Bijgewerkt: vervolg op onze recente aankondiging over Notes

Eerder dit jaar, ontvingen we na het delen van een update over de aanstaande introductie van Notes, veel belangstelling en vragen over hoe Notes zullen werken. Nu Mintos een gereguleerd platform is geworden hebben we de antwoorden hieronder bijgewerkt met meer precieze en duidelijke informatie.

1. “Hoe zal het terugkoopmechanisme werken? Krijgen de Notes een soort terugkoopgarantie?”

Het terugkoopmechanisme zal vergelijkbaar zijn met het mechanisme dat momenteel wordt gebruikt. Er zullen twee soorten Notes beschikbaar zijn – met terugkoop en zonder terugkoop. Het terugkoopmechanisme voor elke kredietverstrekker zal in detail worden beschreven in de prospectussen.

2. “Wat gebeurt er met de oude structuur van leningen die nog worden afgelost? Stel dat iemand een lening van 4 jaar heeft gekocht. Op grond van welke richtlijnen zal deze lening worden behandeld? Hoe wordt de rente betaald?”

Notes zullen geleidelijk per kredietverstrekker worden ingevoerd. Mintos zal stoppen met het verkopen van opdrachten voor elke kredietverstrekker en beginnen met de verkoop van Notes. Vanaf dat moment zullen de bestaande leningen geleidelijk worden afgeschreven – hoofdsom en rente worden in overeenstemming met de bestaande contractuele voorwaarden terugbetaald. Alle bestaande overeenkomsten van opdracht blijven van kracht. Als een belegger bijvoorbeeld een maand voordat we Notes introduceren in een lening heeft belegd, kan de belegger de betreffende lening in zijn/haar portefeuille houden totdat deze volledig is afgeschreven.

3. “Welke hoofdsom van de Note wordt uiteindelijk betaald?”

De betalingen voor de Note zullen afhankelijk zijn van de betalingen van de onderliggende leningen en zullen worden weergegeven op het van de Note, dat een samengevat schema is van de terugbetalingsschema’s van alle onderliggende leningen.

4. “Zullen er nog verlengingen van leningen bestaan? Op een obligatiemarkt moeten de houders van Notes instemmen met een verlenging.”

Verlengingen zullen op dezelfde manier bestaan als nu. De algemene voorwaarden van Notes die in de prospectussen zijn opgenomen, omvatten het recht van de kredietverstrekker om de lening te verlengen en relevante verlengingslimieten. Relevante bepalingen worden beschreven in de prospectussen.

5. “Hoeveel leningen zullen worden gegroepeerd in Notes?”

Om een set van Notes te maken, worden 6-20 leningen met vergelijkbare eigenschappen samengevoegd. De ervaring die beleggers momenteel op het platform hebben, zal niet veranderen.

6. “Als de betalingen van één/meerdere onderliggende leningen vertraging oplopen, wat gebeurt er dan? Gedeeltelijke betalingen? Verlenging van de lening?”

Beleggers halen rendement uit de kasstromen van de leningen die aan de Notes ten grondslag liggen. Als een onderliggende lening achterstallig is, zullen Note-betalingen met betrekking tot deze specifieke onderliggende lening ook worden uitgesteld. Als er een terugkoopverplichting is, is de kredietverstrekker verplicht om leningen die meer dan 60 dagen achterstallig zijn, samen met eventuele rente terug te kopen. Notes zullen de betalingen en het kredietrisico van de onderliggende leningen volledig weerspiegelen.

7. “Hoe zullen vertragingen (van kredietnemers of van de emittent van de Notes) werken: leg uit hoe respijtperiodes en betalingen in behandeling werken?”

Er zal niet veel veranderen ten opzichte van de huidige opzet en het huidige kredietrisico, aangezien de betalingen voor Notes afhankelijk zijn van betalingen uit de onderliggende leningen. Respijtperiodes en betalingen in behandeling zullen hetzelfde werken als voorheen.

8. “Het zou fijn zijn om een vereenvoudigde beschrijving te hebben met de meest relevante informatie uit prospectussen. Als FCMC geen model oplegt/suggereert dat moet worden gevolgd, kun je er een opstellen en om input van klanten vragen.”

De inhoud van de prospectussen wordt bepaald door de EU-regelgeving. Ze bevatten belangrijke onderdelen zoals beschrijvingen van risico’s, transactieoverzicht, beschrijvingen van de belangrijkste partijen die deelnemen aan de uitgifte, overzicht van transactiedocumenten en de voorwaarden van de Notes. Naast de gepubliceerde en voor beleggers beschikbare prospectussen zullen beleggers ook beschikken over het huidige dashboard op het platform, waarin alle belangrijke zakelijke voorwaarden van het instrument zijn opgenomen.

9. “”Als elke Note zijn eigen ISIN heeft, zou dat veel trackingnummers en documentatie opleveren. Hoe zie je dat beleggers dat bijhouden?”

Elk prospectus heeft betrekking op de leningen van een specifieke kredietverstrekker in een bepaald land. Mogo Moldova zal bijvoorbeeld één prospectus hebben, Mogo Letland zal een ander prospectus hebben.
Er zullen geen grote veranderingen zijn in de ervaring van de belegger als het gaat om de hoeveelheid documentatie. Op dit moment heeft elke lening op het platform van Mintos zijn eigen ID. Notes zullen in plaats daarvan een ISIN-code hebben. Net als nu, zullen beleggers in staat zijn om rekeningafschriften, overzichten van de portefeuille en andere documenten binnen hun profiel te genereren. We zullen enkele velden toevoegen om de informatie in te vullen die in het kader van de regelgeving vereist is, maar deze toevoegingen zullen het beleggen niet complexer maken.

10. “Zijn de ISIN alleen intern of worden ze geregistreerd?”

Elk individueel internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) zal worden verstrekt door een externe effectenbewaarder en worden gecreëerd in overeenstemming met de industrie- en ISO-normen.

11. ”Wanneer begin je met deze overgang? Voordat de licentie voor beleggingsonderneming is verleend, zoals concurrenten doen?”

Tegelijk met de regulering van Mintos is de overgang naar Notes al begonnen. Om deze overgang voor beleggers zo soepel mogelijk te laten verlopen, zullen we het huidige systeem van beleggingen in vorderingen geleidelijk vervangen. We zullen dit doen door het aantal vorderingen te verminderen en het aantal Notes dat beschikbaar is om in te beleggen te verhogen. Het eerste aanbod van Notes zal naar verwachting in de komende weken beschikbaar worden.

We verwachten dat deze overgangsperiode niet langer dan 6 maanden zal duren en we willen de overgang graag nog eerder afronden. Dus uiterlijk eind januari 2022 verwachten we beleggingen in leningen uitsluitend in de vorm van Notes aan te bieden. Beleggingen in leningen als vorderingen zijn gedaan, zullen in de portefeuilles van beleggers worden gehouden totdat ze zijn afgeschreven.

12. ”Kun je een beschrijving geven van de details van verlenging en achterstallige betalingen in geval van crisis en wanbetaling van kredietverstrekkers? De rente zou zich ophopen, maar zou niet het verwachte bedrag aan opbrengsten vertegenwoordigen. Hoe kijk je naar dit proces?

Verlengingen en achterstallige betalingen zullen op dezelfde manier werken als nu – ze zullen een onderdeel zijn van de Notes en beschreven worden in de prospectussen.

13. “Je vergelijkt Notes met hoe obligaties worden terugbetaald. Bij de meeste obligaties krijg je uiteindelijk de hoofdsom terug. Zal dit hier ook de standaard zijn?”

Er zijn verschillende manieren waarop obligaties kunnen worden afgeschreven. In het geval van Notes hangt het af van het onderliggende type afschrijving van de lening. Aangezien Notes de kasstroom van de onderliggende leningen zullen weerspiegelen, zullen de betalingen voor Notes afhankelijk zijn van de betalingen van de onderliggende leningen en afhankelijk zijn van hun schema.

14. “Denk je dat de veiligheid van Notes wordt gedekt door het prospectus jaarlijks te controleren en bij te werken?”

Elk prospectus zal één keer per jaar worden bijgewerkt, in overeenstemming met de vereisten van de EU en de prospectusverordening. Als er echter aanzienlijke wijzigingen zijn, zal een aanvulling op het prospectus worden opgesteld en beschikbaar worden gesteld aan beleggers.

15. “Hoe kan een belegger de tijd krijgen om het volledige prospectus van elke lening te lezen als hij in een geautomatiseerde vorm belegt?”

Er zal geen prospectus zijn voor elke lening of voor elke set van Notes. Eén prospectus heeft betrekking op Notes voor een specifieke kredietverstrekker in een specifiek land en is één jaar geldig. Zo zal Mogo Moldova één prospectus hebben, en zal Mogo Letland een ander prospectus hebben. Er zal een specifiek document zijn voor elke set van Notes, definitieve voorwaarden genoemd. De definitieve voorwaarden dekken alleen specifieke informatie over elke set van Notes die niet bekend is op het moment van de creatie van het prospectus (bijv. de rentevoet en looptijd van de set van Notes). We dringen er bij beleggers op aan om meer te weten te komen over de kredietverstrekkers die in hun strategieën zijn opgenomen. Op dit moment moeten beleggers de relevante overeenkomsten van opdracht bekijken voordat ze een strategie activeren. In de toekomst zouden ze in plaats daarvan de relevante prospectussen moeten doornemen. Dus hoewel het formaat kan veranderen zodra we een licentie hebben, veranderen de aanbevolen stappen voor beleggers niet.

16. “Voor mij is de grootste vraag: hoe wordt de rente behandeld in het geval van transacties op de secundaire markt, vooral als de lening meer dan 30 dagen achterstallig is:
– Krijgt de verkoper opgebouwde rente van de koper?
– Krijgt de verkoper alleen de waarde van de Note, en niet de opgebouwde rente?”

De ervaring voor beleggers zal niet veranderen. De verkoper verkoopt de hoofdsom van de Note en toekomstige betalingen, maar behoudt de reeds opgebouwde rente.

17. “Op dit moment onderhouden kredietverstrekkers de leningen namens beleggers bij Mintos. Kredietverstrekkers zijn niet de eigenaar van de leningen. Met het nieuwe systeem lenen beleggers geld aan kredietverstrekkers met vreselijke balansen. Kan Mintos ons hier meer over vertellen?”

Voordat Notes worden verstrekt en verkocht aan beleggers, verkoopt de kredietverstrekker vorderingen op leningen, minus het aandeel dat ze zelf behouden, aan de emittent die een special purpose company van de Mintos groep is. Hierdoor behoudt de kredietverstrekker enkel het eigen aandeel als onderdeel van de hoofdsom van de lening. Vanaf het moment dat de vorderingen op de lening worden verkocht, blijft de kredietverstrekker de lening aflossen namens de emmittent. Als de kredietverstrekker problemen ervaart, waaronder faillissement, zou Mintos namens de emittent het recht hebben om zijn rechten af te dwingen. Deze rechten omvatten het inschakelen van een alternatieve beheerder om de uitstaande leningen over te nemen en om de verstrekte Notes te dekken. Het prospectus zal de transactionele opzet voor de te verstrekken Notes beschrijven onder het respectievelijke prospectus en de risico’s die eraan verbonden zijn.

18. “Tegen de tijd dat Mintos wordt gereguleerd, zullen Notes de huidige overeenkomst vervangen, als ik het goed begrijp. Zijn de Notes zoals obligaties op de aandelenmarkt? Als een bedrijf dat een Note heeft verstrekt failliet gaat, wordt mijn geld dan beschermd door enige overheidsinstantie? Werkt Mintos als een effectenbeurs voor deze Notes?”

Mintos zal optreden als een beleggingsonderneming die het handelsplatform (marktplaats) beheert, waar transacties en het houden van Notes zullen plaatsvinden (min of meer dezelfde rol die Mintos eerder had). Als de emittent van de Notes, een Mintos groepsvennootschap, insolvent wordt, betekent dit dat de Notes onder zijn voorwaarden in gebreke blijven. De aangestelde curator zal de activa en schulden van de emittent binnen de insolventieprocedure beheren, zodat de curator de verschuldigde bedragen zal blijven innen bij de kredietverlenende bedrijven (kredietverstrekkers) onder de verworven vorderingen (leningvorderingen) en deze aan de houders van Notes zal betalen op een beperkte basis van verhaal. De Notes vormen algemene, directe en ongedekte verplichtingen van de particuliere emittent, wat betekent dat geen enkele derde partij, met inbegrip van enige overheidsinstantie, de uitvoering ervan heeft gegarandeerd.

19. “Als de verstrekker van een Note in gebreke blijft, bijvoorbeeld hier in Griekenland als een obligatie in gebreke blijft, word je bij elke belegingsonderneming door de overheid beschermd voor 30.000 per persoon.
Dat betekent dat als een obligatie hier in Griekenland in gebreke blijft en 30.000 kost, je al je geld terugkrijgt. Is dat hetzelfde met deze Notes?

Het nationale beleggerscompensatiestelsel dat is ingesteld volgens de vereisten van EU-richtlijn 97/9/EG is van toepassing op de beleggingsonderneming, niet op de uitvoering van een belegging. Indien Mintos nalaat de beleggingsdiensten te verlenen, hebben particuliere beleggers recht op een vergoeding van 90% van het onherroepelijke verlies, tot een limiet van € 20 000.

Het beleggerscompensatiestelsel compenseert beleggers niet voor verlies dat voortvloeit uit:

  • Veranderingen in de prijs van een belegging
  • Het in gebreke blijven van een kredietnemer, kredietverstrekker of emittent
  • Het ontbreken van een markt voor de aan- of verkoop van een belegging

Het beleggerscompensatiestelsel is niet van toepassing op beleggingen in leningen die door middel van opdrachten worden gedaan. Het is alleen van toepassing op beleggingen in Notes.

20. “Betekenen deze veranderingen dat beleggers die via een bedrijf beleggen een LEI-code nodig hebben?”

Voor beleggers die via rechtspersonen bij Mintos actief zijn, is een LEI-code niet nodig om Notes te kunnen kopen of verkopen. Als Mintos besluit om andere beleggingsmogelijkheden, zoals ETF’s, aan te bieden, hebben rechtspersonen een LEI-code nodig om te beleggen. Voor meer informatie over LEI-codes, bekijk de informatie van de ESMA.

 

Beleggers moeten er rekening mee houden dat de onderliggende risico’s van het beleggen in leningen nog steeds aanwezig zullen zijn.

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner