Drošība

Kā investori ir aizsargāti Mintos investīciju platformā

Uz tādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām kā Mintos attiecas finanšu regulējums. ES tas ietver MiFID II un citus piemērojamos noteikumus. Šī uzraudzība nodrošina papildu aizsardzību investoriem, nodrošinot, ka finanšu iestādes ievēro noteiktos noteikumus un prasības.
Latvijas Banka

Mūsu darbību regulē Latvijas Banka, Latvijas centrālā banka, ieguldījumu pakalpojumu uzraudzības kompetentā iestāde Latvijā.

Finanšu regulējums investoriem ir izdevīgs

Regulētā vidē, piemēram, Mintos platformā, investori iegūst papildu aizsardzību un pārredzamību.

Finanšu sistēma ir neatņemama mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļa. Piemēram, mums ir nepieciešamas bankas, lai turētu naudu vai veiktu maksājumus. Tāpat mums ir vajadzīgas ieguldījumu brokeru sabiedrības, lai investētu naudu un gūtu atdevi. Nepietiekami regulētas finanšu iestādes var kaitēt patērētājiem un apdraudēt finanšu sistēmas stabilitāti. Regulējums nosaka noteikumus, lai novērstu neatbilstošas darbības, un, ja tās notiek, šie noteikumi aizsargā patērētājus un finanšu sistēmu.

Investoru aktīvu aizsardzība

Mintos ir pienākums turēt investoru finanšu instrumentus un neinvestētos līdzekļus atsevišķi no saviem aktīviem.

Mintos ir jāveic precīza uzskaite un jāuztur konti, kas nošķir visas parādzīmes un investoru līdzekļus no visiem Mintos īpašumā esošajiem aktīviem. Tā ietvaros Mintos regulāri saskaņo savus iekšējos uzskaites datus un kontus un veic pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošas organizatoriskās prasības, kas mazina zaudējumu risku investoriem. Mintos investoriem piederošie finanšu instrumenti tiek turēti investoru finanšu instrumentu kontos atsevišķi no Mintos pašu aktīviem. Investoru līdzekļi ir aizsargāti, tos turot drošības kontos centrālajās bankās, kredītiestādēs vai kvalificētos naudas tirgus fondos, kas licencēti ES. Investoru līdzekļi tiek izmantoti tikai investoru rīkojumu izpildei, lai investētu vai izņemtu līdzekļus vai lai segtu Mintos maksājamās komisijas maksas un maksas. Tie tiek turēti atsevišķi no Mintos pašu aktīviem, un Mintos kreditoriem nav tiesību atgūt līdzekļus no šiem līdzekļiem. Plašāka informācija par investoru aktīvu (līdzekļu un finanšu instrumentu) aizsardzību un darījuma partneru risku ir pieejama risku atklāšanas dokumentā un Mintos noteikumos.

Ieguldītāju aizsardzības sistēma

Sistēma aizsargā investorus, nodrošinot kompensāciju, ja Mintos investoriem neatgriež finanšu instrumentus vai līdzekļus.

Ieguldītāju aizsardzības sistēma attiecas uz situācijām, kas parasti rodas darbības kļūdu dēļ, piemēram, ja Mintos ir iesaistīts krāpšanā vai administratīvā pārkāpumā, vai ja Mintos pārtrauc darbību. Maksimālā kompensācija, ko investors var pieprasīt saskaņā ar ieguldītāju kompensācijas sistēmu, ir 90% no neto zaudējumiem, bet ne vairāk kā 20 000 eiro.

Svarīgi, ka sistēma neaizsargā pret investīciju risku, piemēram, sliktiem pamatā esošo aizdevumu rezultātiem, aizņēmēja saistību neizpildi vai kreditēšanas uzņēmuma saistību neizpildi.

Ieguldītāju kompensācijas sistēmas ir izveidotas saskaņā ar Direktīvu 97/9/EK un attiecas uz visām licencētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un bankām attiecīgajā ES valstī. Mintos darbību Latvijā regulē Latvijas Banka, Latvijas centrālā banka, un tā ir Latvijas ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībniece. Šī sistēma aizsargā privātos investorus Mintos platformā neatkarīgi no to dzīvesvietas valsts.

Ieguldītāju aizsardzības sistēma neattiecas uz investīcijām aizdevumos, izmantojot cesijas līgumus.

Piemērotu un atbilstošu produktu piedāvājums

Mintos pienākums ir aizsargāt investorus no pārmērīga riska uzņemšanās, izvērtējot viņu individuālo situāciju.

Regulējuma ietvaros Mintos ir jānodrošina, ka investori apzinās riskus, kas saistīti ar investēšanu Mintos platformā, un ka viņu finansiālā situācija ļauj viņiem uzņemties šos riskus. Lai izpildītu šo prasību, mēs investoriem lūdzam izpildīt novērtējumu, kas pārbauda, vai mūsu produkti atbilst viņu vēlmēm un mērķiem, un vai tie ir atbilstoši viņu zināšanām un pieredzei.

Šī novērtējuma rezultāts nosaka, kuri produkti un pakalpojumi būs investoram pieejami. Investēšana Mintos platformā ir saistīta ar risku, tāpēc, piemēram, mūsu piedāvājums netiktu uzskatīts par piemērotu investoriem, kuri grib tikai saglabāt kapitālu.

Investoriem draudzīgs informācijas izklāsts

Investoriem tiek sniegta padziļināta informācija, kuras mērķis ir palīdzēt pieņemt pārdomātus investīciju lēmumus.

Regulētā vidē informācija par investīciju un attiecīgajiem riskiem jāsniedz standartizētā, patērētājam draudzīgā formātā, kas paredzēts, lai palīdzētu investoriem izprast investīciju produktu darbību un salīdzināt tos ar citiem produktiem.

Mintos parādzīmju pamatprospektos ir sniegta sīkāka informācija par riska faktoriem, vispārīga informācija par pamatā esošajiem aizdevumiem, aizdevējiestādi, Mintos un vispārīga informācija par darījumiem. Šos prospektus ir apstiprinājis kompetentais regulators - Latvijas Banka, Latvijas centrālā banka. Apskatīt prospektus
Galīgo noteikumu dokumentos ir iekļauta papildu informācija, kas nav iekļauta pamatprospektā, bet ko pieprasa noteikumi, piemēram, informācija par pamatā esošajiem aizdevumiem (piemēram, aizdevuma termiņš un valūta). Tie ietver arī starptautisko vērtspapīru identifikācijas numuru (ISIN), ko sniedz Nasdaq CSD SE reģionālais centrālais vērtspapīru depozitārijs. ISIN kodi unikāli identificē vērtspapīrus, kas palīdz nodrošināt skaidrību un precizitāti, veicot tirdzniecību, klīringu un norēķinus par investīcijām vērtspapīros.
Pamatinformācijas dokumenti (KID) sniedz īsu informāciju par investīciju produkta galvenajām iezīmēm patērētājam draudzīgā formātā. Tas ietver riska un ienesīguma profilu un ar produktu saistītās izmaksas.
Mintos publicē arī vairākus informācijas atklāšanas dokumentus, piemēram, informāciju par investīciju risku un maksām. Skatīt atklāto informāciju
Regulētas vides prasības sniedz reālas priekšrocības investoriem. Uzzini vairāk par šīm priekšrocībām mūsu blogā.

Piemērojamais regulējums ietver

Ieguldījumu brokeru sabiedrībām ES ir jāievēro vairāki tiesību akti un noteikumi, piemēram, MiFID, kuru mērķis ir aizsargāt investorus un finanšu sistēmas stabilitāti. Pārdomāti iekšējās kontroles mehānismi apvienojumā ar iekšējo un ārējo auditu un regulatīvo uzraudzību nodrošina, ka Mintos stingri ievēro visas piemērojamās prasības.

MiFID un MiFIR

Rādīt detaļas

Prospektu regula

Rādīt detaļas

Ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālais režīms

Rādīt detaļas