Aktualizacja: Pierwsza płatność otrzymana z tytułu spłat pożyczek po cofnięciu licencji dla firmy Monego

Jak wcześniej informowaliśmy, strona trzecia wkroczyła w celu dokonania pokrycia płatności na rzecz inwestorów na Mintos.

Ze względu na trwający proces dotyczący firmy Monego, nie posiadamy pełnej informacji o przychodzących płatnościach od pożyczkobiorców, dlatego też, dalsze płatności na rzecz inwestorów na Mintos będą realizowane przez stronę trzecią, w przypadku, gdy opóźnienia w spłatach dokonywanych przez pożyczkobiorców wyniosą 60 dni.

Pierwszy przelew został przekazany do Mintos w kwocie 293 985 EUR, która jest przekazywana na konta inwestorów Mintos.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedstawicieli akcjonariusza firmy Monego, ostatnie dwa tygodnie przebywali oni w Kosowie, starając się doprowadzić do tego, by Bank Centralny Kosowa i lokalne władze dokonały rewizji podjętej decyzji w sprawie zawieszenia licencji Monego przed złożeniem apelacji w tej sprawie do sądu. Działania te będą kontynuowane po zakończeniu okresu noworocznego w Kosowie.

W międzyczasie, w ubiegły piątek przedstawiciele Mintos spotkali się z likwidatorem firmy Monego w Kosowie, aby omówić obecny stan rzeczy i kolejne działania, które Mintos ma podjąć, aby ułatwić przekazywanie środków od firmy Monego do Mintos w ramach procesu likwidacji. Wkrótce przekażemy więcej informacji inwestorom, którzy posiadają aktywne inwestycje w pożyczki firmy Monego.


W ubiegły piątek 6 grudnia 2019 r. Centralny Bank Kosowa (CBK) poinformował Monego wydanej decyzji o cofnięciu licencji na prowadzoną przez firmę Monego działalność związaną mikrofinansowaniem, która weszła w życie ze skutkiem natychmiastowym. Zespół zarządzający Monego współpracuje ze wszystkimi zaangażowanymi interesariuszami w celu zapewnienia pobierania płatności od klientów. Akcjonariusze firmy Monego komunikują się i współpracują z CBK w celu zapewnienia wznowienia działalności gospodarczej.

W związku z cofnięciem licencji, firma Monego nie udziela nowych pożyczek. CBK wyznaczył likwidatora dla Monego. Likwidator szacuje, że przygotowanie i zatwierdzenie planu pokrycia roszczeń wierzyciela zajmie co najmniej miesiąc. Zatwierdzenie planu zależy od decyzji CBK.

W związku z tym, w zeszły piątek Mintos poinformował inwestorów, że udzielone przez firmę Monego pożyczki, które nie są już obecne na rynku pierwotnym i wtórnym.

W tym czasie, wyznaczony likwidator, jako przedstawiciel firmy Monego, odpowieda w imieniu Monego za przekazanie do Mintos spłat otrzymanych od pożyczkobiorców z tytułu inwestycji w pożyczki udzielone przez Monego, a Mintos odpowiednio, za przekazanie ich na rachunki inwestorów.  W mało prawdopodobnym przypadku, jeśli firma Monego nie dokona płatności umownych na rzecz inwestorów, w wyniku czego, w przypadku wszystkich pożyczek wystąpią opóźnienia , firma Finitera, jako poręczyciel, pokryje planowane  spłaty pożyczkobiorców na rzecz inwestorów posiadających inwestycje w pożyczki firmy Monego, gdy opóźnienie w ich spłacie wyniesie 60 dni.

Finitera, międzynarodowa grupa z branży fintech, działająca na czterech rynkach, posiadająca 122 oddziały zatrudniające 718 pracowników i kapitał zakładowy w wysokości 8 mln EUR, była na ostatnim etapie zmiany struktury akcjonariatu firmy Monego i dodania jej bezpośrednią własność firmy działającej w ramach Grupy Finitera. Chociaż prace nad reorganizacją nie zostały zakończone i jako taka, firma Monego nie jest częścią Grupy Finitera, to jednak Finitera podjęła decyzję o udzieleniu gwarancji na niektóre zobowiązania, jakie firma Monego posiada wobec inwestorów działających na Mintos.

Mintos podejmuje kroki prawne w celu dochodzenia od firmy Monego zwrotu środków pieniężnych należnych inwestorom działającym na Mintos i w tym celu zaangażował lokalną kancelarię prawną z Kosowa.

Dziękujemy naszym inwestorom za cierpliwość, podczas gdy my współpracujemy ze wszystkimi zaangażowanymi stronami w celu wypracowania najbardziej odpowiedniego rozwiązania tej sytuacji. W międzyczasie, w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym Zespołem ds. Obsługi Inwestorów.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner