Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML): ochrona osoby cyfrowej

Ustawodawcy stale stawiają czoła innowacyjnym firmom z branży fintech i nieustannie zmieniają przepisy prawne, aby chronić klientów, firmy i ich klientów biznesowych przed nielegalnymi działaniami, które mogłyby zagrozić integralności i bezpieczeństwu wszystkich wspomnianych interesariuszy, wykorzystując w tym celu narzędzia, takie jak weryfikacja tożsamości. Celem przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), wynikającego z lokalnych i globalnych przepisów prawa, jest ochrona prawna firm i ich klientów przed nielegalnymi działaniami dotyczącymi środków pieniężnych.Piąta dyrektywa unijna w sprawie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (Dyrektywa V AML) od roku 2018 uznaje możliwości rozwoju technologii, które mogą zapewnić bezpieczne sposoby zdalnej elektronicznej weryfikacji tożsamości w pkt 22 motywów, stwierdzając, że dokładna identyfikacja i weryfikacja danych osób fizycznych i prawnych są niezbędne do zwalczania prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. „Obecny stan rozwoju technologii w zakresie cyfryzacji transakcji i płatności umożliwia bezpieczną zdalną lub elektroniczną identyfikację”.

Mintos a zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)

Unijne rozporządzenie, które „chroni” firmy i użytkowników przed niezgodnymi z prawem naruszeniami, to czwarta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (Dyrektywa IV AML), przyjęta w roku 2015. Jest to główny instrument prawny służący zapobieganiu wykorzystywaniu unijnego systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, którego celem jest ochrona systemu finansowego poprzez zapobieganie, wykrywanie i prowadzenie dochodzeń w sprawie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Wniosek o weryfikację tożsamości, do którego Mintos jest również zobowiązany się zastosować, pochodzi z art. 14, w którym stwierdza się, że państwa członkowskie UE wymagają, aby weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego odbywała się przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przed przeprowadzeniem transakcji.

W lipcu 2018 roku zatwierdzono piątą dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (Dyrektywa V AML) z poprawką dotyczącą weryfikacji elektronicznej, ponieważ środowisko usług finansowych rozkwitło dzięki wielu nowym usługom internetowym i firmom, co skutkowało wprowadzeniem zmian w obowiązujących przepisach.

Zgodnie z tą nowelizacją, państwa członkowskie muszą zapewnić, że podmioty zobowiązane, do których kierowany jest klient, podejmą stosowne działania w celu zapewnienia „niezwłocznego przekazania, na żądanie” przez osobę trzecią odpowiednich kopii danych z identyfikacji i weryfikacji, dodając następującą poprawkę: „w tym, o ile są dostępne, danych uzyskanych za pomocą środków identyfikacji elektronicznej, odnośnych usług zaufania określonych w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014, lub wszelkich innych bezpiecznych, zdalnych lub elektronicznych, procesów identyfikacji regulowanych, uznanych, zatwierdzonych lub przyjętych przez właściwe organy krajowe”.

Jako firma pochodząca i zarejestrowana w państwie członkowskim Unii Europejskiej, tj. na Łotwie, Mintos Marketplace AS (Mintos) prowadzi swoją działalność gospodarczą w ścisłej zgodności z aktami prawnymi Republiki Łotewskiej, w tym zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i proliferacji (Ustawa AML).
Zgodnie z Ustawą AML, Mintos musi zapobiegać wszelkim możliwym ryzykom dotyczącym prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i proliferacji, a także identyfikować i zgłaszać nietypowe i podejrzane transakcje.

Ustawa AML w praktyce Mintos

„Bezpieczeństwo ludu niech będzie najwyższym prawem” (Marek Tulliusz Cyceron)

1. Od prawa do praktyki biznesowej

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) oraz regulacje dotyczące znajomości klienta (KYC) to konkretne działania wynikające z wyżej wymienionych przepisów prawa i regulacji. Wynikają one również z wymagań dotyczących przestrzegania przez Mintos przepisów o przeciwdziałaniu prania pieniędzy (AML). Dlatego też, bez wahania przyjęliśmy te praktyki w celu ochrony naszego rynku i wszystkich osób zaangażowanych w jego funkcjonowanie. Wewnętrzny Zespół ds. AML w Mintos ma kwalifikacje dotyczące prowadzenia dochodzeń i przetwarzaniu informacji o wszelkich podejrzanych działaniach i osobach funkcjonujących na rynku.

2. Weryfikacja tożsamości w celu zapobiegania praniu pieniędzy

Pod koniec 2018 roku wprowadziliśmy procedurę zdalnej weryfikacji tożsamości, dostarczoną przez firmę o nazwie Veriff, która oferuje zaawansowaną weryfikację wideo, podczas której system odczytuje dane z dokumentu i sprawdza jego ważność, podczas gdy algorytmy porównywania twarzy analizują tożsamość osoby. Na dalszym etapie tego procesu oraz w razie potrzeby, firma wykorzystuje różne rejestry, które zapewniają opcję dogłębnej oceny wiarygodności danych.

3. Integralność firmy, bezpieczeństwo klientów

Dzięki wdrożeniu procedur AML, Mintos nie tylko działa odpowiedzialnie w stosunku do wymaganej zgodności, ale równocześnie zachowuje też integralność firmy. W ten sposób Mintos zapewnia także bezpieczne i prawnie chronione środowisko dla działań podejmowanych przez inwestorów na rynku. Weryfikacja tożsamości zapewnia również ograniczenie do minimum możliwości oszukańczych działań podejmowanych przez osoby trzecie.

4. Mit dotyczący „niepotrzebnych komplikacji”

W kilku przypadkach, niektórzy inwestorzy Mintos niechętnie poddający się procesowi weryfikacji w celu kontynuowania inwestycji na Mintos, kwestionowali konieczność stosowania procedur Mintos dotyczących AML; czy naprawdę jesteśmy zobowiązani do dodawania kolejnych warstw do bezpieczeństwa rynku, na którym łączna wartość finansowanych pożyczek wynosi 3,7 mld EUR?

Właśnie dzięki wdrożeniu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), Mintos może obecnie oferować bezpieczną i płynną obsługę dla ponad 200 000 inwestorów. Działając zgodnie z wymogami procedur dotyczących AML, unikamy zagrożeń sporadycznych, niepotrzebnych zakłóceń w działalności inwestorów, które w innym przypadku wystąpiłyby w sytuacji braku przestrzegania przez nas zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

5. Poznaj swojego klienta (KYC) i przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) na poziomie globalnym

Według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (United Nations Office on Drugs and Crime), kwota pieniędzy wypranych na całym świecie w ciągu jednego roku szacowana jest na 2-5% światowego PKB, i wynosi od 800 mld do 2 bln USD. W celu osiągnięcia zgodności z przepisami dotyczącymi AML i KYC, firmy z branży technologii finansowych rozwijają i przyjmują cyfrowe metody zapobiegania oszustwom. Istnieje wiele firm fintech świadczących usługi weryfikacji tożsamości dla innych firm fintech.
Krótko mówiąc, weryfikacja tożsamości jest usługą świadczoną i wykorzystywaną przez firmy działające w obszarze usług finansowych, która zapewnia, że użytkownicy i klienci przekazują informacje dotyczące tożsamości prawdziwych osób.

Od 2015 roku, tylko z tytułu odsetek, inwestorzy działający na Mintos zarobili 66 mln EUR. Tylko w 2019 roku, 100 000 nowych inwestorów dołączyło do Mintos, jako dostępnego na całym świecie rynku, który oferuje możliwości inwestycyjne i osiąganie zysków. Otwieramy rynek na pożyczki, jako nową klasę aktywów i robimy to z dużym powodzeniem. Zgodność z wymogami dotyczącymi AML zapewnia, że sukces ten odnosi zarówno Mintos, jak i inwestorzy działający na naszym rynku.

6. Prywatność i ochrona danych

Mintos wdrożył również zasady, procedury i procesy, które są zgodne z przepisami Unii Europejskiej zawartymi w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych nr 2016/679 (RODO). Wszystkie dane klientów pozyskane w ramach procedur dotyczących zgodności z AML są gromadzone i przetwarzane w sposób zgodny z RODO. Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych na rynku Mintos można znaleźć w Polityce prywatności Mintos.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner