Alles wat je wilt weten over: In afwachting van betalingen

In een perfecte wereld zou geld in enkele ogenblikken kunnen worden overgemaakt en zouden beleggers hun terugbetalingen onmiddellijk ontvangen. Helaas zijn  onmiddellijke vereffeningen¹ om meerdere redenen niet altijd mogelijk. Geldtransfers – vooral internationale transfers – kosten tijd, en op het Mintos platform, wordt dit weerspiegeld door de betaling “in behandeling” status toe te kennen aan een lening. In dit artikel zullen we uitleggen hoe betalingen in behandeling werken.

Betalingen in behandeling zijn een regelmatigheid in de geldtransfers

Mintos is een erkende beleggingsonderneming en platform voor het investeren in leningen. Via het Mintos platform, verbinden wij investeerders die willen investeren in leningen met kredietverstrekkende bedrijven die op zoek zijn naar financiering voor leningen aan hun leners. In een dergelijke opzet, wordt geld overgemaakt tussen verschillende internationale partijen, en transfers zoals deze kunnen niet onmiddellijk gebeuren. Terwijl de transfers aan de gang zijn, vinden er betalingen in behandeling plaats.

Op Mintos, vertegenwoordigen de  betalingen in behandeling geld dat in het proces is om te worden gecrediteerd op de rekening van de belegger. Wanneer de kredietverstrekker Mintos via API² informeert dat een lener een betaling heeft gedaan, krijgt deze betaling een “in behandeling” status. Op dat moment hebben we alleen de mededeling dat er een overboeking aankomt, terwijl we wachten op de kredietverstrekker om het geld daadwerkelijk naar Mintos over te maken. Het geld wordt dan bijgeschreven bij de beleggers zodra het arriveert. Merk op dat de betalingen in behandeling niet hetzelfde zijn als de aflossingsvrije periode van de lener.

Geldoverdrachten zijn genivelleerde processen

Er zijn 2 transactiestromen tussen Mintos en de uitleenbedrijven:

  1. Wanneer een belegger een belegging doet, wordt het geld naar Mintos overgemaakt, en van Mintos wordt het naar het leenbedrijf overgemaakt dat de lening heeft verstrekt.
  2. Wanneer een lener een terugbetaling doet, wordt het geld overgemaakt aan het uitleenbedrijf, en van het uitleenbedrijf wordt het overgemaakt aan Mintos en vervolgens verdeeld onder de beleggers.

Aangezien het inefficiënt en ook duur zou zijn om betalingen afzonderlijk over te maken, worden vorderingen uit de 2 beschreven geldstromen in wekelijkse batches verrekend. Beleggingen en terugbetalingen worden met elkaar verrekend, en alleen het verschil wordt overgemaakt.

Het is vermeldenswaard dat dit vereffeningssysteem in beide richtingen van toepassing is – de kredietverstrekker ontvangt ook het geïnvesteerde bedrag op de afwikkelingsdatum.

Het vrijmaken van betalingen in behandeling

Onder normale marktomstandigheden nemen de uitstaande beleggingen op Mintos gewoonlijk toe – er zijn meer beleggingen in leningen dan aflossingen die in een afwikkelingsperiode verschuldigd zijn. Er kunnen dus enkele uitstaande betalingen zijn, maar deze worden verrekend met de beleggingen die van Mintos naar de uitleenbedrijven stromen. In sommige gevallen kunnen de uitstaande betalingen onmiddellijk worden vrijgegeven als de geaccumuleerde afwikkeling leidt tot een netto cashflow van Mintos naar het kredietverlenend bedrijf voor de periode (d.w.z. nieuwe beleggingen die de terugbetalingen overtreffen).

In gevallen die een daling van de vraag veroorzaken, zoals de COVID-19 pandemie, of de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende sancties voor Rusland, of wanneer het uitlenende bedrijf stopt met het aanbieden van nieuwe leningen, zijn er meer terugbetalingen van leners dan nieuwe beleggers in leningen. In deze situatie moeten de uitlenende bedrijven netto-overdrachten doen aan de Mintos beleggers, wat betekent dat sommige betalingen uitgesteld zullen worden terwijl wij wachten om het geld van het uitlenende bedrijf te ontvangen.

Voorbeeld

Dag 1 – Beleggingen van €1000, terugbetalingen van de lener van €4000 → €1000 worden vrijgegeven aan de investeerders en €3000 worden betalingen in behandeling tot de dag van de vereffening

Dag 2 – beleggingen van €2000, terugbetalingen van de lener van €3000 → €1000 worden betalingen in behandeling, en het totale hangende bedrag is nu €4000

Dag 3 – beleggingen van €5000, aflossingen van €2000 → €3000 aan uitstaande betalingen worden vrijgegeven aan investeerders, saldo betalingen in behandeling is nu €1000

Dagen 4, 5, 6, 7 – dezelfde dynamiek

Aan het eind van de zevende dag rekenen we af met het uitleenbedrijf. We controleren of we geld moeten overmaken naar het uitleenbedrijf, of dat het geld moet overmaken naar Mintos. Als de uitleenmaatschappij het geld naar Mintos moet overmaken, kan het een paar dagen duren voordat het geld aankomt. Zodra dat gebeurt, geeft Mintos de resterende uitstaande betalingen vrij aan de beleggers.

De termijn voor uitstaande betalingen, die overeenkomt met de normale omstandigheden als gevolg van de door de wekelijkse afwikkeling veroorzaakte vertragingen, bedraagt ongeveer 8 dagen, hoewel het in sommige gevallen ook langer kan duren. Beleggers kunnen de bedragen van de uitstaande betalingen voor elke kredietverstrekker zien op de Statistieken pagina en op de Uitstaande betalingen updates pagina.

Uitstaande betalingen zijn een gevolg van de wekelijkse verrekening van nettobetalingen door de kredietverstrekkers, en wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat dit systeem niet wordt misbruikt. Wanneer de afrekeningen te laat zijn en de uitstaande betalingen toenemen, neemt ons team contact op met de kredietverstrekker om de oorzaken hiervan vast te stellen, waarna de nodige maatregelen en tijdschema’s worden bepaald. Met uitzondering van de ongebruikelijke gevallen die worden veroorzaakt door gebeurtenissen buiten de controle van kredietverstrekkers, voert Mintos boetes uit voor te late betalingen, waaronder het betalen van rente op uitstaande betalingen aan beleggers.

De uitstaande betalingen zijn gescheiden van de eigen middelen van Mintos en houden geen verband met de liquiditeit van het bedrijf.

Hoe betalingen worden toegewezen aan beleggers

De van de uitleenbedrijven ontvangen betalingen worden in de volgende volgorde toegewezen (volgens artikel 21.2 van de Mintos Gebruikersovereenkomst):

  1. Contractuele vergoedingen die door de kredietverstrekker aan Mintos verschuldigd zijn
  2. Servicekosten of vergoedingen voor het afdwingen van contractuele rechten in en buiten rechte, in het geval dat Mintos (of een door Mintos aangewezen derde partij) de service van de leningen van de kredietlenende onderneming heeft overgenomen (in het geval dat de kredietnemer in gebreke is gebleven en de fondsen in herstel zijn).
  3. Terugbetaling van gemaakte kosten, met inbegrip van juridische kosten of kosten voor andere acties om de gelden van beleggers terug te krijgen (in het geval dat de leningverstrekkende onderneming in gebreke is gebleven en de gelden worden teruggevorderd).
  4. Betalingen verschuldigd aan beleggers, inclusief aflossingen door kredietnemers op hoofdsom en rente en terugkoop van leningen. Deze betalingen worden toegewezen in de volgorde die in de overeenkomst van opdracht is vastgelegd en volgen over het algemeen een chronologische volgorde van het oudste naar het meest recente verschuldigde bedrag.
  5. Als de kredietverstrekker 14 dagen te laat is met het doen van betalingen aan Mintos, of een andere periode die Mintos van wezenlijk belang acht, kan Mintos besluiten dat de betalingen die als terugkoopprijs aan de beleggers verschuldigd zijn, worden toegewezen na andere betalingen overeenkomstig punt 4.
  6. Betaling van vertragingsrente op betalingen in behandeling verschuldigd aan beleggers
  7. Betaling van eventuele vertragingsrente of boetes verschuldigd aan Mintos.

Indien om juridische redenen een andere volgorde van toewijzing zou zijn vereist, dan zouden wij die volgorde volgen en zou de achtergrondinformatie met de beleggers worden gedeeld.


¹ Afwikkeling verwijst hier naar de overdracht van het geld dat nodig is om de transactie te voltooien.

² API staat voor Application Programming Interface. Het is een manier waarop twee softwaretoepassingen met elkaar communiceren.

Table of Contents