Mintos ieteikumu programmas noteikumi

Programmas versija: 1.15
Versijas datums: 03.04.2023.
 

1. Terminiem, kas šajos Mintos ieteikumu programmas noteikumos ir rakstīti ar lielo sākumburtu (turpmāk tekstā - Noteikumi), ir tāda pati nozīme kā terminiem, kas lietoti Mintos Ieguldījumu Platformas Līguma Noteikumos, ja vien šajos Noteikumos nav norādīts citādi.
2. Daloties ar ieteikuma saiti vai kodu (turpmāk tekstā - Ieteikuma saite). Mintos ieteikumu programmas (turpmāk tekstā - Ieteikumu programma) ietvaros, jebkurš Ieguldītājs, kurš ir verificējis savu identitāti un reģistrējies Platformā, kā arī atbilst citiem šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem (turpmāk tekstā - Lietotājs).
3. Lietotājiem ir aizliegts:
3.1. izmantot Ieteikuma saiti jebkādā veidā, kas atšķiras no Mintos vērtībām, vai jebkādā citā veidā, kas var tikt kvalificēta kā negodīga komercprakse, kā to nosaka Mintos pēc saviem ieskatiem;
3.2. izmantot Ieteikuma saiti, ja Lietotājs ir šo Noteikumu Pielikumā un visos turpmākajos grozījumos norādīto jurisdikciju rezidents;
3.3. izmantot, publicēt vai citādi izplatīt Ieteikuma saiti:
3.3.1. lai veiktu jebkāda veida komercdarbību, tostarp tiešsaistes reklamēšanu;
3.3.2. lai izplatītu Ieteikuma saiti tīmekļa vietnēs, kas piedāvā erotisku, nepieklājīgu vai maldinošu saturu;
3.3.3. lai izplatītu vai publicētu Ieteikuma saiti tīmekļa vietnēs, kas piedāvā azartspēļu vai derību pakalpojumus vai naudas atmaksas projektus;
3.3.4. lai izplatītu vai publicētu Ieteikuma saiti tīmekļa vietnēs, kas piedāvā nelegāla satura augšupielādi vai lejupielādi, piemēram, BitTorrent vietnēs;
3.3.5. lai izplatītu vai publicētu Ieteikuma saiti tīmekļa vietnēs, tostarp, bet ne tikai kuponu vietnēs vai atsauksmju vietnēs;
3.3.6. lai rakstītu e-pastus, īsziņas vai ziņojumus cilvēkiem, kurus Lietotāji personīgi nepazīst;
3.3.7. lai Ieteikuma saiti integrētu pārlūkprogrammas paplašinājumos vai lai to izplatītu vai publicētu, izmantojot automatizētu sistēmu, skriptu, programmu, zvanītāju vai jebkuru citu saziņas kanālu.
4. Lietotāji nedrīkst izplatīt Ieteikuma saiti potenciālajiem Lietotājiem un ieteikt potenciālos Lietotājus, kas ir šo Noteikumu pielikumā un visos turpmākajos tā grozījumos norādīto jurisdikciju rezidenti.
5. Izmantojot Ieteikuma saiti un iesakot potenciālo Lietotāju, Lietotājam ir jābrīdina potenciālais Lietotājs, ka:
5.1. pirms reģistrēšanās Platformā un ieguldījumu uzsākšanas potenciālajam Lietotājam ir jāpārliecinās, vai šāds pakalpojums un produkts ir atļauts un nav ierobežots viņa mītnes valsts teritorijā;
5.2. Platformā pieejamie ieguldījumi ir pakļauti riskiem un var radīt zaudējumus, kā arī tiem jābūt piemērotiem potenciālā Lietotāja personīgajiem apstākļiem.
6. Diskvalifikācijas
6.1. Lietotāji tiks nekavējoties diskvalificēti no Ieteikumu programmas, ja tie būs ieteikuši sevi, tuvāko ģimenes locekli vai mājsaimniecības locekli vai būs pārkāpuši kādu no Noteikumu punktiem. Visiem ieteiktajiem cilvēkiem ir jābūt jauniem ieguldītājiem Mintos platformā, un tiem nevar būt jau esošs Mintos konts.
6.2. Ja Mintos pēc saviem ieskatiem uzskata, ka Lietotājs ir izveidojis kontu ar galveno mērķi saņemt Ieteikumu programmas atlīdzību, Lietotājs tiks diskvalificēts no Ieteikumu programmas un nevarēs saņemt tās atlīdzību.
6.3. Mintos var pārbaudīt maksājumu un izmaksu informāciju, ja rodas aizdomas par Noteikumu pārkāpumu.
6.4. Ja tiek konstatēts, ka Lietotājs ir pārkāpis jebkuru Noteikumu un/vai Mintos Ieguldītāju Platformas Līguma Noteikumu punktu, Mintos jebkurā brīdī var apturēt jebkuras Ieteikumu programmas atlīdzības izmaksu. Mintos var arī dzēst visas iepriekš izmaksātās atlīdzības un izslēgt Lietotājus no Ieteikumu programmas.
7. Lietotājam ir pienākums nekavējoties pārtraukt dalību Ieteikumu programmā, ja Mintos to pieprasa jebkāda iemesla dēļ pēc Mintos ieskatiem.
8. Lietotājs saņem vienreizēju atlīdzību par ieteikumu (turpmāk - Atlīdzība I) fiksētā 50,00 EUR (piecdesmit eiro) apmērā, ja uzaicinātās personas īpašumā esošo Parādzīmju ieguldījumu neatmaksātā pamatsumma EUR vai EUR ekvivalentā summā citā valūtā pārsniedz 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro) Ieteikumu programmas lapā norādītajā termiņā. Atlīdzība I tiek izmaksāta EUR vienā maksājumā 2 (divu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir sasniegta šajā punktā norādītā ieguldījumu neatmaksātā pamatsumma un ir izpildīti visi Noteikumos noteiktie nosacījumi un priekšnosacījumi Atlīdzības I saņemšanai, un ne Lietotājs, ne arī uzaicinātā persona nav tikuši diskvalificēti no Ieteikumu programmas jebkādu iemeslu dēļ.
9. Uzaicinātā persona saņem vienreizēju atlīdzību (turpmāk - Atlīdzība II) fiksētā 50,00 EUR (piecdesmit eiro) apmērā, ja uzaicinātās personas īpašumā esošo Parādzīmju ieguldījumu neatmaksātā pamatsumma EUR vai EUR ekvivalentā summā citā valūtā pārsniedz 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro) Ieteikumu programmas lapā norādītajā termiņā. Atlīdzība II tiek izmaksāta EUR vienā maksājumā 2 (divu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir sasniegta šajā punktā norādītā ieguldījumu neatmaksātā pamatsumma un ir izpildīti visi Noteikumos noteiktie nosacījumi un priekšnosacījumi Atlīdzības II saņemšanai, un ne Lietotājs, ne arī uzaicinātā persona nav tikuši diskvalificēti no Ieteikumu programmas jebkādu iemeslu dēļ.
10. Ja uzaicinātā persona iegulda neatmaksātās Parādzīmēs EUR vai to ekvivalentu EUR citā valūtā, kuru vērtība ir vismaz EUR 1000.00 (viens tūkstotis eiro) Ieteikumu programmas lapā noteiktajā termiņā, tad uzaicinātā persona pretendē uz papildu vienreizēju prēmiju (turpmāk tekstā - Prēmija) 1% (viena procenta) apmērā no uzaicinātās personas turējumā esošo Parādzīmju pamatsummas vidējiem dienas neatmaksātajiem ieguldījumiem EUR vai EUR ekvivalentā citā valūtā, kas pārsniedz EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro) pirmo 90 (deviņdesmit) dienu laikā pēc uzaicinātās personas veiksmīgas reģistrācijas Mintos platformā. Prēmija tiek izmaksāta EUR vienā maksājumā 2 (divu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir sasniegta šajā punktā norādītā nesamaksāto Parādzīmju ieguldījumu summa un ir izpildīti visi Noteikumos un nosacījumos noteiktie nosacījumi un priekšnoteikumi prēmijas saņemšanai, un ne Lietotājs, ne arī ieteiktā persona nav tikuši izslēgti no Ieteikumu programmas jebkāda iemesla dēļ.
11. Turpmāk tekstā Atlīdzība I, Atlīdzība II un Prēmija tiek kopā sauktas Atlīdzības. Precīza Atlīdzību summa, kā arī citi Ieteikumu programmas noteikumi ir norādīti Ieteikumu programmas lapā Platformā.
12. Lai Lietotājs un/vai uzaicinātā persona varētu saņemt Atlīdzības, ir jāizpilda sekojoši priekšnosacījumi:
12.1. Lietotājam ir tiesības piedalīties Ieteikumu programmā, un ne Lietotājs, ne uzaicinātā persona nav pārkāpusi Noteikumus;
12.2. Lietotājam ir jābūt reģistrētam Platformā un viņa identitātei ir jābūt verificētai, izmantojot Mintos piedāvāto risinājumu;
12.3. uzaicinātā persona ir vismaz 18 gadus veca un nav šo Noteikumu pielikumā norādīto jurisdikciju rezidents;
12.4. uzaicinātajai personai, izveidojot kontu (reģistrējoties), ir jāizmanto Lietotāja Ieteikuma saite, un tās identitāte ir jāverificē, izmantojot Mintos piedāvāto risinājumu;
12.5. izveidojot kontu Platformā, uzaicinātajai personai nedrīkst būt iepriekš izveidots konts Platformā, izmantojot jebkuru citu e-pasta adresi;
12.6. nedz Lietotājs, nedz uzaicinātā persona nav pārkāpuši kādu no Noteikumu un/vai Mintos platformas Lietotāja līguma Vispārīgo noteikumu punktiem.
13. Mintos izmaksā Lietotājam un/vai uzaicinātajai personai Atlīdzības, ja ir izpildīti visi šajos Noteikumos noteiktie nosacījumi un priekšnosacījumi Atlīdzību saņemšanai, 2 (divu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir izpildīti Atlīdzību saņemšanai nepieciešamie nosacījumi, iemaksājot Atlīdzībai ekvivalentus elektroniskos līdzekļus Lietotāja un/vai uzaicinātās prsonas Virtuālajā kontā. Aprēķinot Atlīdzību, tiek piemēroti Noteikumi, kā arī summas un citi Atlīdzības noteikumi, kas ir spēkā uz uzaicinātās personas reģistrācijas brīdi.
14. Atlīdzības ietver visus piemērojamos nodokļus par dalību Ieteikumu programmā, un attiecīgos nodokļus (ja piemērojami) sedz Lietotājs un/vai uzaicinātā persona.
15. Lietotājs var nodot Ieteikuma saiti neierobežotam skaitam uzaicināto personu un saņemt Atlīdzību par katru uzaicināto personu, kas atbilst šajos Noteikumos noteiktajiem nosacījumiem un priekšnosacījumiem.
16. Ieteikumu programmu nevar izmantot kopā ar citām akcijām.
17. Tiesiskās attiecības, kas izriet no Ieteikumu programmas, regulē Noteikumi, kas bija publicēti Platformā brīdī, kad uzaicinātā persona izveidoja kontu, izmantojot/norādot Lietotāja Ieteikuma saiti. Viss, kas nav definēts Noteikumo, tiek definēts saskaņā ar Mintos Platformas Lietotāja līguma Vispārīgajiem noteikumiem.
18. Mintos nav uzskatāms par atbildīgu par jebkādu Ieteikuma saites nepareizu izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, par tehniskām problēmām, kuru dēļ Ieteikuma saite var nedarboties pareizi, tādējādi nerādoties kā izmantota, kad uzaicinātā persona izveido kontu Platformā.
19. Mintos ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem vienpusēji:
19.1. apturēt, izbeigt vai mainīt Ieteikumu programmas noteikumus un prasības, tostarp Atlīdzības summas un nosacījumus;
19.2. iepriekš nebrīdinot Lietotājus, mainīt Noteikumus, tiem stājoties spēkā nekavējoties. Jaunās Noteikumu versijas, kā arī citi Ieteikumu programmas noteikumi ir publicēti Platformā.

Mintos Ieteikumu programmas Noteikumu
Pielikums Nr.1

  

Ierobežoto jurisdikciju saraksts 

 

 

Nr.

Valsts

ISO kods

1.

Afganistāna

AF

2.

Amerikas Savienotās Valstis

US

3.

Antarktīda

AQ

4.

Apvienotā Karaliste

GB

5.

Baltkrievija

BY

6.

Burundi

BI

7.

Buvē sala

BV

8.

Centrālāfrikas Republika

CF

9.

Dienviddžordžija un Dienvidsendviču salas

GS

10.

Dienvidsudāna

SS

11.

Džonstona atols

JT

12.

Ekvatoriālā Gvineja

GQ

13.

Eritreja

ER

14.

Francijas Dienvidjūru teritorija

TF

15.

Gvineja-Bisava

GW

16.

Haiti

HT

17.

Hērda sala un Makdonalda salas

HM

18.

Irāka

IQ

19.

Irāna

IR

20.

Jemena

YE

21.

Kokosu (Kīlinga) sala

CC

22.

Kongo

CG

23.

Kongo Demokrātiskā Republika

CD

24.

Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

KP

25.

Krievijas Federācija

RUS

26.

Kuba

CU

27.

Libāna

LB

28.

Lībijas Arābu Džamahīrija (Lībija)

LY

29.

Midveja salas

MI

30.

Mjanma

MM

31.

Neitrālā zona

NT

32.

Nīderlandes Antiļas

AN

33.

Serbija un Melnkalne

CS

34.

Sīrijas Arābu Republika

SY

35.

Somālija

SO

36.

Sudāna

SD

37.

Svalbāra un Jana Majena salas

SJ

38.

Veika sala

WK

39.

Venecuēla

VE

40.

Zimbabve

ZW