Ochrona inwestorów

W Mintos poważnie podchodzimy do kwestii ochrony inwestorów. Nasza polityka minimalizacji ryzyka obejmuje kilka elementów, które mają na celu ochronę inwestorów przed niespłacanymi pożyczkami. Omówmy je po kolei.

Weryfikacja pierwotnych pożyczkodawców

Na rynku Mintos znajduje się wielu pierwotnych pożyczkodawców. Przed rozpoczęciem współpracy nasz zespół ds. ryzyka poddaje każdy podmiot skrupulatnej ocenie. Przeprowadzamy procedurę due diligence wobec potencjalnego pożyczkodawcy. Dokładnie analizujemy sprawozdania finansowe, jakość zarządzania, politykę oceny ryzyka, scoring kredytowy, portfel pożyczkowy i dokładność danych, dzięki czemu mamy pewność, że pierwotny pożyczkodawca spełnia nasze wysokie standardy. Po nawiązaniu współpracy stale monitorujemy pierwotnych pożyczkodawców pod kątem ryzyka.

Ocena ryzyka pożyczek

Pierwotni pożyczkodawcy udzielają pożyczek zgodnie z własnymi politykami oceny ryzyka i wiarygodności kredytowej. Obejmują one nie tylko standardowe procesy w branży, lecz także zaawansowane kontrole – w celu sprawdzenia tożsamości, historii kredytowej, sytuacji finansowej i ewentualnych oszustw – które pozwalają wybrać pożyczkobiorców mających zdolność kredytową.

Polityki oceny ryzyka mogą się różnić między poszczególnymi pierwotnymi pożyczkodawcami, lecz ich podstawy pozostają niezmienne:

  • Współpracujemy wyłącznie z firmami, które mają spójne modele scoringowe do oceny pożyczkobiorców i gdy to możliwe, wykorzystują dane ze źródeł zewnętrznych, takich jak instytucje badające zdolność kredytową;
  • W przypadku pożyczek hipotecznych i samochodowych pożyczkobiorcy wnoszą zabezpieczenie, którego można użyć do odzyskania środków w przypadku braku spłaty, co ogranicza ryzyko utraty kapitału;
  • W przypadku pożyczek na działalność gospodarczą stosowane są inne zabezpieczenia, takie jak zabezpieczenie osobiste (prawne zobowiązanie właściciela firmy do spłaty pożyczki z prywatnych środków, co oznacza, że w przypadku upadku firmy możliwa jest spłata zobowiązania).

Podczas oceny pierwotnych pożyczkodawców zwracamy uwagę nie tylko na istnienie polityk, lecz także na ich stosowanie. Upewniamy się również, że spełniają one nasze rygorystyczne standardy.

Odpowiedzialność własna

Wszyscy pierwotni pożyczkodawcy na platformie Mintos są zobowiązani do zatrzymania na swoim koncie określonego udziału procentowego z każdej pożyczki. Odpowiedzialność własna oznacza część środków własnych, którą pierwotny pożyczkodawca zachowuje z każdej pożyczki. Przykładowo jeżeli pierwotny pożyczkodawca, którego odpowiedzialność własna wynosi 10%, udziela pożyczki na kwotę 1000 euro i umieszcza ją na rynku Mintos, dla inwestorów dostępne jest jedynie 900 euro, natomiast pierwotny pożyczkodawca zatrzymuje na swoim koncie 100 euro. Odpowiedzialność własna sprawia, że interesy pierwotnego pożyczkodawcy są ściślej powiązane z interesami inwestorów – obie strony mają udziały w pożyczce.

Gwarancja wykupu

Aby chronić inwestorów przed ryzykiem niespłacania pożyczek przez pożyczkobiorców, wielu pierwotnych pożyczkodawców na rynku Mintos oferuje gwarancję wykupu. Gwarancja wykupu oznacza, że jeżeli spłata pożyczki jest opóźniona o więcej niż 60 dni, pierwotny pożyczkodawca odkupuje inwestycję do wartości nominalnej należności głównej i narosłych odsetek aż do dnia odkupu. Dzieje się to automatycznie. Pożyczki z gwarancją wykupu są oznaczone

Na ogół pożyczki z gwarancją wykupu mają niższe oprocentowanie niż pożyczki bez tej gwarancji – różnica między nimi jest równa w przybliżeniu rocznemu wskaźnikowi zadłużenia nieściągalnego. Oprocentowanie oferowane pożyczkobiorcom jest wyższe niż oprocentowanie dla inwestorów na rynku Mintos. Różnica ta pokrywa koszty administracyjne i marketingowe oraz stanowi marżę zysku pierwotnego pożyczkodawcy. Oferując gwarancję wykupu, pierwotny pożyczkodawca bierze na siebie ryzyko niewywiązania się pożyczkobiorców ze zobowiązań. Aby skompensować to ryzyko pierwotny pożyczkodawca ma większy udział w odsetkach płaconych przez pożyczkobiorcę. Innymi słowy, pierwotny pożyczkodawca zapewnia gwarancję wykupu z różnicy między oprocentowaniem oferowanym pożyczkobiorcom a oprocentowaniem dla inwestorów.

Duża możliwość dywersyfikacji

Czy znasz motto zarządzania ryzykiem: „nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka”? Dywersyfikacja jest najważniejszym elementem w osiągnięciu długoterminowych celów finansowych i minimalizacji ryzyka. Na rynku Mintos inwestorzy mają duże możliwości dywersyfikacji dzięki inwestowaniu w różnorodne pożyczki różnych pożyczkodawców z wielu krajów. Nie musisz inwestować w całą pożyczkę, możesz zacząć od zainwestowania 10 euro. Ponadto narzędzie Auto Invest umożliwia automatyczne różnicowanie inwestycji według wprowadzonych parametrów!

Powyższe zabezpieczenia zapewniają ochronę inwestorów, bezpieczne i przejrzyste inwestowanie oraz możliwość dywersyfikacji. Jak w przypadku innych rodzajów inwestowania, inwestycje w pożyczki na rynku Mintos niosą ze sobą ryzyko, lecz dokładamy wszelkich starań, aby je minimalizować.

 

Utwórz konto