Najczęstsze pytania

 • Czym jest Mintos?

  Mintos to środowisko rynkowe pożyczek społecznościowych, które łączy inwestorów z pożyczkobiorcami zaciągającymi pożyczki u różnych pierwotnych pożyczkodawców.

  To prosta i przejrzysta alternatywa dla tradycyjnego systemu bankowego. Na platformie Mintos, zarówno inwestorzy detaliczni jak i instytucjonalni, mogą inwestować w części pożyczek udzielonych w całej Europie. Obecnie oferujemy możliwość inwestowania w pożyczki hipoteczne, osobiste pożyczki niezabezpieczone, zabezpieczone pożyczki samochodowe, usługi faktoringu oraz pożyczki dla małych firm. 

  Po dołączeniu do platformy Mintos pierwotni pożyczkodawcy uzyskują natychmiastowy dostęp do inwestorów, którzy szukają pożyczek przeznaczonych do zakupu.

 • Jak otworzyć konto?

  To bardzo proste. Wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się tutaj - https://www.mintos.com/en/investor-registration/

 • Jak przelać pieniądze na moje konto?

  Możesz przelać pieniądze na konto na platformie Mintos z konta bankowego lub z rachunku pieniędzy elektronicznych. Przelewy w euro można zrealizować w prosty sposób i niskim kosztem korzystając z przelewów SEPA (jednolity obszar płatności w euro). Jeśli masz środki w walucie innej niż euro, możesz przelać je za pomocą usługi przelewu pieniędzy. Pełna lista opcji depozytowych dostępna jest tutaj.

 • Kto może inwestować?

  Za pośrednictwem platformy Mintos inwestować mogą zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty. Inwestorzy indywidualni muszą mieć ukończone 18 lat, posiadać konto bankowe na terenie Unii Europejskiej lub państw trzecich, które obecnie posiadają systemy AML/CFT równoważne do UE oraz muszą przejść pozytywną weryfikację tożsamości przeprowadzoną przez Mintos.

  Rodzinne fundusze powiernicze, spółki osobowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i inne organizacje muszą posiadać konto bankowe i muszą być zarejestrowane na terenie Unii Europejskiej lub państw trzecich, które obecnie posiadają systemy AML/CFT równoważne do UE.

  W chwili obecnej, obywatele i podatnicy USA nie mogą zarejestrować się jako inwestorzy na platformie Mintos.

 • Czy spółki mogą inwestować?

  Tak, spółki mogą inwestować za pośrednictwem platformy Mintos. Aby spełnić wymagania dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, od spółek wymagamy dodatkowych informacji, takich jak dokumenty rejestracyjne, informacje o rzeczywistych właścicielach, identyfikacja przedstawiciela spółki, jak również inne dokumenty uznane za niezbędne w danym przypadku.

 • Czy inwestycje są bezpieczne?

  Jak w przypadku każdej inwestycji, istnieje pewne ryzyko. Największe ryzyko wiąże się z możliwymi stratami kredytowymi z inwestycji. W celu zmniejszenia ryzyka Mintos i pierwotni pożyczkodawcy podjęli następujące działania:

   

  1) Wszystkie pożyczki udzielane są zgodnie z ustalonymi politykami pierwotnych pożyczkodawców, którzy uwzględniają zdolność pożyczkobiorcy do spłaty pożyczki.

  2) W przypadku niektórych rodzajów pożyczek (np. pożyczki hipoteczne lub pożyczki na pojazdy), klient zaoferował zabezpieczenie, które może zostać wykorzystane w celu spłaty pożyczki w przypadku niedotrzymania warunków, w ten sposób obniżając ryzyko strat kredytowych.

  3) W przypadku niektórych pożyczek (np. pożyczki na działalność gospodarczą) uzyskano inne zabezpieczenia kredytowe, takie jak poręczenie osobiste.

  4) W przypadku niektórych pożyczek, pierwotny pożyczkodawca udzielił gwarancji wykupu, co oznacza, że jeśli spłata pożyczki jest opóźniona o więcej niż 60 dni, pierwotny pożyczkodawca odkupuje inwestycję do wartości nominalnej należności głównej i narosłych odsetek aż do dnia odkupu.

   

  Inwestorzy mogą ograniczyć ryzyko poprzez dywersyfikację – dokonywanie inwestycji ułamkowych w kilku pożyczkach u różnych pożyczkobiorców, w kilku rodzajach pożyczek, u różnych pierwotnych pożyczkodawców i w różnych krajach.

 • Jak jest opodatkowany dochód?

  Dochód każdego inwestora uzyskany na platformie Mintos podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów danego kraju, którego rezydentem podatkowym jest inwestor. Ponieważ przepisy różnią się w poszczególnych krajach, należy skonsultować się z odpowiednim doradcą w zakresie przychodów lub specjalistą podatkowym, aby uzyskać więcej informacji. Każdy inwestor może otrzymać szczegółowe informacje niezbędne do rozliczeń podatkowych po zalogowaniu się na swoje konto inwestora na platformie Mintos. Poniżej znadziesz więcej informacji na temat konsekwencji podatkowych dla rezydentów podatkowych wybranych krajów. Podane informacje nie stanowią porady podatkowej. Wszyscy inwestorzy powinni zasięgnąć niezależnej porady podatkowej.

   

  Łotwa - Osoby fizyczne

  Łotwa - Spółki

  Niemcy - Osoby fizyczne

   

 • Jakie opłaty trzeba ponieść?

  Inwestowanie na platformie Mintos jest bezpłatne. Nie pobieramy opłat za otwarcie konta inwestora ani prowizji za wpłacanie i wypłacanie środków. Zapomnij o opłatach za usługę i jakichkolwiek innych kosztach.

 • Jaka jest minimalna kwota, którą można zainwestować?

  Minimalna inwestycja w pojedynczą pożyczkę na rynku pierwotnym wynosi EUR 10, DKK 80, GEL 25, PLN 50, CZK 300, GBP 10, SEK 100, RON 50, RUB 700. Na rynku wtórnym nie ma minimalnej kwoty inwestycji.

 • Jak długo zainwestowane pieniądze pozostają „zablokowane”?

  Otrzymasz zainwestowane pieniądze zgodnie z tym, co zostało określone w harmonogramie spłat każdej pożyczki, a to zależy od okresu kredytowania i metody amortyzacji pożyczki. Jeżeli chcesz otrzymać zwrot pieniędzy szybciej niż zaplanowano, możesz sprzedać swoje inwestycje na rynku wtórnym. Rynek wtórny pozwala na dodanie zysku lub zniżki przy sprzedaży inwestycji. Więcej na ten temat możesz przeczytać w dziale FAQ w części Inwestowanie.

 • Ile czasu potrzeba, aby zarządzać inwestycjami?

  To zależy od twojego stylu inwestycyjnego. Można stosować pasywny styl inwestycyjny i dokonywać inwestycji poprzez narzędzie Auto Invest. W tym przypadku wystarczy tylko określić konfigurację narzędzi Auto Invest i ilość czasu poświęconego na wybór inwestycji jest minimalna. Jeżeli chcesz możesz stosować bardziej aktywny styl inwestycyjny i wybierać każdą inwestycję indywidualnie. Wówczas czas przeznaczony na inwestowanie będzie zależał od liczby inwestycji.

 • Co się stanie, jeśli Mintos ogłosi upadłość?

  W mało prawdopodobnym przypadku, że Mintos ogłosi upadłość, inwestorzy otrzymają pełną informację z bazy Mintos dotyczącą transakcji, które zawarli w ramach platformy. Likwidator lub administrator Mintos podejmie wszelkie niezbędne działania, aby przekazać obsługę wszystkich pożyczek i inwestycji odpowiedniemu menedżerowi. W celu zapewnienia realizacji wyżej wymienionego przepisu, Mintos i kancelaria prawnicza FORT zawarli umowę depozytu, na podstawie której co miesiąc Mintos przekazuje FORT nośniki danych zawierające wszystkie aktualne dane Mintos, a FORT przyjmuje te dane do przechowywania.

 • Co się dzieje, gdy pierwotny pożyczkodawca zawiesza działalność?

  W mało prawdopodobnym przypadku, że pierwotny pożyczkodawca wycofuje się z branży, musimy wprowadzić rozwiązania zapewniające, że inwestorzy nadal będą otrzymywać płatności z tytułu pożyczek, w które zainwestowali poprzez platformę Mintos.

  Gdy inwestujesz w pożyczkę, kupujesz prawa roszczeń w stosunku do pożyczkobiorcy na podstawie umowy cesji. Pożyczkobiorcy dokonują spłaty swoich pożyczek na rzecz danego pierwotnego pożyczkodawcy, a następnie pierwotny pożyczkodawca oraz Mintos przekazują płatności inwestorom. W przypadku gdy pierwotny pożyczkodawca staje się niewypłacalny, umowy cesji pozostają wiążące i nienaruszone.


  Zgodnie z umową cesji i umową współpracy z Mintos, w przypadku niewypłacalności pierwotnego pożyczkodawcy, Mintos jako pełnomocnik cesjonariusza, przejmuje zarządzanie roszczeniem od pierwotnego pożyczkodawcy i wycofuje upoważnienie wystawione przez cesjonariusza pierwotnemu pożyczkodawcy. Po przejęciu zarządzania wierzytelnością od pierwotnego pożyczkodawcy, Mintos będzie uprawniona do przeniesienia zarządzania wierzytelnością na dowolną osobę trzecią, według uznania Mintos. Oznacza to, że Mintos jako pełnomocnik cesjonariusza poinformuje pożyczkobiorcę o cesji i kontynuowanych bezpośrednich płatnościach na rzecz Mintos lub osób trzecich, według uznania Mintos.

 • Jak inwestować?

  Po pierwsze, na koncie na platformie Mintos trzeba mieć dostępne środki do inwestowania. Informacje o tym, jak przelać środki na konto Mintos znajdziesz w FAQ w części Pierwsze kroki.section.

  Gdy masz wystarczającą ilość środków, istnieją dwa sposoby inwestowania:

  1) Inwestowanie za pomocą Auto Invest
  - Ustaw preferowane kryteria inwestowania, które możesz zmienić w dowolnej chwili; - Oszczędzaj czas i wysiłek, dywersyfikuj portfel poprzez inwestowanie w kilka pożyczek jednocześnie;
  - Niech twoje pieniądze pracuję poprzez ciągłe reinwestowanie uzyskanych odsetek w nowe pożyczki, powstają odsetki składane;
  - Automatycznie inwestuj w nowe pożyczki, gdy tylko pojawią się w systemie, nawet bez konieczności logowania się. Pamiętaj, że możesz zatrzymać narzędzie Auto Invest w dowolnej chwili.

  Więcej na temat narzędzia Auto Invest znajdziesz w dziale FAQ w części Auto Invest.

  2) Ręczne inwestowanie
  - Przeglądaj pożyczki obecnie notowane na giełdzie Mintos na rynku pierwotnym lub wtórnym i wybieraj poszczególne pożyczki, aby zbudować swój portfel;
  - Inwestuj środki w wybrane pożyczki lub ich części, z opcją reinwestowania środków otrzymanych z płatności pożyczkobiorcy.

 • W jaki sposób zarabiam na swoich inwestycjach?

  Każdy pożyczkobiorca dokonuje płatności miesięcznych zgodnie ze swoją umową kredytową.

  Płatność taka może składać się z należności głównej, odsetek i odsetek za zwłokę, lub dowolnej kombinacji powyższych składników.

  Zasadnicza część płatności zmniejsza wartość bilansową inwestycji w pożyczkę, a odsetki i część opłaty za zwłokę w spłacie są traktowane jako twój dochód. Twoja część płatności, która jest obliczana na podstawie twojej inwestycji w konkretną pożyczkę, zostanie dodana do twojego konta na platformie Mintos po przetworzeniu płatności. Możesz zdecydować o zainwestowaniu funduszy w więcej niż jedną pożyczkę lub o przelaniu ich z powrotem na własne konto bankowe lub na rachunek pieniędzy elektronicznych. Ze względu na to, że różne pożyczki mają różne terminy płatności, większość inwestorów posiadających wiele inwestycji doświadcza ciągłego wpływu płatności na ich konto na platformie Mintos na przestrzeni miesiąca.

 • Czym jest narzędzie Auto Invest i jak ono działa?

  Narzędzie Auto Invest automatycznie realizuje wybraną strategię inwestycyjną. Po wprowadzeniu kryteriów inwestycyjnych, Auto Invest automatycznie inwestuje w odpowiednie pożyczki. Przez cały czas masz dostęp do narzędzia Auto Invest i możesz śledzić aktywność swojego portfela w czasie rzeczywistym, aby upewnić się, że działa zgodnie z twoimi celami inwestycyjnymi. Auto Invest to bardzo skuteczne narzędzie oszczędzające czas spędzany na działalności inwestycyjnej. Pozwala również uzyskać dostęp do pożyczek nowo wprowadzanych do systemu wcześniej niż w przypadku inwestycji wykonywanych ręcznie.

  Auto Invest możesz zatrzymać w dowolnej chwili.

  Po potwierdzeniu kryteriów inwestycyjnych, Auto Invest dokona przeglądu pożyczek i zainwestuje środki w pożyczki, które je spełniają. Auto Invest będzie na bieżąco analizować i inwestować w odpowiednie nowe pożyczki, jak tylko pojawią się one na liście dostępnych pożyczek. Jeżeli zmienisz dowolne ustawienie w Auto Invest, wszystkie dostępne pożyczki zostaną ponownie sprawdzone, aby upewnić się, że spełniają kryteria inwestycyjne. 

 • Czym jest rynek wtórny?

  Rynek wtórny jest miejscem, gdzie inwestorzy mogą wystawiać swoje inwestycje na sprzedaż dla innych inwestorów zarejestrowanych na platformie Mintos.


  Korzyści dla inwestorów sprzedających pożyczki na rynku wtórnym obejmują:
  - większą płynność ich inwestycji, która umożliwia dostęp do środków w razie potrzeby;
  - szanse na zysk ze sprzedaży inwestycji z zyskiem;

  Korzyści dla inwestorów kupujących pożyczki na rynku wtórnym:
  - szanse, aby zainwestować w pożyczki, które nie są dostępne na rynku pierwotnym;
  - szanse na zysk poprzez zakup pożyczek ze zniżką;

 • Jak płynny jest rynek wtórny?

  Możesz zobaczyć statystyki dotyczące rynku wtórnego w sekcji Statystyki, gdzie znajdziesz dane miesięczne dotyczące liczby transakcji na rynku wtórnym, kwoty transakcji oraz liczby inwestorów, którzy dokonali inwestycji za pośrednictwem rynku wtórnego.

 • Jaki jest zysk/zniżka na rynku wtórnym?

  Gdy zdecydujesz się sprzedać swoje inwestycje na rynku wtórnym, możesz na tym zyskać, wyjść na zero lub stracić.

  Sprzedaż po takiej samej cenie (0% zniżki / zysku) oznacza, że inwestycja o niespłaconej wartości 100 euro będzie dostępna dla innych inwestorów do zakupu za 100 euro.

  Sprzedaż po cenie wyższej (np. 5% zysku) oznacza, że inwestycja o niespłaconej wartości 100 euro będzie dostępna dla innych inwestorów do zakupu za 105 euro. Możliwe sytuacje, w których sprzedaż i zakup z zyskiem będą opłacalne:
  - Sprzedawca stara się zarobić na sprzedaży inwestycji;
  - Nabywca jest gotowy na ekspozycję na przepływy pieniężne pochodzące z pożyczki, a wyższa cena zapłacona jest akceptowalna patrząc na prognozowany zwrot z inwestycji.

  Sprzedaż po cenie niższej (np. 5% zniżki) oznacza, że inwestycja o niespłaconej wartości 100 euro będzie dostępna dla innych inwestorów do zakupu za 95 euro. Możliwe sytuacje, w których sprzedaż i zakupu po obniżonej cenie będą opłacalne:
  - Sprzedawca poszukuje możliwości otrzymania środków pieniężnych szybciej niż według harmonogramu spłaty pożyczki
  - Sprzedawca chce pozbyć się inwestycji z opóźnieniami w spłacie, podczas gdy nabywca jest gotowy kupić pożyczkę z opóźnieniami w spłacie.

 • Czy mogę zrezygnować z mojej inwestycji?

  Po sprawdzeniu i potwierdzeniu swojej inwestycji, nie można z niej zrezygnować. Można jednak skorzystać z rynku wtórnego i sprzedać inwestycję innym inwestorom.

 • Jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem za pośrednictwem platformy Mintos?

  Jak w przypadku każdej inwestycji, inwestycje za pośrednictwem platformy Mintos niesie ze sobą pewien stopień ryzyka. Każdy inwestor jest odpowiedzialny za ocenę ryzyka związanego z inwestycją przed jej dokonaniem.

  1.Ryzyko kredytowe/ ryzyko niewywiązywania się ze zobowiązań
  Istnieje ryzyko, że pożyczkobiorca nie będzie w przyszłości w stanie realizować płatności w określonym czasie; w rezultacie tego inwestor może stracić część lub całość dokonanych inwestycji. Wysokość możliwych strat, jeśli w ogóle, będzie zależeć od rodzaju pożyczki. Na przykład, w przypadku niespłacenia pożyczki zabezpieczonej w określonym czasie, takiej jak pożyczka hipoteczna lub samochodowa, spłata pożyczki zostanie zrealizowana w pierwszej kolejności poprzez wykorzystanie zabezpieczenia, a następnie próbując odzyskać pozostałą należną kwotę od pożyczkobiorcy; powinno to skutkować mniejszą stratą środków, jeśli w ogóle. W przypadku pożyczki niezabezpieczonej spłata będzie zależała od pomyślnego odzyskania zaległej kwoty od pożyczkobiorcy, co może skutkować wyższą stratą, jeśli w ogóle, w porównaniu do pożyczki zabezpieczonej.

  Ryzyko kredytowe pożyczkobiorcy może zostać zminimalizowane poprzez inwestycje w pożyczki z gwarancją wykupu. Eliminuje to ryzyko straty przy inwestowaniu indywidualnym, ponieważ pożyczka zostanie wykupiona przez pierwotnego pożyczkodawcy po określonej cenie. Inwestor może być w dalszym ciągu narażony na ryzyko niedotrzymania przez pierwotnego pożyczkodawcy warunków, który może nie być w stanie zrealizować gwarancji.

  2. Ryzyko niedotrzymania harmonogramu przepływów pieniężnych
  Wszystkie płatności z inwestycji w pożyczki są bezpośrednio związane z faktycznymi płatnościami realizowanymi przez pożyczkobiorcę. Może zaistnieć sytuacja, w której pożyczkobiorca dokonuje płatności po planowanym terminie spłaty; w rezultacie tego, inwestor może otrzymać przepływ środków pieniężnych później niż tego oczekiwał. W zależności od postanowień umowy pożyczki i okoliczności, inwestorzy mogą uzyskać odszkodowanie za opóźnienie wraz z odsetkami za zwłokę.

  3. Ryzyko wcześniejszej spłaty
  Pożyczkobiorca zazwyczaj ma możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki, co zwykle odbywa się poprzez zwrot kapitału i narosłych odsetek do dnia przedterminowej spłaty. W przypadku, gdy inwestor dokonał inwestycji z zyskiem, niezamortyzowana część zysku zostanie utracona.

  W celu zminimalizowania któregokolwiek z wyżej wymienionych rodzajów ryzyka, inwestorzy mogą dywersyfikować swoje inwestycje poprzez inwestowanie u różnych pożyczkobiorców, w różne produkty pożyczkowe, u różnych pierwotnych pożyczkodawców i w różnych krajach.

  4. Ryzyko walutowe
  Inwestycja odbywa się w walucie wskazanej dla każdej pożyczki indywidualnie i spłaty są dokonywane w tej samej walucie. Jeżeli waluta operacyjna nie jest taka sama jak waluta, w której zostały dokonane inwestycje, mogą występować wahania w płatnościach otrzymanych po przeliczeniu na walutę operacyjną.

 • Czym jest odpowiedzialność własna?

  Odpowiedzialność własna (z ang. skin in the game) to powszechnie stosowany termin w sektorze finansów korporacyjnych. Odnosi się on do sytuacji, gdy właściciel(e) lub kierownictwo wyższego szczebla w przypadku inwestycji wymagających zewnętrznych inwestorów angażują także swój kapitał. Dzięki temu interesy właściciela danego aktywa są powiązane z interesami inwestorów, ponieważ obie strony mają udziały w inwestycji.

  Mintos wykorzystuje tę koncepcję. Wszyscy pierwotni pożyczkodawcy na platformie Mintos są zobowiązani do zatrzymania na swoim koncie określonego udziału procentowego z każdej pożyczki. Przykładowo jeżeli pierwotny pożyczkodawca, którego odpowiedzialność własna wynosi 10%, udziela pożyczki na kwotę 1000 euro i umieszcza ją na rynku Mintos, dla inwestorów dostępne jest jedynie 900 euro, natomiast pierwotny pożyczkodawca zatrzymuje 100 euro.

  W większości sytuacji na Mintos inwestycje są dokonywane w ramach struktury bezpośredniej, co oznacza cesję pożyczki na rzecz inwestorów. Odpowiedzialność własna w wysokości 10% oznacza, że do 90% należności głównej danej pożyczki można przenieść na inwestorów.

  W niektórych przypadkach, ze względu na wymagania prawne, stosowana jest struktura pośrednia. Dla inwestorów dostępna będzie taka sama część pożyczki udzielonej końcowemu pożyczkobiorcy, jak w przypadku struktury bezpośredniej, a pierwotny pożyczkodawca nadal zachowa 10% ryzyka związanego z pożyczką.

  Bez względu na stosowaną strukturę pierwotny pożyczkodawca zawsze ma udział w pożyczce. Na platformie Mintos termin „odpowiedzialność własna” odnosi się zarówno do struktury bezpośredniej, jak i pośredniej.

 • Czy inwestycje za pośrednictwem platformy Mintos są chronione przez systemem rekompensat finansowych?

  Inwestorzy przeprowadzają transakcje poprzez platformę Mintos bezpośrednio i na własne ryzyko i odpowiedzialność. Inwestorzy zdają sobie sprawę i rozumieją, że mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków i przyjmują pełną odpowiedzialność za wystąpienia takich strat. Obecnie inwestorzy nie są chronieni przez żaden system rekompensat finansowych, na przykład system taki jak system rekompensat deponenta dla klientów instytucji kredytowych lub ochrona klientów na rynku instrumentów finansowych korzystających z usług licencjonowanego dostawcy usług inwestycyjnych. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z FAQ, umową użytkownika i umową cesji.

 • Czym jest gwarancja wykupu i jak to działa?

  Gwarancja wykupu to gwarancja udzielana przez pierwotnego pożyczkodawcę na rzecz inwestora dla danej pożyczki, która potwierdza, że pierwotny pożyczkodawca odkupi pożyczkę od inwestora, jeśli spłata danej pożyczki będzie opóźniona o więcej niż 60 dni. Gwarancja wykupu określana jest na poziomie indywidualnym dla każdej pożyczki i jest oznaczana następującym znakiem . Jeżeli płatności w przypadku pożyczki z gwarancją wykupu są opóźnione o więcej niż 60 dni, pożyczka zostanie automatycznie wykupiona od inwestora przez pierwotnego pożyczkodawcy po wartości nominalnej należności głównej, powiększonej o naliczone przychody odsetkowe.

 • Jak płynne są inwestycje?

  Przy inwestowaniu środków musisz być przygotowany na utrzymanie inwestycji aż do momentu jej zapadalności. Jednak Mintos oferuje rynek wtórny, który może zapewnić płynność w pewnych okolicznościach. Mintos, jako organizator rynku, może również odkupić inwestycję przez zawarcie z tobą wzajemnego porozumienia. Ponadto należy pamiętać, że będziesz otrzymywać miesięczne płatności składające się z należności głównej i odsetek, które spowodują zmniejszenie inwestycji w daną pożyczkę wraz z upływem czasu.

  Jeżeli zdecydujesz się wystawić swoją inwestycję na rynku wtórnym, nie ma gwarancji, że znajdziesz kupca.

  W przypadku gdy jesteś zainteresowany tym, aby Mintos odkupiła inwestycje po wspólnie uzgodnionej cenie, prosimy o kontakt pod adresem support@mintos.com.

 • W jaki sposób mogę przewidzieć spodziewane dochody z moich inwestycji?

  Obecnie możesz zobaczyć harmonogram płatności dla każdej pożyczki w części Harmonogram płatności.

 • Jak mogę sprawdzić zysk z moich inwestycji?

  Możesz zobaczyć wszystkie transakcje na swoim koncie w części Wyciąg z konta. Użyj filtrów, aby zobaczyć dochody z inwestycji.

 • Czym jest roczny zwrot netto (NAR)?

  Roczny zwrot netto (NAR) jest miarą w skali roku stopy zwrotu z inwestycji w rzeczywiste pożyczki, po zrealizowaniu odpisów i opłat za usługi. NAR nie jest projekcją możliwego zysku.

  NAR jest obliczany tylko dla kwoty pieniędzy zainwestowanych w pożyczki. Środki, które znajdują się na koncie inwestora na platformie Mintos, ale które nie zostały zainwestowane w pożyczki nie są uwzględniane w obliczeniach NAR.

 • Jak obliczany jest roczny zwrot netto (NAR)?

  Aby obliczyć NAR stosujemy metodę zwaną XIRR (rozszerzona wewnętrzna stopa zwrotu), która jest następnie dostosowywana, aby wykluczyć wpływ składania i podaje NAR jako nominalną stopę procentową.

  NAR jest obliczany za pomocą dokładnej kwoty i terminów wszystkich przepływów pieniężnych związanych z pożyczkami, w które dokonywane są inwestycje (inwestycje w należność główną pożyczki, spłaty należności głównej, odsetek i kar, przepływy pieniężne pochodzące z transakcji na rynku wtórnym, rzeczywiste odpisy i opłaty za usługi pobierane przez Mintos, jeśli takie są) oraz pozostałej kwoty inwestycji w należność główną i odsetki naliczone oraz usługi za opłaty, jeśli takie są. Obliczenie nie bierze pod uwagę prowizji z tytułu utraty wartości ani przewidywanych przyszłych strat.

 • Czym jest narzędzie Auto Invest i jak ono działa?

  Narzędzie Auto Invest automatycznie realizuje wybraną strategię inwestycyjną. Po wprowadzeniu kryteriów inwestycyjnych, Auto Invest automatycznie inwestuje w odpowiednie pożyczki. Dostęp do Auto Invest masz przez cały czas i możesz śledzić aktywność swojego portfela w czasie rzeczywistym, aby upewnić się, że działa zgodnie z twoimi celami inwestycyjnymi. Auto Invest to bardzo skuteczne narzędzie oszczędzające czas spędzany na działalności inwestycyjnej. Pozwala również uzyskać dostęp do pożyczek nowo wprowadzanych do systemu wcześniej niż w przypadku inwestycji wykonywanych ręcznie.

  Auto Invest możesz zatrzymać w dowolnej chwili.

  Po potwierdzeniu kryteriów inwestycyjnych, Auto Invest dokona przeglądu pożyczek i zainwestuje środki w pożyczki, które spełniają twoje wymagania. Auto Invest będzie na bieżąco automatycznie analizować i inwestować w odpowiednie nowe pożyczki, gdy tylko pojawią się one na liście dostępnych pożyczek. Jeżeli zmienisz dowolne ustawienie narzędzia Auto Invest, wszystkie dostępne pożyczki zostaną ponownie sprawdzone, aby upewnić się, że spełniają kryteria inwestycyjne. 

 • Jak mogę zatrzymać Auto Invest?

  Możesz na stałe lub czasowo wstrzymać Auto Invest klikając przycisk Zatrzymaj w ustawieniach Auto Invest. To natychmiast wstrzyma jego działanie. Możesz aktywować Auto Invest w dowolnym momencie.

 • Czy mogę nadal inwestować ręcznie, jeśli uruchomiłem narzędzie Auto Invest?

  Tak. Użytkownicy Auto Invest mogą również przeglądać pożyczki i inwestować ręcznie w dowolnym momencie. Jednakże, może to doprowadzić do posiadania w portfelu inwestycji, które odbiegają od twoich kryteriów ustawionych w Auto Invest.

 • Czy za korzystanie z Auto Invest pobierane są opłaty?

  Nie ma dodatkowych kosztów za korzystanie z Auto Invest.

 • Czy Auto Invest inwestuje w pożyczki z zyskiem?

  Nie. Auto Invest nie inwestuje w pożyczki z zyskiem. W tym momencie Auto Invest w ogóle nie inwestuje w pożyczki z rynku wtórnego.

 • Czy Auto Invest inwestuje w pożyczki z rynku wtórnego?

  Nie. W tym momencie Auto Invest nie inwestuje w pożyczki z rynku wtórnego.

 • W jaki sposób Auto Invest inwestuje środki z mojego konta na platformie Mitos?

  Po potwierdzeniu kryteriów inwestycyjnych, Auto Invest dokona przeglądu pożyczek i zainwestuje środki w pożyczki, które spełniają twoje wymagania. Auto Invest będzie na bieżąco automatycznie analizować i inwestować w nowe pożyczki, które spełniają twoje kryteria, gdy tylko pojawią się one na liście dostępnych pożyczek. Jeżeli zmienisz dowolne ustawienie w programie Auto Invest, wszystkie dostępne pożyczki zostaną ponownie sprawdzone, aby upewnić się, że spełniają kryteria inwestycyjne. Auto Invest działa w oparciu o system kolejkowy. Jeżeli zapotrzebowanie z różnych portfeli Auto Invest dotyczące danej pożyczki jest większe niż dostępna pożyczka, przy kolejkowaniu portfeli brane są pod uwagę różne czynniki, w oparciu o nasz autorski algorytm.

 • Dlaczego mój Auto Invest nie inwestuje?

  Gdy Auto Invest nie inwestuje, dzieje się tak zwykle ze względu na brak dostępnych pożyczek odpowiadających ustawieniom, albo dlatego, że Auto Invest nie został prawidłowo skonfigurowany, czyli ustawienia wykluczają się wzajemnie. Najczęstszym błędem jest ustawienie preferencji dla maksymalnej kwoty pożyczki do wartości (wskaźnik LTV), gdy zamiarem jest inwestowanie w pożyczki bez zabezpieczenia. Ustawienie wartości dla „maksymalnego wskaźnika LTV” pozwoli Auto Invest wybierać wyłącznie pożyczki z zabezpieczeniem, z uwzględnieniem wybranego wskaźnika LTV.

 • Czy po włączeniu funkcji dywersyfikacji w narzędziu Auto Invest mogę ją dezaktywować?

  Tak, funkcję w każdej chwili można wyłączyć.

 • Co się stanie, jeżeli dodam lub usunę pierwotnego pożyczkodawcę z portfela Auto Invest, które ma aktywną funkcję dywersyfikacji?

  Przy każdym dodaniu pierwotnego pożyczkodawcy z portfela Auto Invest lub usunięciu go z portfela funkcja dywersyfikacji na nowo obliczy limity inwestycji, tak aby inwestycje rozłożyły się równomiernie między wybranymi pierwotnymi pożyczkodawcami.

  Przykładowo jeżeli dodasz do portfela z czterema pierwotnymi pożyczkodawcami kolejnego pożyczkodawcę, limit inwestycji spadnie z 25% do 20% dla każdego pożyczkodawcy w portfelu. W przypadku wcześniej ustawionych własnych limitów zostaną one zresetowane. Jeżeli w chwili zmiany inwestujesz całym swoim portfelem, zmienione limity dywersyfikacji zaczną obowiązywać, gdy przynajmniej część inwestycji zostanie spłacona.

 • Czy obecnie mogę zobaczyć rozkład moich niespłaconych inwestycji według pierwotnych pożyczkodawców?

  Niestety w tej chwili jest to niemożliwe, ale w przyszłości planujemy dodać tę opcje.

 • Czy podczas włączania funkcji dywersyfikacji w istniejącym portfelu Auto Invest mogę dla danego pożyczkodawcy ustawić niższy poziom inwestycji niż aktualną wysokość niespłaconej inwestycji w jego pożyczki w portfelu?

  Tak, jest to możliwe. Niemniej jednak osiągnięcie tego limitu inwestycji może się wydłużyć – w takim przypadku należy zaczekać, aż udział w inwestycji niespłaconej części pożyczki danego pierwotnego pożyczkodawcy się zmniejszy.

 • Jaki wpływ na dywersyfikację ma maksymalna wartość portfela Auto Invest?

  Aby móc w pełni wykorzystać funkcję dywersyfikacji Auto Invest, zalecamy ustawienie maksymalnej wartości portfela na poziomie zbliżonym do kwoty, jaką planujesz zainwestować. Jeżeli maksymalna wartość portfela jest znacznie większa, dywersyfikacja Auto Invest może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Przykładowo jeżeli portfel zawiera dziesięciu pierwotnych pożyczkodawców, a jego maksymalna wartość wynosi 100 000 euro, limit inwestycji dla każdego z pożyczkodawców wyniesie 10%, czyli 10 000 euro. W przypadku zainwestowania jedynie 1 000 euro, w zależności od dostępności pożyczek na rynku Mintos, cała suma może zostać zainwestowana w pożyczki jednego pierwotnego pożyczkodawcy.

 • Co się stanie z moimi ustawieniami dywersyfikacji Auto Invest, jeżeli obniżę maksymalną wartość portfela?

  Ponieważ limity inwestycji są wyrażane w procentach, nie ulegną one zmianie, lecz przy obniżeniu wartości portfela kwota dostępna do inwestycji w pożyczki każdego z pierwotnych pożyczkodawców również ulegnie zmniejszeniu. W efekcie możliwe jest wydłużenie czasu, kiedy portfel osiągnie właściwy poziom dywersyfikacji.

 • Czy mogę wiedzieć, kim jest pożyczkobiorca?

  Inwestorzy mają dostęp do pewnej ilości informacji na temat pożyczkobiorców na naszej giełdzie, w tym jaką kwotę pożyczyli i w jakim celu. Ze względów bezpieczeństwa i zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, nie ujawniamy pełnych nazw ani adresów pożyczkobiorców.

 • W jakim celu pożyczkobiorcom udzielane są pożyczki?

  Pożyczki mogą być udzielane pożyczkobiorcom na różne cele, w tym zaspokojenie potrzeb biznesowych, remont domu, zakup samochodu, innych większe zakupy oraz na wiele innych celów. Cel pożyczki odnotowywany jest pod każdą ofertą i jest zależny od pożyczkobiorcy i pierwotnego pożyczkodawcy.  

 • Co się dzieje, gdy pożyczkobiorca nie płaci?

  Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie dokonuje płatności zgodnie z harmonogramem, pierwotny pożyczkodawca skontaktuje się z pożyczkobiorcą, aby przypomnieć mu o pominiętych płatnościach. Jeżeli płatność nadal nie zostanie zrealizowana, pierwotny pożyczkodawca może zdecydować się na różne opcje, w zależności od przyczyny braku płatności. Gdy jest to możliwe, pożyczka zostanie odroczona lub w inny sposób zmodyfikowana. W ostateczności, w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie jest w stanie lub nie chce dokonać płatności, pierwotny pożyczkodawca rozpocznie procedury odzyskiwania pożyczki. Proces odzyskiwania może być realizowany zarówno przez pierwotnego pożyczkodawcy, jak i przez zewnętrznego komornika. Dokładny proces odzyskiwania długu i ramy czasowe różnią się dla każdego pierwotnego pożyczkodawcy.

 • Jakie zabezpieczenia można zastosować w przypadku pożyczek?

  Istnieją dwa rodzaje pożyczek - 1) pożyczki z zabezpieczeniem i 2) pożyczki bez żadnego zabezpieczenia. W przypadku pożyczek zabezpieczonych, zabezpieczeniem może być nieruchomość w przypadku pożyczek hipotecznych, pojazd w przypadku pożyczki samochodowej, lub sprzęt w przypadku pożyczki na działalność gospodarczą, jak również wiele innych rodzajów zabezpieczeń, zgodnie ze wskazaniem w ramach każdej pożyczki.

 • Kto ma prawo do ustanowienia zastawu na zabezpieczeniu?

  Zabezpieczenie jest zwykle własnością pożyczkobiorcy, choć może być własnością osoby trzeciej lub pierwotnego pożyczkodawcy, jeśli jest to leasing finansowy. Prawo do ustanowienia zastawu na zabezpieczeniu zawsze zapisane jest na pierwotnego pożyczkodawcy. Gdy zrealizowana została inwestycja w pożyczkę, inwestor upoważni do tego pierwotnego pożyczkodawcy, a pierwotny pożyczkodawca przyjmie odpowiedzialność za nadzorowanie zastawu w interesie inwestora.

 • Jak szacowana jest wartość zabezpieczeń?

  Wartość zabezpieczeń jest szacowana przez ekspertów wskazanych dla każdej pożyczki. Może to być certyfikowana firma zewnętrzna wykonująca wycenę lub ekspert firmowy, działający na polecenie pierwotnego pożyczkodawcy.

 • W jaki sposób zabezpieczane jest zabezpieczenie?

  Każda forma zabezpieczenia jest rejestrowana zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. Na przykład, zabezpieczenie na nieruchomości jest rejestrowana w ewidencji gruntów w danym kraju, co oznacza, że pożyczkobiorca nie może sprzedać ani w inny sposób obciążyć nieruchomości bez zgody pierwotnego pożyczkodawcy.

 • Dlaczego pożyczka ma status „Aktualna” skoro zgodnie z harmonogramem płatności występuje opóźnienie?

  Każdy pierwotny pożyczkodawca określa liczbę techniczną dni opóźnienia płatności dla pożyczek, w czasie których pożyczka nie jest oznaczana jako opóźniona. Zależy to od płatności pomiędzy bankami, świąt i dni wolnych i/lub specyfiki polityki pierwotnych pożyczkodawców. W przypadku pożyczek udzielanych przez Debifo, okres ten wynosi 15 dni, dla spółki Capitalia - 8, Mogo - 5, Bino - 7 dni, EcoFinance - 16 dni, PimPay - 30 dni, pozostałe spółki - 4 dni.

 • Jak mogę wypłacić pieniądze z mojego konta na platformie Mintos?

  Możesz zażądać wypłaty za pośrednictwem konta inwestora. Działając zgodnie z procedurami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, wnioskując o wypłatę po raz pierwszy zostaniesz poproszony o przesłanie zdjęcia lub skanu paszportu lub obu stron dowodu osobistego, który zawiera twoje zdjęcie i dane osobowe. Możesz wypłacić pieniądze, których nie zainwestowałeś w pożyczki z konta inwestora na platformie Mintos na konto bankowe lub rachunek pieniędzy elektronicznych w dowolnej chwili.

 • Czy mogę zmienić konto bankowe, na które chcę wypłacić pieniądze?

  Możemy przelać pieniądze wyłącznie na rachunek bankowy, który należy do ciebie. Jest to konieczny środek ostrożności podejmowany w celu ochrony naszych inwestorów i jest to zgodne z wymaganiami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Najwygodniejszym i najefektywniejszym kosztowo sposobem, aby zmienić konto bankowe, na które możesz wypłacić pieniądze z konta na platformie Mintos jest przelanie co najmniej jednego (1) eurocenta z nowego konta bankowego na konto na platformie Mintos. Wszystkie rachunki bankowe wykorzystywane do przekazywania pieniędzy na platformę Mintos są rejestrowane w twoim profilu i będziesz mógł wybrać jedno z tych kont w przypadku wniosku o wypłatę.  

 • Jaką kwotę mogę wypłacić?

  Ze swojego konta na platformie Mintos możesz wypłacić wszystkie dostępne środki – czyli środki, które nie zostały zainwestowane w pożyczki.

 • Czy za wypłatę pobierana jest opłata?

  Mintos nie nalicza żadnych opłat za wypłaty. Jednakże twój bank lub dostawca usług przekazowych może pobierać dodatkowe opłaty za przelewy. W celu określenia wszelkich takich opłat należy skontaktować się z bankiem lub dostawcą usług przekazowych.

 • Jak długo trzeba czekać na pieniądze przekazane na moje konto bankowe?

  Mintos przetwarza polecenia wypłaty w ciągu jednego (1) dnia roboczego. Płatności w strefie euro zazwyczaj nie trwają dłużej niż jeden (1) dzień roboczy; w zależności od czasu wydania zlecenia wypłaty powinieneś otrzymać przelane pieniądze w tym samym dniu lub w ciągu maksymalnie dwóch (2) dni roboczych. Przelewy poza strefą euro mogą trwać dłużej, w zależności od banku.