Spouštíme Mintos Risk Score na Mintosu

– Od dnešního dne nahrazuje nový model hodnocení rizik Mintos Risk Score původní systém Mintos Ratings

– Celkové hodnocení je založeno na čtyřech dílčích hodnoceních, kterým je přidělena váha na základě jejich důležitosti

– Hodnocení je nyní vyjádřeno číselnými hodnotami, které se dělí do tří kategorií dle míry rizika: nízké riziko (10–8), střední riziko (7–5) a vysoké riziko (4–1).

– U řady společností, které měly svůj rating v systému Mintos Ratings, bude nově zobrazeno „Hodnocení odebráno“

– Status „Suspendována“ byl pro společnosti Capital Service, Cashwagon (Vietnam, Filipíny, Indonésie), Finko Ukrajina, Getbucks Zambie a JSC ExpressCredit Holding změněn na „V insolvenci“

– Uvádíme také podrobnosti ohledně dílčího hodnocení Struktura spolupráce, nově zavedeného aspektu posouzení investičních příležitostí

Dnes spouštíme Mintos Risk Score, nový číselný model hodnocení rizika, který nahradí systém Mintos Ratings používaný od roku 2018.

Nový model Mintos Risk Score je číselným vyjádřením míry rizika konkrétní investiční příležitosti na Mintosu, který bude investorům sloužit jako podpůrný nástroj v procesu rozhodování. Nejdůležitějším rozdílem ve vypovídací hodnotě Mintos Risk Score oproti dříve používanému modelu hodnocení rizik (Mintos Ratings) je to, že Mintos Risk Score používá odlišnou metodiku, která v sobě zahrnuje více faktorů a zobrazuje více podrobností. Investoři se tak při investování na Mintosu mohou těšit z nové a vyšší úrovně transparentnosti.

Hodnocení Mintos Risk Score je agregátem čtyř dílčích hodnocení, která budou investorům taktéž k dispozici. Dílčí hodnocení jsou přidělována čtyřem různým aspektům konkrétní investiční příležitosti, kterými jsou výkonnost úvěrového portfolia, efektivita správce úvěrů, síla zpětného odkupu a struktura spolupráce, a vyjádřena číselnými hodnotami. Na základě našich zkušeností jsme přesvědčeni, že tato čtyři dílčí hodnocení představují ty nejdůležitější faktory pro investory, když jde o posuzování investičních příležitostí. S ohledem na důležitost, jakou přikládáme jednotlivým dílčím hodnocením, mají jednotlivé aspekty následující váhu: výkonnost úvěrového portfolia 40 %, efektivita správce úvěrů 25 %, síla zpětného odkupu 25 % a struktura spolupráce 10 %.

Celkové hodnocení i jednotlivá dílčí hodnocení Mintos Risk Score jsou vyjádřena na stupnici od 10 do 1, kde 10 představuje nízké riziko a 1 představuje vysoké riziko. Vypočítaná číselná hodnota je zaokrouhlena na nejbližší celé číslo. Pokud se například vypočítaná číselná hodnota pohybuje v rozmezí 6,5–7,4, hodnocení bude zaokrouhleno na 7. Číselné hodnoty jsou rozděleny do tří intervalů: nízké riziko (10–8), střední riziko (7–5) a vysoké riziko (4–1). Místo číselného hodnocení může také být zobrazeno „Hodnocení odebráno“, mající hodnotu 0, pokud jedno či více dílčích hodnocení není dostupné. Podrobný popis jednotlivých intervalů si mohou investoři zobrazit na stránce Mintos Risk Score.

Přechod na Mintos Risk Score: aktuální změny u investičních příležitostí na Mintosu

Společně s Mintos Risk Score také uvádíme statusy popisující aktivitu úvěrových společností na Mintosu. Společnosti jsou považovány za aktivní, pokud mají „živé“ hodnocení Mintos Risk Score.

S novým modelem hodnocení rizik se mění i způsob, jakým je zobrazována míra rizika jednotlivých investičních příležitostí na Mintosu, jelikož dřívější systém Mintos Ratings byl nahrazen novou metodikou Mintos Risk Score. Protože oba modely hodnocení rizik vycházejí při posuzování investičních příležitostí z odlišných metodik, nejsou vzájemně převoditelné ani srovnatelné.

V následující tabulce uvádíme ratingy dřívějšího systému Mintos Ratings a nová hodnocení Mintos Risk Score pro investiční příležitosti na našem tržišti.

 

Případy, kdy došlo k výrazné úpravě hodnocení rizika

V porovnání s dřívějšími ratingy došlo k výrazným změnám v hodnocení u úvěrů poskytovaných třemi společnostmi na tržišti Mintos.

Mogo

Mogo Albánie (7), Mogo Arménie (6), Mogo Bělorusko (7), Mogo Bulharsko (7), Mogo Estonsko (7), Mogo Gruzie (8), Mogo Kazachstán (6), Mogo Litva (8), Mogo Lotyšsko (8), Mogo Moldavsko (7), Mogo Moldavsko – Sebo (6), Mogo Rumunsko (8)

Produktový mix skupiny Mogo je převážně zajištěný a dlouhodobého charakteru, její výsledky na evropských dluhových kapitálových trzích jsou také dobré. Výkonnost úvěrového portfolia je stabilní a jako správce úvěrů se skupina Mogo chová efektivně, aspekt Síla zpětného odkupu je však hodnocen v oblasti středního rizika. Důvodem je současná finanční pozice společnosti, konkrétně nadprůměrný pákový poměr oproti konkurenci a marginální ziskovost a vysoce sekuritizované financování. Dalšími projevy je i náchylnost společnosti k měnovému a úvěrovému riziku a rostoucí expozice na nestabilních trzích. 

Mozipo Group

Mozipo Group Litva (7), Mozipo Group Rumunsko (7) 

Snižování míry rizika úvěrů poskytnutých skupinou Mozipo Group z velké části souvisí se zvyšováním kvality úvěrového portfolia. Poměr nevýkonných úvěrů společnosti se drží na nízkých hodnotách i během krize způsobené pandemií, a to především v Litvě.

Sun Finance

Sun Finance Dánsko (7), Sun Finance Kazachstán (7), Sun Finance Lotyšsko (7), Sun Finance Mexiko (6), Sun Finance Polsko (7), Sun Finance Vietnam (5)

Skupina Sun Finance používá vysoce pokročilé interní postupy, což se projevuje v dobrém dílčím hodnocení aspektů týkajících se kvality úvěrového portfolia a správy úvěrů. Centralizované rozhodování a vysoká míra zapojení holdingu jsou z velké části zodpovědné za solidní výkon interních kontrol a postupů. Mnohé společnosti ve skupině jsou vedoucími hráči na svých trzích a vykazují dobrou míru kapitalizace a ziskovost, čímž ještě dále podporují silné celkové finanční výsledky a stabilitu skupiny.

Úvěrové společnosti, jejichž hodnocení bylo odebráno

Aasa Polsko, ACEMA Česká republika, DanaRupiah Indonésie, Debifo Litva, Extra Finance Rumunsko, Finko Rusko, Fireof Španělsko, ID Finance Mexiko, JULO Indonésie, Moneda Bosna a Hercegovina, Mogo Polsko a Swiss Capital Kazachstán jsou všechno společnosti, které měly přiřazený rating v systému Mintos Ratings.

V novém modelu Mintos Risk Score se u těchto společností místo hodnocení zobrazuje zpráva „Hodnocení odebráno“. K přidělení „HO“ může dojít z mnoha různých důvodů:

– celková hodnota nesplacených úvěrů poskytnutých určitou společností, kterými disponují investoři, je 0,

– společnost již delší dobu nemá žádné aktivní úvěry na Primárním trhu Mintos (přestože lze s jejími úvěry stále obchodovat na Sekundárním trhu),

– stále se čeká na dodání informací potřebných k aktualizaci hodnocení.

Odebrání hodnocení neznamená, že by společnost byla na Mintosu suspendována či v insolvenci nebo že by se potýkala s problémy.

Úvěrové společnosti, jejichž status byl změněn na „V insolvenci“ 

Existují tři možná kritéria, při jejichž splnění (jednoho či více) je úvěrové společnosti na Mintosu přidělen status „V insolvenci“:

– aktuální odhad peněžních toků společnosti je nedostačující k pokrytí garancí zpětného odkupu a/nebo úvěrová společnost nepřevádí splátky dlužníků Mintosu,

– úvěrová společnost vyhlásila bankrot, je v procesu platební neschopnosti (včetně nucené likvidace), nebo podléhá právní ochraně,

– nebylo dosaženo řešení vedoucí k restrukturalizaci ve lhůtě 180 dnů od doby, kdy byla společnost na tržišti Mintos suspendována.

Se spuštěním Mintos Risk Score dochází k přeřazení pěti dříve suspendovaných úvěrových společností na Mintosu do statusu „V insolvenci“: Capital Service, Cashwagon (Vietnam, Filipíny, Indonésie), Finko Ukrajina, Getbucks Zambie a JSC ExpressCredit Holding.

O kritériích pro přidělení statusu „V insolvenci“ a o těchto konkrétních případech si můžete přečíst další podrobnosti. 

Další podrobnosti o dílčím hodnocení Struktura spolupráce

Dílčí hodnocení Struktura spolupráce je novinkou v našem hodnocení rizik. Jedná se o posouzení právního nastavení, jež vymezuje spolupráci mezi úvěrovou společností, investory a Mintosem jako zástupcem investorů. Tento aspekt nabývá na důležitosti v době nejistoty na trzích, neboť pomáhá posoudit míru, s jakou lze potenciálně vymáhat finanční prostředky.

a.) Dílčí hodnocení Struktura spoluprácenízké riziko

Mintosu je umožněno mít přímou kontrolu nad peněžními toky od dlužníků úvěrové společnosti. Pokud by se úvěrová společnost ocitla v úpadku, postupovalo by se podle připraveného řešení, na základě kterého by došlo k rychlému převodu pohledávek vůči dlužníkům na alternativního správce úvěrů. Zároveň by byl zachován přímý přístup ke splátkám od dlužníků úvěrové společnosti, které by byly vedeny na vázaném účtě. Takovýto způsob uspořádání může být nákladný a investorům přinášet nižší návratnost.

b.) Dílčí hodnocení Struktura spoluprácestřední riziko

Struktura spolupráce v oblasti středního rizika může znamenat, že nejsou k dispozici připravená řešení pro kontrolu peněžních toků od dlužníků či pro převod pohledávek vůči dlužníkům na alternativního správce úvěrů. Přesto Mintos disponuje dalšími prostředky k vymáhání pohledávek investorů, jako jsou zajištění úvěrového portfolia dlouhodobějšího charakteru zástavou nebo dostatečně silná skupinová garance, díky kterým jsme schopni vymáhat finanční prostředky s vyšší úspěšností a snížit tak úroveň nejistoty pro investory.

c.) Dílčí hodnocení Struktura spoluprácevysoké riziko

Je-li tento aspekt v oblasti vysokého rizika, znamená to, že prosazování smluvních práv a povinností nemusí vést k rychlému vymáhání finančních prostředků investorů nebo že proces vymáhání bude negativně ovlivněn zdlouhavým soudním řízením. Ke zpomalení procesu vymáhání může dojít z následujících (jednoho či více) důvodů:

  • Mintos nemá přímý přístup k peněžním tokům od dlužníků a musí se spoléhat na to, že úvěrová společnost finanční prostředky Mintosu převede,
  • neexistuje alternativní správce úvěrů, který by převzal správu pohledávek vůči dlužníkům (různé typy úvěrů s sebou nesou různé možnosti převodu pohledávek),
  • soudní řízení a dosažení vymahatelného soudního příkazu může trvat dlouhou dobu.

Dílčí hodnocení úvěrových společností na Mintosu se pro aspekt Struktura spolupráce v současné době pohybují v oblastech středního a vysokého rizika.

Mintos Risk Score do budoucna

Mintos Risk Score bude aktualizováno čtvrtletně na základě výsledků monitoringu celé řady obchodních aspektů souvisejících s úvěrovými společnostmi a jejich investičními příležitostmi na Mintosu. Podstatné zlepšení nebo zhoršení kteréhokoli z posuzovaných aspektů může mít za následek okamžitou pozitivní či negativní úpravu příslušných dílčích hodnocení, která může vést i ke změně celkového hodnocení Mintos Risk Score.

Vlastní strategie budou nadále investovat do úvěrů na základě dříve nastavených preferencí. Ti investoři, kteří si nastavení svých investičních strategií chtějí upravit podle své ochoty riskovat na základě hodnot Mintos Risk Score, by tak měli učinit co nejdříve.

Upozorňujeme, že strategie Mintos s názvem Diverzifikovaná a S vysokými výnosy budou zahrnovat úvěry s hodnocením Mintos Risk Score 10 až 2, zatímco Konzervativní strategie bude zahrnovat úvěry s hodnocením Mintos Risk Score od 10 do 7.

Budeme moc rádi za Vaše komentáře a návrhy ohledně Mintos Risk Score. Jako vždy se snažíme naslouchat Vašim připomínkám a udělat vše pro to, abychom naše služby náležitě vylepšovali.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner