BEZPIECZEŃSTWO

Mintos Risk Score

W ramach naszej oceny ryzyka oceniamy różne aspekty możliwości inwestycyjnych dostępnych na naszej platformie. Aby pomóc Ci w podejmowaniu przemyślanych decyzji dotyczących inwestowania, obliczamy wynik Mintos Risk Score dla wszystkich pożyczek umieszczonych na Mintos. Mintos Risk Score oblicza się na podstawie 4 wyników cząstkowych: wyników portfela pożyczkowego, efektywności obsługi pożyczek, sile odkupu oraz strukturze prawnej.

Jak działa Mintos Risk Score?

Wszystkie wyniki i wyniki cząstkowe mają ten sam zakres, przy czym występująca różnica dotyczy interpretacji.

Zanim wprowadzimy na rynek pożyczki udzielone nową firmę pożyczkową, poddajemy takie pożyczki i samą firmę pożyczkową serii rygorystycznych kontroli. Oceniamy różne aspekty inwestycji w pożyczki oferowane przez firmę oraz przypisujemy odnośny wynik Mintos Risk Score. Nieustannie monitorujemy wyniki pożyczek i firmy pożyczkowych na naszym rynku i regularnie przeglądamy wyniki Mintos Risk Score.

Wyniki cząstkowe

Wyniki cząstkowe dokonują oceny czterech aspektów okazji inwestycyjnych na Mintos. Wskaźnik Mintos Risk Score oblicza się poprzez ważenie punktów uzyskanych w ramach poszczególnych wyników cząstkowych: 40% dotyczy wyników portfela pożyczkowego, 25% wydajności podmiotu obsługującego pożyczki, 25% siły odkupu, a 10% dotyczy struktury współpracy.

Dowiedz się więcej
WW 10987654321

Mintos Risk Score

Mintos Risk Score to wskaźnik liczbowy, który przedstawia poziom ryzyka danej okazji inwestycyjnej na naszym platformę. Wyraża się go w skali od 10 (niskie ryzyko) do 1 (wysokie ryzyko). Obliczona jego wartość liczbowa jest zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej.

Wynik może zostać wycofany, jeśli jeden lub więcej niż jeden z wyników cząstkowych nie jest dostępny, co określa się jako „Wynik wycofany” lub (WW).

Dowiedz się więcej
Z N

Statusy

Statusy opisują działalność firmy pożyczkowej na Mintos. Firmę pożyczkową z przypisanym „na żywo” Mintos Risk Score uważa się za „aktywną”.

Status Zawieszony (Z) oznacza, że wszystkie działania inwestycyjne lub sprzedażowe związane z pożyczkami udzielonymi przez określoną firmę pożyczkową są wstrzymane na rynku pierwotnym i wtórnym Mintos do momentu wypracowania nowych rozwiązań w zakresie podstawowych problemów.

Firma może zostać sklasyfikowana jako Niewypłacalny (N) na podstawie uprzednio zdefiniowanych kryteriów, co oznacza, że na rynku pierwotnym i wtórnym Mintos nie są dozwolone dalsze operacje związane z pożyczkami udzielonymi przez tę firmę pożyczkową.

Dowiedz się więcej

Skala Mintos Risk Score i wyników cząstkowych

Wszystkie wyniki i wyniki cząstkowe mają ten sam zakres, przy czym występująca różnica dotyczy interpretacji.

Aby uzyskać pełny obraz ryzyka związanego z konkretną okazją inwestycyjną, należy sprawdzić wszystkie powiązane wyniki cząstkowe.

10

9

8

Wynik dotyczący niskiego ryzyka

Bardzo dobre wyniki w przypadku wszystkich lub większości ocenianych aspektów okazji inwestycyjnej.

7

6

5

Wynik dotyczący średniego ryzyka

Dobre wyniki w przypadku niektórych ocenianych aspektów okazji inwestycyjnej, podczas gdy niektóre z nich nie osiągają tak dobrych wyników.

4

3

2

1

Wynik dotyczący wysokiego ryzyka

Podwyższone ryzyko dotyczące wyników związanych z niektórymi lub większością ocenianych aspektów okazji inwestycyjnej.

Wyniki cząstkowe
Wyniki portfela pożyczkowego
Kondycja i wyniki portfela pożyczkowego w stosunku do kosztów obsługi portfela.
Jakość portfela pożyczkowego
Historyczne i bieżące tendencje w spłacie pożyczek
Historyczne i bieżące wskaźniki strat
Wolumeny udzielonych pożyczek
Pierwszeństwo w zakresie spłat
Charakterystyki produktu (np. płynność zabezpieczeń)
Wydajność podmiotu obsługującego pożyczki
Możliwości podmiotu obsługującego pożyczki w zakresie windykacji spłat od pożyczkobiorców.
Profil finansowy, procedury biznesowe, zgodność i kontroli jakości
Zarządzanie firmą i wewnętrzne systemy kontroli ryzyka
Struktura i procesy administrowania pożyczkami
Zarządzanie pożyczkami zagrożonymi
*
Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, podmiot obsługujący pożyczki i firma pożyczkowa, mogą być dwoma odrębnymi podmiotami gospodarczymi.
Siła odkupu
Dotycząca odkupu zdolność dłużnika do wywiązania się ze zobowiązań umownych, zaspokojenia potrzeb w zakresie płynności i wystarczalności kapitałowej.
Profil finansowy, wyniki i prognozy
Doświadczenie w zarządzaniu
Otoczenie regulacyjne i prawne prowadzonej działalności
Dywersyfikacja źródeł przychodów i obszarów geograficznych działalności
*
Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, dłużnik zobowiązany do dokonania odkupu i firma pożyczkodawca, mogą być dwoma odrębnymi podmiotami gospodarczymi.
Struktura współpracy
Struktura relacji prawnych między firmą pożyczkową a Mintos.
Dostęp do przepływów pieniężnych dotyczących pożyczkobiorcy
Potencjał odzyskiwalności środków wynikający ze struktury prawnej
Przejrzystość struktury współpracy dla inwestorów
WW
Wynik wycofany (WW)

Wynik może zostać wycofany, jeśli:

brakuje informacji o konkretnym aspekcie, które są potrzebne do obliczenia wyniku cząstkowego
występuje długotrwały brak aktywności firmy pożyczkowej na platformie (np. brak aktywnych pożyczek przez długi czas)
jeśli status firmy pożyczkowej to „Niewypłacalny” lub „Zawieszona”, jej wynik zostaje automatycznie wycofany
w rzadkich przypadkach, gdy firma pożyczkowa nie oferuje zobowiązanie odkupu, wynik cząstkowy „siły odkupu” zostanie oznaczony jako WW, ale w tym przypadku nie wpłynie to na ogólny wynik Mintos Risk Score.

Jak często aktualizowane są wyniki?

Mintos Risk Score jest aktualizowany kwartalnie na podstawie wyników monitorowania finansów, jakości portfela pożyczek, historii zarządzania, stanu otoczenia biznesowego itp. Znacząca poprawa lub pogorszenie tych czynników może skutkować natychmiastowym podwyższeniem lub obniżeniem odnośnych wyników cząstkowych i może spowodować podwyższenie lub obniżenie wskaźnika Mintos Risk Score.

Co powoduje obniżenie wyniku?
  • Wskaźnik pożyczek zagrożonych pogarsza się
  • Zmiany przepisów na gorsze
  • Firma przechodzi przymusową restrukturyzację
  • Firma nie wywiązuje się ze zobowiązania finansowego
Co powoduje podwyższenie wyniku?
  • Firma znacząco poprawia windykację swoich należności lub ocenę ryzyka, co skutkuje lepszymi wynikami pożyczek i dokonywanymi spłatami
  • Firma otrzymuje zastrzyk kapitałowy
  • Regulacje ulegają poprawie
  • Firma poprawia swoją pozycję rynkową, ofertę produktową i dywersyfikację dochodów

W żadnym wypadku nie należy traktować Mintos Risk Score jako ratingu kredytowego i polegać na nim. Nie jest on przygotowywany zgodnie z metodologią i przepisami określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych. Mintos Risk Score nie stanowi porady inwestycyjnej, a Mintos nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, które mogą wynikać z podejmowania decyzji inwestycyjnych na podstawie informacji i/lub materiałów analitycznych zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie na Mintos

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym

Ryzyka, na jakie narażasz się na Mintos i co możesz z nimi zrobić

Mennice i Twoje dane

Jak Mintos obsługuje i chroni Twoje dane oraz zapewnia Ci nad nimi kontrolę?

Chroń swoje konto

Jak możesz pomóc chronić swoje konto przed nieautoryzowanym dostępem

Dywersyfikacja a stopy zwrotu

Why proper diversification matters for your returns

Gotowy by dołączyć?

Zacznij inwestować już dziś.