Novinky ohledně Aforti Finance, 4. února 2020.

4. února 2020.

Pokud jste investorem Mintos s aktivními investicemi do úvěrů poskytnutých společností Aforti Finance, informace o aktuálním vývoji situace Vám budou doručeny do Vaší emailové schránky.


Přestože společnost Aforti Finance nadále pokračuje v pravidelné úhradě plateb k pokrytí negativního salda a stávajících splátek dlužníků a odkupů úvěrů, objem těchto plateb se od doby, kdy jsme Vás naposledy informovali, snížil. Příchozí platby jsou nejdříve směřovány k pokrytí negativního salda vůči investorům, které bylo původně vyrovnáno Mintosem, a dále pak k pokrytí dosud neuhrazených splátek dlužníků pro investory.

V současné době jednáme s vedením Aforti Finance o řešení této situace v nejlepším zájmu investorů na Mintosu. V tuto chvíli vyhodnocujeme několik možných budoucích kroků a o jakémkoliv podstatném vývoji situace Vás budeme informovat.

Do té doby Vám děkujeme za Vaši trpělivost, porozumění a důvěru, že uděláme vše, co je v našich silách, aby společnost Aforti Finance dostála všech svých závazků plynoucích ze smluv s Mintosem a s investory Mintos.


19. prosince 2019

Dali jsme dohromady otázky, které jsme obdrželi na našem blogu a sociálních sítích a které byly položeny našemu Týmu služeb investorům, a rádi bychom Vám na ně poskytli odpovědi v jednom jediném trochu delším příspěvku. Děkujeme za Vaši trpělivost a pozornost při pročítání informací ohledně případu Aforti Finance. 

Po zveřejnění posledních novinek ohledně Aforti počátkem října se nás někteří investoři ptali, zda investorům zasíláme platby před obdržením příslušných plateb od poskytovatelů úvěrů. Pro nás v Mintosu je spokojenost investorů na prvním místě. To znamená, že v případech, kdy poskytovatel úvěru uvedl, že dlužník provedl příslušnou platbu, a my jsme tedy měli jistotu, že poskytovatel úvěru danou platbu převede v následujících několika dnech, jsme převedli prostředky na účty investorů i přesto, že jsme splátku dlužníka ještě od poskytovatele úvěru neobdrželi. Ve většině případů tento postup nepůsobí žádné problémy, jelikož pro vypořádání plateb mezi námi a poskytovateli úvěrů používáme systém netto zúčtování plateb, abychom tak zamezili zbytečným převodům peněz mezi oběma stranami. Zřídka může tento způsob vést k dočasnému negativnímu saldu, které je vyrovnáno, jakmile nám poskytovatel úvěru převede odpovídající splátku od dlužníka.

V případě Aforti Finance jsme postupovali podobně až do chvíle, kdy došlo k nesrovnalostem ve stavech úvěrů. Ty byly nejdříve způsobeny technickou závadou, která se však později vyvinula v mnohem komplexnější situaci ohledně převodů plateb. Výsledkem bylo, že na účty investorů byly připsány finanční prostředky i přesto, že společnost Aforti Finance ještě nepřevedla odpovídající splátky od dlužníků. To následně zapříčinilo nahromadění záporného salda ve zúčtování plateb Aforti vůči Mintosu. V tuto chvíli je naší dohodou s Aforti Finance vyrovnat zmíněné záporné saldo a zároveň pokračovat v převádění splátek od dlužníků, splatných dle splátkových kalendářů jednotlivých úvěrů, investorům Mintos.

Ačkoli to byl proces náročný, při řešení tohoto případu jsme se při každém kroku něco naučili a díky němu zavedli i řadu vylepšení. Jsme vděční našim investorům za jejich trpělivost po celou dobu, co náš tým tvrdě pracuje na vyřešení situace.

Rádi bychom také zmínili, že zavádíme nové postupy související s řízením převodu plateb, které pozitivně ovlivní spokojenost investorů na Mintosu. Za několik málo měsíců spustíme nový stav úvěru, Nevyřízené platby. Nová funkce poskytne lepší transparentost ohledně toho, kde přesně jsou splátky dlužníka na cestě mezi dlužníkem a investorem.

V otázkách souvisejících s Aforti Finance se někteří investoři dotazovali, zda dohody o postoupení umožňují investorům vymáhat platby od konkrétních dlužníků. Platby dlužníků nejsou na základě dohody o postoupení vymahatelné. Lépe řečeno, uzavřením dohody o postoupení získávájí investoři přímý nárok vůči dlužníkovi a platby od dlužníka vybírané poskytovatelem úvěru jsou postoupeny, jinými slovy převedeny, investorům. Jakmile tedy poskytovatel úvěru vybere splátku daného úvěru, který byl postoupen investorům, je poskytovatel úvěru povinen převést odpovídající podíl dané splátky, jenž náleží investorům Mintos a má být mezi ně rozdělen. Dokud k tomuto převodu nedojde, mají investoři nárok vůči poskytovateli úvěru na převedení splátky, kterou vybral jménem investorů od dlužníka. Pokud poskytovatel úvěru nepřevádí platby obdržené od dlužníka investorům, Mintos si vyhrazuje právo zasáhnout a chránit tak zájmy investorů na tržišiti Mintos.

V komentářích k Aforti Finance jsme se také setkali s mylnou představou, že garance zpětného odkupu je jakýmsi bezpečnostním opatřením, které je zaváděno v případě, že se objeví náznaky nedostatečného splácení úvěru. Toto však není pravda. Garance zpětného odkupu je závazkem poskytovatele úvěru odkoupit zpět od investorů nesplácené úvěry, které jsou v prodlení již 60 dní, a poskytovatelé úvěrů ji uplatňují jen v tomto případě. Schopnost poskytovatele úvěru dodržet garanci zpětného odkupu závisí především na výkonu jeho úvěrů. Dodatečnou zárukou pak může být i jeho finanční pozice (bilance). Oba tyto aspekty jsou platformou Mintos prověřovány v rámci počáteční hloubkové kontroly a během průběžného monitoringu poskytovatelů úvěrů.

Garance zpětného odkupu však neznamená neexistenci rizika. V případě, že se výkon úvěrů a/nebo finanční pozice daného poskytovatele značně zhorší, může být poskytovatel úvěru neschopen garance zpětného odkupu dostát.

Někteří investoři položili dotaz, proč nebyla v případě Aforti Finance aplikována skupinová garance. Efektivita garance by závisela na schopnosti garanta okamžitě vyrovnat nevyřízené platby. S ohledem na skutečnost, že Aforti pokračuje v zasílání plateb, věříme, že požádat o uplatnění skupinové garance by nebylo v nejlepším zájmu investorů.

Na závěr chceme odpovědět na otázky ohledně auditů a kontrol. Tržiště Mintos je každoročně auditováno společností Ernst & Young. Zprávy o naší finanční výkonnosti jsou dostupné na našich webových stránkách.

 

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner