Proč je přínosné stanovit si investiční cíle

Je dokázáno, že cíle mají povzbuzující vliv na život člověka. Čím výše pak se svými cíli míříte, tím větší úsilí pravděpodobně vynaložíte k tomu, abyste jich dosáhli1. Budete-li se řídit svými investičními cíli, své výkonnější investice si ve svém portfoliu spíše ponecháte po delší dobu, neboť Vám nejde pouze o zisky či ztráty z jednotlivých investic, ale o dosažení svých cílů2.

V tomto článku se zaměříme na časté investiční cíle, jak si je můžete stanovit a jak se investiční cíle dají sladit s Vašimi investicemi a tolerancí k riziku.

Hlavní postřehy

 • Investiční cíle se stanovují na základě současné a budoucí finanční situace a závisí na příjmu, věku a vyhlídkách do budoucna
 • Cíle lze stanovit pomocí metody SMART
 • Tolerance k riziku je dána nejen osobními preferencemi, ale také mírou rizika potřebnou k dosažení každého cíle
 • V rámci alokace aktiv si na základě svých cílů zvolíte, kolik chcete investovat do jednotlivých investic
 • Krátkodobé cíle (3–12 měsíců) slouží k zachování kapitálu a jsou vhodné pouze pro určité typy investic, zatímco střednědobé a dlouhodobé cíle se zaměřují na budování bohatství

K čemu je stanovení investičních cílů dobré?

Po letech výzkumu v oblasti behaviorálních financí vědci zjistili, že mnozí investoři mají bez ohledu na své investiční zkušenosti tendenci prodávat úspěšné investice a zároveň si ponechávat investice ztrátové. K tomuto jevu, který byl nazván „dispozičním efektem“2, dochází, protože naše investiční rozhodnutí jsou ovlivňována mnoha faktory, mezi které patří naše zaměstnání, místo, kde žijeme, a také média2. Studie zabývající se tímto efektem prokázala, že investoři prodávali své úspěšné akcie o 50 % častěji než své ztrátové akcie3. To může vést k nižším celkovým výnosů z investic za delší časové období.

Stanovení investičních cílů je ovšem osvědčeným způsobem, jak tento efekt zvrátit. Zakládá-li se Váš přístup k investování na dosažení cílů, svá finanční rozhodnutí nepřijímáte v souvislosti s výsledky jednotlivých investic, ale spíše se zaměřujete na to, co je potřeba, abyste splnili své celkové cíle. Takovýto přístup může investorům pomoci plnit své budoucí finanční závazky, jelikož vede k budování bohatství v dlouhodobém horizontu.

Jak si stanovit investiční cíle

Chcete-li si stanovit své vlastní investiční cíle, pro začátek je dobré si ujasnit, na co všechno musíte mít v tuto chvíli a co si budete chtít dovolit v budoucnu. Důvody pro investování se u jednotlivých investorů mohou lišit na základě různých faktorů, jako jsou příjmy, věk a vyhlídky do budoucna.

Vaše příjmy jsou zdrojem prostředků, které investujete, a jejich výše se mění v závislosti na tom, v jaké životní etapě se zrovna nacházíte. Zamyšlení se nad současnými a budoucími finančními závazky Vám tedy může pomoci si investiční cíle definovat. Podobně i Váš věk může úzce souviset s Vašimi současnými a budoucími finančními potřebami, jako jsou výdaje spojené s koupí prvního domu, studiem nebo penzí, a značně tak ovlivňovat časový rámec Vašich cílů. Ve výsledku si však své investiční cíle můžete stanovit s ohledem na své vyhlídky a motivaci do budoucna. Příklady častých investičních cílů jsou:

 • Krátkodobé cíle: ambice související se životním stylem (dovolená, automobil, nečekané výdaje)
 • Střednědobé cíle: větší životní náklady (výdaje na studium či koupi nemovitosti)
 • Dlouhodobé cíle: finanční nezávislost či spoření na důchod


Více než 500 studií prokázalo, že lidé, kteří si stanoví cíle, jež jsou konkrétní a kladou značné nároky, dosahují lepších výsledků než ti, jejichž cíle jsou „nespecifické a nedostatečně ambiciózní (ve stylu ‚dělej, jak umíš‘)“4. Se stanovením investičních cílů může významně pomoci metoda SMART. Cíl, který byl stanoven pomocí této metody, je:

 • Konkrétní (specific): jasně definovaný
 • Měřitelný (measurable): jeho dosažení lze měřit konkrétním výsledkem
 • Dosažitelný (achievable): lze jej v praxi dosáhnout
 • Odpovídající (relevant): má skutečný význam pro to, čeho chcete dosáhnout
 • Založený na čase (time-based): ohraničený časovým rámcem


V dalším kroku si můžete pro každý cíl určit rozpočet. Držet se daného rozpočtu může být obtížné, rozpočet by tedy v ideálním případě měl být realistický a splnitelný. V tomto ohledu proto může být užitečné si projít některé techniky hospodaření s penězi a vytvořit si takové strategie, jako jsou inkasa a speciální spořicí účty.

Je důležité zmínit, že stanovit si investiční cíle nemusí nutně znamenat převrátit svůj život naruby. Drobné úpravy mohou ve výsledku značně přispět k budování bohatství. 

Jak si vybrat investice, které odpovídají Vašim cílům

Rizika a investiční cíle

Místo toho, abyste investovali jen na základě své osobní tolerance k riziku, je také nezbytné, abyste zhodnotili, jaká úroveň rizika je potřeba k dosažení konkrétního cíle. I přirozený milovník rizika si může stanovit investiční cíl, k jehož dosažení je potřeba poměrně konzervativní investiční strategie5. Investoři obvykle k míře rizika a svým cílům přistupují následujícím způsobem:

 • Krátkodobé cíle: Je-li cílem investora zachovat hodnotu kapitálu v krátkodobém horizontu, lze zvolit přístup s nízkou mírou rizika, tedy konzervativnější investiční strategii.
 • Střednědobé až dlouhodobé cíle: V závislosti na Vaší toleranci k riziku se k cílům, jež vyžadují vyšší rovnováhu mezi mírou rizika a výnosy, může spíše než konzervativní strategie hodit vyvážená strategie. Dlouhodobým cílům pak spíše vyhovuje agresivní přístup, u kterého jsou investoři ochotni podstupovat vyšší riziko za cenu vyšších výnosů.

Alokace aktiv

Jednotlivé třídy aktiv přinášejí různé výhody závislé na časovém rámci a míře rizika, jež je potřeba k dosažení každého cíle. Pokud by například Vaším cílem bylo koupit si nové auto, jednalo by se o krátkodobý časový horizont. Krátkodobé investice mají často nižší návratnost, jsou však vysoce likvidní a své peníze si obvykle můžete nechat vyplatit po 3–12 měsících. Takovýto investiční scénář má za cíl ochránit kapitál v krátkodobém horizontu za současného generování výnosů. Je proto považováno za bezpečnější investovat do takových tříd aktiv, které jsou téměř bez rizika, například:

 • Spořicí účet s vysokým výnosem
 • Vkladové certifikáty
 • Krátkodobé dluhopisy
 • Hotovost


U cílů se střednědobým a dlouhodobým časovým horizontem ovšem investoři neplánují, že budou investované peníze potřebovat hned. Spíše než na ochránění kapitálu v krátkodobém horizontu mají tedy zájem na budování bohatství v budoucnu. Hlavní výhodou investic s delším časovým horizontem je to, že i výnosy z nich plynoucí mohou být o poznání vyšší. Mohou také pomoci překlenout výkyvy na trhu a poskytovat tak mnohem stabilnější návratnost za delší časové období. Co se týče například investování na Mintosu, zjistili jsme, že naši investoři obvykle získávají stabilnější výnosy, pokud investují po delší dobu. Následující třídy aktiv obecně vykazují vyšší volatilitu (vyšší riziko) nebo vyžadují delší investiční období a jsou tedy vhodnější pro dlouhodobější cíle:

 • Akcie (podíly)
 • Nemovitosti či realitní investiční fondy (REIT)
 • Střednědobé a dlouhodobé dluhopisy
 • Komodity
 • Alternativy, např. úvěry


Efektivním způsobem, jak na alokaci aktiv, je disponovat vyváženým mixem tříd aktiv, jež odpovídají časovému horizontu a toleranci k riziku jednotlivých dlouhodobých cílů. Vzhledem k tomu, že výkonnost mnoha tříd aktiv spolu vzájemně nesouvisí, může investování do různých tříd aktiv ochránit Vaše portfolio před poklesy na trhu. Této strategii se říká diverzifikace.

Díky diverzifikaci by Vaše výkonnější investice měly v ideálním případě vždy převážit Vaše méně výkonné investice, a to rozložením rizik mezi více vzájemně nesouvisejících investic a tříd aktiv. Na Mintosu jsme například zjistili, že investoři s vysoce diverzifikovanými portfolii obvykle v průměru dosahují stabilnějších výnosů. Projděte si naši stránku věnující se diverzifikaci a výnosům.

Kromě toho historie ukázala, že investování například pouze do akcií nevede ke stabilním výnosům za delší časové období. To neznamená, že by akcie neměly tvořit součást investičních strategií. Spíše je to důkazem, že jejich vyváženost s ostatními třídami aktiv může být klíčem k dosažení dlouhodobých cílů.

Stanovení investičních cílů je samo o sobě investicí v mnoha ohledech, dosažení těchto cílů však může v budoucnu vést k finanční svobodě. Cíle jsou pohyblivé terče, klíčem k investování založeném na cílech je proto zaměřit se na celkový výsledek a investiční strategie zároveň průběžně upravovat.

All information published in this post is for informational purposes only, and should not be considered investment or legal advice. This information is not intended as an advertisement, solicitation, offer, or recommendation to buy or sell any investment, or to engage in any other transaction. Any investment decision must be based on an analysis of the risks related to the investment. Before investing in loans and other investments, consider your knowledge, experience, financial situation, and investment objectives.

Footnotes:

 1. Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal-setting and task motivation: A 35-year odyssey. American Psychologist, 57(9), 705.
 2. Barber, B. M., & Odean, T., (2011). The Behavior of Individual Investors.
 3. Wierzbitzki, M., & Seidens, S., (2018) The Causal Influence of Investment Goals on the Disposition Effect.
 4. Seijts, G. H., G. P. Latham, K. Tasa, B. W. Latham, and M. Journal (2011). Goal Setting and Goal Orientation: An Integration of Two Different Yet Related Literatures. Academy of Management Journal 47 (2), 227–239.
 5. Nevis, D., (2003) Goals-based Investing: Integrating Traditional and Behavioral Finance. SEI Investments.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner