Mintos hodnocení rizika

Mintos představuje hodnocení rizika u poskytovatelů půjček nabízejících své půjčky na Mintos tržišti. Mintos hodnocení je v rozpětí od „A+“ do „D“, což reprezentuje nejnižší a nejvyšší riziko protistrany v uvedeném pořadí. Čtěte dále pro více detailů.


Co reprezentuje Mintos hodnocení rizika?

Mintos hodnocení rizika je zamýšleno, jako hodnocení finanční a provozní stability každého poskytovatele půjček. Ve společnosti Mintos při hodnocení poskytovatelů půjček považujeme za nejdůležitější schopnost řádně obhospodařovat a poskytovat půjčky. Finanční situace poskytovatelů půjček je navíc stěžejní faktor, pokud je poskytnuta investorům garance zpětného odkoupení. V nedávném příspěvku na blogu zde, si můžete přečíst více o tom, jestli je více důležitý faktor výkonost půjček nebo poskytovatel půjček při investování do půjček na tržišti.

Mintos hodnocení rizika měří riziko protistrany a riziko ztráty vyplývající ze selhání poskytovatele půjček administrovat nebo převést obdržené platby od uživatelů půjček investorům nebo dostát ostatním smluvním závazkům (včetně, ale ne výhradně, závazkům z garance zpětného odkoupení). Riziko protistrany zahrnuje provozní rizika a riziko insolvence společnosti vystupující jako poskytovatel půjčky, riziko administrátora půjček a ručitele za garanci zpětného odkoupení investorům. Materializování těchto rizik by způsobilo narušení obhospodařování půjček a naplnění garance zpětného odkoupení, což jsou hlavní rizika spojené s poskytovateli půjček na platformě Mintos.

Metodologie hodnocení rizika

Metodologie hodnocení rizika je interně vyvinutá a má několik společných kritérií s Kritérii globálního hodnocení nebankovních finančních institucí společnosti Fitch. Hodnocení rizika každého poskytovatele půjček je provedeno naším týmem risku. Prosím, buďte si vědomi, že hodnocení přidělené společností Fitch není za žádných okolností přímo porovnatelné s Mintos hodnocením rizika poskytovatelů půjček na tržišti.

Hodnocení je založeno na pěti základních faktorech charakterizujících každého poskytovatele půjček: provozní prostředí (10% váha faktoru), profil společnosti (15%), management a strategie (15%), přístup k riziku (20%) a finanční profil (40%). Podpůrná kritéria jsou navíc zohledněna u poskytovatelů půjček, kteří obdrželi garance od skupiny a spřízněných společností.

Provozní prostředí – hodnocení kvality regulací relevantního sektoru, prosazování a potenciální dopad regulací v dohledné době. Pokud existuje nějaký důkaz, že je předpokládáno potenciální doplnění regulace, tak je poskytovateli přiděleno vyšší riziko. Efektivní kontrolní instituce a vymahatelnost práva jsou hodnoceny pozitivně. Nedostatek relevantní regulace není nezbytně negativní faktor, pokud obecné podnikatelské prostředí podporuje efektivní fungování daného sektoru, například, jak je demonstrováno malými a střednými společnostmi (SME) z odvětví poskytování půjček v různých zeměpisných oblastech.

Profil společnosti – hodnocení zvažuje pozici společnosti na trhu, jejích nabízených produktů a organizační charakteristiky.

    Licence – hodnotí podíl na trhu a kompetitivní pozici nabízených produktů společnosti. Relativní velikost poskytovatelů půjček, vedoucí pozice na trhu a vztahy s klienty jsou porovnány. Lepší pozice na trhu je důležitá pro vyšší hodnocení.
    Business model – hodnocení nabízených produktů společnosti a jejich podíl na generovaných příjmech. Širší nabídka produktů je spojena s lepší diverzifikací a nižším rizikem.
    Organizační struktura – subfaktory posuzují komplexitu struktury skupiny a mezi skupinové transakce. Komplexní struktura znamená, že mnoho vrstvé holdingové společnosti, které nejsou opodstatněné rozsahem podnikání, a tedy vedou ke komplikovanému sledování mezi skupinových transakcí vyústí ve snížení hodnocení.

Management a strategie – zahrnuje hodnocení řízení společnosti, zkušenosti managementu, jejich důvěryhodnost a minulé výsledky.

Řízení společnosti ve smyslu efektivity managementu a jejich dohledu nad podnikáním. Kvalita rozpočtu a plánů a rozumné předpoklady jsou posouzeny a ovlivňují hodnocení.

Zkušenosti managementu jsou posouzeny, co do relevance a let zkušeností v relevantním odvětví. Důvěryhodnost a kompetence vrcholného managementu by měla odpovídat velikosti a komplexnosti společnosti. Vysoká úroveň důvěryhodnosti a různé zainteresované subjekty zvyšují hodnocení, zatímco časté změny managementu jsou hodnoceny jako rizikový faktor.

Minulé výsledky a schopnost naplnit strategii a rozpočet v minulých obdobích je také součástí tohoto hodnocení.  Finanční zprávy s vysokou kvalitou, jejich transparentnost a včasnost jsou zahrnuty do hodnocení jako podpůrný faktor.

Přístup k riziku – přezkoumání standardů poskytovatelů půjček, expozice k riziku a korespondující rizikové praktiky managementu.

    Standardy poskytování půjček – standardy poskytování půjček a procedury jsou porovnány s praktikami trhu. Hodnocena je míra schvalování žádostí, kreditní kritéria a jejich použití během procesu schvalování. Pokud má společnost vyšší averzi k riziku než zbytek trhu, aplikuje konzervativní tvorbu rezerv a má efektivní proces vymáhání dluhu tak dojde k pozitivní úpravě hodnocení.
    Kontrola rizika – užívání interních a externích kontrol rizika, využívání kreditního úřadů během procesu poskytování půjček, procedury zabraňující externím a interním podvodům, využívání automatických procesů a automatické rozhodování na základě kreditního hodnocení jsou posuzovány jako podpůrný faktor podporující vyšší hodnocení.
    Růst – rapidní růst rozvahy znamená riziko snižování kvality kreditního hodnocení nebo potenciální mezeru v risk managementu nebo provozních limitech. Na druhou strany, stála úroveň růstu pod průměrným růstem trhu naznačuje slábnoucí pozici na trhu. V obou případech bude Mintos aplikovat negativní úpravu hodnocení.
    Tržní riziko – hodnocení posuzuje vystavení poskytovatele půjček k úrokovým sazbám a měnovému riziku. Běžně, pokud společnosti má značné financování v různých měnách a s různou dobou splatnosti než je doba splatnosti aktiv, tak bude hodnocení ovlivněno negativně.

Finanční profil – se zaměřuje na kvalitu úvěrového portfolia, finanční pozici společnosti a její výkonosti.

    Kvalita aktiv – se zaměřuje na parametry úvěrového portfolia. Nesplácené půjčky (v prodlení) a poměr tvorby rezerv jsou brány do úvahy. Relativní rizikový profil různých druhů úvěrových produktů a provozní prostředí (státu) jsou zahrnuty do úvahy. Roční analýza problematických půjček, splácení a výnosnosti půjček je použita pro měření kvality aktiv v čase.
    Výnosnost a ziskovost – hodnotí stabilitu a kvalitu výnosů (opakujících se a neopakujících se), v čase. Návratnost aktiv a vlastního kapitálu a také čistá úroková marže z úvěrového portfolia jsou indikátory, které jsou zapojeny do hodnocení. Poměr nákladů a tržeb je prostředek pro měření provozní efektivity.
    Kapitalizace a finanční páka – vlastní kapitál ke dluhu je hlavní indikátor, který je využit k hodnocení schopnosti společnosti snést zhoršení kvality aktiv.
    Financování, likvidita a úrokové krytí – Diverzifikované zdroje financování ve smyslu různých druhů a investorů, existence a kvalita záložního plánu financování, profil splatnosti financování ve srovnání se splatností aktiv. Úrokové krytí je použité pro hodnocení likvidity a možného prostoru pro další zhoršení případního úrokového krytí.

Podpůrné faktory

Například, pokud je poskytovatel půjček součástí skupiny (má sesterské společnosti v dalších zeměpisných oblastech nebo mateřskou společnost), tak Mintos hodnocení rizika bere v úvahu garance poskytnuté od skupiny. Například, pokud samostatné hodnocení poskytovatele půjček vyjde B- a zároveň subjekt obdržel garanci od skupiny společnosti nebo je skupina hodnocena známkou A, tak Mintos bude aplikovat přístup přenesení rizika a hodnotit poskytovatele půjček také známkou A. V případě absence právního závazku od skupiny, bude poskytovatel půjčky hodnocen samostatným hodnocením B-. Tento přístup je využit i v případě, že skupiny má schopnost poskytnout významnou podporu nebo je vysoká pravděpodobnost, že podpora bude poskytnuta.

Být součástí skupiny může v některých případech snížit Mintos hodnocení rizika poskytovatele půjček. Například, v situaci, kdy poskytovatel půjček je hodnocen známkou A, ale patří do skupiny, která je hodnocena B-, tak bude poskytovatel půjček hodnocen, také známkou B-. Zohledněním potenciálního negativního dopadu skupiny, může být poskytovateli půjček přiděleno nižší hodnocení než v případě jeho samostatného hodnocení.

Jaká data jsou použita?

Mintos hodnocení rizika je založeno na informacích obdržených během základní hloubkové prověrky a dat z následného sledování. To zahrnuje primární informace od poskytovatele půjček, jako je interview s managementem, návštěva provozoven, auditované a průběžné účetní závěrky, korporátní prezentace, dokumenty s kreditními politikami a s kontrolami rizik.

Proces hloubkové prověrky zahrnuje důkladné přezkoumání účetních politik poskytovatelů půjček, např. rozeznávání výnosů a pravidla tvorby rezerv, by měli být brány v úvahu, když jsou porovnávány různí poskytovatelé půjček.

Proces poskytování půjček, administrace půjček a politiky a praktiky jejich vymáhání jsou přezkoumány u každého poskytovatele půjček během klientského interview. Navíc společnost Mintos získá a zhodnotí interní zprávu výkonosti poskytovatele půjček.

Dále je proveden přezkum veřejně dostupných zdrojů (např. pátrání na internetu, tiskové zprávy, průzkumy odvětví, komerční databáze). Jsou získány reference od dodavatelů poskytovatele půjček, finančních institucí, asociací a dalších poskytovatelů půjček, pokud jsou použitelné a dostupné. Životopisy a reference managementu jsou shromážděny u každého poskytovatele půjček.

Kdy bude Mintos hodnocení rizika aktualizováno?

Mintos neustále monitoruje výkonnost poskytovatelů půjček kontrolou jejich finančních zpráv a kvality úvěrového portfolia. Informace z klientských schůzek, novinky, analýzy odvětví a přehled konkurentů tvoří další data používána pro opětovné zhodnocení všech Mintos hodnotících kritérií. Pokud nastane významné zlepšení nebo zhoršení fundamentálních faktorů, tak to může vést k okamžitému zlepšení nebo zhoršení hodnocení. Příklady, které způsobí snížení hodnocení mohou zahrnovat zvýšení poměru nesplácených půjček, nepříznivé změny v místní regulaci ovlivňující podnikání poskytovatele půjček, nucená restrukturalizace nebo prodlení jakéhokoli finančního závazku atd. Zlepšení Mintos hodnocení rizika bude aplikováno v případě, pokud Mintos zaznamená zlepšení ve faktorech, které momentálně kladou zábrany pro lepší Mintos hodnocení rizika. Například, hodnocení poskytovatele půjček s nízkým kapitálem může být opětovně zhodnoceno po obdržení nové finanční investice. Dalším případem může být, pokud poskytovatel půjček podniká v právním prostředí, kde existovala nejistota v zavedení omezujících regulací, ale pokud je nakonec rozhodnuto a zavedena akceptovatelná regulace, tak by to bylo pozitivně zohledněno v Mintos hodnoceni rizika.

Kromě okamžitých úprav Mintos hodnocení rizika, hodnocení bude také aktualizováno na roční bázi a bude zahrnovat kompletní opětovné hodnocení všech předchozích zmíněných faktorů.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner