Aktualizacje dotyczące Mintos Risk Score

Wskaźnik Mintos Risk Score ocenia ryzyko inwestowania w Noty na Mintos. Jest on obliczany na podstawie 4 wyników cząstkowych przypisanych do pożyczek bazowych dotyczących wyników portfela kredytowego, efektywność obsługi kredytów, siły odkupu i struktury współpracy.

Na bieżąco monitorujemy firmy pożyczkowe i co kwartał aktualizujemy wskaźnik Mintos Risk Score dla Not w odniesieniu do każdej firmy. Na podstawie wyników i ustaleń wyniki cząstkowe są podnoszone lub obniżane, co może prowadzić do podwyższenia lub obniżenia wskaźnika Mintos Risk Score.

W przypadku istotnych zmian dotyczących konkretnych pożyczek bazowych (istotna poprawa lub pogorszenie, np. zawieszenie lub niewykonanie zobowiązania przez firmę pożyczkową), odnośne wyniki cząstkowe oraz Mintos Risk Score są aktualizowane poza regularnym harmonogramem.

Dowiedz się więcej o Mintos Risk Score
 
Lista aktualnych wskaźników Risk Scores
 
Plik z historycznymi zmianami Mintos Risk Score w latach 2021/2022/2023

 

Zastrzeżenie: w żadnym wypadku nie należy traktować i polegać na Mintos Risk Score jako ratingu kredytowym. Nie jest on przygotowywany zgodnie z metodologią i przepisami określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych. Mintos Risk Score nie stanowi porady inwestycyjnej, a Mintos nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, które mogą wynikać z podejmowania decyzji inwestycyjnych na podstawie informacji i/lub materiałów analitycznych zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

 

Poniższe firmy są wymienione w kolejności alfabetycznej.

Aktualizacja: 22 marca 2024

Creditstar

Creditstar Estonia: wskaźnik cząstkowy dotyczący Siły odkupu (Buyback Strength) wzrósł z 2,0 do 3,0 ze względu na niższe ryzyko dywersyfikacji finansowania, co oznacza, że struktura finansowania jest bardziej zdywersyfikowana.

Credius (RO)

Wskaźnik cząstkowy dotyczący Siły odkupu spadł z 8,1 do 7,2 ze względu na niewielki wzrost ryzyka dywersyfikacji finansowania, wynikający głównie z faktu, że Mintos jest jedynym zewnętrznym źródłem finansowania. Wskaźnik cząstkowy dotyczący Struktury współpracy (Cooperation Structure) wzrósł z 4,2 do 5,2 po zakończeniu rejestracji nowego zastawu.

Eleving Group

Eleving Macedonia (Tigo): Wskaźnik cząstkowy dotyczący Wyników portfela pożyczkowego (Loan Portfolio Performance) spadł z 7,4 do 6,6 ze względu na spadek wskaźnika cząstkowego Efektywności podmiotu obsługującego pożyczki (Loan Servicer Efficiency), na co wpływ miał wyższy wskaźnik strat z tytułu niewykonania zobowiązań.

Eleving Mołdawia (Sebo): Wskaźnik cząstkowy Efektywności podmiotu obsługującego pożyczki spadł z 7,4 do 6,5 ze względu na wyższy wskaźnik strat z tytułu niewykonania zobowiązań.

GoCredit (MX)

Wskaźnik cząstkowy dotyczący Wyników portfela pożyczkowego wzrósł z 6,6 do 7,4 dzięki poprawie integralności danych. Wskaźnik cząstkowy Efektywności podmiotu obsługującego pożyczki został również podwyższony z 6,8 do 7,8 dzięki lepszym procedurom udzielania pożyczek, automatyzacji procesów i usprawnieniom kontroli ryzyka. Wzrost wskaźników cząstkowych dotyczących Wyników portfela pożyczkowego i Efektywność podmiotu obsługującego pożyczki doprowadził do wzrostu Wskaźnika całkowitego z 6,5 do 7,2.

Jet Finance (KZ)

Wskaźnik cząstkowy dotyczący Wyników portfela pożyczkowego wzrósł z 7,9 do 8,9 dzięki poprawie integralności danych.

IuteCredit

Iute Albania: Podskala wydajności Portfela Pożyczek została podniesiona z 6,6 do 7,4 ze względu na podniesienie podskali wydajności Podmiotu Obsługującego Pożyczki, która została obniżona w zeszłym kwartale z powodu opóźnień w sprawozdawczości finansowej po stronie firmy pożyczkowej. Oceniamy wyniki całej firmy, więc wyniki cząstkowe wpływają na siebie nawzajem.

Mozipo Group

Mozipo Litwa: Wskaźnik cząstkowy dotyczący Siły odkupu spadł z 6,3 do 5,1 ze względu na niewielki wzrost ryzyka dywersyfikacji finansowania.

Placet Group

Placet Group Litwa: Wskaźnik cząstkowy dotyczący Siły odkupu spadł z 7,3 do 6,5 ze względu na niewielki wzrost ryzyka dywersyfikacji finansowania.

Sun Finance

SunFinance Łotwa: Wskaźnik cząstkowy dotyczący Struktury współpracy wzrósł z 3,5 do 5 po zakończeniu rejestracji nowego zastawu.

Poniższe firmy są wymienione w kolejności alfabetycznej.

Aktualizacja: 20 grudnia 2023 r.

CashCredit (BG)

W profilu ryzyka spółki nie zaszły istotne zmiany.

Creditstar (EE, FI)

Finlandia: wynik cząstkowy dotyczący Wyników portfela pożyczkowego poprawił się dzięki aktualizacji integralności danych. W ostatnich kwartałach wskaźnik pożyczek zagrożonych pozostaje stabilny, bez znaczących wahań, potwierdzając poprawę jakości portfela pożyczkowego.

Estonia: wynik cząstkowy dotyczący Wyników portfela pożyczkowego poprawił się dzięki aktualizacji integralności danych.

Credius (RO)

Wynik cząstkowy dotyczący Struktury współpracy odnotował spadek ze względu na korektę struktury prawnej, która wynikała z przejściowych zmian w strukturze zastawu. Wynik cząstkowy zostanie ponownie oceniony po zakończeniu rejestracji nowego zastawu.

DelfinGroup

Banknote Latvia: w profilu ryzyka spółki nie zaszły istotne zmiany.

VIZIA Latvia: w profilu ryzyka spółki nie zaszły istotne zmiany.

Dinerito (MX)

Wynik cząstkowy dotyczący Wyników portfela pożyczkowego odnotował wzrost w związku ze wskaźnikiem pożyczek zagrożonych, który w ciągu ostatnich kwartałów utrzymywał się na stabilnym poziomie, bez znaczących wahań, co potwierdza poprawę jakości portfela pożyczkowego. Wynik dotyczący Efektywności podmiotu obsługującego Pożyczki odnotował wzrost dzięki udoskonaleniu wewnętrznych procesów operacyjnych, w szczególności pełnej automatyzacji zarządzania płatnościami.

Eleving Group (dawniej Mogo)

RO, LT, LT Renti, LV, LV Renti, GE, (Tigo) MK, Kredo AL: w profilu ryzyka spółki nie zaszły istotne zmiany.

AM, EE, MD, MD Sebo : wynik cząstkowy dotyczący Struktury współpracy odnotował spadek ze względu na korektę struktury prawnej, która wynikała z tymczasowych zmian w strukturze zastawów. Wynik cząstkowy zostanie ponownie oceniony po zakończeniu rejestracji nowego zastawu.

KE: wynik cząstkowy dotyczący Wyników portfela pożyczkowego odnotował spadek z powodu problemów z integralnością danych. Problemy te spowodowały częściową rozbieżność pomiędzy jakością portfela udostępnianych pożyczek a rzeczywistą jakością obserwowaną po stronie Firmy Pożyczkowej. Jednocześnie wskaźnik pożyczek zagrożonych ulegał istotnym wahaniom w ostatnich kwartałach.

Evergreen Finance (GB)

Wynik cząstkowy dotyczący Struktury współpracy odnotował spadek w związku z ponowną oceną wartości zastawu. Wynik cząstkowy zostanie zmieniony po zakończeniu rejestracji nowego zastawu.

GoCredit (MX)

Wynik cząstkowy dotyczący Siły odkupu odnotował spadek ze względu na szybszy wzrost wolumenu aktywów niż zdolność firmy pożyczkowej do generowania zysków. Z tego powodu spadły wskaźniki kapitalizacji i rentowności.

Hipocredit (LT, LV)

Litwa i Łotwa: w profilu ryzyka spółki nie zaszły istotne zmiany.

ID Finance (ES, MX)

Hiszpania: w profilu ryzyka spółki nie zaszły istotne zmiany.

IDF Eurasia (KZ)

Solva: wynik cząstkowy dotyczący Wyników portfela pożyczkowego odnotował wzrost w związku ze wskaźnikiem pożyczek zagrożonych, który w ciągu ostatnich kwartałów utrzymywał się na stabilnym poziomie, bez znaczących wahań, co potwierdza poprawę jakości portfela pożyczkowego.

Moneyman: w profilu ryzyka spółki nie zaszły istotne zmiany.

Jet Finance (KZ)

Wynik cząstkowy dotyczący Siły odkupu odnotował spadek ze względu na niższe zyski wynikające ze zmienności kursów walut i zwiększonych odpisów z tytułu utraty wartości.

Mikro Kapital (MD, RO, UZ)

Uzbekistan, Rumunia i Mołdawia: w profilu ryzyka spółki nie zaszły istotne zmiany.

Grupa Mozipo (LT, RO)

Litwa: Wynik cząstkowy dotyczący Wyników portfela pożyczkowego odnotował wzrost w związku ze wskaźnikiem pożyczek zagrożonych, który w ciągu ostatnich kwartałów utrzymywał się na stabilnym poziomie, bez znaczących wahań, co potwierdza poprawę jakości portfela pożyczkowego.

Rumunia: w profilu ryzyka spółki nie zaszły istotne zmiany.

Grupa Placet (EE, LT)

Estonia i Litwa : w profilu ryzyka spółki nie zaszły istotne zmiany.

Planet42 (ZA)

Wynik cząstkowy dotyczący Siły odkupu odnotował spadek ze względu na szybszy wzrost wolumenu aktywów niż zdolność firmy pożyczkowej do generowania zysków.

Sun Finance (DK, KZ, LV, PL, VN)

Meksyk: wynik dla firmy Sun Finance Mexico pozostaje wycofany.

Polska firma Ducatos: wynik dla polskiej firmy Ducatos został wycofany. W odpowiedzi na strategiczne dostosowania na polskim rynku w listopadzie 2023 roku firma odkupiła wszystkie pozostałe pozostające do spłaty inwestycje na platformie Mintos.

Polska firma Primastar: wynik dla polskiej firmy Primastar został wycofany. W odpowiedzi na strategiczne dostosowania na polskim rynku w listopadzie 2023 roku firma odkupiła wszystkie pozostałe pozostające do spłaty inwestycje na platformie Mintos.

Sofi KZ, Creditum Kazakhstan: w profilu ryzyka spółki nie zaszły istotne zmiany.

Łotwa: wynik cząstkowy Siły odkupu odnotował spadek ze względu na niewielki wzrost ryzyka dywersyfikacji finansowania, wynikający głównie z faktu, że Mintos jest jedynym zewnętrznym źródłem finansowania. Wynik cząstkowy dotyczący Struktury współpracy odnotował spadek z powodu tymczasowych zmian w strukturze zastawów. Wynik cząstkowy zostanie ponownie oceniony po zakończeniu rejestracji nowego zastawu.

Swell (MX)

Wynik cząstkowy dotyczący Siły odkupu odnotował spadek w związku z niewielkim osłabieniem wskaźników rentowności i efektywności.