Mintos Reitingi

Mintos ir ieviesis riska reitingu aizdevumu izsniedzējiem, kas piedāvā savus aizdevumus Mintos aizdevumu tirgū. Mintos reitings ir diapazonā no "A+" līdz "D", kas attiecīgi ir zemākais un augstākais darījuma partnera risks. Lasi tālāk, lai uzzinātu vairāk.

Ko Mintos reitings mēra?

Mintos reitings ir katra aizdevumu izsniedzēja finansiālās un darbības stabilitātes rādītājs. Izvērtējot aizdevumu izsniedzējus, mēs kā svarīgāko aspektu uztveram tā spēju apkalpot un izsniegt aizdevumus. Papildus tam, investoriem piedāvājot atpirkšanas garantiju, būtisks faktors ir arī aizdevumu izsniedzēja finansiālā situācija. Plašāka informācija par to, vai, investējot Mintos aizdevumu tirgū izvietotajos aizdevumos, svarīgākā ir aizdevumu atmaksas disciplīna vai aizdevumu izsniedzējs, ir pieejama mūsu jaunākajā bloga rakstā šeit.


Visbeidzot, Mintos reitings mēra darījuma partnera risku jeb zaudējumu risku, kas rodas, ja aizdevumu izsniedzējs nespēj apkalpot un/vai investoriem nodot no aizņēmējiem saņemtos maksājumus, vai izpildīt citas līgumsaistības (tostarp, bet ne tikai, atpirkšanas saistības). Darījuma partnera risks ietver uzņēmuma, kas darbojas kā aizdevumu izsniedzējs, aizdevumu apkalpotājs un investoriem piedāvātās atpirkšanas garantijas nodrošinātājs, darbības un saistību nepildīšanas risku. Šo risku īstenošanās radītu traucējumus aizdevumu apkalpošanā un atpirkšanas garantijas izpildē, kas ir galvenie ar aizdevumu izsniedzējiem saistītie riski Mintos aizdevumu tirgū.

A+

Zems risks

Finansiāli spēcīgs uzņēmums, kam ir stabila un vadoša tirgus pozīcija, pamatīga aktīvu kvalitāte, stingras parādu piedziņas procedūras, kuru vada pieredzējusi vadības komanda un kurš darbojas sakārtotā reglamentējošā vidē.

A

A-

B+

Vidējs risks

Uzņēmums, kam ir stabili, bet nedaudz sliktāki finanšu rādītāji un/vai vidēja tirgus pozīcija, un/vai pieņemamas parādu piedziņas procedūras, un/vai īsāks aktīvu kvalitātes līdzšinējais sniegums, kura vadības komandai ir atbilstoša pieredze un/vai kurš darbojas mazāk regulētā un/vai nenoteiktā vidē.

B

B-

C+

Paaugstināts risks

Uzņēmums ar ievērojami vājākiem finanšu rādītājiem un sliktāku finansiālo stāvokli, ar ierobežotu konkurētspēju un/vai aktīvu kvalitāti, kas ir zemāka par vidējo, un/vai ar ierobežotu informāciju par līdzšinējo sniegumu, ar vadību, kurai trūkst pieredze, un/vai kurš darbojas ar būtisku regulējošu risku nenoteiktības dēļ.

C

C-

D

Saistības nepildošs

Finansiālās grūtībās nonācis uzņēmums, kuram ir problēmas izpildīt finansiālās saistības, un/vai kurš nevar tās izpildīt.

Novērtēšanas metodika

Mintos reitinga metodoloģija ir izstrādāta uzņēmuma iekšienē, un tai ir vairākas līdzības ar Fitch Ratings Globālā nebanku finanšu institūciju reitinga kritērijiem. Katra aizdevumu izsniedzēja riska novērtējumu veic mūsu riska komanda. Lūdzu, ņem vērā, ka Fitch piešķirtie reitingi nekādā mērā nav tieši salīdzināmi ar Mintos aizdevumu izsniedzēju reitingiem.


Reitingu veido pieci galvenie faktori, kas raksturo katru aizdevumu izsniedzēju: darbības vide (10% nozīmības svars), uzņēmuma profils (15%), vadība un stratēģija (15%), riska apetīte (20%) un finansiālais profils (40%). Papildus tam, aizdevumu izsniedzējiem, kuri saņem grupas vai saistīta uzņēmuma garantijas, reitingā ir iekļauts atbalsta koeficients.


Darbības vide

Atbilstošās nozares regulējuma kvalitātes, piemērošanas un iespējamās regulējuma ietekmes tuvējā nākotnē novērtējums. Ja ir pierādījumi, ka regulējumā tiks ieviesti grozījumi, tiek piešķirts augstāks riska līmenis. Efektīvas regulējošās iestādes un likumu piemērošana tiek vērtēta pozitīvi. Atbilstoša regulējuma neesamība ne vienmēr ir negatīvs faktors, ja vispārējā uzņēmējdarbības vide veicina nozares efektīvu darbību, piemēram, kā to pierāda mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) kreditēšanas nozare dažādās valstīs.

Uzņēmuma profils

Ņem vērā uzņēmuma tirgus pozīciju, produktu piedāvājumu un organizatoriskās īpašības.


 • Franšīze - novērtē uzņēmuma piedāvāto produktu tirgus daļu un konkurētspēju. Tiek salīdzināts aizdevumu izsniedzēju relatīvais lielums, vadošā loma tirgū un klientu saglabāšana. Labāka pozīcija tirgū veicina augstāka reitinga piešķiršanu.
 • Biznesa modelis - uzņēmuma produktu piedāvājuma un no tiem gūto ienākumu proporcijas novērtēšana. Plašāks produktu piedāvājums tiek saistīts ar labāku diversifikāciju un zemāku risku.
 • Organizatoriskā struktūra - pārskata grupas struktūras sarežģītību un grupas iekšējos darījumus. Ļoti sarežģītas struktūras nozīmē daudzpakāpju mātesuzņēmumu, kas nav atbilstošs uzņēmuma mērogam, līdz ar to ir grūti izsekot grupas iekšējiem darījumiem, kas savukārt noved pie reitinga samazināšanas.
  • Vadība un stratēģija

   Ietver uzņēmuma vadības, vadības pieredzes, uzticamības un snieguma novērtējumu.


   Korporatīvā pārvaldība vadības komandas efektivitātes un uzņēmējdarbības pārraudzības ziņā. Tiek pārskatīta un reitingu ietekmē budžetēšanas kvalitāte un pieņēmumu pamatotība.


   Vadības pieredze tiek vērtēta, ņemot vērā tās atbilstību un attiecīgajā nozarē nostrādātos gadus. Galvenā līmeņa vadības uzticamības kompetencei ir jāatbilst uzņēmuma lielumam un sarežģītībai. Augsts uzticamības līmenis ar dažādām ieinteresētajām pusēm paaugstina reitingu, savukārt biežas izmaiņas vadības komandā tiek uzskatītas par riska faktoru.


   Šo novērtējumu papildina sniegums un spēja realizēt stratēģiju un budžetu iepriekšējos periodos. Kvalitatīvs finanšu pārskats, pārredzamība un savlaicīgums tiek iekļauti reitingā kā atbalstošs faktors.

   Riska apetīte

   Aizdevumu izsniegšanas standartu, riska pakāpes un atbilstošas risku vadības prakses novērtējums.


   • Riska parakstīšanas standarti - salīdzina aizdevumu standartus un procedūras ar tirgus praksi. Tiek novērtēti apstiprināšanas rādītāji, aizdošanas kritēriji un to piemērošana aizdevumu izsniegšanas procesā. Augstāks izvairīšanās no riska līmenis, piesardzīgs nodrošinājums un efektīvs atgūšanas process paaugstina reitingu.
   • Riska kontrole - iekšējo vai ārējo risku kontroles piemērošana, datu bāžu, kas apkopo informāciju par aizņēmējiem, izmantošana riska parakstīšanas procesā, procedūras, lai novērstu ārējo un iekšējo krāpšanu, automatizētu procesu un lēmumu pieņemšanas izmantošana tiek uztverti kā atbalstoši faktori augstākam reitingam.
   • Attīstība - straujš bilances pieaugums norāda uz aizdevumu kvalitātes samazināšanās risku un/vai iespējamiem trūkumiem risku vadībā vai darbības ierobežošanā. No otras puses, nepārtraukta attīstība zem tirgus līmeņa liecina par tirgus pozīcijas novājināšanos. Abos gadījumos Mintos samazinātu reitingu.
   • Tirgus risks - novērtējumā tiek aplūkota aizdevumu izsniedzēja ekspozīcija procentu likmju un valūtas maiņas kursu riskiem. Parasti reitings tiek negatīvi ietekmēts, ja uzņēmums būtisku daļu finansējuma iegūst citā valūtā un ar atšķirīgiem termiņiem nekā ir uzņēmuma aktīvi.

   Finansiālais profils

   Koncentrējas uz kredītportfeļa kvalitāti, uzņēmuma finansiālo stāvokli un sniegumu.


   • Aktīvu kvalitāte - koncentrējas uz kredītportfeļa rādītājiem. Tiek ņemtas vērā saistības nepildošu aizdevumu (kavētu maksājumu) un vērtības samazinājuma proporcijas. Ir ietverti dažādu aizdevumu produktu un darbības vides (valsts) relatīvie riska profili. Lai novērtētu aktīvu kvalitāti laika gaitā, tiek izmantota kavētu maksājumu un kopējās atmaksātās summas vintage analīze.
   • Ieņēmumi un rentabilitāte - novērtē ieņēmumu kvalitāti (atkārtoti - vienreizēji) un stabilitāti laika gaitā. Tiek izmantoti tādi rādītāji kā aktīvu un pašu kapitāla atdeve, kā arī kredītportfeļa neto procentu likmes marža. Izmaksu un ieņēmumu attiecība ir rādītājs, kas nosaka darbības efektivitāti.
   • Kapitalizācija un finanšu svira - pašu kapitāls pret saistībām ir galvenais rādītājs, lai novērtētu uzņēmuma spēju izturēt aktīvu kvalitātes pasliktināšanos.
   • Finansējums, likviditāte un segums - finansējuma avotu daudzveidība to veidu un investoru ziņā, ārkārtas finansēšanas plānu esamība un kvalitāte, finansējuma termiņa profils attiecībā pret aktīvu termiņu. Procentu seguma koeficients tiek izmantots, lai noteiktu likviditāti un seguma rezerves.

   Atbalsta koeficients

   Gadījumā, ja aizdevumu izsniedzējs ietilpst uzņēmumu grupā (tam ir meitasuzņēmumi citās valstīs un/vai mātesuzņēmums), Mintos reitingā tiek ņemta vērā grupas sniegtā garantija. Piemēram, ja individuālais aizdevumu izsniedzēja novērtējums tam piešķirtu B- reitingu, un tas būtu saņēmis garantiju no grupas uzņēmuma vai grupas ar A reitingu, Mintos piemērotu riska pārneses metodi un aizdevumu izsniedzēju arī novērtētu ar A. Juridiskas saistību neesamības gadījumā aizdevumu izsniedzējs tiktu individuāli novērtēts ar B-. Šāda pieeja tiktu izmantota, neraugoties uz to, ka ir liela iespēja un/vai varbūtība saņemt atbalstu.


   Dažkārt fakts, ka aizdevumu izsniedzējs ietilpst grupā, var negatīvi ietekmēt Mintos reitingu, piemēram, situācijā, kad aizdevumu izsniedzējs ir novērtēts ar A, bet pieder grupai, kura ir novērtēta ar B-, tāpēc arī aizdevumu izsniedzējs tiks novērtēts ar B-. Novērtējot grupas negatīvās ietekmes potenciālu, aizdevumu izsniedzējam var tikt piešķirts zemāks vērtējums nekā tā individuālais vērtējums.

Kādi dati tiek izmantoti?

Mintos reitinga pamatā ir informācija, kas tiek iegūta uzticamības pārbaudes procesā un pastāvīgas uzraudzības laikā. Tas ietver sākotnējo informāciju no aizdevumu izsniedzējiem, piemēram, vadības intervijas, vizītes uzņēmumā, auditētus un starpposma finanšu pārskatus, korporatīvo prezentāciju, kredītu politiku un risku vadības dokumentus.


Uzticamības pārbaudes process ietver rūpīgu aizdevumu izsniedzēja grāmatvedības politiku pārskatīšanu, piemēram, ieņēmumu atzīšanas un paredzēšanas politiku, kas tiktu ņemta vērā, salīdzinot dažādus aizdevumu izsniedzējus.


Intervijās ir katru aizdevumu izsniedzēju tiek pārskatīts tā aizdevumu izsniegšanas process, aizdevumu apkalpošanas un atgūšanas politika un prakse. Turklāt Mintos iegūst un novērtē aizdevumu izsniedzēja iekšējās darbības atskaites.


Papildus tam tiek pārskatīti arī publiskie resursi (piemēram, tīmekļa meklēšana, preses relīzes, nozares ziņojumi, komerciālās datubāzes). Atbilstošos gadījumos un, ja tas ir iespējams, tiek iegūtas atsauksmes no aizdevumu izsniedzēja pārdevējiem, finansētājiem, asociācijām un citiem aizdevumu izsniedzējiem. Tiek apkopoti katra aizdevumu izsniedzēja vadības komandas CV un atsauksmes.


Kad tiks atjaunināti Mintos reitingi?

Mintos pastāvīgi uzrauga aizdevumu izsniedzēju darbību, pārskatot to finanšu rādītājus un kredītportfeļa kvalitāti. Papildus tam informācija, kas ir nepieciešama visu Mintos reitinga faktoru pārvērtēšanai, tiek uzkrāta tiekoties ar klientu, no ziņām, nozares izpētes un industrijas pārstāvju ieskatiem. Būtiski uzlabojumi vai fundamentālu faktoru pasliktināšanās var attiecīgi izraisīt tūlītēju reitinga paaugstināšanu vai samazināšanu. Daži piemēri notikumiem, kas izraisītu reitinga samazināšanu, ir saistības nepildošu aizdevumu rādītāja palielināšanās, nelabvēlīgas izmaiņas vietējā regulējumā, kas ietekmē aizdevumu izsniedzēja uzņēmējdarbību, vai piespiedu pārstrukturēšana, vai jebkādu finansiālo saistību neizpilde utt. Mintos reitings tiktu uzlabots, ja Mintos novērotu uzlabojumus faktoros, kas pašlaik pasliktina Mintos reitingu.


Piemēram, vāji kapitalizēta aizdevumu izsniedzēja reitings varētu tikt pārskatīts pēc papildus kapitāla saņemšanas. Vēl cits gadījums: ja aizdevumu izsniedzējs darbojas jurisdikcijā, kur pastāv nenoteiktība uzņēmējdarbību ierobežojoša regulējuma pieņemšanā, tad situācijas atrisināšana un labvēlīga regulējuma pieņemšana tiktu ņemta vērā Mintos reitingā.Izveido kontu