Ochrana investorů

Ve společnosti Mintos bereme ochranu investorů velmi vážně. Naše pravidla pro eliminaci rizik zahrnují několik úrovní, které pomáhají chránit investory před pozdním splácením půjček a nesplácením. Pojďme se na každou z nich podívat!

Řízení rizik poskytovateli půjček

V rámci tržního prostředí společnosti Mintos působí celá řada poskytovatelů půjček. Každý poskytovatel půjček je pečlivě prověřen naším týmem pro rizika předtím, než se k tržnímu prostředí připojí. Před zahájením spolupráce zajišťujeme u každého potenciálního poskytovatele půjček hloubkovou kontrolu. Provádíme důkladnou analýzu účetní závěrky, kvality řízení, pravidel upisování, hodnocení úvěrů, plnění portfolia půjček a přesnosti údajů, abychom zajistili, že bude poskytovatel půjčky splňovat přísné normy v oblasti rizik, které jsme pro tržní prostředí společnosti Mintos nastavili. Po navázání partnerství i nadále poskytovatele půjčky v souvislosti s riziky průběžně sledujeme.

Pravidla upisování úvěrů

Na úrovni jednotlivých půjček poskytovatelé přidělují půjčky v souladu se svými vlastními zavedenými pravidly upisování a hodnocení úvěrů. Ta zahrnují nejen procesy běžné v daném odvětví, ale rovněž řadu pokročilých kontrol – kontrolu totožnosti, úvěrovou kontrolu, kontrolu dostupnosti a kontrolu z hlediska podvodů – s cílem zajistit úvěruschopnost klientů.

Konkrétní pravidla upisování využívaná jednotlivými společnostmi se mohou lišit, základní principy jsou však stejné:

  • partnerství navazujeme pouze se společnostmi, které mají vyvinuté konzistentní modely ratingu pro hodnocení úvěrových klientů při poskytování půjček a které, je-li to možné, využívají ověřování údajů na základě externích zdrojů dat, jako jsou např. úvěrové kanceláře;
  • u hypotečních úvěrů a půjček na automobily poskytují úvěroví klienti zajištění, které lze použít k pokrytí půjčky v případě nesplácení, čímž se snižuje riziko ztráty kapitálu;
  • u podnikatelských úvěrů se získávají další úvěrová posílení, jako je např. osobní záruka (právní závazek vlastníka podniku splatit půjčku z osobních prostředků, pokud se podniku nebude dařit půjčku splácet).

V rámci procesu hodnocení poskytovatelů půjček hledíme nejen na formální pravidla, ale také na jejich uplatňování, a ujišťujeme se, že obojí splňuje naše přísné normy.

Skin in the game

Všichni poskytovatelé, kteří uvádějí půjčky v tržním prostředí společnosti Mintos, si musí ponechat určité procento z každé půjčky ve své účetní rozvaze. „Skin in the game“ (doslovný překlad „s kůží na trh“) ukazuje, jakou částku ze svých vlastních zdrojů si poskytovatel v každé půjčce zachovává. Pokud například poskytovatel půjčky s hodnotou „skin in the game“ ve výši 10 % poskytne úvěrovému klientovi půjčku v hodnotě 1 000 eur a poté tuto půjčku umístí na tržní prostředí společnosti Mintos, investoři dostanou k dispozici k investování pouze 900 eur z této půjčky – 100 eur si poskytovatel půjčky ponechá ve své účetní rozvaze. Hodnota „skin in the game“ zajišťuje, aby zájmy poskytovatele půjčky i investorů byly co možná nejvíce vyrovnané – obě strany mají v půjčce svůj podíl.

Záruka zpětného odkoupení(Buyback Guarantee)

Z důvodu ochrany investorů před nesplácením ze strany úvěrových klientů nabízí mnoho poskytovatelů půjček na tržním prostředí společnosti Mintos záruku zpětného odkoupení. Záruka zpětného odkoupení znamená, že v případě, kdy u půjčky dojde k prodlení delšímu než 60 dnů, poskytovatel půjčky odkoupí investici zpět za nominální hodnotu jistiny a úrok naběhlý do data zpětného odkupu. K tomu dochází automaticky a bez nutnosti vynakládat jakékoli další úsilí ze strany investorů. Půjčky se zárukou zpětného odkoupení jsou v rámci tržního prostředí označeny obrázkem

Obecně platí, že půjčky se zárukou zpětného odkoupení mají nižší úrokovou sazbu než půjčky bez této záruky – rozdíl je přibližnou odhadovanou roční mírou nedobytných pohledávek. Poskytovatelé půjček účtují úvěrovým klientům vyšší úrokové sazby, než jsou sazby nabízené investorům v rámci tržního prostředí společnosti Mintos. Rozdíl pokrývá administrativní a marketingové náklady a rovněž představuje ziskové rozpětí poskytovatele půjček. Poskytováním záruky zpětného odkoupení si poskytovatel půjček ponechává riziko nesplácení úvěrovým klientem na své straně. Jako kompenzaci za toto riziko si poskytovatel půjček ponechává vyšší podíl úroků splacených úvěrovým klientem. Jinými slovy poskytovatel půjček spravuje záruku zpětného odkoupení z rozpětí úrokové sazby mezi úrokovou sazbou, kterou účtuje úvěrovým klientům, a úrokovou sazbou, kterou postupuje investorům.

Široké možnosti diverzifikace

Víte, proč se v oblasti o řízení rizik často používá úsloví „nesázet vše jen na jednoho koně“? Diverzifikace je nejdůležitější faktor pro dosažení dlouhodobých finančních cílů při současné minimalizaci rizika. V rámci tržního prostředí společnosti Mintos mohou investoři diverzifikovat jednodušeji než kdekoli jinde. Naše tržní prostředí nabízí možnosti diverzifikace investováním do částí půjček s možností výběru mezi různými úvěrovými klienty, poskytovateli půjček, typy půjček a regiony – od 10 eur na investici. Navíc, pokud investoři zadají své požadované diverzifikační parametry do našeho nástroje Auto Invest, vše je prováděno automaticky!

Všechny tyto faktory dohromady značně přispívají k ochraně investorů a činí tržní prostředí společnosti Mintos skvělým místem pro snadné, transparentní a diverzifikované investování. Stejně jako u všech forem investic je váš kapitál i při investování do půjček prostřednictvím tržního prostředí společnosti Mintos vystaven riziku. Usilovně se však snažíme zajistit, aby toto riziko bylo co možná nejnižší.