Ochrona inwestorów w środowisku regulowanym

Regulacje finansowe ustanawiają zasady i ograniczenia dla instytucji finansowych, których celem jest utrzymanie stabilności systemu finansowego i ochrona konsumentów. W tym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób Mintos jest regulowany i jakie korzyści wynikają z tego dla inwestorów.

Główne wnioski

 • Zwiększona ochrona inwestorów dzięki uregulowanemu środowisku
 • Aktywa Inwestorów są przechowywane oddzielnie od aktywów Mintos
 • Inwestorzy będą chronieni do kwoty 20 000 EUR w ramach systemu rekompensat dla inwestorów, gdy tylko Noty staną się dostępne (szczegóły i wyjątki poniżej)

Ramy regulacyjne dotyczące Mintos

System finansowy jest integralną częścią naszego codziennego życia. Na przykład, potrzebujemy banków, aby dokonywały płatności lub przelewały środki, lub firm inwestycyjnych, aby inwestowały nasze środki w celu uzyskania przyszłych zysków. Nieregulowane lub słabo regulowane instytucje finansowe mogą podważać stabilność systemu finansowego i szkodzić konsumentom.

Firmy inwestycyjne w UE muszą przestrzegać kilku przepisów i regulacji mających na celu ochronę inwestorów i stabilność systemu finansowego. Połączenie solidnych mechanizmów kontroli wewnętrznej, audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz nadzoru regulacyjnego zapewnia ścisłe przestrzeganie wszystkich obowiązujących wymagań.

Do najbardziej znaczących regulacji należą:

 • Dyrektywa MiFID i Rozporządzenie MiFIR
 • Rozporządzenie PRIIP
 • Rozporządzenie w sprawie prospektu emisyjnego
 • System nadzoru ostrożnościowego dla firm inwestycyjnych

Dyrektywa MiFID i Rozporządzenie MiFIR

Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) określa ramy regulacyjne, które mają na celu zwiększenie ochrony inwestorów i zmniejszenie ryzyka systemowego poprzez ustanowienie wspólnych standardów i zasad dla firm inwestycyjnych działających w Unii Europejskiej. Dyrektywa MiFID określa standardy organizacyjne i zasady prowadzenia działalności, takie jak zasady przejrzystości.[1]

Strona Rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR) uzupełnia drugą unijną dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II). Koncentruje się ono na wymogach biznesowych dla firm inwestycyjnych, takich jak zgłaszanie transakcji i raportowanie o transakcjach. Rozporządzenie MiFIR ma na celu zwiększenie przejrzystości dla inwestorów i wymaga od firm inwestycyjnych w Europejskim Obszarze Gospodarczym publicznego ujawniania niektórych kwotowań i transakcji.

Rozporządzenie PRIIP

Rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) ma na celu zwiększenie efektywności rynków UE poprzez pomoc inwestorom w lepszym zrozumieniu i porównaniu kluczowych cech, ryzyka, korzyści i kosztów dotyczących różnych PRIIP, dzięki dostępowi do krótkiego i przyjaznego dla konsumenta dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID).

Rozporządzenie w sprawie prospektu emisyjnego

Rozporządzenie w sprawie prospektu emisyjnego tworzy ramy dla formy, treści i zatwierdzania prospektów emisyjnych. Ma ono na celu skrócenie prospektów emisyjnych i uczynienie ich bardziej przyjaznymi dla inwestorów. Ustanawia ono również jednolity format, tak aby inwestorzy mogli łatwiej porównywać prospekty różnych inwestycji.

System nadzoru ostrożnościowego dla firm inwestycyjnych

Dyrektywa oraz rozporządzenie w sprawie firm inwestycyjnych (IFD i IFR) wprowadzają ramy ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych. Ramy te obejmują minimalne wymogi kapitałowe, bufor płynności oraz limity ryzyka koncentracji oparte na wielkości aktywów przedsiębiorstwa i ryzyku związanym z prowadzoną przez nie działalnością.

Jakie korzyści z regulacji odnoszą inwestorzy?

Inwestowanie w regulowanym środowisku przynosi inwestorom wiele korzyści.

Odpowiednia i stosowna oferta produktowa

W celu zapewnienia, że inwestorzy są świadomi ryzyka związanego z inwestowaniem na Mintos oraz że ich sytuacja finansowa pozwala im na poniesienie tego ryzyka, Mintos sprawdza, czy oferowane produkty odpowiadają ich oczekiwaniom i celom oraz czy są stosowne do ich wiedzy i doświadczenia. Wynik takiej oceny decyduje o tym, które produkty i usługi będą dostępne dla inwestora. Możesz przeczytać więcej o ocenie na naszym blogu. Inwestowanie na Mintos nie jest pozbawione ryzyka, dlatego nie jest odpowiednie dla inwestorów, którzy chcą jedynie chronić kapitał. Radzimy inwestorom, aby wyznaczyli sobie cele inwestycyjne, które odpowiadają ich sytuacji i tolerancji ryzyka.

Przyjazna dla inwestorów prezentacja informacji

Aby pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących inwestycji, przekazywane są im standardowe informacje w przyjaznym dla konsumenta formacie. Informacje te mają na celu pomóc inwestorom zrozumieć zachowanie produktów inwestycyjnych i porównać je z innymi produktami. Mintos opublikował również kilka ujawnień informacji, takich jak informacje o ryzyku inwestycyjnym i opłatach, a także opublikuje Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) i prospekty emisyjne, gdy tylko Noty będą dostępne. Więcej informacji o tym, co zawiera prospekt emisyjny, już wkrótce.

Ochrona aktywów inwestorów

Środki inwestorów są chronione poprzez zabezpieczanie ich na specjalnych rachunkach w bankach. Mintos jest zobowiązany do zapewnienia, aby dostępne saldo na rachunkach Mintos inwestorów było zgodne z saldem na zabezpieczonych rachunkach w bankach. Środki te są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zleceń inwestorów dotyczących inwestowania lub wycofania środków, lub w celu pokrycia opłat i należności należnych Mintos. Mintos nie ma prawa łączyć własnych środków ze środkami inwestorów. Wierzyciele Mintos nie są uprawnieni do odzyskania środków znajdujących się na zabezpieczonych rachunkach.

Instrumenty finansowe należące do inwestorów na Mintos są przechowywane oddzielnie od własnych aktywów Mintos. Instrumenty te mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji zleceń inwestorów, np. do sprzedaży instrumentów.

System rekompensat dla inwestorów

Jako autoryzowana firma inwestycyjna, Mintos stanie się członkiem krajowego systemu rekompensat dla inwestorów, gdy tylko Noty staną się dostępne.

 • System rekompensat został ustanowiony zgodnie z Dyrektywą 97/9/WE i ma zastosowanie do wszystkich autoryzowanych firm inwestycyjnych i banków w danym kraju UE. Mintos będzie członkiem łotewskiego systemu ochrony inwestorów, ponieważ jest on regulowany na Łotwie przez FCMC. Podobne systemy istnieją w innych krajach UE.
 • System rekompensat chroni fundusze inwestorów detalicznych i instrumenty finansowe posiadane przez Mintos.
 • Inwestorzy detaliczni są chronieni przed trwałą stratą wynikającą z nieprzekazania przez Mintos środków lub instrumentów finansowych inwestora przechowywanych przez Mintos zgodnie z dyspozycją inwestora. Oznacza to, że inwestorzy detaliczni są chronieni, jeśli Mintos utraci instrument finansowy, w który zainwestowali, lub jeśli Mintos nie posiada na rachunku zabezpieczonym środków wystarczających do dokonania przelewu na rachunek bankowy inwestora.
 • System ten zapewnia inwestorom detalicznym otrzymanie odszkodowania za 90% trwałej straty wynikającej z takiego niewykonania zobowiązania, do kwoty limitu wynoszącego 20 000 EUR.
 • Ten system rekompensat dla inwestorów chroni inwestorów detalicznych na Mintos niezależnie od kraju ich zamieszkania.

System wynagrodzeń nie chroni przed ryzykiem inwestycyjnym , w tym

 • Zmianami ceny inwestycji
 • Niewykonaniem zobowiązania przez pożyczkobiorcę, firmę pożyczkową lub emitenta
 • Brakiem rynku kupna lub sprzedaży inwestycji
 • Zawieszeniem instrumentów na rynku wtórnym

System ochrony inwestorów nie ma zastosowania do inwestycji w pożyczki za pośrednictwem umów cesji. Nie dotyczy on również inwestorów, których rachunki zostały zamknięte przed zakończeniem procesu przejścia na Noty.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące ochrony inwestorów, daj nam znać na forum Społeczności.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji stanowią wyłącznie komunikację marketingową i nie stanowią porady inwestycyjnej ani prawnej.

[1] Przyjęto na mocy łotewskiej Ustawy o rynku instrumentów finansowych

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner