Ochrana investorů

Ve společnosti Mintos bereme ochranu investorů velmi vážně. Naše pravidla pro snížení rizik zahrnují několik úrovní, které pomáhají chránit investory před pozdním splácením půjček a jejich nesplácením. Pojďme se na každou z nich podívat!

Řízení rizik poskytovatelů půjček

V rámci tržního prostředí společnosti Mintos působí celá řada poskytovatelů půjček. Každý poskytovatel půjček je pečlivě prověřen naším týmem řízení rizik předtím, než se připojí na Mintos tržiště. Před zahájením spolupráce provádíme u každého potenciálního poskytovatele půjček hloubkovou prověrku, tzv. due diligence. Provádíme důkladnou analýzu účetních závěrek, kvality řízení, pravidel poskytování úvěrů, hodnocení úvěrů, úvěrového portfolia a přesnosti údajů, abychom zajistili, že bude poskytovatel půjčky splňovat přísné normy v oblasti rizik, které jsme pro Mintos tržiště nastavili. Po navázání partnerství poskytovatele půjček nadále průběžně sledujeme a provádíme kontrolu jednotlivých kritérií..

Pravidla upisování úvěrů

Poskytovatelé půjček poskytují jednotlivé úvěry na základě svých vlastních zavedených pravidel pro upisování a hodnocení bonity klientů. To zahrnuje nejen procesy běžné v daném odvětví, ale rovněž řadu pokročilých kontrol – kontrolu totožnosti, úvěrovou kontrolu, kontrolu dostupnosti a kontrolu z hlediska podvodů – s cílem zajistit co nejvyšší úvěruschopnost klientů.

Konkrétní pravidla upisování využívaná jednotlivými společnostmi se mohou lišit, základní principy jsou však stejné:

  • partnerství navazujeme pouze se společnostmi, které mají zavedeny konzistentní hodnotící modely pro hodnocení úvěruschopnosti klientů při poskytování půjček, a které, je-li to možné, využívají ověřování údajů na základě externích zdrojů dat, jako jsou např. úvěrové kanceláře;
  • u hypotečních úvěrů a půjček na automobily poskytují úvěroví klienti zajištění, které lze použít k pokrytí půjčky v případě nesplácení, čímž se snižuje riziko ztráty kapitálu;
  • u podnikatelských úvěrů jsou úvěru zajištěny dalšími úvěrovými zárukami, jako je např. osobní záruka (právní závazek vlastníka podniku splatit půjčku z osobních prostředků, pokud se společnosti nebude dařit půjčku splácet).

V rámci procesu hodnocení poskytovatelů půjček hledíme nejen na formální pravidla, ale také na jejich uplatňování, a ujišťujeme se, že obojí splňuje naše přísné normy.

Skin in the game (tzv. kůže ve hře)

Všichni poskytovatelé, kteří umisťují půjčky na Mintos tržišti, si musí ponechat určité procento z každé půjčky na své účetní rozvaze. „Skin in the game“ (doslovný překlad „kůže ve hře“) ukazuje, jakou částku svých vlastních zdrojů si poskytovatel půjček ponechá v každé půjčce umístěné na tržiště. Například pokud poskytovatel půjček s hodnotou „skin in the game“ ve výši 10 % poskytne úvěrovému klientovi půjčku v hodnotě 1 000 eur a poté tuto půjčku umístí na Mintos tržiště, tak investoři budou mít k dispozici pro investování pouze 900 eur z této půjčky – 100 eur si poskytovatel půjček ponechá na své účetní rozvaze. Hodnota „skin in the game“ zajišťuje, aby zájmy poskytovatele půjček a investorů byly jednotné – obě strany mají v půjčce svůj podíl.

Záruka zpětného odkoupení (Buyback Guarantee)

Mnoho poskytovatelů půjček na Mintos tržišti nabízí záruku zpětného odkoupení, aby ochránila investory před nesplácením ze strany uživatelů půjček. Záruka zpětného odkoupení znamená, že v případě, kdy u půjčky dojde k prodlení delšímu než 60 dnů, tak poskytovatel půjček odkoupí investici zpět za nominální hodnotu jistiny a často také za úrok naběhlý do data zpětného odkupu. K tomu dochází automaticky a bez nutnosti vynakládat jakékoli další úsilí ze strany investorů. Půjčky se zárukou zpětného odkoupení jsou v rámci tržního prostředí označeny obrázkem.

Obecně platí, že půjčky se zárukou zpětného odkoupení mají nižší úrokovou sazbu než půjčky bez této záruky – rozdíl je přibližně odhadovaná roční míra nedobytných pohledávek. Poskytovatelé půjček účtují uživatelům půjček vyšší úrokové sazby, než jsou sazby nabízené investorům na Mintos tržišti. Rozdíl pokrývá administrativní a marketingové náklady a rovněž představuje ziskové rozpětí poskytovatele půjček. Poskytováním záruky zpětného odkoupení si poskytovatel půjček ponechává riziko nesplácení uživatele půjčky na své straně. Jako kompenzaci za toto riziko si poskytovatel půjček ponechává vyšší podíl úroků zaplacených uživatelem půjček. Jinými slovy poskytovatel půjček pokrývá záruku zpětného odkoupení z rozdílu úrokových sazeb a to úrokovou sazbou, kterou účtuje uživatelům půjček, a úrokovou sazbou, kterou postupuje investorům.

Široké možnosti diverzifikace

Víte, proč se v oblasti o řízení rizik často používá úsloví „nedávejte všechny vajíška do jednoho košíku“? Diverzifikace je nejdůležitější faktor pro dosažení dlouhodobých finančních cílů při minimalizaci rizika. V rámci Mintos tržiště mohou investoři diverzifikovat jednodušeji než kdekoli jinde. Naše tržní prostředí nabízí možnosti diverzifikace investováním do částí půjček s možností výběru mezi různými uživateli půjček, poskytovateli půjček, typy půjček a regiony – již od 10 eur na investici. Navíc, pokud investoři zadají své požadované parametry pro diverzifikaci do našeho nástroje Auto Invest, vše je prováděno automaticky!

Všechny tyto faktory dohromady značně přispívají k ochraně investorů a činí tržní prostředí společnosti Mintos skvělým místem pro snadné, transparentní a diverzifikované investování. Stejně jako u všech forem investic je váš kapitál i při investování do půjček prostřednictvím tržního prostředí společnosti Mintos vystaven riziku. Usilovně se však snažíme zajistit, aby toto riziko bylo co možná nejnižší.

 

Vytvořte si účet