Navazujeme na nedávné oznámení ohledně Notes s odpověďmi na často kladené dotazy

Nedávno jsme se s Vámi podělili o novinku týkající se uvedení Notes, nových finančních instrumentů, které začnou být k dispozici, jakmile se Mintos stane regulovaným tržištěm. Toto oznámení vzbudilo mnoho zájmu a vyvolalo mnoho otázek ohledně toho, jak budou Notes fungovat. Níže si můžete přečíst soubor těch nejčastějších dotazů, které nám investoři kladli na našem blogu nebo v e-mailech určených našemu týmu Investor Service (Služby investorům).

1. „Jakým způsobem by fungoval mechanismus zpětného odkupu?“ Budou Notes vůbec disponovat garancí zpětného odkupu?

Mechanismus zpětného odkupu bude podobný tomu používanému nyní. Investoři budou mít možnost koupit dva různé druhy Notes – se zpětným odkupem a bez zpětného odkupu. Podrobně bude mechanismus zpětného odkupu pro každou úvěrovou společnost popsán v prospektech.

2. „Co se stane se starým nastavením u úvěrů, které jsou nadále spláceny? Řekněme, že si koupím úvěr s čtyřletou dobou splatnosti. Podle jakých pravidel k němu bude přistupováno? A jak budou vypláceny úroky?“

Jakmile získáme příslušná povolení, začnou jednotlivé úvěrové společnosti postupně přecházet ze současného nastavení na Notes. Poté, co dojde ke schválení prospektu pro Notes dané úvěrové společnosti, přestane Mintos prodávat postoupení a začne prodávat Notes. Stávající úvěry se pak budou postupně amortizovat, a to tak, že jistina i úroky budou vypláceny v souladu se stávajícími smluvními podmínkami. Všechny stávající dohody o postoupení budou nadále platné. Pokud tedy například investor investuje do úvěru jeden měsíc před uvedením Notes, ve svém portfoliu si ho bude moci ponechat, dokud nebude úvěr plně amortizován. V momentě, kdy budou Notes zavedeny pro všechny úvěry poskytované danou úvěrovou společností a skončí přechodné období, začnou pro stávající investice do postoupení platit některá omezení. Investoři je například nebudou moci uvádět na Sekundární trh.

3. „Jaká výše jistiny bude u Notes vyplácena až na konci?“

Záleží na úvěru, na kterém je daná Note založena. Splátky dané Note budou závislé na splátkách příslušného úvěru a jeho splátkovém kalendáři.

4. „Bude pořád existovat možnost prodloužení doby splatnosti úvěru? Na trhu s dluhopisy musí s prodloužením obvykle souhlasit i držitel cenného papíru.“

Prodloužení doby splatnosti úvěru bude fungovat podobným způsobem jako nyní. Podmínky Notes uvedené v prospektech budou obsahovat i právo úvěrové společnosti na prodloužení úvěru a příslušné limity platné pro prodloužení. Ustanovení, která budou podmínky prodloužení upravovat, budou blíže popsána v prospektech.

5. „Kolik úvěrů bude seskupeno do jedné Note?“

Jedna celá Note bude odpovídat jednomu celému úvěru sníženému o výši spoluúčasti na riziku (skin in the game). Z pohledu investora se tedy oproti stávajícímu nastavení na tržišti nic nezmění.

6. „Co se stane, když se u jednoho či více úvěrů, ze kterých Note vychází, zpozdí splátky? Částečné platby? Prodloužení splátkového kalendáře?“

Každá Note bude založena pouze na jednom úvěru, který bude zajišťovat splátky dané Note za podmínek s tzv. omezeným postihem (anglicky limited recourse). Platí-li pro danou Note možnost zpětného odkupu, dojde v případě prodlení delšího než 60 dní k odkupu úvěru úvěrovou společností a získané prostředky budou použity k vyplacení zbývající části Note. Notes budou svými splátkami a úvěrovým rizikem plně odrážet úvěry, na kterých jsou založeny.

„Jak bude fungovat prodlení ve splátkách (ať už způsobené dlužníkem nebo poskytovatelem dané Note)? Můžete mi vysvětlit, jak to bude s dobou odkladu a platbami ve zpracování?“

V porovnání se současným nastavením a aktuální mírou expozice úvěrovému riziku se toho příliš nezmění. Splátky Notes budou totiž závislé na splátkách aktiv, na kterých jsou Notes založeny, tedy na splátkách úvěrů. Doba odkladu a platby ve zpracování budou fungovat stejným způsobem jako dosud.

8. „Bylo by super, kdybychom dostávali zjednodušené přehledy s těmi nejdůležitějšími informacemi z prospektů. Pokud FCMC nenařídí nebo nenavrhne nějaký model, který by se měl dodržovat, mohli byste ho zpracovat vy a požádat zákazníky o připomínky.“

Obsah prospektů je definován právními předpisy Evropské unie. Prospekty obsahují důležité oddíly, jako jsou popisy rizik, přehled transakcí, popis hlavních subjektů podílejících se na emisi, přehled transakčních dokumentů a podmínky Notes. Kromě prospektů, jež budou na Mintosu publikovány a investoři do nich budou moci nahlížet, bude k dispozici i stávající rozhraní tržiště s přehledovými panely, kde investoři najdou všechny důležité obchodní podmínky finančního instrumentu.

9. „To, že bude každý úvěr mít své vlastní ISIN, znamená velké množství čísel ke sledování i příslušné dokumentace. Jak budou podle vás investoři schopni zvládat vše sledovat?“

Každý prospekt se bude týkat úvěrů konkrétní úvěrové společnosti v konkrétní zemi. Příklad: Úvěrům Mogo Moldavsko bude příslušet jeden prospekt, zatímco úvěry Mogo Lotyšsko budou mít jiný prospekt.
Co se týče množství dokumentace, nedojde z pohledu investora k velkým změnám. V rámci aktuálního nastavení má každý úvěr na tržišti Mintos své vlastní ID úvěru. Notes nebudou disponovat ID úvěru, ale kódem ISIN. Stejně jako dosud budou investoři ve svém profilu moci generovat výpisy z účtu, přehled portfolia a další dokumenty vytvořené po uzavření obchodu. Tyto dokumenty doplníme o některé položky nezbytné pro splnění požadavků nového regulačního rámce, přidáním těchto informací se však proces investování nijak nezkomplikuje.

10. „Budou kódy ISIN sloužit pouze k interním účelům, nebo budou někde registrovány?“

Každé mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN) bude přiděleno externím depozitářem cenných papírů a vytvořeno v souladu se standardy používanými v daném oboru a normami ISO.

11. „Kdy zahájíte přechod na nový model? Již před udělením povolení k provozování investičního podniku, jako to dělá konkurence?“

Jakmile obdržíme povolení k provozování investičního podniku a na tržišti Mintos vyvineme nezbytné funkce. Některé aspekty nového nastavení, jako jsou test vhodnosti a test přiměřenosti, budou zavedeny již před získáním licence investičního podniku.
Již nyní však Mintos pracuje s příslušným regulačním orgánem na celé řadě aspektů, aby přechod na regulované tržiště byl pro všechny investory co nejplynulejší.

12. „Můžete zhruba popsat, jak to bude s možností prodloužení doby splatnosti a se splátkami v případě, že nastane krize a úvěrové společnosti se dostanou do insolvence? Úroky by sice nabíhaly, ale vlastně by nepředstavovaly skutečnou očekávanou výši výnosů. Jak si představujete postup v této situaci?“

Prodloužení splátkového kalendáře a splátky v prodlení budou fungovat podobným způsobem jako dosud – budou funkcemi zabudovanými do fungování Notes a jako takové budou blíže popsány v prospektech. Úrok bude nabíhat a investor si ho bude moci zobrazit. Bude-li investor ochoten Note prodat na Sekundárním trhu, uvedená sleva bude odrážet naběhlý úrok.

13. „Způsob splácení Notes porovnáváte s dluhopisy. U většiny dluhopisů je však jistina vyplácena až na konci. Stane se takový postup standardem i v tomto případě?“

Existují různé způsoby, jak amortizovat dluhopisy. V případě Notes bude záležet na typu amortizace úvěru, na kterém je daná Note založena. Vzhledem k tomu, že peněžní toky Note budou odrážet peněžní toky příslušného úvěru, budou i splátky dané Note závislé na splátkách příslušného úvěru a jeho splátkovém kalendáři.

14. „Myslíte si, že kontrolou a aktualizací prospektů s roční frekvencí je dostatečně zajištěno zabezpečení Notes?“

V souladu s požadavky nařízení EU o prospektu bude každý prospekt aktualizován jednou za rok . Dojde-li však během roku k podstatným změnám, bude vytvořen a následně zveřejněn dodatek k prospektu.

15. „Kde má investor vzít čas na přečtení prospektu ke každému úvěru, pokud používá automatické investování?“
Prospekty nebudou k dispozici pro každý úvěr zvlášť. Každý jeden prospekt se bude týkat úvěrů konkrétní úvěrové společnosti v konkrétní zemi. Příklad: Úvěrům Mogo Moldavsko bude příslušet jeden prospekt, zatímco úvěry Mogo Lotyšsko budou mít jiný prospekt. Investorům doporučujeme, aby se seznámili s úvěrovými společnostmi, jež jsou zahrnuty do jejich strategií. V souladu s aktuálním nastavením by si investoři před aktivováním nové strategie měli projít příslušné dohody o postoupení. V budoucnu by pak měli dělat to samé, avšak s prospekty. Přestože po získání licence investičního podniku dojde ke změně formátu, doporučený postup zůstane nezměněn.

16. „Pro mě je tou největší otázkou toto: jak budou řešeny úroky v případě transakcí na Sekundárním trhu, obzvlášť pokud je daný úvěr třeba více než 30 dní v prodlení:
– Prodávající dostane naběhlý úrok od kupujícího?
– Prodávající dostane pouze hodnotu Note, nikoliv naběhlý úrok?“

Všechny transakce budou zahrnovat naběhlý úrok.

17. „Aktuálně úvěrové společnosti pouze spravují úvěry jménem investorů, samy úvěry nevlastní. V rámci nového systému budou investoři půjčovat peníze úvěrovým společnostem, jejichž účetní rozvahy vykazují příšerné výsledky. Možná nám Mintos k tomu může říct něco víc?“

Předtím, než jsou Notes emitovány a prodány investorům, prodá úvěrová společnost úvěrové pohledávky (mínus skin in the game) emitentovi, kterým je společnost zvláštního určení ze skupiny Mintos. Úvěrové společnosti je tak ponechána pouze výše spoluúčasti na riziku jako část hodnoty jistiny úvěru. Od chvíle, kdy dojde k prodeji úvěrových pohledávek, úvěrová společnost úvěr pouze spravuje za emitenta. Dostane-li se do problémů (včetně bankrotu), Mintos bude oprávněn vymáhat svá práva. Mezi tato práva patří zapojení náhradního správce úvěrů, který převezme kontrolu nad nesplacenými úvěry, a zajištění emitovaných Notes. V prospektech bude blíže popsáno nastavení transakcí pro Notes, jež mají být na základě příslušného prospektu emitovány, a také související rizika.

18. „V momentě, kdy se Mintos stane regulovaným tržištěm, nahradí Notes současnou dohodu, pokud to chápu správně. Budou se Notes chovat jako dluhopisy na akciovém trhu? Zbankrotuje-li společnost, která Note emitovala, budou mé peníze ochráněny před státními orgány? Bude Mintos fungovat jako burza pro Notes?“

Mintos bude působit jako investiční podnik spravující platformu pro obchodování (tržiště), kde bude docházet k obchodům, operacím a držení Notes, s víceméně stejnými funkcemi jako doposud. Dostane-li se emitent Notes, společnost ze skupiny Mintos, do platební neschopnosti, bude se jednat o default Notes dle příslušných podmínek. Jmenovaný konkurzní správce bude spravovat aktiva a pohledávky emitenta v rámci insolvenčního řízení – bude tedy vybírat splatné částky od úvěrových společností (poskytovatelů úvěrů) dle získaných nároků (úvěrových pohledávek) a vyplácet je držitelům Notes na základě podmínek s omezeným postihem (anglicky limited recourse). Notes budou představovat obecné, přímé a nezajištěné závazky soukromého emitenta, žádná třetí strana (a tedy ani žádný státní orgán) proto nezaručuje jejich výkonnost.

19. „Pokud emitent dané Note skončí v úpadku, například u nás v Řecku je investor v případě defaultu dluhopisu chráněn státem do výše 30 000 € na osobu u každého investičního podníku.
To znamená, že v případě defaultu dluhopisu v ceně 30 000 € v Řecku dostane investor zpátky celou částku. Je tomu u Notes taky tak?“

Stát zabezpečuje a chrání riziko investičního podniku, ne zdraví a úvěruschopnost emitenta Notes nebo Notes samotných. V Lotyšsku se program, který má být uplatněn, nazývá Systém a fond pro ochranu investorů. Tento program se spustí v případě podvodů ze strany investičního podniku, například kdyby došlo ke zmizení finančních prostředků umístěných na účtech investorů vedených u daného podniku. V případě úpadku emitenta a jím emitovaných cenných papírů však program náhrady investorům nevyplácí.

20. „Znamenají tyto změny, že ti investoři, kteří investují prostřednictvím nějaké společnosti, budou potřebovat kód LEI?“

Poté, co se Mintos stane regulovaným tržištěm, budou investoři působící na Mintosu prostřednictvím právnických osob potřebovat kód LEI. Uvažujeme o zavedení služby alokace kódů LEI pomocí poskytovatele, aby byl celý proces pro investory ještě snadnější a plynulejší. Pro podrobnosti o kódech LEI si prosím přečtěte informace od ESMA.

 

Investoři by měli mít na paměti, že hlavní rizika investování do úvěrů budou stále přítomna, ostatně jako vždy.

Sdílet: