Przedstawiamy nowy produkt: Forward Flow

Z przyjemnością informujemy o nowym produkcie inwestycyjnym na Mintos – Forward Flow.

Forward Flow to nowy i unikalny produkt na rynku crowdlendingowym (pożyczek społecznościowych). Forward Flow stanowi zobowiązanie do dokonania inwestycji w zbiór uprzednio uzgodnionych pożyczek bazowych, po ustalonej z góry stopie procentowej przez określony czas. 

W okresie obowiązywania umowy Forward Flow inwestorzy otrzymują cotygodniowe płatności odsetkowe na podstawie wyników osiąganych przez pożyczki bazowe. Kapitał jest spłacany w terminie zapadalności pożyczki Forward Flow.

Na Mintos, pożyczka Forward Flow jest prezentowana jako pojedyncza pożyczka typu Forward Flow. Inwestorzy mogą w nią inwestować, tak samo, jak w każdą inną pożyczkę. W przypadku każdej pożyczki Forward Flow, w szczegółowych informacjach dotyczących pożyczek inwestorzy mogą zobaczyć wszystkie pożyczki bazowe i monitorować osiągane przez nie wyniki.

Jesteśmy przekonani, że Forward Flow zapewni inwestorom działającym na Mintos jeszcze większą wartość.

– Kapitał zainwestowany w pożyczkę Forward Flow będzie pracować przez cały czas trwania umowy, dzięki czemu inwestorzy mogą zmniejszyć ponoszone przez nich ryzyko reinwestycji w porównaniu do ryzyka związanego z zakupem indywidualnych pożyczek.  

– Inwestorzy mogą blokować wysokość stóp procentowych na dłuższy okres, a tym samym zmniejszać swoją ekspozycję na zmiany stóp procentowych na Mintos.

– Średnio, inwestorzy mogą spodziewać się wyższych stóp procentowych w porównaniu do podobnych indywidualnych pożyczek na rynku, ponieważ angażują swoje środki w dłuższym horyzoncie czasowym.

Zapraszamy niebawem do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi pierwszej firmy pożyczkowej oferującej pożyczkę Forward Flow.

Szczegółowe informacje dotyczące Foward Flow

 

Co wchodzi w skład pożyczki Forward Flow?

Każda pożyczka Forward Flow zawiera wiele mniejszych pożyczek bazowych. Pożyczki te mają zazwyczaj krótszy termin zapadalności, a zatem zostaną zastąpione w okresie obowiązywania umowy dotyczącej Forward Flow. Wszystkie pożyczki będące składowymi Forward Flow mają tę samą stopę procentową, amortyzację i stanowią taki sam rodzaj pożyczki oraz mają podobny okres, na jaki są udzielane oraz kwotę (w uzgodnionym uprzednio przedziale). Inwestorzy mogą w każdej chwili zobaczyć szczegóły w widoku pożyczki oraz śledzić wszystkie indywidualne pożyczki.

Pożyczki bazowe zostaną zastąpione przez firmę pożyczkową w terminie ich zapadalności, dokonania spłaty lub gdy opóźnienie w ich spłacie wyniesie więcej niż 60 dni. Pożyczki bazowe muszą spełniać te same standardy dotyczące ich jakości i wyników, jak również inne pożyczki dostępne na Mintos. Ponadto firma pożyczkowa zachowa w nich swój zwyczajowy udział.

Jak inwestorzy mogą inwestować w pożyczkę Forward Flow?

Inwestorzy mogą inwestować w Forward Flow, podobnie jak w inne pożyczki na Mintos: na rynku pierwotnym i wtórnym, za pomocą Auto Invest, a także poprzez Invest & Access. Pożyczka Forward Flow zostanie również dodana do filtra rodzajów pożyczek. Inwestorzy mogą inwestować w pożyczki bazowe jedynie za pośrednictwem Forward Flow, nie mogą inwestować w poszczególne pożyczki bazowe, ani też ich sprzedawać.

Jak działa Forward Flow?

Aby uzyskać ekspozycję na pożyczkę Forward Flow, inwestorzy będą mogli zainwestować w pożyczkę udzieloną przez Mintos Finance odpowiedniej firmie pożyczkowej. Jest ona zabezpieczona zastawem na całości lub części wierzytelności firmy pożyczkowej należnych od jej pożyczkobiorców.

Mintos Finance jest spółką z grupy Mintos. Szczegółowy opis struktury znajduje się w umowie pożyczki Mintos Finance i umowie cesji.

Jak działają pożyczki bazowe?

Pożyczki bazowe generują przepływy pieniężne dla inwestorów – w oparciu o ich wyniki, inwestorzy otrzymują cotygodniowe odsetki. Kiedy pożyczka bazowa osiągnie termin zapadalności, zostanie spłacona, lub gdy opóźnienie w jej spłacie wyniesie ponad 60 dni, zostaje ona zastąpiona nową pożyczką. Jeśli firma pożyczkowa nie będzie w stanie zastąpić pożyczki bazowej, dokona ona spłaty całości Forward Flow, a środki zostaną zwrócone inwestorom.

Jak działają spłaty w przypadku Forward Flow?

Inwestorzy otrzymują cotygodniowe wypłaty odsetek na podstawie wyników osiąganych przez pożyczki bazowe. Natomiast, kapitał jest nadal inwestowany w pożyczki bazowe w ramach umowy Forward Flow do terminu zapadalności Forward Flow.

Przykład: Inwestor dokonał inwestycji w ramach umowy Forward Flow, która zawiera 3 pożyczki bazowe. W ciągu ostatniego tygodnia, z tytułu pożyczki nr 1 uzyskał on 10 EUR w formie kapitału oraz 2 EUR z tytułu odsetek. Z tytułu pożyczki nr 2 otrzymał on 5 EUR w formie kapitału oraz 1 EUR z tytułu odsetek. Z tytułu pożyczki nr 3 nie otrzymał on ani odsetek, ani kapitału. Za ten tydzień, inwestor otrzyma 3 EUR z tytułu odsetek, 15 EUR z tytułu kapitału pozostanie w Forward Flow.

Co się stanie, jeśli pożyczka bazowa nie zostanie spłacona?

Firma pożyczkowa zastąpi ją nową pożyczką, która spełnia kryteria. Jeśli firma pożyczkowa nie będzie w stanie tego zrobić, dokona spłaty całej pożyczki Forward Flow. 

Czy pożyczka Forward Flow jest objęta gwarancją odkupu?

Forward Flow działa w nieco inny sposób. W przypadku, gdy opóźnienie w spłacie pożyczki bazowej wynosi ponad 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do zastąpienia jej nową pożyczką, a inwestycja nadal pozostaje w Forward Flow, zgodnie z umową pożyczki Forward Flow. Jeśli firma pożyczkowa nie jest w stanie tego zrobić, musi dokonać spłaty całości Foward Flow.

Czy stopa procentowa jest gwarantowana?

Nie. Efektywna stopa procentowa zależy od regularnych spłat dokonywanych z tytułu pożyczek bazowych. Jednakże, w ujęciu ogólnym, efektywna stopa procentowa będzie bardzo zbliżona do wcześniej ustalonej stopy procentowej.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner