Taksācija - Latvijas privātpersonas

Kā man, Latvijas Republikas nodokļu maksātājam – privātpersonai, ir jāaprēķina, jādeklarē un jāsamaksā nodokļi par ienākumiem, kas gūti izmantojot Mintos platformu?

Atruna

Mintos nav sertificēts nodokļu konsultants, tāpēc tā ir investora atbildība pārliecināties, ka minētās prasības attiecas uz investoru. Zemāk sniegtais apraksts ir veidots balstoties uz Mintos veikto likuma izpēti un uzziņu no Valsts ieņēmuma dienesta (VID). Zemāk sniegtais apraksts attiecas uz tādiem investoriem, kas ir Latvijas Republikas nodokļu maksātāji – privātpersonas (fiziskā persona, kas uzturas Latvijā vismaz 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā). Ja jūs neesat Latvijas Republikas nodokļu maksātājs – privātpersona, tad tālāk sniegtais apraksts var nebūt jums piemērojams un jums ir jākonsultējas ar savu nodokļu administrāciju vai nodokļu konsultantiem.

Kā sarēķināt maksājamo nodokli saskaņā ar likumdošanas prasībām?

Saskaņā ar zemāk minētajām likumdošanas prasībām nodoklis ir jāaprēķina vienu reizi gadā par iepriekšējo taksācijas gadu (kalendārais gads) par katru atsevišķi veikto investīciju šādi:

A. Saņemtās atmaksas* mīnuss

B. Veiktā investīciju** summa

Ja A. > B. tad taksācijas gada apliekamais ienākums ir jāaprēķina kā saņemto atmaksu pārsniegumu pār veikto investīciju summu. Ja B. > A. tad taksācijas gada apliekamais ienākums ir 0.

Apliekamais ienākums un maksājamais nodoklis ir jāaprēķina, jādeklarē un jāsamaksā VID nākamajā taksācijas gadā, pēc ienākumu gūšanas. Ienākumu deklarācija ir jāiesniedz nākamajā gadā pēc ienākumu gūšanas no 1. marta līdz 1. jūnijam. Ja līdz 2018. gada taksācijas gada ienākumi pārsniedz 55 000 euro vai 2019. taksācijas gada ienākumi pārsniedz 62 800 euro, — no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

Nodokļa likme sākot ar 2018. gada 1. janvāri, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma:

1) 20 procenti — gada ienākumam līdz 20 004 euro;

2) 23 procenti — gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 euro, bet nepārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru;

3) 31,4 procenti — gada ienākuma daļai, kas pārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru (2018. gadā – 55 000 eur, 2019. gadā – 62 800 euro)

Ja aprēķinātais nodoklis ir < 640 euro, tas jāsamaksā 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas. Ja aprēķinātais nodoklis ir > 640 euro – var iemaksāt vienā vai trijās reizēs (līdz 16. jūnijam, 16.jūlijam 16. augustam), iemaksājot katru reizi trešo daļu no nodokļa summas

Ilustratīvs piemērs

Investors veic investīciju 100 EUR apmērā 2016. gada 1. janvārī vienā aizdevumā. Saskaņā ar noslēgto līgumu investors saņems maksājumus 4 gadu laikā, katru mēnesi saņemot ikmēneša maksājumu 3 EUR apmērā (gadā 36 EUR, četru gadu laikā 144 EUR).

Situācija Nr. 1 – investīcija tiek atmaksāta pēc grafika un investors nav to pārdevis otrreizējā tirgū vai to nav atpircis kredīta izsniedzējs

2016. gads

Apliekamais ienākums no minētās investīcijas 2016. gadā būs 0 EUR, jo saņemtie maksājumi (36 EUR) nepārsniedz sākotnēji veikto investīciju (100 EUR). Attiecīgi investors nedeklarē un nemaksā nodokli par šo investīciju.

2017. gads

Arī 2017. gadā apliekamais ienākums no minētās investīcijas būs 0 EUR, jo kopā saņemtie maksājumi (36 EUR 2016. gadā un 36 EUR 2017. gadā) nepārsniedz sākotnēji veikto investīciju (100 EUR). Attiecīgi investors nedeklarē un nemaksā nodokli par šo investīciju.

2018. gads

Apliekamais ienākums no minētās investīcijas 2018. gadā būs 8 EUR, jo kopā saņemtie maksājumi (36 EUR 2016. gadā, 36 EUR - 2017. gadā un 36 EUR - 2018. gadā) pārsniedz sākotnēji veikto investīciju (100 EUR) par 8 EUR. Šis ienākums tiks aplikts ar tā brīža piemērojamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kas šobrīd ir noteikta 20%*

apmērā, t.i. maksājamais nodoklis būtu 1,60 EUR. Nodoklis ir jāaprēķina, jādeklarē un jāsamaksā nākamajā gadā, t.i. 2019. gadā.

2019. gads

Apliekamais ienākums no minētās investīcijas 2019. gadā būs 36 EUR, jo kopā saņemtie maksājumi (36 EUR 2016. gadā, 36 EUR - 2017. gadā, 36 EUR - 2018. gadā un 36 EUR - 2019. gadā) pārsniedz sākotnēji veikto investīciju (100 EUR) un ienākumu par ko ir aprēķināts nodoklis (8 EUR 2018. gadā) par 36 EUR. Šis ienākums tiks aplikts ar tā brīža piemērojamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kas šobrīd ir noteikta 20%* apmērā, t.i. maksājamais nodoklis būtu 7,20 EUR. Nodoklis ir jāaprēķina, jādeklarē un jāsamaksā nākamajā gadā, t.i. 2020. gadā.

Situācija Nr. 2 –investors taksācijas gadā ir pārdevis investīciju otrreizējā tirgū vai kredīta izsniedzējs ir atpircis investīciju

Pieņemot, ka no investīcijas iegādes brīža investors ir saņēmis 5 maksājumus katru 3 EUR apmērā (kopā 15 EUR) un 2018. gada 1. jūlijā pārdevis investīciju otrreizējā tirgū saņemot 95 EUR vai kredīta izsniedzējs ir to atpircis samaksājot 95 EUR, apliekamais ienākums par 2018. gadu būtu 10 EUR, jo kopā saņemtie maksājumi (15 EUR ikmēneša maksājumi un 95 EUR no investīcijas pārdošanas vai atpirkšanas) pārsniedz sākotnēji veikto investīciju (100 EUR) par 10 EUR. Šis ienākums tiks aplikts ar tā brīža piemērojamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kas šobrīd ir noteikta 20%*** apmērā, t.i. maksājamais nodoklis būtu 2,00 EUR. Nodoklis ir jāaprēķina, jādeklarē un jāsamaksā nākamajā gadā, t.i. 2019. gadā.

Mintos ir izstrādājis funkcionalitāti, kas parēķina apliekamo ienākumu izvēlētajam taksācijas gadam. To iespējams atrast sadaļā “Mans konts” -> “Nodokļu pārskats”.

Piemērojamā nodokļu likumdošana

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta trešās daļas 21. punktā ir noteikts, ka pie pārējiem fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā nodoklis, tiek pieskaitīti citi ienākumi, kas nav minēti šā likuma 9. pantā. Tādējādi, ienākums kas gūts no prasījumu tiesību cesijas, ir uzskatās par fiziskās personas – cesionāra ienākumu saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta trešās daļas 21. punktu. Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 24. punktam, piemērojot likuma 8. panta trešās daļas 21. punktu, prasījuma tiesību cesijas gadījumā fiziskas personas – cesionāra apliekamo ienākumu veido cesijas rezultātā gūtā ienākuma un cedentam samaksātās summas starpība. Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3. panta pirmās daļas 3. punktu pienākums nodokli aprēķināt un budžetā iemaksāt ir fiziskai personai un saskaņā ar 3. panta otro daļu tas ir jādara ar gada ienākuma deklarāciju rezumējošā kārtībā. Iedzīvotāju ienākuma likme sākot ar 2018. gada 1. janvāri saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 15. panta otrās daļā noteikts:

1) 20 procenti — gada ienākumam līdz 20 004 euro;

2) 23 procenti — gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 euro, bet nepārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru;

3) 31,4 procenti — gada ienākuma daļai, kas pārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru.

Atsilstoši likuma “Par iedzīvotāja ienākuma nodokli” 19. panta trešajai daļai, fiziska persona ne vēlāk kā 15 dienu laikā no šajā likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā aprēķinātā nodokļa summu, bet ja aprēķinātā nodokļu summas pārsniedz 640 EUR, fiziskā persona to var iemaksāt budžetā trijās reizēs – līdz 16. jūnijam, 16. jūlijam un 16. augustam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

Pielikumā VID uzziņa, kas nosaka iedzīvotāju ienākuma objektu, nodokļa piemērošanas principu, bet nodokļa likme attiecināma tikai par ieņēmumiem līdz 2017. gada 31. janvārim. Nodokļa likmi, kas aktuāla ieņēmumiem sākot no 2018. gada 1. janvāra, lūdzu, skatīt likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 15. pantā.

Valsts ieņēmumu dienesta uzziņa

 

*Saņemtās atmaksas ir visi maksājumi, kas ir saņemti par veikto investīciju – pamatsumma, procenti un sodas naudas maksājumi, kā arī maksājumi veicot darījumus otrreizējā tirgū vai ja kredīta izsniedzējs atpērk investīciju.

** Veiktā investīciju summa ir summas, kas samaksāta par investīcijas iegādi pirmreizējā vai otrreizējā tirgū.

*** Nodokļa likme sākot ar 2018. gada 1. janvāri, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma: 1) 20 procenti — gada ienākumam līdz 20 004 euro; 2) 23 procenti — gada ienākuma daļai, kas pārsniedz 20 004 euro, bet nepārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru; 3) 31,4 procenti — gada ienākuma daļai, kas pārsniedz saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru (2018. gadā – 55 000 eur, 2019. gadā – 62 800 euro)