Aktualizacje wskaźnika Mintos Risk Score za IV kw. 2023 r.

Najnowsze aktualizacje Wyniku Ryzyka Mintos oparte na rozwoju sytuacji i danych z IV kw. 2023 r. są już dostępne na Mintos. W niniejszym artykule udostępniamy ogólne podsumowanie ostatnich zmian kwartalnych. Wszystkie pozostałe szczegóły można znaleźć na stronie Aktualizacje Mintos Risk Score. Przegląd historycznych zmian w Mintos Risk Score na przestrzeni kwartałów jest również dostępny w formie arkusza kalkulacyjnego na stronie aktualizacji.

Przegląd zmian w Mintos Risk Score

W tym kwartale odnotowaliśmy 2 wzrosty wskaźnika Mintos Risk Score oraz 1 spadek. W IV kw. 2023 r. odnotowano 10 zmian wyników cząstkowych o 0,7 lub więcej. Informacje o wszystkich zmianach znajdują się w arkuszu kalkulacyjnym, a w przypadku znaczących zmian zamieściliśmy komentarz.

Zgodnie ze znaczeniem, jakie widzimy w każdym wyniku cząstkowym, wagi wyników cząstkowych to: Wyniki portfela pożyczkowego 40%, Efektywność podmiotu obsługującego pożyczki 25%, Siła odkupu 25% i Struktura współpracy 10%.

Aktualizacje Mintos Risk Score udostępniamy co kwartał. Wyjątki zostaną wprowadzone w niektórych przypadkach, gdy nastąpi znacząca poprawa lub pogorszenie sytuacji w odniesieniu do określonych Not na platformie, w którym to przypadku zmiany są wprowadzone w razie takiej konieczności.

W przypadku portfeli Mintos Custom, jeśli chcesz dostosować swoje preferencje inwestycyjne na podstawie najnowszych aktualizacji Mintos Risk Score, możesz to zrobić w ustawieniach portfela.

Metodologia Mintos Risk Score

Mintos Risk Score to suma czterech wyników cząstkowych, które są przypisywane do czterech różnych aspektów poszczególnych pożyczek stanowiących podstawę Zestawu Not. Takie wyniki cząstkowe oceniają:

  • wyniki portfela pożyczkowego (kondycja portfela i historyczne wyniki portfela pożyczkowego),
  • efektywność podmiotu obsługującego pożyczki (efektywność operacyjną podmiotu obsługującego pożyczki ocenia się na podstawie stosowanych przez niego procedur i kontroli w ramach procesów udzielania i windykacji pożyczek),
  • siłę odkupu (zdolność dłużnika związaną z odkupem do wywiązania się ze zobowiązań umownych, zaspokojenia potrzeb w zakresie płynności i wystarczalności kapitału) oraz
  • strukturę współpracy (strukturę prawną występującą pomiędzy firmą udzielającą pożyczek a Mintos).


Mintos Risk Score ocenia poziom ryzyka danego Zestawu Not w skali od 10,0 (niskie ryzyko) do 1,0 (wysokie ryzyko). Obliczony wynik zaokrąglany jest do 1 miejsca po przecinku. Mintos Risk Score może zostać wycofany, jeśli jeden lub więcej wyników cząstkowych nie jest dostępnych, lub po prostu nie ma dostępnych pożyczek do inwestycji od danej firmy pożyczkowej, co wyraża się za pomocą wartości „Wynik wycofany” lub (WW).

Dowiedz się więcej o metodologii Mintos Risk Score.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner