Oficjalny komunikat: Pierwsza aktualizacja Ratingu Mintos

W sierpniu 2018 roku, Mintos wprowadził rating ryzyka dla firm pożyczkowych, które udostępniają swoje pożyczki na platformie Mintos. Rating Mintos ma być wskaźnikiem stabilności finansowej i organizacyjnej każdej firmy pożyczkowej. W Mintos, kładziemy nacisk na zdolność firmy pożyczkowej do udzielania i obsługi pożyczek, która jest najważniejszym elementem oceny firm pożyczkowych.

Mintos nieustannie monitoruje wyniki osiągane przez firmy pożyczkowe, przeprowadzając audyty ich finansów i jakości portfela pożyczkowego. Ponadto, wykorzystujemy informacje pozyskiwane w trakcie spotkań z klientami, wiadomości, analizy branżowe i porównawcze jako dane do ponownej oceny wszystkich czynników decydujących o przyznaniu ratingu Mintos.

Rating Mintos został uaktualniony dla sześciu firm pożyczkowych działających na platformie Mintos: Aforti Finance, Capital Service, AASA Sweden, Hipocredit Latvia, Hipocredit LithuaniaID Finance Georgia i LendoAktualizacji dokonano w oparciu o wyniki za III kw. 2018 roku oraz na podstawie analiz branżowych. Rating Mintos opiera się na informacjach pozyskanych w trakcie wstępnego badania due diligence i danych pochodzących z prowadzonego ciągle monitoringu. Obejmują one podstawowe informacje pochodzące od firm pożyczkowych, ze źródeł takich jak: rozmowy z kierownictwem, wizyty w firmach pożyczkowych, zbadane przez audytorów roczne sprawozdania finansowe i śródroczne sprawozdania finansowe, prezentacje na temat firm, polityka kredytowa oraz dokumenty dotyczące kontroli ryzyka.

Aforti

Jako pozabankowa firma pożyczkowa, Aforti Finance pecjalizuje się w udzielaniu pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Aforti Finance wchodzi w skład Grupy Aforti, która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Co się zmieniło?

Rating został obniżony. Rating firmy Aforti zmienił się z B na C+.


Dlaczego?

Nasza decyzja została podjęta głównie w wyniku niekorzystnych zmian nastrojów na polskim rynku sekurytyzacji i rynku obligacji, co skutkuje tym, że dla wielu firm refinansowanie ich zadłużenia staje się coraz trudniejsze. Na naszą decyzję miały również wpływ analiza zmian wprowadzonych wewnątrz samej spółki.

Capital Service

Capital Service S.A. jest jedną z wiodących pozabankowych instytucji finansowych w Polsce. Razem z czterema spółkami zależnymi, CS tworzy Grupę Kapitałową Capital Service, która prowadzi działalność pożyczkową w Polsce i oferuje niezabezpieczone szybkie pożyczki oraz pożyczki ratalne dla klientów indywidualnych.

Co się zmieniło?

Rating został podwyższony. Rating firmy Capital Service zmienił się z C+ na B-.

Dlaczego?

Po znaczącym wzroście wskaźnika pożyczek niepracujących w III kw. 2017 roku, w roku ubiegłym firma Capital Service poprawiła swoją rentowność i osiągnęła stabilne wyniki finansowe. Stratę netto w wysokości 1.259.207 EUR, jaką firma odnotowała w 2017 roku, w III kw. 2018 r. udało się zmniejszyć do 659.207 EUR (co oznacza spadek o 152% w ujęciu rok do roku).

Aasa Credit Svenska AB

Aasa Credit Svenska AB wchodzi w skład Grupy Aasa, której kapitał własny wynosi ponad 50 mln EUR. Misją Aasa jest zapewnienie szybkiego i wygodnego dostępu do produktów i usług finansowych opartych na transparentności, szybkości, łatwości i bezpieczeństwie. Aasa oferuje pożyczki konsumpcyjne o średniej wartości, na warunkach zbliżonych do warunków oferowanych przez banki i specjalistów kredytowych.

Co się zmieniło?

Rating został obniżony. Rating firmy Aasa Credit Svenska AB zmienił się z A- do B.

Dlaczego?

W oparciu o analizy przeprowadzone przez Mintos, stwierdzono, że spółka AASA Oy (Finlandia) odnotowała w 2018 r. duży wzrost wskaźnika pożyczek niepracujących. W rezultacie, miało to negatywny wpływ na rentowność na poziomie całej Grupy.  Pozytywnie oceniamy jednak zwiększenie przez Grupę w październiku 2018 r. kapitałów własnych w Aasa Credit Swenska AS o 4 mln EUR.

Hipocredit LV i Hipocredit LT

Firma Hipocredit udziela pożyczek hipotecznych zarówno osobom fizycznym, jak i firmom w całej Łotwie i na Litwie. Hipocredit udzieliła ponad 500 pożyczek hipotecznych o wartości 5,5 mln EUR.

Co się zmieniło?

Ratingi zostały podwyższone. Zarówno rating Hipocredit Latvia, jak i rating Hipocredit Lithuania zmienił się z C+ na B-.

Dlaczego?

W ujęciu ogólnym, Spółka osiągnęła lepsze wyniki i rentowność dzięki zwiększeniu skali swojej działalności poprzez podporządkowanie pożyczek udzielonych przez jej udziałowców. W 2018 roku, obie firmy odnotowały stabilne wyniki i rentowność. Ponadto, zwiększyły swój portfel, który w ujęciu skonsolidowanym, osiągnął wartość 9 mln EUR.

Lendo

Firma Lendo jest pozabankową firmą pożyczkową z Gruzji, która oferuje krótkoterminowe, niezabezpieczone pożyczki konsumenckie.

Co się zmieniło?

Rating został obniżony. Rating firmy Lendo zmienił się z B- na C+.

Dlaczego?

Zmiana ratingu w przypadku firmy Lendo nastąpiła w wyniku istotnych zmian w przepisach regulujących odpowiedzialne udzielanie pożyczek w Gruzji. W 2018 roku, Komitet Stabilności Finansowej Narodowego Banku Gruzji wprowadził zmiany, które miały negatywny wpływ na działalność pożyczkową w tym kraju. Maksymalny limit efektywnej stopy procentowej dla pożyczek udzielonych w Gruzji został ustalony na poziomie 50%. Dodatkowo, instytucje finansowe muszą udzielać pożyczek na podstawie oceny zdolności klientów do ich spłaty. Ponadto, wskaźnik spłaty pożyczki do dochodu oraz wskaźnik wysokości pożyczki do wartości zabezpieczenia nie powinien przekroczyć maksymalnych wartości, które zostaną zróżnicowane w zależności od tego, czy są to pożyczki udzielane w walucie krajowej, czy obcej.

ID Finance Georgia

ID Finance Georgia (działająca pod marką Solva) jest firmą pożyczkową z sektora pozabankowego w Gruzji, która oferuje niezabezpieczone pożyczki konsumenckie.

Co się zmieniło?

Rating został obniżony. Rating firmy ID Finance Georgia został obniżony z B na B-.

Dlaczego?

Zmiana ratingu w przypadku firmy Lendo i ID Finance Georgia nastąpiła w wyniku istotnych zmian w przepisach regulujących odpowiedzialne udzielanie pożyczek w Gruzji. W 2018 roku, Komitet Stabilności Finansowej Narodowego Banku Gruzji wprowadził zmiany, które miały negatywny wpływ na działalność pożyczkową w tym kraju. Maksymalny limit efektywnej stopy procentowej dla pożyczek udzielonych w Gruzji został ustalony na poziomie 50% Dodatkowo, instytucje finansowe muszą udzielać pożyczek na podstawie oceny zdolności klientów do ich spłaty. Ponadto, wskaźnik spłaty pożyczki do dochodu oraz wskaźnik wysokości pożyczki do wartości zabezpieczenia nie powinien przekroczyć maksymalnych wartości, które zostaną zróżnicowane w zależności od tego, czy są to pożyczki udzielane w walucie krajowej, czy obcej.

Rola powiernika

Ieva Grigalune, Risk Manager

Ieva Grigalune z zespołu Zarządzania Ryzykiem Mintos potwierdza, że można zaufać stosowanej w Mintos metodologii oceny ryzyka. Codzienne działania podejmowane przez zespół ryzyka, których celem jest ocena oferty firmy pożyczkowej udostępnianej na platformie Mintos przyczyniają się do utrwalenia wiarygodności platformy Mintos na rynku oraz przekazywania inwestorom informacji niezbędnych dla podejmowanych przez nich przyszłych decyzji inwestycyjnych.

„Zespół Zarządzania Ryzykiem Mintos prowadzi nieustanny monitoring firm pożyczkowych oraz zmian zachodzących w ich działalności i otoczeniu operacyjnym, aby przekazywać inwestorom obiektywne, rzetelne i wiarygodne opinie oparte na metodologii Ratingowej Mintos. Po raz pierwszy wprowadzamy zmiany do Ratingu Mintos. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób przyczyniamy się do lepszej oceny naszej ugruntowanej pozycji w oczach inwestorów oraz firm pożyczkowych, które już funkcjonują na naszym rynku, i tych, które w przyszłości dołączą do Mintos” – mówi Ieva Grigalune.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o funkcjonowaniu procesu Ratingowego Mintos oraz o tym, czym on jest, więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.

Ważna informacja: Należy pamiętać, że w przypadku, gdy do inwestowania w pożyczki opisanych powyżej firm korzystasz z narzędzia Auto Invest, wprowadzone zmiany mogą mieć wpływ na Twoje preferencje inwestycyjne, dlatego prosimy o dokonanie odpowiedniej aktualizacji ustawień w Auto Invest.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner