Privātuma politika

1. Vispārējie noteikumi

AS Mintos Marketplace, reģistrācijas numurs 40103903643, juridiskā adrese Skanstes iela 50, Rīga, Latvija, LV-1013 (turpmāk – Mintos), ir izstrādājis šo privātuma politiku, lai informētu personas, kuras ir reģistrētas Mintos mājaslapā www.mintos.com (turpmāk – Portāls) kā tās lietotāji (turpmāk – Lietotājs) un izmanto Mintos sniegtos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi), par viņu personas datu ievākšanu, izmantošanu un nodošanu trešajām personām.

Mintos cenšas nodrošināt atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja datus un nodrošinātu pārredzamus datu aizsardzības noteikumus. Šajā Privātuma politikā izklāstītas datu apstrādes darbības, ko Mintos veic attiecībā uz Lietotājiem, kuri ir fiziskas personas. Šī Privātuma politika neattiecas uz Lietotājiem, kas ir juridiskas personas.

Mintos veiktā personas datu apstrāde var būt aprakstīta ne tikai šajā Privātuma politikā, bet arī Portāla lietotāja līgumā (turpmāk – Līgums), Cesijas līgumā un Privātuma politikas sīkdatņu sadaļu.

Privātuma politikā lietotie termini atbilst Līgumā lietotajiem terminiem, ciktāl Privātuma politika nenosaka citādi.

Ja Jums rodas kādi jautājumi saistībā ar Mintos izstrādāto Privātuma politiku vai ja Jūs vēlaties iegūt papildu informāciju par Privātuma politikā minēto tiesību izmantošanu, ar mums var sazināties, rakstot e-pastu [email protected] Portālā ir pieejama papildus kontaktinformācija.

2. Lietotāja personas datu kategorijas

Mintos apstrādā šādas Lietotāja personas datu kategorijas:

 • Lietotāja dati, tostarp, bet neaprobežojoties ar Lietotāja vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datumu, personas kodu, ieguldītāja identifikācijas numuru, personu apliecinoša dokumenta kopiju, Lietotāja bankas konta numuru, Lietotāja amata līmeni, darba jomu, vēlamo valodu; 
 • Uzticamības pārbaudes dati, tostarp, bet neaprobežojoties ar līdzekļu izcelsmi, informāciju par darījuma attiecību mērķi un paredzamo raksturu, informāciju, kas iegūta no riska novērtēšanas darbībām;
 • Kontaktinformācija, tostarp Lietotāja adrese, dzīvesvietas valsts, e-pasta adrese un tālruņa numurs;
 • Transakciju dati, tai skaitā, Lietotāja investētie līdzekļi, piederošās investīcijas, veiktās transakcijas, ienākošie maksājumi, pieprasītās naudas izmaksas, informācija par noslēgtajiem cesijas līgumiem, neto gada peļņa, izvēlētā valūta, pieejamie līdzekļi, grāmatvedības konti;
 • Saziņas dati, tai skaitā, Lietotāja saziņa ar Mintos caur Portālu tērzējot tiešsaistē, izmantojot e-pastu un/ vai telefoniski.  

3. Personas datu apstrādes mērķi

Ja Lietotājs nesniedz savus personas datus gadījumos, kad to apstrāde nepieciešama Līguma noslēgšanai un izpildei vai saskaņā ar tiesību aktiem, Mintos nevar nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu.

3.1 Sīkfailu izmantošana

Portālā tiek izmantoti sīkfaili, lai nodrošinātu un uzlabotu Portāla darbību. Informācija par sīkfailu izmantošanu ir pieejama Sīkfailu privātuma politikā.

3.2 Pakalpojumu sniegšana Lietotājam

Iesniedzot Reģistrācijas pieteikumu un reģistrējoties Portālā, Lietotāja personas dati tiek izmantoti, lai noslēgtu Līgumu un izveidotu Virtuālo kontu, kas tiek izmantots kā līdzeklis Pakalpojumu saņemšanai.

Visu zemāk norādīto apakšmērķu nolūkā Lietotāja personas datus apstrādā Mintos un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT, grāmatvedības, komunikācijas, bankas un CRM pakalpojumus, kā arī citus Līguma 13.3. punktā norādītos aspektus (sīkāku informāciju skatīt sadaļā Informācijas nodošana trešajām personām). 

3.2.1 Lietotāja identifikācija un Līguma noslēgšana

Lai identificētu Lietotāju un noslēgtu Līgumu tiek izmantoti Lietotāja dati, Kontaktinformācija, Transakciju dati un Saziņas dati. Papildus tiek apstrādāti arī tādi dati kā Līguma noslēgšanas datums. Lietotāja identifikācija tiek veikta atbilstoši šīs Privātuma politikas 3.3.1. sadaļā aprakstītajai kārtībai.

Minētie dati ir nepieciešami, lai pārbaudītu Lietotāja identitāti, noslēgtu un izpildītu Līgumu, sazinātos ar Lietotāju par Līguma izpildi. Personas datu apstrāde balstās uz Līguma noslēgšanu un izpildi un tādu Mintos leģitīmo interešu ievērošanu kā Lietotāja informēšana par darbībām Virtuālajā kontā un interešu un tiesību aizstāvību strīda gadījumā, un lai izpildītu ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību.

3.2.2 Virtuālā konta izveidošana un uzturēšana

Lai izveidotu un uzturētu Virtuālo kontu, tiek izmantoti Lietotāja dati, Kontaktinformācija, Transakciju dati un Saziņas dati. Papildus tiek apstrādāti tādi dati kā Lietotāja parole, bet ne Mintos, ne arī mūsu sadarbības partneriem nav piekļuves Lietotāja parolei.

Šie dati ir nepieciešami, lai nodrošinātu iespēju reģistrēties Portālā, sazinātos ar Lietotāju, ja tam rodas jautājumi, veiktu aptaujas un nodrošinātu veidu, kādā Lietotājs var saņemt Pakalpojumus. Personas datu apstrāde balstās uz Līguma noslēgšanu un izpildi un tādu Mintos leģitīmo interešu ievērošanu kā Virtuālā konta uzturēšana, Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, Lietotāja informēšana par darbībām Virtuālajā kontā un interešu un tiesību aizstāvība strīda gadījumā.

3.2.3 Pakalpojumu sniegšana

Pakalpojumu sniegšanai tiek izmantoti Lietotāja dati, Kontaktinformācija un Transakciju dati.

Minētie dati ir nepieciešami, lai pārbaudītu Lietotāja identitāti, noslēgtu un izpildītu Līgumu, nodrošinātu naudas noguldīšanu un izņemšanu, nosūtītu katras dienas informācijas apkopojumu un paziņojumus par noguldījumiem. Personas datu apstrāde balstās uz Līguma noslēgšanu un izpildi un tādu Mintos leģitīmo interešu ievērošanu kā Lietotāja informēšana par darbībām Virtuālajā kontā un interešu un tiesību aizstāvību strīda gadījumā.

Mintos dod iespēju Lietotājam atteikties no konkrētu paziņojumu saņemšanas saistībā ar Pakalpojumiem (katras dienas informācijas apkopojuma un paziņojumiem par noguldījumiem). Lietotājs var izvēlēties, kādus paziņojums saņemt savā Virtuālajā kontā.

3.2.4 Reģistrācijas atgādinājumu sūtīšana

Lai sniegtu Pakalpojumus un noslēgtu Līgumu, Mintos var nosūtīt atgādinājumus Lietotājiem, kuri nav pabeiguši reģistrācijas procesu e-pastā. Mintos var nosūtīt atgādinājumus šādos laika intervālos: 24 stundas, 3 (trīs) dienas, 7 (septiņas) dienas, 30 (trīsdesmit) dienas, 60 (sešdesmit) dienas pēc reģistrācijas procesa uzsākšanas.

Mintos anulēs Lietotāja reģistrācijas pieteikumu un neturpinās sūtīt atgādinājumus Lietotājam, ja Lietotājs reģistrācijas procesu nepabeigs 90 (deviņdesmit) dienu laikā no reģistrācijas procesa uzsākšanas brīža.

3.3 Ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu izpilde

Ar mērķi izpildīt ar tiesību aktiem uzliktos pienākumus grāmatvedības, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā Mintos apstrādā Lietotāja datus, Uzticamības pārbaudes datus, Saziņas datus, Kontaktinformāciju un informāciju, ko Lietotājs norāda Lietotāja anketā, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem un Mintos iekšējām kontroles sistēmām.

Lietotāja datus šī mērķa ietvaros apstrādā Mintos un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT, Lietotāja verifikācijas un grāmatvedības pakalpojumus. Mintos arī pārbauda Lietotāja datus, salīdzinot tos ar trešo personu datiem, saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu. 

3.3.1 Uzticamības pārbaude

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Mintos veic Lietotāja uzticamības pārbaudi, kas ietver, bet neaprobežojas ar Lietotāja identifikāciju un Lietotāja identitātes dokumenta verifikāciju, un Uzticamības pārbaudes datu apstrādi.

Lietotāja identifikācija un Lietotāja identifikācijas dokumenta verifikācija tiek veikta, izmantojot trešās puses verifikācijas portālu, kas apstrādā Lietotāja datus un Uzticamības pārbaudes datus. Šī procesa laikā Lietotājs verifikācijas portālam iesniedz Lietotāja sejas un identifikācijas dokumenta fotoattēlu un/vai video, izmantojot speciāli izstrādāto trešās puses verifikācijas portāla sistēmu.

Šī datu apstrāde balstās uz nepieciešamību noslēgt un izpildīt Līgumu un ievērot Mintos juridiskās saistības naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas novēršanas jomā.

3.4 Informatīvo materiālu nosūtīšana

Piesakoties informatīvo materiālu saņemšanai, Lietotājs piekrīt, ka Lietotāja dati, Kontaktinformācija, atsevišķi Transakciju dati (investētie līdzekļi un ienākošie maksājumi) tiek izmantoti, lai sagatavotu Lietotājam atbilstošu komerciālu paziņojumu, balstoties uz Mintos rīcībā esošajiem Lietotāja datiem, izmantojot profilēšanu un iedalot Lietotāju konkrētā kategorijā.

Informatīvie materiāli ietver jebkuru un visu saziņu ar Mintos, kas nav saistīta ar Pakalpojumu sniegšanu, Līguma izpildi vai citu būtisku informāciju (piem., paziņojumu, ka norādītā personas identifikācijas dokumenta numura termiņš beigsies).

Mintos izmanto profilēšanu, t.i., automatizēta personas datu apstrāde, kas ļauj Mintos izvērtēt Lietotāja intereses, noteikt, kādi Pakalpojumi būtu Lietotājam vispiemērotākie, analizēt Lietotāja darbību un iedalīt Lietotāju konkrētā kategorijā

Lietotāja datus šī mērķa ietvaros apstrādā Mintos un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT, e-pastu un īsziņu nosūtīšanas platformu pakalpojumus.

Mintos apstrādā Lietotāja personas datus līdz brīdim, kad Lietotājs atsauc savu piekrišanu informatīvo materiālu saņemšanai, vai, atsevišķos gadījumos, līdz brīdim, kad beidzas nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana par informatīvo materiālo saņemšanu neietekmē piekrišanu ar sīkdatnēm iegūtās informācijas apstrādei.

3.5 Pakalpojuma kvalitātes kontrole

Balstoties uz Mintos leģitīmo interesi uzlabot Pakalpojumu kvalitāti, Mintos, ar mērķi novērtēt un kontrolēt Pakalpojumu kvalitāti, sazinoties ar Lietotāju, apstrādā vismaz Saziņas datus.

Lietotāja datus šī mērķa ietvaros apstrādā Mintos un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT un zvanu ierakstīšanas pakalpojumus.

3.6 Statistikas datu apkopošana

Balstoties uz Mintos leģitīmo interesi apkopot statistikas datus par Lietotāju izmantotajiem Pakalpojumiem un uzlabot Pakalpojumu kvalitāti, Mintos, ar mērķi analizēt ar Pakalpojumu sniegšanu saistīto informāciju, apkopotā veidā apstrādā Lietotāja datus, Kontaktinformāciju un Transakciju datus.

Lietotāja personas datus šī mērķa ietvaros apstrādā Mintos un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina serveru, IT un analītiskos pakalpojumus. Balstoties uz saņemtajiem personas datiem, sadarbības partneri nevar identificēt konkrētu Lietotāju.

4. Informācijas nodošana trešajām personām

Mintos un mūsu sadarbības partneri apstrādā Lietotāja personas datus Eiropas Ekonomiskās zonas (turpmāk EEZ) ietvaros.

Saskaņā ar Līguma 13.3. punktu Mintos ir tiesības nodot Lietotāja datus šādiem datu saņēmējiem:

 • jebkuram subjektam, kas saistīts ar no Līguma izrietošo pienākumu izpildi (tai skaitā, sakaru pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu starpniekiem, kredītiestādēm, IT pakalpojumu sniedzējiem, u.c.);
 • Mintos mātes uzņēmumam, tā pārvaldes uzņēmumam un visiem uzņēmumiem, kas ir atkarīgi no pārvaldības uzņēmuma, citiem uzņēmumiem, kuri tieši vai netieši ir ieguvuši ievērojamu daļu Mintos pamatkapitālā vai kurā Mintos ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, ciktāl Lietotāja personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;
 • ārpakalpojumu sniedzējiem, ko Mintos ir iesaistījis Līgumā noteikto Pakalpojumu sniegšanā, ciktāl Lietotāja personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;
 • Mintos piesaistītajiem personas datu apstrādātājiem, kuru darbību uzrauga Mintos, ciktāl Lietotāja personas dati ir nepieciešami tiem deleģēto funkciju veikšanai;
 • nododot Prasījumu trešajām personām;
 • trešajai personai, kas veic parādu piedziņas pasākumus, lai atgūtu parādu no Lietotāja (tādi kā parādu piedzinēji, juristi, tiesu izpildītāji, maksātnespējas administratori u.c.);
 • Mintos juridisko, grāmatvedības un/vai revīzijas pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot, ka minētās personas apņemas neizpaust šādu informāciju.

Tiesību aktos noteiktajos gadījumos Mintos ir pienākums izpaust Lietotāja personas datus valsts iestādēm.

Mintos nenodod personas datus valsts iestādēm vai trešajām personām bez tiesiska pamata. Deleģējot atsevišķas Mintos funkcijas personas datu apstrādātājiem Mintos apņemas garantēt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datu apstrādātājs ievēro drošības standartus, kas nav zemāki par Mintos noteiktajiem drošības standartiem.

5. Kur un kā mēs glabājam Jūsu informāciju

No jums savāktos datus mēs nodosim un glabāsim vietā, kas atrodas EEZ. Visa informācija, ko Jūs esat mums sniedzis, tiek droši uzglabāta mūsu vai mūsu partneru serveros. Šī informācija ir šifrēta.

Diemžēl informācijas nosūtīšana internetā nav pilnīgi droša. Pat ja mēs darām visu, lai aizsargātu Jūsu personas datus, mēs nevaram pilnībā garantēt Jūsu mums nosūtīto datu drošību, tādēļ ar nosūtīšanu saistītos riskus uzņematies Jūs. Kad mēs esam saņēmuši Jūsu informāciju, mēs izmantosim procedūras un drošības elementus, lai novērstu neatļautu piekļuvi.

Mintos ietvaros piekļuve Jūsu personīgajai informācijai ir atļauta tikai tiem darbiniekiem, kuriem ir pamatots ar biznesu saistīts iemesls piekļūt vai zināt šādu informāciju. Tas tiek nodrošināts, izmantojot tehniskos risinājumus un fiziskās piekļuves tiesības, kā arī to mūsu darbinieku, kas veic attiecīgus drošības pasākumus, pienācīgu apmācību un izglītošanu.

6. Informācijas glabāšanas ilgums

Visa ar Lietotāju saistītā informācija, tai skaitā, Virtuālajā kontā esošā informācija, tiek saglabāta kā pierādījums par Lietotāja identitāti, Līguma noslēgšanu, veiktajām transakcijām un Līguma izpildi, un tiek glabāta līdz brīdim, kad Līgums ir izpildīts, dati vairs nav nepieciešami Pakalpojumu sniegšanai, iestājas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestājas vēlāk.

Grāmatvedības vajadzībām Mintos uzglabā Lietotāja personas datus, kas saistīti ar noslēgto un izpildīto Līgumu, ne mazāk kā 5 gadus no Līguma noslēgšanas dienas.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas vajadzībām Mintos uzglabā Lietotāja datus saistībā ar Lietotāja identitātes pārbaudīšanu un naudas līdzekļu izcelsmi (ieskaitot personu apliecinoša dokumenta kopiju un visus Saziņas datus) ne mazāk kā 5 gadus no Līguma noslēgšanas dienas.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu noilgums prasības celšanai tiesā ir 10 gadi. Tā kā Transakciju dati ir savstarpēji saistīti ar Pakalpojumu sniegšanu, var būt gadījumi, kad Transakciju dati tiek glabāti ilgāk, lai sniegtu pakalpojumus citiem lietotājiem.

Saziņas dati tiek glabāti vismaz 1 (vienu) mēnesi līdz 3 (trīs) gadus atkarībā no tā, vai Saziņas dati satur būtisku informāciju par Līguma izpildi vai Pakalpojumu sniegšanu (piemēram, tiek mainīti Līguma noteikumi vai Klients iesniedz sūdzību par Pakalpojumu kvalitāti).

7. Jūsu tiesības saistībā ar personisko informāciju

Vispārējā pieeja

Mintos ievēro Lietotāja tiesības piekļūt, pārvaldīt un kontrolēt savus personas datus, ko apstrādā Mintos. Kad Mintos ir saņēmis Lietotāja pieprasījumu par kādu no savu zemāk minēto tiesību izmantošanu, Mintos izskata Lietotāja pieprasījumu un sniedz atbildi bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas. Šo laika periodu var pagarināt, ja Lietotāja pieprasījums ir sarežģīts vai ja saņemto pieprasījumu skaita dēļ Mintos nevar sagatavot atbildi iepriekš noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā Mintos informē Lietotāju par termiņa pagarinājumu, lai sagatavotu atbildi uz Lietotāja pieprasījumu, un norāda konkrēto atbildes sagatavošanas termiņu.

Ja Lietotājs vēlas izmantot kādas no zemāk minētajām tiesībām, Lietotājs var to darīt, iesniedzot pieprasījumu vienā no šādiem veidiem:

 • nosūtot elektronisku pieprasījumu uz [email protected];
 • nosūtot parakstītu pieprasījumu uz Skanstes iela 50, Rīga LV-1013, Latvija

Lietotāja vārdā pieprasījumu var iesniegt tā pilnvarota persona, ja pieprasījumam ir pievienota spēkā esoša pilnvara.

Mintos patur tiesības pieprasīt no Lietotāja papildu informāciju, lai pārbaudītu tās personas identitāti, kura ir nosūtījusi pieprasījumu, un aizsargātu Lietotāja datus no izpaušanas nepiederošām personām.

Lietotājs ir tiesīgs piekļūt saviem personas datiem bez maksas. Tomēr, ja Lietotāja pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, Mintos patur tiesības iekasēt atbilstošu samaksu vai atteikt rīkoties saskaņā ar pieprasījuma.

Zemāk ir sniegts Lietotāja īpašo tiesību kopsavilkums.

7.1. Piekļuves tiesības

Lietotājam ir tiesības saņemt informāciju par to, vai Mintos apstrādā vai neapstrādā Lietotāja personas datus, un, ja Mintos apstrādā Lietotāja personas datus, pieprasīt iegūt Mintos rīcībā esošo Lietotāja personas datu kopiju.

Lietotājam ir tiesības iegūt šādu informāciju:

 • apstrādes mērķi;
 • apstrādātās personas datu kategorijas;
 • datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas;
 • laikposms, cik ilgi dati tiks glabāti (vai kritēriji laikposma noteikšanai);
 • lietotāja tiesības saistībā ar datu apstrādi;
 • pieejamā informācija par datu avotu (ja personas dati netiek saņemti no Lietotāja);
 • tas, ka pastāv automatizēta lēmumu pieņemšana.

7.2. Tiesības labot personas datus, ciktāl tas ir iespējams

Lietotājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Mintos labo Lietotāja neprecīzos vai nepareizos personas datus. Mintos arī dod Lietotājam iespēju labot savus datus Virtuālajā kontā, tomēr ne visus datus var labot, izmantojot šo veidu. Mums būs jāpārbauda, vai grozītie dati ir patiesi un precīzi.

7.3. Tiesības dzēst personas datus, ciktāl tas ir iespējams

Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai Mintos dzēš Lietotāja datus. Šīs tiesības var realizēt, ja pastāv viens no zemāk minētajiem iemesliem:

 • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti vai citā veidā apstrādāti;
 • lietotājs atsauc sniegto piekrišanu;
 • lietotājs iebilst pret apstrādi;
 • personas datu apstrāde ir notikusi nelikumīgi;
 • personas dati ir jādzēš, lai ievērotu noteikto juridisko pienākumu.

Mintos patur tiesības noradīt pieprasījumu dzēst Lietotāja personas datus, ja tam ir likumīgs un juridisks iemesls, piemēram, lai ievērotu noteiktu juridisku pienākumu, kas nosaka apstrādi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības vai statistikas vajadzībām, veicot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus.

7.4. Tiesības uz personas datu apstrādes ierobežošanu

Lietotājs ir tiesīgs ieprasīt, lai Mintos ierobežotu apstrādi, ja pastāv viens no šādiem iemesliem:

 • Lietotājs apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Mintos var pārbaudīt personas datu precizitāti;
 • apstrāde ir nelikumīga, un Lietotājs iebilst pret personas datu dzēšanu, un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;
 • Mintos personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Lietotājam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 • Lietotājs datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Lietotāja leģitīmajiem iemesliem.

Lietotāja personas datu apstrādes ierobežošanas gadījumā Mintos apstrādā Lietotāja personas datus tikai pēc Lietotāja piekrišanas saņemšanas vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai lai aizstāvētu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgu sabiedrības interešu dēļ. Tas neattiecas uz personas datu glabāšanu.

7.5. Tiesības iebilst pret personas datu apstrādi

Lietotājs ir tiesīgs iebilst pret personas datu apstrādi saistībā ar tiešo mārketingu vai kas balstās uz Mintos leģitīmo interesi, bet, ņemot vērā Lietotāja konkrēto situāciju, Lietotājs vēlas iebilst pret šādu apstrādi minētā iemesla dēļ.

7.6. Tiesības uz datu pārnešanu, ciktāl tas ir iespējams

Lietotājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Mintos pieņem un nosūta Lietotāja personas datus Lietotājam vai citam datu pārzinim. Lietotājs var realizēt šīs tiesības, ciktāl Lietotājs ir sniedzis datus, pamatojoties uz piekrišanu vai līgumu, un apstrāde tiek veikta, izmantojot automātiskus līdzekļus.

Šīs tiesības attiecas arī uz izejas datiem, kurus ir sniedzis Lietotājs, kas attiecas uz Lietotāja darbību vai izriet no Lietotāja novērošanas, piemēram, aktivitāšu vēstures, vietnes lietošanas vēstures. Tomēr tas neattiecas uz datiem, ko Mintos rada, piemēram, Lietotāja profiliem, kas radīti, analizējot izejas datus, riska novērtējumu, lai ievērotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesību aktu ievērošanu.

7.7. Tiesības atsaukt sniegto piekrišanu

Lietotājam ir tiesības atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu jebkurā laikā, izmantojot Virtuālo kontu. Tomēr tas neietekmē apstrādes, kas veikta pirms Jūs atsaucat savu piekrišanu, likumību. Šīs tiesības attiecas uz komerciālu paziņojumu un pārskatu saņemšanu no Mintos.

Lai atsauktu piekrišanu par sīkdatnēm, lūdzam apmeklēt Privātuma politikas sīkdatņu sadaļu.

7.8. Tiesības iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē

Neskaidrību gadījumā saistībā ar Jūsu personas datiem, Jūs vara vērties Mintos, un mēs centīsimies sniegt Jums atbildi vai rast risinājumu Jūsu problēmai. Tomēr, ja Jūs esat pārliecināts, ka mēs nevaram rast risinājumu, Lietotājs ir tiesīgs iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē par Mintos veiktajām datu apstrādes darbībām.

Latvijas Republikas nacionālās fizisko personu datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija:

Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga LV-1011, Latvija, tālr.: +371 67223131, e-pasts: [email protected].

7.9. Tiesības sazināties ar Mintos un iegūt papildus informāciju par personas datu apstrādi.

Lietotājs ir tiesīgs sazināties ar Mintos jebkurā laikā un saņemt papildu informāciju par apstrādes darbībām.

8. Izmaiņas Privātuma politikā

Mintos ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma politikā, publicējot tās Portālā, kā arī atsevišķi par to informējot Lietotājus, nosūtot tiem e-pastu. Jebkura Privātuma politikas versija, kas publicēta šajā Portālā, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.

Sākotnējā versija: 13.04.2015

Lapa atjaunota: 29.07.2019