Mogo rozszerza ofertę poprzez dodanie pożyczek o wyższym oprocentowaniu bez gwarancji wykupu i poprzez wprowadzenie kategorii ryzyka

Mogo Group, jedna z największych firm zajmujących się finansowaniem zakupu samochodów używanych w Europie, ponownie rozszerza swoją ofertę na Mintos, dodając do platformy nowy produkt inwestycyjny o wyższej rentowności. Pożyczki Mogo bez gwarancji odkupu są ponownie dostępne na rynku. Co więcej, możesz teraz dostosować swoje inwestycje do kategorii ryzyka kredytowego, które są oparte na unikalnych wewnętrznych modelach scoringowych stosowanych przez firmy pożyczkowe.

Grupa Mogo została założona w 2012 roku na Łotwie, a w roku 2015 dołączyła do rynku Mintos, początkowo oferując inwestorom pożyczki z Łotwy. Od tego czasu obecność Grupy Mogo na rynku znacznie się zwiększyła i obecnie udostępnia ona na rynku pożyczki z Bułgarii, Estonii, Gruzji, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Mołdawii, Armenii, Białorusi, Albanii. Na dzień 30 września 2019 roku, Grupa Mogo posiadała portfel pożyczek netto o wartości ponad 183 mln EUR w ramach całej swojej działalności.

Pożyczki Mogo bez gwarancji odkupu: okazja do osiągania wyższych stóp zwrotu niż w przypadku obecnej oferty pożyczek Mogo

Pożyczki bez gwarancji odkupu są dla inwestorów szansą na uzyskanie potencjalnie wyższych stóp zwrotu netto. Potencjalne premie z tytułu stóp procentowych zwrotu wynoszą co najmniej 1,5% rocznie w porównaniu z obecnymi ofertami z gwarancją odkupu. Na przykład, pożyczka udzielona pożyczkobiorcy z kategorii AA udostępniana z gwarancją odkupu przyniosłaby inwestorowi 9% rocznie; jednoczesne zainwestowanie w tę samą kategorię ryzyka, która została udostępniona jako pożyczka pożyczkobiorcy bez gwarancji odkupu, generowałoby roczną rentowność w wysokości 12% przy prawdopodobieństwie braku spłaty pożyczki wynoszącym ok. 1%, a zatem inwestorzy gotowi podjąć takie ryzyko mogą znacznie zwiększyć swoje roczne stopy zwrotu.

Mogo rozpocznie się od ograniczonej liczby pożyczek udzielonych w Gruzji w celu zbadania apetyt inwestorów na ryzyko. Biorąc pod uwagę wystarczający popyt, z czasem podaż pożyczek wzrośnie i inne kraje będą oferować pożyczki bez odkupu oraz jeszcze bardziej atrakcyjne stopy zwrotu. W przypadku wszystkich pożyczek bez gwarancji odkupu wprowadzonych na rynek Grupa Mogo zachowa 10% udział, aby ściślej powiązać swoje interesy z interesami naszych inwestorów. Należy zauważyć, że od chwili obecnej, firma Mogo będzie oferować pożyczki bez gwarancji odkupu tylko dla klientów należących do kategorii AAA, AA i A, z szacunkowym rocznym wskaźnikiem nieściągalnych długów wynoszącym odpowiednio poniżej 0,75%, 0,75%-1,25% i 1,25%-2,50%. Szacunkowy roczny wskaźnik nieściągalnych długów oparto na połączeniu danych historycznych oraz oceny Mogo dotyczącej oczekiwanych przyszłych wyników w zakresie udzielonych pożyczek, opracowanej na podstawie zastosowania własnego, wszechstronnego modelu ryzyka.

Jest to wyjątkowa okazja do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i uzyskania potencjalnie wyższych stóp zwrotu w porównaniu z obecnymi ofertami pożyczek Mogo dostępnymi na platformie Mintos.

Oto lista kategorii ryzyka stosowanych przez Mogo oraz z następującymi cenami:

Category (Score) Est. annual bad debt rateInterest rate with BuybackInterest rate without Buyback
AAA<0.75%8.0% - 10.0%10.0% - 12.0%
AA 0.75% – 1.25%8.0% - 10.0%11.0% - 13.0%
A1.25% – 2.5%8.0% - 10.0%12.5% - 14.5%
BBB2.5% – 4.5%8.0% - 10.0%n/a*
BB4.5% – 6.5%8.0% - 10.0%n/a*
B6.5% – 9.0%8.0% - 10.0%n/a*
C>9.0%8.0% - 10.0%n/a*
*kategorie, które nie są obecnie oferowane bez odkupu, ale które będą oferowane w przyszłości, a ich stopy procentowe zostaną dodane na platformie.

Szacunkowe roczne wskaźniki nieściągalnych należności nie stanowią jednak gwarancji rzeczywistego nieściągalnego długu, którego inwestor doświadczy. Aby ograniczyć skutki pojedynczych przypadków niewykonania zobowiązań, inwestorzy powinni rozłożyć swoje inwestycje na wiele pożyczek.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner