Ratingi Mintos

Mintos wprowadza ocenę ryzyka firm pożyczkowych, które oferują swoje pożyczki na naszej platformie. Ratingi Mintos obejmuje oceny od „A+” do „D”, które określają odpowiednio najniższe i najwyższe ryzyko. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Co mierzy Ratingi Mintos?

Rating stosowany przez Mintos ma na celu określenie stabilności finansowej i operacyjnej każdej firmy pożyczkowej. Najważniejsza jest dla nas zdolność pożyczkodawcy do obsługi i udzielania pożyczek, dlatego właśnie na ten aspekt kładziemy największy nacisk. W przypadku udzielania inwestorom gwarancji wykupu istotne znaczenie ma także sytuacja finansowa firmy pożyczkowej. W naszym niedawnym wpisie na blogu możesz dowiedzieć się, co jest najważniejszym czynnikiem podczas inwestowania w pożyczki na naszej platformie: rentowność pożyczek czy firma pożyczkowa.


Stosowany przez nas system ocenia ryzyko kontrahenta, czyli ryzyko straty wynikające z niemożności obsługi pożyczek przez pożyczkodawców i/lub przeniesienia na inwestorów płatności otrzymanych od pożyczkobiorców lub spełnienia innych zobowiązań umownych (w tym między innymi obowiązku wykupu). Ryzyko kontrahenta obejmuje ryzyko operacyjne i ryzyko niewypłacalności instytucji działającej jako pożyczkodawca, firma obsługująca pożyczki i dłużnik realizujący gwarancję wykupu wobec inwestorów. Wystąpienie tych podstawowych ryzyk związanych z firmami pożyczkowymi obecnymi na Mintos zakłóciłoby obsługę i odkup pożyczek.

A+

Małe ryzyko

Silna finansowo firma ze stabilną i wiodącą pozycją na rynku, dobrą jakością aktywów i wiarygodnymi procedurami windykacyjnymi. Kierowana przez doświadczony zespół zarządzający oraz działająca w stabilnym i ugruntowanym otoczeniu regulacyjnym.

A

A-

B+

Umiarkowane ryzyko

Firma o stabilnych, lecz nieco słabszych wskaźnikach finansowych i/lub średniej pozycji rynkowej, i/ lub odpowiednich procedurach windykacyjnych, i/lub krótszym okresem osiągnięć w zakresie dobrej jakości aktywów. Kierowana przez zespół zarządzający z odpowiednim doświadczeniem i/lub działająca w mniej uregulowanym i/lub niepewnym środowisku.

B

B-

C+

Podwyższone ryzyko

Firma o znacznych słabościach w zakresie wyników finansowych i sytuacji finansowej, o ograniczonej pozycji konkurencyjnej i/lub jakości aktywów poniżej średniej, i/lub ograniczonych osiągnięciach. Kierowana przez niewystarczająco doświadczony zespół i/lub działająca w warunkach znacznego ryzyka regulacyjnego z powodu niepewności.

C

C-

D

Niewypłacalność

Firma znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej, mająca problemy z wywiązywaniem się z zobowiązań finansowych i/lub niewypłacalna.

Sposób prowadzenia oceny

Rating stosowany przez Mintos został opracowywany wewnętrznie i wykazuje kilka podobieństw do globalnych kryteriów oceny instytucji pozabankowych amerykańskiej agencji Fitch Ratings (Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria). Oceny ryzyka każdej firmy pożyczkowej dokonuje nasz zespół ds. ryzyka. Chcielibyśmy zaznaczyć, że oceny przyznane przez agencję Fitch w żadnym wypadku nie są bezpośrednio porównywalne z naszymi ocenami pożyczek na rynku Mintos.


Rating opiera się na pięciu podstawowych czynnikach charakteryzujących każdą firmę pożyczkową: środowisko operacyjne (10% oceny końcowej), profil firmy (15%), zarządzanie i strategia (15%), akceptowalny poziom ryzyka (20%) i profil finansowy (40%). Dodatkowo uwzględniono czynnik wsparcia dla firm pożyczkowych, które otrzymują gwarancje od swojej grupy lub powiązanej spółki.


Środowisko operacyjne

Ocena jakości regulacji dla danego sektora oraz ich egzekwowania i potencjalnego wpływu w przewidywalnej przyszłości. W przypadku istnienia dowodów na planowane wprowadzenie zmian w zakresie przepisów przypisywane jest wyższe ryzyko. Skuteczne organy regulacyjne i organy ścigania postrzega się pozytywnie. Brak odpowiednich regulacji niekoniecznie jest czynnikiem negatywnym, jeżeli ogólne otoczenie biznesowe wspiera efektywne funkcjonowanie sektora, co przykładowo ma miejsce w różnych krajach w sektorze pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Profil firmy

Uwzględnia pozycję rynkową firmy, ofertę produktową i cechy organizacyjne.


 • Wartość marki - ocena udziału w rynku i konkurencyjności oferty firmy. Porównywane są następujące czynniki: relatywna wielkość firmy pożyczkowej, pozycja na rynku i utrzymanie klientów. Lepsze pozycjonowanie na rynku przyczynia się do wyższej oceny.
 • Model biznesowy - ocena oferty produktowej firmy i proporcji generowanych przez nią dochodów. Szeroka oferta produktowa zapewnia większą dywersyfikacją i niższe ryzyko.
 • Struktura organizacyjna - podczynnik, który sprawdza złożoność struktury grupy i transakcje wewnątrzgrupowe. Bardzo złożone struktury oznaczają wielopoziomowe spółki holdingowe, które nie są uzasadnione skalą działalności, w związku z czym trudno jest śledzić transakcje wewnątrzgrupowe, co przyczynia się do niższej oceny.
  • Zarządzanie i strategia

   Obejmuje ocenę zarządzania spółką, doświadczenie w zarządzaniu, wiarygodność i osiągnięcia.


   Oceniany jest tu ład korporacyjny w zakresie efektywności zespołu zarządzającego i nadzoru biznesowego. Na rating wpływa także jakość budżetu i racjonalność założeń.


   Doświadczenie w zarządzaniu ocenia się pod kątem istotności i przepracowanych lat w odpowiednich sektorach. Kluczowy poziom wiarygodności w zakresie kompetencji zarządu powinien odpowiadać rozmiarowi i złożoności firmy. Wysoki stopień wiarygodności wśród różnych interesariuszy podnosi ocenę, natomiast częste rotacje w zespole zarządzającym są postrzegane jako czynnik ryzyka.


   Osiągnięcia i umiejętność realizacji strategii i budżetu w poprzednich okresach przyczyniają się do lepszej oceny. Wysokiej jakości raport finansowy, przejrzystość i terminowość stanowią czynniki pomocnicze podczas oceny.

   Akceptowalny poziom ryzyka

   Analiza standardów firmy pożyczkowej, ekspozycji na ryzyko i praktyk zarządzania ryzykiem.


   • Standardy oceny ryzyka - porównanie standardów i procedur kredytowania z praktyką rynkową. Oceniane są następujące parametry: odsetek zatwierdzanych wniosków oraz kryteria i ich zastosowanie w procesie udzielania pożyczek. Jeżeli firma wykazuje awersję do ryzyka rynkowego, stosuje rozważne zabezpieczenia i skuteczny proces windykacji, czynniki te przyczyniają się do wyższej oceny.
   • Kontrola ryzyka - stosowanie wewnętrznych lub zewnętrznych mechanizmów kontroli ryzyka, korzystanie z wywiadowni gospodarczej podczas oceny ryzyka, posiadanie procedur zapobiegania zewnętrznym i wewnętrznym oszustwom, stosowanie zautomatyzowanych procesów i podejmowanie decyzji dotyczących udzielenia pożyczki stanowią czynniki pomocnicze, pozwalające uzyskać wyższą ocenę.
   • Wzrost - szybki wzrost w zestawieniu bilansowym stanowi ryzyko obniżenia jakości kredytowej i/lub potencjalnych luk w zarządzaniu ryzykiem albo ryzyko ograniczeń operacyjnych. Z drugiej strony, stały wzrost poniżej poziomu rynku wskazuje na słabnącą pozycję. W obu scenariuszach Mintos zastosowałby korektę w dół.
   • Ryzyko rynkowe -w ocenie brana jest pod uwagę ekspozycja firmy pożyczkowej na ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe. Zwykle jeżeli firma jest finansowana w znacznej mierze w innej walucie i o różnych profilach zapadalności niż aktywa, ma to negatywny wpływ na rating.

   Profil finansowy

   Koncentruje się na jakości portfela kredytowego, kondycji finansowej i wynikach firmy.


   • Jakość aktywów - dotyczy wskaźników portfela pożyczkowego. Pod uwagę brane są niespłacane (zaległe) pożyczki i wskaźniki utraty wartości. Stosuje się profile ryzyka różnych produktów pożyczkowych i środowisk operacyjnych (kraj). Długoterminowa analiza zaległości i zwrotu/spłaty służy do śledzenia jakości aktywów w czasie.
   • Zarabianie i rentowność - ocenia jakość zarobków (powtarzających się lub jednorazowych) i stabilność w czasie. Stosowane w tym przypadku wskaźniki to zwrot z aktywów i wartości majątku oraz marża odsetkowa netto portfela pożyczkowego. Wskaźnik kosztów do dochodów jest miarą pośrednią efektywności operacyjnej.
   • Kapitalizacja i dźwignia finansowa - kapitał własny w stosunku do długu jest podstawowym wskaźnikiem stosowanym do oceny odporności firmy na pogorszenie jakości aktywów.
   • Finansowanie, płynność i zasięg - zróżnicowanie źródeł finansowania pod względem rodzaju i inwestorów, istnienie i jakość planów finansowania awaryjnego, profil zapadalności finansowania w odniesieniu do zapadalności aktywów. Wskaźnik pokrycia odsetek służy do przybliżonego wyznaczenia rezerwy finansowej.

   Współczynnik wsparcia

   W przypadku, gdy firma pożyczkowa wchodzi w skład grupy (i ma spółki siostry w innych krajach i/lub spółkę dominującą), Mintos bierze pod uwagę gwarancje udzielone przez grupę. Przykładowo jeżeli samodzielna ocena pożyczkodawcy, który otrzymał gwarancję od spółki wchodzącej w skład grupy lub od grupy ocenionej na A, wynosi B-, Mintos zastosuje metodę przeniesienia ryzyka i oceni daną firmę pożyczkową również na A. W przypadku braku zobowiązania prawnego firma pożyczkowa uzyskałaby ocenę B-. Zastosowalibyśmy to podejście mimo wysokiej zdolności i/lub prawdopodobieństwa otrzymania wsparcia.


   W niektórych przypadkach funkcjonowanie poza grupą może okazać się korzystne. Przykładowo gdy firma pożyczkowa otrzymała ocenę A, lecz należy do grupy o ratingu B-, zostałaby ostatecznie również oceniana na B-. Wskutek ewentualnego negatywnego wpływu grupy firma pożyczkowa może uzyskać ocenę niższą od jej samodzielnego wyniku.

Z jakich danych korzysta Mintos?

Mintos w trakcie oceny opiera są na informacjach uzyskanych podczas wstępnego procesu należyta staranność oraz pochodzących ze stałego monitorowania pożyczkodawców. Dane te obejmują podstawowe informacje od firm pożyczkowych pozyskane z takich źródeł, jak rozmowy z zarządem, wizyty w firmie, skontrolowane śródroczne sprawozdania finansowe, prezentacja firmy, polityka kredytowa i dokumenty dotyczące kontroli ryzyka.


Proces due diligence obejmuje szczegółowy przegląd zasad rachunkowości firmy pożyczkowej, np. zasad ujmowania przychodów i polityki rezerw, które należy uwzględnić przy dokonywaniu porównań pomiędzy różnymi pożyczkodawcami.


Proces udzielania i obsługi pożyczek oraz zasady i praktyki windykacyjne każdej firmy pożyczkowej są weryfikowane podczas rozmów z klientami. Mintos ocenia także wewnętrzne raporty wyników firm pożyczkowych.


Ponadto dokonywana jest analiza publicznych źródeł informacji, takich jak internet, informacje prasowe, raporty branżowe i komercyjne bazy danych. Jeżeli mają zastosowanie i są dostępne, uzyskiwane są referencje od partnerów, finansistów, stowarzyszeń i innych pożyczkodawców współpracujących z firmą pożyczkową. Brane pod uwagę są także życiorysy i referencje zespołu zarządzającego daną firmą pożyczkową.


Kiedy Mintos uaktualni rating?

Mintos stale monitoruje wyniki firm pożyczkowych poprzez analizę danych finansowych i jakości portfela pożyczkowego. Ponadto informacje zebrane na podstawie spotkań z klientami, wiadomości, analizy branży i spostrzeżeń podmiotów z tego samego sektora składają się na dane potrzebne do ponownej oceny wszystkich wskaźników ratingowych stosowanych przez Mintos. Istotna poprawa lub pogorszenie podstawowych czynników może spowodować natychmiastowe podwyższenie lub obniżenie oceny. Przykładowo obniżenie oceny może wynikać ze wzrostu wskaźnika niespłacanych pożyczek, niekorzystnej zmiany lokalnych przepisów, która ma wpływ na działalność firmy pożyczkowej, wymuszonej restrukturyzacji lub niewywiązania się z żadnych zobowiązań finansowych. Natomiast podwyższenie ratingu będzie miało miejsce w przypadku zaobserwowanej poprawy czynników, które obecnie nie pozwalają przyznać wyższej oceny. Na przykład ocena związana ze słabo skapitalizowaną firmą pożyczkową może ulec zmianie po otrzymaniu przez nią zastrzyku finansowego. Natomiast jeżeli pożyczkodawca działał w jurysdykcji, w której istniała niepewność przyjęcia regulacji ograniczających działalność gospodarczą, wprowadzenie korzystnych przepisów znajdzie odzwierciedlenie w ratingu.


Poza niezwłocznymi korektami ocen rating będzie aktualizowany co roku na podstawie ponownej analizy wszystkich wymienionych powyżej czynników.Utwórz konto