Aktualizováno: Navazujeme na nedávné oznámení ohledně Notes s odpověďmi na často kladené dotazy

Poté, co jsme začátkem letošního roku investory informovali o chystaném uvedení úvěrových listů (Notes), jsme obdrželi mnoho ohlasů i otázek o tom, jak budou úvěrové listy fungovat. Vzhledem k tomu, že se Mintos nyní stal regulovaným tržištěm, jsme níže uvedené odpovědi aktualizovali o přesnější a jasnější informace.

1. „Jak funguje mechanismus zpětného odkupu? Mají úvěrové listy nějaký závazek zpětného odkupu?

Všechny úvěrové listy jsou podloženy úvěry se závazkem zpětného odkupu. Podrobně je mechanismus zpětného odkupu pro jednotlivé úvěrové společnosti popsán v základních prospektech.

2. „Co se stane se starým nastavením u úvěrů, které jsou nadále spláceny? Řekněme, že si koupím úvěr s čtyřletou dobou splatnosti. Podle jakých pravidel k němu bude přistupováno? Jak budou vypláceny úroky?“

Jednotlivé úvěrové společnosti začnou postupně přecházet ze současného nastavení na úvěrové listy. Mintos přestane pro jednotlivé úvěrové společnosti prodávat postoupení a začne prodávat úvěrové listy. Stávající úvěry se pak budou postupně amortizovat, a to tak, že jistina i úroky budou vypláceny v souladu se stávajícími smluvními podmínkami. Všechny stávající dohody o postoupení budou nadále platné. Pokud tedy například investor investuje do úvěru jeden měsíc před uvedením úvěrových listů, ve svém portfoliu si ho bude moci ponechat, dokud nebude úvěr plně amortizován.

3. „Jaká výše jistiny úvěrových listů bude vyplácena až na konci?“

Splátky daného úvěrového listu budou zcela záviset na splátkách příslušných úvěrů, jimiž je úvěrový list podložen. Tyto splátky budou zároveň zohledněny ve splátkovém kalendáři úvěrového listu, jenž bude souhrnem splátkových kalendářů podkladových úvěrů.

4. „Bude pořád existovat možnost prodloužení doby splatnosti úvěru? Na trhu s dluhopisy musí s prodloužením obvykle souhlasit i držitel cenného papíru.“

Prodloužení doby splatnosti úvěru bude fungovat podobným způsobem jako nyní. Podmínky úvěrových listů uvedené v prospektech budou obsahovat i právo úvěrové společnosti na prodloužení úvěru a příslušné limity platné pro prodloužení. Ustanovení, která budou podmínky prodloužení upravovat, budou blíže popsána v prospektech.

5. „Kolik úvěrů bude seskupeno do úvěrových listů?“

Pro vytvoření sady úvěrových listů bude seskupeno 6–20 úvěrů podobných vlastností. Z pohledu investora se oproti stávajícímu nastavení na tržišti nic nezmění.

6. „Co se stane, když se u jednoho či více úvěrů, ze kterých Note vychází, zpozdí splátky? Částečné platby? Prodloužení splátkového kalendáře?“

Investoři vydělávají na peněžních tocích úvěrů, kterými jsou úvěrové listy podloženy. Je-li podkladový úvěr v prodlení, splátky úvěrového listu souvisejícího s tímto konkrétním podkladovým úvěrem se taktéž opozdí. V případě existence závazku zpětného odkupu je úvěrová společnost povinna odkoupit úvěry, jež jsou v prodlení déle než 60 dní, společně se všemi narostlými úroky. Úvěrové listy budou plně odrážet splátky i úvěrové riziko podkladových úvěrů.

7. „Jak bude fungovat prodlení ve splátkách (ať už způsobené dlužníky nebo emitentem úvěrových listů)? Můžete vysvětlit, jak to bude s dobou odkladu a platbami ve zpracování?“

V porovnání se současným nastavením a aktuální mírou expozice úvěrovému riziku se toho příliš nezmění. Splátky úvěrových listů budou totiž závislé na splátkách podkladových úvěrů. Doba odkladu a platby ve zpracování budou fungovat stejným způsobem jako dosud.

8. „Bylo by super, kdybychom dostávali zjednodušené přehledy s těmi nejdůležitějšími informacemi z prospektů. Pokud FCMC nenařídí nebo nenavrhne nějaký model, který by se měl dodržovat, mohli byste ho zpracovat vy a požádat zákazníky o připomínky.“

Obsah prospektů je definován právními předpisy Evropské unie. Prospekty obsahují důležité oddíly, jako jsou popisy rizik, přehled transakcí, popis hlavních subjektů podílejících se na emisi, přehled transakčních dokumentů a podmínky úvěrových listů. Kromě prospektů, jež budou na Mintosu publikovány a investoři do nich budou moci nahlížet, bude k dispozici i stávající rozhraní tržiště s přehledovými panely, kde investoři najdou všechny důležité obchodní podmínky finančního instrumentu.

9. „To, že bude každý úvěrový list mít své vlastní ISIN, znamená velké množství čísel ke sledování i příslušné dokumentace. Jak budou podle vás investoři schopni zvládat vše sledovat?“

Každý prospekt se bude týkat úvěrů konkrétní úvěrové společnosti v konkrétní zemi. Příklad: Úvěrům Mogo Moldavsko bude příslušet jeden prospekt, zatímco úvěry Mogo Lotyšsko budou mít jiný prospekt. Co se týče množství dokumentace, nedojde z pohledu investora k velkým změnám. V rámci aktuálního nastavení má každý úvěr na tržišti Mintos své vlastní ID úvěru. Úvěrové listy budou místo toho disponovat kódem ISIN. Stejně jako dosud budou investoři ve svém profilu moci generovat výpisy z účtu, přehled portfolia a další dokumenty vytvořené po uzavření obchodu. Tyto dokumenty doplníme o některé položky nezbytné pro splnění požadavků nového regulačního rámce, přidáním těchto informací se však proces investování nijak nezkomplikuje.

10. „Budou kódy ISIN sloužit pouze k interním účelům, nebo budou někde registrovány?“

Každé mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN) bude přiděleno externím depozitářem cenných papírů a vytvořeno v souladu se standardy používanými v daném oboru a normami ISO.

11. „Kdy zahájíte přechod na nový model? Již před udělením povolení k provozování investičního podniku, jako to dělá konkurence?“

Společně s regulací Mintosu již také začal přechod k úvěrovým listům. Abychom zajistili, že tento přechod bude pro investory co nejplynulejší, budeme postupně nahrazovat současný systém investic do pohledávek (nároků). Toho docílíme tak, že budeme pomalu snižovat množství dostupných pohledávek (nároků) a zvyšovat množství dostupných úvěrových listů. První várka úvěrových listů by měla být uvedena v následujících týdnech.

Předpokládáme, že toto přechodné období nepotrvá déle než 6 měsíců, a rádi bychom přechod na úvěrové listy dokončili ještě rychleji. Očekáváme tedy, že nejpozději do konce ledna 2022 budeme nabízet investice do úvěrů pouze ve formě úvěrových listů. Veškeré investice do úvěrů, jež byly provedeny ve formě pohledávek (nároků), budou investoři nadále držet ve svých portfoliích do doby, než budou zcela splaceny.

12. „Můžete zhruba popsat, jak to bude s možností prodloužení doby splatnosti a se splátkami v případě, že nastane krize a úvěrové společnosti se dostanou do insolvence? Úroky by sice nabíhaly, ale vlastně by nepředstavovaly skutečnou očekávanou výši výnosů. Jak si představujete postup v této situaci?“

Prodloužení splátkového kalendáře a splátky v prodlení budou fungovat podobným způsobem jako dosud – budou funkcemi zabudovanými do fungování úvěrových listů a jako takové budou blíže popsány v prospektech.

13. „Způsob splácení úvěrových listů porovnáváte s dluhopisy. U většiny dluhopisů je však jistina vyplácena až na konci. Stane se takový postup standardem i v tomto případě?“

Existují různé způsoby, jak amortizovat dluhopisy. V případě úvěrových listů bude záležet na typu amortizace podkladového úvěru. Vzhledem k tomu, že peněžní toky úvěrových listů budou odrážet peněžní toky příslušných podkladových úvěrů, budou i splátky úvěrových listů závislé na splátkách příslušných úvěrů a jejich splátkových kalendářích.

14. „Myslíte si, že kontrolou a aktualizací prospektů s roční frekvencí je dostatečně zajištěno zabezpečení úvěrových listů?“

V souladu s požadavky nařízení EU o prospektu bude každý prospekt aktualizován jednou za rok . Dojde-li však během roku k podstatným změnám, bude vytvořen a následně zveřejněn dodatek k prospektu.

15. „Kde má investor vzít čas na přečtení prospektu ke každému úvěru, pokud používá automatické investování?“

Prospekty nebudou k dispozici pro každý jednotlivý úvěr nebo sadu úvěrových listů. Jeden konkrétní prospekt se bude týkat úvěrových listů konkrétní úvěrové společnosti v konkrétní zemi. Příklad: Úvěrům Mogo Moldavsko bude příslušet jeden prospekt, zatímco úvěry Mogo Lotyšsko budou mít jiný prospekt. Pro každou jednu sadu úvěrových listů bude existovat konkrétní dokument zvaný konečné podmínky. Konečné podmínky budou obsahovat pouze informace specifické pro danou sadu úvěrových listů, jež nebyly známy ve chvíli, kdy byl prospekt sestaven (např. úroková míra a doba splácení sady úvěrových listů). Investorům doporučujeme, aby blíže poznali úvěrové společnosti, jež jsou zahrnuty do jejich strategií. V rámci aktuálního nastavení by si investoři před aktivováním nové strategie měli projít příslušné dohody o postoupení. V budoucnu by pak měli dělat to samé, avšak s prospekty. Přestože po získání licence investičního podniku dojde ke změně formátu, doporučený postup zůstane nezměněn.

16. „Pro mě je tou největší otázkou toto: jak budou řešeny úroky v případě transakcí na Sekundárním trhu, obzvlášť pokud je daný úvěr třeba více než 30 dní v prodlení:
– Prodávající dostane naběhlý úrok od kupujícího?
– Prodávající dostane pouze hodnotu úvěrového listu, nikoliv naběhlý úrok?“

Z pohledu investora se oproti stávajícímu nastavení nic nezmění. Prodávající prodává jistinu úvěrového listu a budoucí splátky, již naběhlý úrok si však ponechává.

17. „Aktuálně úvěrové společnosti pouze spravují úvěry jménem investorů, samy úvěry nevlastní. V rámci nového systému budou investoři půjčovat peníze úvěrovým společnostem, jejichž účetní rozvahy vykazují příšerné výsledky. Možná nám Mintos k tomu může říct něco víc?“

Předtím, než jsou úvěrové listy emitovány a prodány investorům, prodá úvěrová společnost úvěrové pohledávky (mínus výše spoluúčasti na riziku) emitentovi, kterým je společnost zvláštního určení ze skupiny Mintos. Úvěrové společnosti je tak ponechána pouze výše spoluúčasti na riziku jako část hodnoty jistiny úvěru. Od chvíle, kdy dojde k prodeji úvěrových pohledávek, úvěrová společnost úvěr pouze spravuje za emitenta. Dostane-li se do problémů (včetně bankrotu), Mintos bude jménem emitenta oprávněn vymáhat svá práva. Mezi tato práva patří zapojení náhradního správce úvěrů, který převezme kontrolu nad nesplacenými úvěry, a zajištění emitovaných úvěrových listů. V prospektech bude blíže popsáno nastavení transakcí pro úvěrové listy, jež mají být na základě příslušného prospektu emitovány, a také související rizika.

18. „V momentě, kdy se Mintos stane regulovaným tržištěm, nahradí úvěrové listy současnou dohodu, pokud to chápu správně. Budou se úvěrové listy chovat jako dluhopisy na akciovém trhu? Zbankrotuje-li společnost, která úvěrový list emitovala, budou mé peníze ochráněny před státními orgány? Bude Mintos fungovat jako burza pro tyto listy?“

Mintos bude působit jako investiční podnik spravující platformu pro obchodování (tržiště), kde bude docházet k obchodům, operacím a držení úvěrových listů (v podstatě stejná role, jakou měl Mintos doposud). Dostane-li se emitent úvěrových listů, společnost ze skupiny Mintos, do platební neschopnosti, bude se jednat o default úvěrových listů dle příslušných podmínek. Jmenovaný konkurzní správce bude spravovat aktiva a pohledávky emitenta v rámci insolvenčního řízení – bude tedy vybírat splatné částky od úvěrových společností (poskytovatelů úvěrů) dle získaných nároků (úvěrových pohledávek) a vyplácet je držitelům úvěrových listů na základě podmínek s omezeným postihem (anglicky limited recourse). Úvěrové listy budou představovat obecné, přímé a nezajištěné závazky soukromého emitenta, žádná třetí strana (a tedy ani žádný státní orgán) proto nezaručuje jejich výkonnost.

19. „Pokud emitent úvěrového listu skončí v úpadku, například u nás v Řecku je investor v případě defaultu dluhopisu chráněn státem do výše 30 000 € na osobu u každého investičního podníku.
To znamená, že v případě defaultu dluhopisu v ceně 30 000 € v Řecku dostane investor zpátky celou částku. Je tomu u úvěrových listů taky tak?“

Lotyšský systém pro odškodnění investorů zřízený v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES se vztahuje na investiční podnik, nikoliv výkonnost investice. Nebude-li Mintos moci poskytovat investiční služby, neprofesionální investoři mají nárok na náhradu 90 % nevratných ztrát až do výše 20 000 €.

Náhrady v rámci systému pro odškodnění investorů se nevztahují na ztráty plynoucí ze:

  • Změny cen investic
  • Selhání dlužníka, úvěrové společnosti či emitenta
  • Absence trhu pro nákup a prodej investic

Systém pro odškodnění investorů se nevztahuje na investice do úvěrů, jež byly provedeny pomocí postoupení pohledávek. Vztahuje se pouze na investice do úvěrových listů.

20. „Znamenají tyto změny, že ti investoři, kteří investují prostřednictvím nějaké společnosti, budou potřebovat kód LEI?“

Investoři působící na Mintosu prostřednictvím právnických osob nebudou potřebovat kód LEI pro nákup a prodej úvěrových listů. Rozhodne-li se Mintos poskytovat jiné investiční příležitosti, jako jsou ETF, budou právnické osoby k investování potřebovat kód LEI. Pro podrobnosti o kódech LEI si prosím přečtěte informace od ESMA.

Investoři by měli mít na paměti, že hlavní rizika investování do úvěrů budou stále přítomna, ostatně jako vždy.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner