Bezpieczeństwo

Jak inwestorzy są chronieni na Mintos

Firmy inwestycyjne, takie jak Mintos, podlegają przepisom finansowym. Nadzór ten ustanawia wymogi i ograniczenia mające na celu ochronę interesów inwestorów, zwalczanie przestępczości finansowej oraz zapobieganie podejmowaniu nadmiernego ryzyka przez instytucje finansowe.

Zwiększona ochrona inwestorów dzięki uregulowanemu środowisku

Inwestorzy są chronieni do kwoty 20 000 EUR w ramach systemu rekompensat dla inwestorów (szczegóły i wyjątki poniżej)

Twoje aktywa są przechowywane oddzielnie od aktywów Mintos

FCMC

Jesteśmy regulowani przez FCMC, która to Komisja jest łotewski odpowiednik Twojego lokalnego organu regulacyjnego lub innego właściwego organu sprawującego nadzór nad usługami inwestycyjnymi w państwach członkowskich UE.

Przepisy dotyczące firm inwestycyjnych: ochrona inwestorów

System finansowy jest integralną częścią naszego codziennego życia. Na przykład, potrzebujemy banków, aby dokonywały płatności lub przelewały środki, lub firm inwestycyjnych, aby inwestowały nasze środki w celu uzyskania przyszłych zysków. Nieregulowane lub słabo regulowane instytucje finansowe mogą podważać stabilność systemu finansowego i szkodzić konsumentom. Regulacje finansowe ustanawiają zasady zapobiegające niepowodzeniom oraz chroniące system finansowy i konsumentów na wypadek, gdyby coś poszło nie tak.

Firmy inwestycyjne w UE muszą przestrzegać kilku przepisów i regulacji mających na celu ochronę inwestorów i stabilność systemu finansowego. Połączenie solidnych mechanizmów kontroli wewnętrznej, audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz nadzoru regulacyjnego zapewnia ścisłe przestrzeganie przez Mintos wszystkich obowiązujących wymagań.

Obowiązujące przepisy obejmują

Dyrektywę MiFID i rozporządzenie MiFIR

Pokaż szczegóły

Rozporządzenie PRIIP

Pokaż szczegóły

Rozporządzenie w sprawie prospektu emisyjnego

Pokaż szczegóły

System nadzoru ostrożnościowego dla firm inwestycyjnych

Pokaż szczegóły

Odpowiednia i stosowna oferta produktowa

W celu zapewnienia, że inwestorzy są świadomi ryzyka związanego z inwestowaniem na Mintos oraz że ich sytuacja finansowa pozwala im na poniesienie tego ryzyka, sprawdzamy, czy oferowane produkty odpowiadają ich oczekiwaniom i celom oraz, czy są stosowne do ich wiedzy i doświadczenia. Wynik takiej oceny decyduje o tym, które produkty i usługi będą dostępne dla inwestora. Inwestowanie na Mintos nie jest pozbawione ryzyka, dlatego nie jest odpowiednie dla inwestorów, którzy chcą jedynie chronić kapitał.

Przyjazna dla inwestorów prezentacja informacji

Aby pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących inwestycji, przekazywane są im standardowe informacje w przyjaznym dla konsumenta formacie. Informacje te mają na celu pomóc inwestorom zrozumieć zachowanie produktów inwestycyjnych i porównać je z innymi produktami. Mintos opublikował również kilka informacji, takich jak informacje o ryzyku inwestycyjnym i opłatach, a także opublikuje dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID).

Ochrona aktywów inwestorów

Środki inwestorów są chronione poprzez zabezpieczanie ich na specjalnych rachunkach w bankach. Mintos jest zobowiązany do zapewnienia, aby dostępne saldo na rachunkach Mintos inwestorów było zgodne z saldem na zabezpieczonych rachunkach w bankach. Środki te są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zleceń inwestorów dotyczących inwestowania lub wycofania środków, lub w celu pokrycia opłat i należności należnych Mintos. Mintos nie ma prawa łączyć własnych środków ze środkami inwestorów. Wierzyciele Mintos nie są uprawnieni do odzyskania środków znajdujących się na zabezpieczonych rachunkach.

Instrumenty finansowe należące do inwestorów na Mintos są przechowywane oddzielnie od własnych aktywów Mintos. Instrumenty te mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji zleceń inwestorów, np. do sprzedaży instrumentów.

System rekompensat dla inwestorów

Jako autoryzowana firma inwestycyjna, Mintos jest członkiem krajowego systemu rekompensat dla inwestorów.

System rekompensat został ustanowiony zgodnie z Dyrektywą 97/9/WE i ma zastosowanie do wszystkich autoryzowanych firm inwestycyjnych i banków w danym kraju UE. Mintos jest członkiem łotewskiego systemu ochrony inwestorów, ponieważ jest on regulowany na Łotwie przez FCMC. Podobne systemy istnieją w innych krajach UE.

System ten zapewnia inwestorom detalicznym otrzymanie odszkodowania za 90% trwałej straty wynikającej z takiego niewykonania zobowiązania, do kwoty limitu wynoszącego 20 000 EUR.

System rekompensat nie chroni przed ryzykiem inwestycyjnym.

System ochrony inwestorów nie ma zastosowania do inwestycji w pożyczki za pośrednictwem umów cesji. Nie dotyczy on również inwestorów, których rachunki zostały zamknięte przed zakończeniem procesu przejścia na Noty.

Obowiązek odkupu

Zobowiązanie do dokonania odkupu zapewnia dodatkowy poziom ochrony inwestycji w określone Noty. Oznacza to, że w przypadku, gdy opóźnienie w jakiejkolwiek spłacie pożyczki przez pożyczkobiorcę wynosi więcej niż 60 dni, firma pożyczkowa jest zobowiązana do odkupienia pożyczki wraz z wszelkimi odsetkami. Inwestorzy mogą sprawdzić w odpowiednim prospekcie, czy określone Noty są objęte obowiązkiem odkupu.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie na Mintos

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym

Ryzyka, na jakie narażasz się na Mintos i co możesz z nimi zrobić

Mintos Risk Score

Co to jest Mintos Risk Score i jak może Ci pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

Mennice i Twoje dane

Jak Mintos obsługuje i chroni Twoje dane oraz zapewnia Ci nad nimi kontrolę?

Chroń swoje konto

Jak możesz pomóc chronić swoje konto przed nieautoryzowanym dostępem

Diversification and returns

Why proper diversification matters for your returns

Gotowy by dołączyć?

Zacznij inwestować już dziś.