Drošība

Kā investori ir aizsargāti Mintos aizdevumu tirgū

Uz tādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām kā Mintos attiecas finanšu regulējums. Šī uzraudzība nosaka prasības un ierobežojumus, lai aizsargātu investoru intereses, cīnītos pret finanšu noziegumiem un novērstu finanšu institūciju pārmērīga riska uzņemšanos.

Lielāka investoru aizsardzība, pateicoties regulētai videi

Investori ir aizsargāti par summu līdz 20 000 eiro saskaņā ar ieguldītāju aizsardzības sistēmu (sīkāka informācija un izņēmumi uzskaitīti zemāk)

Tavi aktīvi tiek turēti atsevišķi no Mintos aktīviem

FCMC

Mūsu darbību regulē FKTK, kas ir Latvijas ekvivalents Tavam vietējam regulatoram vai citai ieguldījumu pakalpojumu uzraudzības kompetentajai iestādei ES dalībvalstīs.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību regulējums: investoru aizsardzība

Finanšu sistēma ir neatņemama mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļa. Piemēram, mums ir nepieciešamas bankas, lai veiktu maksājumus vai naudas pārskaitījumus, un ieguldījumu brokeru sabiedrības, lai investētu savu naudu un gūtu atdevi nākotnē. Neregulētas vai vāji regulētas finanšu iestādes var apdraudēt finanšu sistēmas stabilitāti un kaitēt patērētājiem. Finanšu regulējums paredz noteikumus, lai nepieļautu, ka kaut kas notiek nepareizi, un lai aizsargātu finanšu sistēmu un patērētājus, ja kaut kas notiek nepareizi.

Ieguldījumu brokeru sabiedrībām ES ir jāievēro vairāki tiesību akti un noteikumi, kuru mērķis ir aizsargāt investorus un finanšu sistēmas stabilitāti. Pārdomāti iekšējās kontroles mehānismi apvienojumā ar iekšējo un ārējo auditu un regulatīvo uzraudzību nodrošina, ka Mintos stingri ievēro visas piemērojamās prasības.

Piemērojamais regulējums ietver

Prospektu regula

Rādīt detaļas

Ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālais režīms

Rādīt detaļas

Piemērotu un atbilstošu produktu piedāvājums

Lai nodrošinātu, ka investori apzinās riskus, kas saistīti ar investēšanu Mintos aizdevumu tirgū, un ka viņu finansiālā situācija ļauj viņiem uzņemties šos riskus, mēs pārbaudām, vai mūsu produkti atbilst viņu vēlmēm un mērķiem, un vai tie ir atbilstoši viņu zināšanām un pieredzei. Šī novērtējuma rezultāts nosaka, kuri produkti un pakalpojumi būs pieejami investoriem. Investēšana Mintos aizdevumu tirgū ir saistīta ar risku, tāpēc tā nav piemērota investoriem, kuri grib tikai saglabāt savu kapitālu.

Investoriem draudzīgs informācijas izklāsts

Lai palīdzētu investoriem pieņemt pārdomātus lēmumus par investīcijām, viņiem tiek sniegta standartizēta informācija patērētājiem draudzīgā formātā. Šīs informācijas mērķis ir palīdzēt investoriem izprast investīciju produktu uzvedību un salīdzināt tos ar citiem produktiem. Mintos ir publicējis arī vairākus dokumentus ar informācijas atklāšanu, piemēram, informāciju par investīciju risku un maksām, kā arī pamatinformācijas dokumentus (KID).

Investoru aktīvu aizsardzība

Investoru līdzekļi tiek aizsargāti, tos glabājot īpašos kontos bankās. Mintos pienākums ir nodrošināt, lai investoru Mintos kontos pieejamais atlikums sakristu ar atlikumu aizsargātajos kontos bankās. Šie līdzekļi tiek izmantoti tikai investoru rīkojumu izpildei par līdzekļu investēšanu vai izņemšanu vai Mintos maksājamo maksu un izmaksu segšanai. Mintos nedrīkst apvienot savus līdzekļus ar investoru līdzekļiem. Mintos kreditoriem nav tiesību atgūt līdzekļus no aizsargātajiem kontiem.

Mintos investoriem piederošie finanšu instrumenti tiek turēti atsevišķi no Mintos pašu aktīviem. Šos instrumentus var izmantot tikai investoru rīkojumu izpildei, piemēram, instrumentu pārdošanai.

Ieguldītāju aizsardzības sistēma

Mintos kā licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība ir valsts ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieks.

Kompensācijas sistēma tika izveidota saskaņā ar Direktīvu 97/9/EK un attiecas uz visām licencētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un bankām attiecīgajā ES valstī. Mintos ir Latvijas ieguldītāju aizsardzības sistēmas dalībnieks, jo Latvijā to regulē FKTK. Līdzīgas sistēmas pastāv arī citās ES valstīs.

Aizsardzības sistēma aizsargā privāto investoru līdzekļus un finanšu instrumentus, kas ir Mintos turējumā.

Privātie investori ir aizsargāti pret zaudējumiem, kas rodas, ja Mintos nespēj pārskaitīt investora līdzekļus vai finanšu instrumentus, kas ir Mintos turējumā, saskaņā ar investora norādījumiem. Tas nozīmē, ka privātie investori ir aizsargāti, ja Mintos zaudē finanšu instrumentu, kurā tie ir investējuši, vai ja Mintos aizsargātajā kontā nav pietiekamu līdzekļu, ko pārskaitīt uz investora bankas kontu.

Sistēma privātajiem investoriem garantē kompensāciju 90 % apmērā no zaudējumiem, kas radušies šīs neveiksmes rezultātā, bet ne vairāk kā 20 000 eiro.

Šī ieguldītāju aizsardzības sistēma aizsargā visus privātos investorus Mintos aizdevumu tirgū neatkarīgi no to dzīvesvietas valsts.

Aizsardzības sistēma neaizsargā pret investīciju riskiem, tostarp pret

Investīciju cenu izmaiņām

Aizņēmēja, kredītu izsniedzāja vai emitenta saistību neizpildi

Investīciju pirkšanas vai pārdošanas tirgus trūkumu

Instrumentu apturēšanu otrreizējā tirgū

Ieguldītāju aizsardzības sistēma neattiecas uz investīcijām aizdevumos, izmantojot cesijas līgumu. Tā neattiecas arī uz investoriem, kuru konti tika slēgti, pirms bija noslēgusies pāreja uz parādzīmēm.

Atpirkšanas pienākums

Atpirkšanas pienākums nodrošina papildu drošības līmeni investīcijām konkrētās parādzīmēs. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja aizņēmējs kavē atmaksu ilgāk par 60 dienām, kredītu izsniedzējam ir pienākums aizdevumu atpirkt, samaksājot arī procentus. To, vai konkrētajām parādzīmēm ir atpirkšanas pienākums, investori var redzēt attiecīgajā prospektā.

Uzzini vairāk par drošību Mintos aizdevumu tirgū

Investīciju riska pārvaldība

Riski, ar kuriem Tu saskaries Mintos, un kā tos pārvaldīt

Mintos Risk Score

Kas ir Mintos Risk Score, un kā tas var palīdzēt pieņemt investēšanas lēmumus

Mintos un Tavi dati

Kā Mintos apstrādā un aizsargā Tavus datus un dod Tev kontroles iespējas

Aizsargā savu kontu

Kā Tu vari palīdzēt pasargāt savu kontu pret neatļautu piekļuvi

Esi gatavs pievienoties?

Sāc investēt šodien!