Publicējam Mintos Risk Score

  • No šodienas Mintos reitings tiek aizstāts ar jaunu risku novērtēšanas modeli – Mintos Risk Score
  • Šis rādītājs ir balstīts uz četriem apakšrādītājiem, kas tiek svērti atbilstoši to nozīmībai
  • Rādītāji tiek izteikti ar skaitliskām vērtībām, kas ir sadalītas trīs riska kategorijās: zema riska (10–8), vidēja riska (7–5) un augsta riska (4–1)
  • Vairāki uzņēmumi, kuriem bija piešķirts Mintos reitings, tagad tiek parādīti ar atsauktu Mintos Risk Score
  • Capital Service, Cashwagon (Vietnam, Philippines, Indonesia), Finko Ukraine, Getbucks Zambia un JSC ExpressCredit Holding piešķirtais statuss “Apturēts” ir nomainīts uz “Saistības nepildošs”
  • Mēs sniegsim sīkāku informāciju arī par sadarbības struktūras apakšrādītāju, kas ir jaunieviests investīciju iespēju novērtēšanas aspekts

Šodien mēs ieviešam Mintos Risk Score – jaunu skaitlisku risku novērtēšanas modeli, kas aizstās kopš 2018. gada izmantoto Mintos reitingu.

Jaunais Mintos Risk Score ir skaitlisks rādītājs, kas atspoguļo konkrētas Mintos platformā pieejamas investīciju iespējas riska līmeni, un tas kalpo kā atbalsta instruments investoru lēmumu pieņemšanā. Svarīgākā atšķirība starp Mintos Risk Score un iepriekšējo riska novērtēšanas modeli (Mintos reitingu) ir tā, ka Mintos Risk Score aprēķināšanā tiek izmantota cita metodoloģija, kas ietver vairāk faktoru un parāda vairāk informācijas, nodrošinot investoriem jaunu pārredzamības līmeni investējot Mintos.

Mintos Risk Score tiek aprēķināts no četriem apakšrādītājiem, kas arī ir redzami investoriem. Apakšrādītāji tiek piešķirti četriem dažādiem konkrētas investīciju iespējas aspektiem. Ar tiem tiek vērtēts kredītportfeļa sniegums, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte, atpirkšanas spēja un sadarbības struktūra, un tie tiek izteikti skaitliskās vērtībās. Balstoties uz mūsu pieredzi, mēs uzskatām, ka šie investoriem ir vissvarīgākie faktori, izvērtējot investīciju iespējas. Atbilstoši katra apakšrādītāja nozīmīgumam, mēs tiem piešķiram šādu svaru kopējā Mintos Risk Score: kredītportfeļa sniegums 40%, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte 25%, atpirkšanas spēja 25% un juridiskā struktūra 10%.

Mintos Risk Score un apakšrādītāji ir izteikti skaitliskā skalā no 10 līdz 1, kur 10 apzīmē zemu, bet 1 – augstu risku. Aprēķinātā skaitliskā vērtība tiek noapaļota līdz tuvākajam skaitlim. Piemēram, ja aprēķinātā skaitliskā vērtība ir robežās no 6,5 līdz 7,4, rezultāts tiek noapaļots uz 7. Skaitliskās vērtības ir sadalītas trīs intervālos: zems risks (10–8) , vidējs risks (7-5) un augsts risks (4-1). Ja viens vai vairāki apakšrādītāji nav pieejami, pie rādītāja var būt redzams “Rādītājs atsaukts”, un tas nozīmē, ka tā vērtība ir 0. Investori detalizētus riska diapazonu aprakstus var atrast Mintos Risk Score lapā.

Pāreja uz Mintos Risk Score: pašreizējās izmaiņas Mintos pieejamajām investīciju iespējām

Līdz ar Mintos Risk Score mēs esam ieviesuši arī statusus, kas raksturo aizdevēju darbību Mintos platformā. Par aktīviem tiek uzskatīti tie uzņēmumi, kuriem ir “esošs” Mintos Risk Score.

Ieviešot jauno risku novērtēšanas modeli, ir mainījies veids, kā tiek atspoguļotas Mintos platformā pieejamo investīciju iespēju riska vērtības, jo iepriekšējie Mintos reitingi tika aizstāti ar jaunu Mintos Risk Score metodoloģiju. Tā kā šie riska novērtēšanas modeļi novērtē investīciju iespējas, pamatojoties uz atšķirīgām metodoloģijām, tie nav pārceļami un salīdzināmi.

Zemāk redzamajā tabulā ir redzami iepriekšējie Mintos reitingi un jaunie Mintos Risk Score un apakšrādītāji mūsu aizdevumu tirgū pieejamajām investīciju iespējām.

Būtisku riska pozīciju izmaiņu gadījumi

Salīdzinot ar iepriekšējiem reitingiem, rādītāji ir ievērojami mainījušies trīs Mintos aizdevumu tirgū esošajiem uzņēmumiem.

Mogo

Mogo Albānija (7), Mogo Armēnija (6), Mogo Bulgārija (7), Mogo Baltkrievija (7), Mogo Igaunija (7), Mogo Gruzija (8), Mogo Moldova – Sebo (6), Mogo Kazahstāna (6), Mogo Lietuva (8), Mogo Latvija (8), Mogo Moldova (7), Mogo Rumānija (8)
Mogo pārsvarā ir nodrošinātu un ilgtermiņa produktu klāsts, kā arī pieredze Eiropas parāda kapitāla tirgos. Kaut arī kredītportfeļa rādītāji ir stabili un Mogo kā aizdevumu apkalpotājs efektīvi veic savu darbību, atpirkšanas spēja ir novērtēta kā vidēja riska. To ietekmē uzņēmuma pašreizējais finansiālais stāvoklis: augstāks nekā nozares vidējais aizņemto līdzekļu īpatsvars un margināla rentabilitāte, kā arī augstais no vērstapīriem piesaistītā finansējuma apjoms. Tas atspoguļo arī uzņēmuma jutīgumu pret valūtas un kredītriskiem, kā arī tā pieaugošo ekspozīciju nestabilos tirgos. 

Mozipo grupa

 Mozipo grupa Lietuva (7), Mozipo grupa Rumānija (7)

 Uzlabojumi Mozipo grupu izsniegto aizdevumu riska rādītājos galvenokārt ir saistīti ar kredītportfeļa kvalitātes uzlabojumiem. Mozipo saistības nepildošo aizdevumu īpatsvars ir saglabājies zems arī pandēmijas izraisītās krīzes laikā, it īpaši Lietuvā. 

Sun Finance

 Sun Finance Dānija (7), Sun Finance Kazahstāna (7), Sun Finance Latvija (7), Sun Finance Meksika (6), Sun Finance Polija (7), Sun Finance Vjetnama (5)

Sun Finance ir ļoti augstas kvalitātes iekšējie procesi, un tas atspoguļojas kredītportfeļa kvalitātes un aizdevumu apkalpotāja apakšrādītājos. Centralizētai lēmumu pieņemšanai un lielajai iesaistei no galvenā biroja ir liela nozīme iekšējās kontroles un procesu stabilā darbībā. Daudzi grupas uzņēmumi ir labākie spēlētāji savos tirgos ar spēcīgiem kapitalizācijas koeficientiem un rentabilitāti, kas uzlabo arī kopējos spēcīgos finanšu rezultātus un grupas stabilitāti.

Aizdevēji ar atsauktiem rādītājiem

Aasa Polija, ACEMA Čehija, DanaRupiah Indonēzija, Debifo Lietuva, Extra Finance Rumānija, Finko Krievija, Fireof Spānija, ID Finance Meksika, JULO Indonēzija, Moneda Bosnija un Hercegovina, Mogo Polija un Swiss Capital Kazahstāna ir uzņēmumi, kuriem bija piešķirts reitings, izmantojot Mintos reitinga modeli.

Izmantojot Mintos Risk Score, tie tagad tiek parādīti kā uzņēmumi ar “Rādītājs atsaukts”. Statusu “Rādītājs atsaukts” var piešķirt vairāku iemeslu dēļ:

– investoru esošā ekspozīcija konkrētā uzņēmuma izsniegtajiem aizdevumiem ir 0,

– uzņēmumam ilgāku laika posmu nav aktīvu aizdevumu Mintos pirmreizējā tirgū (bet tā aizdevumus joprojām var pārdot otrreizējā tirgū),

– ja tiek gaidīta vajadzīgā informācija, kas nepieciešama rādītāja atjaunināšanai.

Atsaukts rādītājs nenozīmē, ka uzņēmuma darbība Mintos platformā ir apturēta vai tas nepilda savas saistības, vai ka tam ir problēmas darbībā.

Aizdevēji, kuru statuss ir mainīts uz “Saistības nepildošs” 

Ir trīs iespējamie kritēriji, lai Mintos platformā esošam aizdevējam tiktu piešķirts statuss “Saistības nepildošs”:

– ja pašreizējās aplēstās naudas plūsmas nav pietiekamas, lai segtu atpirkšanas garantiju un/vai aizdevējs nepārskaita aizņēmēju maksājumus uz Mintos,

– kad aizdevējs ir pasludinājis bankrotu vai notiek maksātnespējas process (ieskaitot piespiedu likvidāciju), vai uzņēmums ir pakļauts juridiskai aizsardzībai,

– gadījumā, ja 180 dienu laikā pēc uzņēmuma darbības apturēšanas Mintos platformā nav panākta vienošanās par pārstrukturēšanas risinājumu.

Ieviešot Mintos Risk Score, pieci iepriekš Mintos platformā apturēti aizdevēji tagad kļūst par saistības nepildošiem:  Capital Service, Cashwagon (Vjetnama, Filipīnas, Indonēzija), Finko Ukraina, Getbucks Zambija un JSC ExpressCredit Holding.

Lasi sīkāku informāciju par kritērijiem un šiem gadījumiem.

Sīkāka informācija par sadarbības struktūras apakšrādītāju

Sadarbības struktūras apakšrādītājs ir jauns papildinājums mūsu riska novērtēšanas modelim. Tas novērtē juridisko struktūru, kas nosaka sadarbību starp aizdevēju, investoriem un Mintos kā investoru pārstāvi. Sadarbības struktūras apakšrādītājs ir īpaši svarīgs laikā, kad tirgus saskaras ar grūtībām, jo tas palīdz novērtēt līdzekļu atgūšanas iespējas.

a.) Zema riska sadarbības struktūras apakšrādītājs

Mintos ir atļauts tieši kontrolēt naudas plūsmas no aizdevēja aizņēmējiem. Aizdevēja darbības apturēšanas gadījumā būtu gatavs risinājums ātrai prasījumu pret aizņēmējiem nodošanai alternatīvam apkalpotājam un tieša piekļuve aizdevēja aizņēmēju veiktajiem maksājumiem, kas tiktu turēti darījuma kontā. Šādas struktūras var būt dārgas un nest mazāku peļņu investoriem.

b.) Vidēja riska sadarbības struktūras apakšrādītājs

Sadarbības struktūra vidēja riska diapazonā nozīmē, ka var nebūt gatavi risinājumi, kā kontrolēt aizņēmēju naudas plūsmas vai nodot prasījumus pret aizņēmējiem alternatīvam apkalpotājam. Neskatoties uz to, Mintos ir papildu veidi, kā atgūt investoru prasījumus, kas var būt ķīla pār ilgāka termiņa aizdevumu portfeli vai pietiekami spēcīga grupas garantija. Tas mums palīdz sasniegt labākus līdzkļu atgūšanas rezultātus un mazināt nenoteiktību investoriem.

c.) Augsta riska sadarbības struktūras apakšrādītājs

Ja šis apakšrādītājs ir paaugstināta riska diapazonā, tas nozīmē, ka līgumos noteikto tiesību īstenošana var nenodrošināt ātru investoru līdzekļu atgūšanu vai ka līdzekļu atgūšanu var ietekmēt ilgstošas tiesvedības. Līdzekļu atgūšanu var aizkavēt jebkurš no zemāk minētajiem iemesliem vai divu un vairāk iemeslu kombinācija:

  • Mintos nav tiešas piekļuves naudas plūsmai no aizņēmējiem, un ir jāpaļaujas, ka aizdevējs pārskaitīs līdzekļus uz Mintos,
  • nav alternatīva apkalpotāja, kas pārņemtu prasījumu pret aizņēmējiem apkalpošanu (dažāda veida aizdevumiem ir dažādas nodošanas iespējas),
  • tiesvedība un nonākšana pie izpildāma tiesas rīkojuma var aizņemt daudz laika.

Pašreizējās Mintos sadarbības struktūras apakšrādītāji ir vidēja un augsta riska diapazonos.

Mintos Risk Score nākotnē

Mintos Risk Score tiks atjaunināts reizi ceturksnī, pamatojoties uz dažādu ar aizdevējiem un to Mintos platformā piedāvātajām investīciju iespējām saistīto darbības aspektu uzraudzības rezultātiem. Mintos Risk Score tiek atjaunināts reizi ceturksnī, pamatojoties uz finanšu rādītāju, kredītportfeļa kvalitātes, vadības darbības, uzņēmējdarbības vides stāvokļa u.c. faktoru izvērtējumu. Ja šie faktori būtiski uzlabojas vai pasliktinās, attiecīgie apakšrādītāji var tikt mainīti nekavējoties, un līdz ar to var tikt paaugstināts vai pazemināts arī Mintos Risk Score.

Personalizētās stratēģijas turpinās investēt aizdevumos, pamatojoties uz iepriekš iestatītajām preferencēm. Investoriem, kuri grib pielāgot investīciju stratēģiju preferences atbilstoši savai uz Mintos Risk Score vērtībām balstītajai riska apetītei, tas jādara pēc iespējas ātrāk.

Ņem vērā, ka diversifikācijas un augstas ienesības Mintos stratēģijās tiks iekļauti aizdevumi ar Mintos Risk Score no 10 līdz 2, un konservatīvā stratēģija ietvers aizdevumus ar Mintos Risk Score no 10 līdz 7.

Mēs aicinām ikvienu paust savus komentārus un ieteikumus par Mintos Risk Score. Kā ierasts, mēs uzklausīsim jūsu atsaukmes un darīsim visu iespējamo, lai attiecīgi uzlabotu mūsu pakalpojumus.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner