Ochrana investorů v regulovaném prostředí

Finanční regulace stanovuje pravidla a omezení pro finanční instituce s cílem zachovat stabilitu finančního systému a chránit spotřebitele. V tomto článku blíže rozebereme, jakým způsobem je Mintos regulován a jaké výhody tato regulace přináší investorům.

Hlavní body

 • Vyšší úroveň ochrany investorů díky regulovanému prostředí
 • Prostředky investorů jsou drženy odděleně od prostředků Mintosu
 • Neprofesionální investoři budou chráněni až do výše 20 000 € v rámci systému pro odškodnění investorů, jakmile budou uvedeny úvěrové listy (podrobnosti a výjimky níže)

Regulační rámec pro Mintos

Finanční systém je nedílnou součástí našeho běžného života. Banky kupříkladu potřebujeme k tomu, abychom zasílali platby či převáděli peníze, investiční podniky nám zase pomáhají peníze investovat a vydělávat na výnosech. Neregulované nebo nedostatečně regulované finanční instituce mohou stabilitu finančního systému velmi snadno podkopat a poškodit tak spotřebitele.

Investiční podniky v EU jsou povinny dodržovat řadu zákonů a předpisů, které mají za cíl chránit jak investory, tak i stabilitu finančního systému. Kombinací spolehlivých mechanismů vnitřní kontroly, interních a externích auditů a regulačního dohledu je zajištěno, že jsou dodržovány všechny platné požadavky.

Mezi nejvýznamnější předpisy v této oblasti patří:

 • MiFID a MiFIR
 • Nařízení o PRIIP
 • Nařízení o prospektu
 • Obezřetnostní režim pro investiční podniky

MiFID a MiFIR

Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) je regulační rámec, jehož cílem je zvýšit úroveň ochrany investorů a snížit systémové riziko zavedením společných standardů a pravidel pro investiční podniky působící v Evropské unii. MiFID stanovuje normy pro chod podniků a jejich organizaci, například pravidla transparentnosti.[1]

Nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR) doplňuje druhou evropskou směrnici o trzích finančních nástrojů (MiFID II). Zaměřuje se na obchodní povinnosti investičních podniků, jako jsou povinnosti v oblasti hlášení obchodů a transakcí. Cílem MiFIR je zvýšit úroveň transparentnosti pro investory, pro investiční podniky v Evropském hospodářském prostoru proto stanovuje povinnost zveřejňovat některé informace o cenových nabídkách a obchodech.

Nařízení o PRIIP

Nařízení o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIIP) si klade za cíl zvýšit efektivitu evropských trhů tím, že investorům pomáhá lépe pochopit a porovnat hlavní vlastnosti, rizika, odměny a náklady různých PRIIP prostřednictvím povinné publikace tzv. sdělení klíčových informací, která jsou krátká a srozumitelná pro spotřebitele.

Nařízení o prospektu

Nařízení o prospektu vytváří rámec pro formát, obsah a způsob schvalování prospektů. Usiluje o to, aby prospekty byly kratší a srozumitelnější pro investory. Dále zavádí jednotný formát, díky kterému mohou investoři snadněji porovnávat prospekty různých investičních příležitostí.

Obezřetnostní režim pro investiční podniky

Směrnice o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a nařízení o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky (IFD a IFR) zavádějí obezřetnostní rámec pro investiční podniky. Do něho patří minimální kapitálové požadavky, rezerva likividity a limity rizika koncentrace, jež jsou závislé na velikosti aktiv podniku a rizikovosti jeho činnosti.

Jak regulace prospívá investorům

Investování v regulovaném prostředí má pro investory řadu výhod. 

Nabídka vhodných a přiměřených produktů

Abychom zajistili, že si jsou investoři vědomi rizika investování na Mintosu a že jejich situace jim dovoluje toto riziko podstupovat, posuzujeme, zda nabízené produkty odpovídají jejich očekáváním a cílům a jsou přiměřené jejich znalostem a zkušenostem. Na základě tohoto posouzení určujeme, které produkty a služby jsou pro investory dostupné. Další informace o tomto posouzení si můžete přečíst na našem blogu. Investování na Mintosu není bez rizika, není proto vhodné pro investory, jejichž cílem je pouze zachovat kapitál. Doporučujeme investorům, aby si stanovili investiční cíle, které budou odpovídat jejich individuálním okolnostem a toleranci k riziku.

Sdělování informací přívětivou formou pro investory

Abychom investorům pomohli učinit informovaná rozhodnutí o jejich investicích, poskytujeme standardizované informace ve formátu, jež je pro spotřebitele srozumitelnější. Tyto informace jsou navrženy tak, aby investorům pomáhaly porozumět chování investičních produktů a porovnat je s dalšími produkty. Mintos také publikoval řadu povinně uveřejňovaných informací, jako jsou informace o rizicích spojených s investováním a o poplatcích, a po uvedení úvěrových listů zveřejní také sdělení klíčových informací a jednotlivé prospekty. Brzy se také podělíme o bližší informace o tom, co takový prospekt obsahuje.

Ochrana prostředků investorů

Ochrana finančních prostředků investorů je zajištěna tak, že jsou prostředky uloženy na zvláštních bankovních účtech. Mintos je povinen zajistit, že dostupný zůstatek na účtu Mintos investora odpovídá zůstatku na chráněných účtech vedených u bank. Jediné k čemu jsou prostředky investorů používány, je provádění pokynů investorů k investování a výběru prostředků a také k hrazení poplatků Mintosu. Mintos nesmí kombinovat své vlastní prostředky s prostředky investorů. Věřitelé Mintosu nemají právo vymáhat prostředky z těchto chráněných účtů.

Finanční nástroje náležící investorům na Mintosu jsou drženy odděleně od vlastních aktiv Mintosu. Tyto nástroje mohou být použity výhradně k provádění pokynů investorů, například k prodeji nástrojů.

Systém pro odškodnění investorů

Jako autorizovaný investiční podnik se Mintos stane členem lotyšského systému pro odškodnění investorů, jakmile budou uvedeny úvěrové listy.

 • Systém pro odškodnění byl zaveden v souladu se směrnicí 97/9/ES a vztahuje se na všechny autorizované investiční podniky a banky v příslušné zemi EU. Mintos se stane členem lotyšského systému ochrany investorů neboť je regulován v Lotyšsku regulačním orgánem FCMC.. Podobné systémy existují i v dalších zemích EU.
 • Systém pro odškodnění chrání prostředky investorů a finanční nástroje držené Mintosem.
 • Neprofesionální investoři jsou chráněni před trvalou ztrátou v důsledku neschopnosti Mintosu převést prostředky či finanční nástroje investora držené Mintosem na základě pokynů investora. Neprofesionální investoři jsou tedy chráněni v případě, že Mintos přijde o finanční nástroj, do kterého investovali, nebo že Mintos nebude mít dostatek prostředků na chráněném účtě, aby je převedl na bankovní účet investora.
 • Díky tomuto systému budou neprofesionální investoři moci získat odškodnění ve výši 90 % trvalých ztrát plynoucích z této neschopnosti, a to až do výše 20 000 €.
 • Systém pro odškodnění investorů chrání neprofesionální investory na Mintosu bez ohledu na jejich zemi bydliště.

Systém pro odškodnění nechrání před investičními riziky, jako jsou

 • Změny cen investic
 • Selhání dlužníka, úvěrové společnosti či emitenta
 • Absence trhu pro nákup a prodej investic
 • Pozastavení obchodování s nástroji na Sekundárním trhu

Systém ochrany investorů se nevztahuje na investice do úvěrů prostřednictvím dohod o postoupení. Nevztahuje se ani na investory, jejichž účty byly zrušeny před dokončením přechodu na úvěrové listy.

Máte-li nějaké dotazy týkající se ochrany investorů, napište nám na komunitním fóru.

Informace v tomto článku jsou pouze marketingovým sdělením a nepovažují se za investiční či právní poradenství.

[1] Přijat na základě lotyšského zákona o trzích finančních nástrojů

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner