BEZPIECZEŃSTWO

Mintos Risk Score

Aby pomóc Ci w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących inwestowania w Noty, dokonujemy oceny ryzyka inwestycyjnego za pomocą wskaźnika Mintos Risk Score. Wskaźnik Mintos Risk Score jest obliczany z wykorzystaniem 4 wyników cząstkowych przypisanych do pożyczek bazowych, na podstawie wyników portfela pożyczkowego firmy pożyczkowej, efektywności obsługi pożyczek, siły odkupu i struktury relacji prawnej między firmą pożyczkową a Mintos.

Jak działa Mintos Risk Score?

Wskaźnik Mintos Risk Score i wyniki cząstkowe służą do oceny oferty pożyczkowej firmy pożyczkowej. Zanim Noty będą mogły zostać zaoferowane dla nowej firmy pożyczkowej, przypisujemy im wstępne wyniki na podstawie naszych badań due diligence przeprowadzonych podczas wprowadzania firmy na platformę. Tak długo, jak Noty dla tej firmy pożyczkowej są oferowane na Mintos, stale monitorujemy tę firmę i regularnie aktualizujemy wyniki na podstawie naszych ustaleń.

Wyniki cząstkowe

Wyniki cząstkowe dokonują oceny czterech aspektów okazji inwestycyjnych na Mintos. Wskaźnik Mintos Risk Score oblicza się poprzez ważenie punktów uzyskanych w ramach poszczególnych wyników cząstkowych: 40% dotyczy wyników portfela pożyczkowego, 25% wydajności podmiotu obsługującego pożyczki, 25% siły odkupu, a 10% dotyczy struktury współpracy.

Dowiedz się więcej
8
Wyniki portfela pożyczkowego 8.0
Wydajność podmiotu obsługującego pożyczki 9.0
Siła odkupu 7.0
Struktura współpracy 5.0

Mintos Risk Score

Mintos Risk Score ocenia poziom ryzyka danej Noty w skali od 10,0 (niskie ryzyko) do 1,0 (wysokie ryzyko). Obliczony wynik jest zaokrąglany do jednego miejsca po przecinku.

Wskaźnik Mintos Risk Score może zostać wycofany, jeśli jeden lub więcej z wyników cząstkowych nie jest dostępny, co jest wyrażone wartością „Wskaźnik Wycofany” lub (WW).

Z N

Statusy

Statusy opisują działalność firmy pożyczkowej na Mintos. Firmę pożyczkową z przypisanym „na żywo” Mintos Risk Score uważa się za „aktywną”.

Status Zawieszony (Z) oznacza, że wszystkie działania inwestycyjne lub sprzedażowe związane z pożyczkami udzielonymi przez określoną firmę pożyczkową są wstrzymane na rynku pierwotnym i wtórnym Mintos do momentu wypracowania nowych rozwiązań w zakresie podstawowych problemów.

Firma pożyczkowa może stać się Niewypłacalny (N) zgodnie z uprzednio zdefiniowanymi kryteriami. Oznacza to, że żadne nowe Noty zabezpieczone pożyczkami udzielonymi przez tę firmę pożyczkową nie będą dostępne dla inwestorów, a istniejące Noty zostaną usunięte z rynku pierwotnego i wtórnego.

Skala Mintos Risk Score i wyników cząstkowych

Aby uzyskać pełny obraz ryzyka związanego z konkretną okazją inwestycyjną, należy sprawdzić wszystkie powiązane wyniki cząstkowe.

10

9.0

7.5

Zakres niższego ryzyka

Wszystkie lub większość aspektów dotyczących pożyczek będących podstawą Not ma dobre wyniki.

7.4

6.0

4.5

Zakres średniego ryzyka

Niektóre aspekty dotyczące pożyczek będących podstawą Not mają dobre wyniki, podczas gdy niektóre nie radzą sobie tak dobrze.

4.4

3.0

2.0

1.0

Zakres wyższego ryzyka

Podwyższone ryzyko dotyczące wyników związanych z niektórymi lub większością ocenianych aspektów okazji inwestycyjnej.

Wyniki cząstkowe
Wyniki portfela pożyczkowego
Kondycja i wyniki portfela pożyczkowego w stosunku do kosztów obsługi portfela.
Jakość portfela pożyczkowego
Historyczne i bieżące tendencje w spłacie pożyczek
Historyczne i bieżące wskaźniki strat
Wolumeny udzielonych pożyczek
Pierwszeństwa w zakresie spłat
Charakterystyki produktu (np. płynność zabezpieczeń)
Wydajność podmiotu obsługującego pożyczki
Możliwości podmiotu obsługującego pożyczki w zakresie windykacji spłat od pożyczkobiorców.
Profil finansowy, procedury biznesowe, zgodność i kontroli jakości
Zarządzanie firmą i wewnętrzne systemy kontroli ryzyka
Struktura i procesy administrowania pożyczkami
Zarządzanie pożyczkami zagrożonymi
*
Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, podmiot obsługujący pożyczki i firma pożyczkowa, mogą być dwoma odrębnymi podmiotami gospodarczymi.
Siła odkupu
Dotycząca odkupu zdolność dłużnika do wywiązania się ze zobowiązań umownych, zaspokojenia potrzeb w zakresie płynności i wystarczalności kapitałowej.
Profil finansowy, wyniki i prognozy
Doświadczenie w zarządzaniu
Otoczenia regulacyjnego i prawnego prowadzonej działalności
Dywersyfikacja źródeł przychodów i obszarów geograficznych działalności
*
Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, dłużnik zobowiązany do dokonania odkupu i firma pożyczkodawca, mogą być dwoma odrębnymi podmiotami gospodarczymi.
Struktura współpracy
Struktura relacji prawnych między firmą pożyczkową a Mintos.
Dostęp do przepływów pieniężnych dotyczących pożyczkobiorcy
Potencjał odzyskiwalności środków wynikający ze struktury prawnej
WW
Wynik wycofany (WW)

Wskaźnik Mintos Risk Score może zostać wycofany, jeśli:

nie ma wystarczających informacji, aby obliczyć jeden lub więcej wyników cząstkowych
występuje długotrwały brak aktywności firmy pożyczkowej na platformie (np. brak aktywnych pożyczek przez długi czas)
status firmy pożyczkowej to „Nie dotrzymująca zobowiązań” lub „Zawieszona”

Jak często aktualizowane są wyniki?

Mintos Risk Score jest aktualizowany kwartalnie na podstawie wyników monitorowania finansów, jakości portfela pożyczek, historii zarządzania, stanu otoczenia biznesowego itp. Znacząca poprawa lub pogorszenie tych czynników może skutkować natychmiastowym podwyższeniem lub obniżeniem odnośnych wyników cząstkowych i może spowodować podwyższenie lub obniżenie wskaźnika Mintos Risk Score.

Co powoduje obniżenie wyniku?
  • Wskaźnik pożyczek zagrożonych pogarsza się
  • Zmiany przepisów na gorsze
  • Firma pożyczkowa przechodzi przymusową restrukturyzację
  • Firma pożyczkowa nie wywiązuje się ze zobowiązania finansowego
Co powoduje podwyższenie wyniku?
  • Firma pożyczkowa znacząco poprawia windykację swoich należności lub scoring oparty na ryzyku, co skutkuje lepszymi wynikami i spłatami pożyczek
  • Firma pożyczkowa otrzymuje zastrzyk kapitałowy
  • Regulacje ulegają poprawie
  • Firma pożyczkowa poprawia swoją pozycję rynkową, ofertę produktową i dywersyfikację dochodów

W żadnym wypadku nie należy traktować Mintos Risk Score jako ratingu kredytowego i polegać na nim. Nie jest on przygotowywany zgodnie z metodologią i przepisami określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych. Mintos Risk Score nie stanowi porady inwestycyjnej, a Mintos nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, które mogą wynikać z podejmowania decyzji inwestycyjnych na podstawie informacji i/lub materiałów analitycznych zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie na Mintos

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym

Ryzyka, na jakie narażasz się na Mintos i co możesz z nimi zrobić

Mennice i Twoje dane

Jak Mintos obsługuje i chroni Twoje dane oraz zapewnia Ci nad nimi kontrolę?

Chroń swoje konto

Jak możesz pomóc chronić swoje konto przed nieautoryzowanym dostępem

Dywersyfikacja a stopy zwrotu

Dlaczego odpowiednia dywersyfikacja ma znaczenie dla Twoich stóp zwrotu

Gotowy by dołączyć?

Zacznij inwestować już dziś.