celu opcję call, zgodnie z zapisem umowy cesji. Firma Mogo zamierza dokonać proporcjonalnego odkupu do 33% portfela w każdym kraju.

Mogo odkupi od inwestorów zarówno pożyczki w sytuacji regularnej, jak i w sytuacji nieregularnej. Struktura pożyczek, które zostaną odkupione, będzie odzwierciedlać strukturę wszystkich pożyczek udzielonych przez Mogo i będzie dotyczyć pożyczek o takich samych parametrach w danym kraju, które obecnie pozostają do spłaty na rynku Mintos.

Mintos zapewnia elastyczny i skalowalny model finansowania, dlatego też, firma Mogo będzie nadal finansować znaczną część wolumenu swoich pożyczek za pośrednictwem rynku Mintos. Od momentu wejścia na rynek, firma Mogo z powodzeniem wykorzystuje rynek Mintos do powiększania swojego portfela, jednocześnie oferując inwestorom możliwość inwestowania w pożyczki i osiągania znakomitych zysków. Firma będzie kontynuować tę działalność w przyszłości w odniesieniu do istniejących krajów, pożyczki, z których są dostępne na Mintos.

Obecnie, firma Mogo prowadzi działalność na terenie Łotwy, Estonii, Litwy, Gruzji, Polski, Rumunii, Bułgarii, Mołdawii, Albanii, Białorusi, Armenii, Uzbekistanu, Kazachstanu i Macedonii Północnej.

Jako stale powiększający się pożyczkodawca o ratingu “A”, Mogo jest bardzo zaangażowane w dalsze finansowanie części swojej portfela pożyczkowego za pośrednictwem Mintos w najbliższej przyszłości.

Inwestycje alternatywne w stosunku do grupy Mogo

Na Mintos Grupa Mogo oferuje pożyczki samochodowe i pożyczki osobiste na inwestycje z wyżej wymienionych krajów. Istnieje jednak wiele firm pożyczkowych o podobnych ofertach inwestycyjnych na rynku.

Podsumowaliśmy najbardziej podobne możliwości inwestycyjne pod względem rodzaju inwestycji (pożyczki samochodowe i osobiste) oraz pod względem oczekiwanych stóp zwrotów, tak abyś mógł/mogła z łatwością ponownie zainwestować swoje środki, w przypadku, gdy firma Mogo dokona odkupu części Twoich inwestycji.

Do innych odpowiednich firm pożyczkowych należy zaliczyć:

  • Pożyczki Everest Finanse z Polski
  • Pożyczki Akulaku udzielane w Indonezji
  • Pożyczki ID Finance z Hiszpanii i Kazachstanu
  • Pożyczki IuteCredit z Mołdawii
  • Pożyczki Kredit Pintar udzielane w Indonezji
  • Pożyczki Watu udzielane w Kenii
  • Pożyczki ExpressCredit z Botswany

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner