Platby ve zpracování – vše, co jste chtěli vědět

26.03.2020

mintosblog

V ideálním světě by přesun peněz z místa na místo byl otázkou chvilky a investoři by své splátky dostávali okamžitě. Mezinárodní finanční systémy však nejsou ještě plně globálně propojené a hladká a okamžitá vypořádání¹ nejsou vždy z mnoha důvodů možná. Jednoduše řečeno, převody peněz – obzvláště ty mezinárodní – vyžadují čas a platby se tak dostávají do stavu „ve zpracování“. Co to však konkrétně znamená a proč jsou Vaše peníze občas na několik dní „zadrženy“? 

Platby ve zpracování jsou třeba

Mintos je tržiště pro investice do úvěrů. Naše podnikání spočívá v propojování investorů se zájmem o investice do úvěrů na jedné straně a úvěrových společností potřebujících zafinancovat úvěry, které poskytly, na straně druhé. Tím pádem musí docházet k přesunům peněz mezi různými subjekty, a to většinou i v různých zemích, což nelze provést okamžitě. A právě zde přicházejí na řadu platby ve zpracování.

Platby ve zpracování představují finanční prostředky, které jsou momentálně připisovány na účet investora. Vznikají ve chvíli, kdy nás úvěrová společnost prostřednictvím API² informuje, že dlužník uhradil splátku. V daném momentě máme pouze informaci, že dojde k převodu peněz, ale stále čekáme, až nám úvěrová společnost peníze skutečně převede. Investorům peníze připisujeme na účet, jakmile dorazí.

Převody peněz (bohužel) vyžadují čas

Mezi Mintosem a úvěrovými společnostmi dochází ke 2 transakčním tokům.

1. Když investor provede investici, obdržíme peníze a zašleme je úvěrové společnosti.

2. Když dlužník uhradí splátku, uvěrová společnost obdrží peníze a převede je nám.

Vinou aktuálního finančního nastavení by převádění každé jednotlivé platby zvlášť bylo neefektivní a nákladné. Místo toho dochází k vypořádání těchto dvou peněžních toků s týdenní frekvencí. Investice a splátky se vzájemně vykompenzují a převádí se pouze rozdíl mezi nimi. Je třeba poznamenat, že tento systém vypořádání je platný v obou směrech – úvěrová společnost investovanou částku také obdrží až v den vypořádání, tento systém je proto spravedlivý pro obě strany. I přesto pracujeme na vylepšení tohoto procesu.

Uvolňování plateb ve zpracování

Za normálních tržních podmínek objem stávajících investic na Mintosu rostl. Jinými slovy bylo za jedno vypořádací období více investic do úvěrů než splátek dlužníků. To znamenalo, že ačkoliv k platbám ve zpracování docházelo, jejich výši pokryly investice putující ze strany Mintosu k úvěrové společnosti. Platby ve zpracování mohly v mnohých případech být uvolňovány okamžitě, pokud saldo vypořádání za dané období již bylo v plusových číslech (tj. nové investice převyšovaly splátky), což se stávalo často a mnozí investoři tak žádné platby ve zpracování neviděli. 

Když dojde k poklesu poptávky ze strany investorů, což se důsledkem událostí ve světě momentálně děje, nebo úvěrová společnost přestane nabízet nové úvěry, objem splátek dlužníků převýší objem nových investic do úvěrů. V takové situaci musí úvěrové společnosti v rámci vypořádání převést finanční prostředky investorům na Mintosu. U některých plateb ve zpracování tedy musíme počkat, dokud peníze skutečně neobdržíme od úvěrové společnosti. Z toho důvodu se v poslední době staly platby ve zpracování viditelnějšími.

Příklad

1. den – investice ve výši 1000 €, splátky dlužníků ve výši 4000 € –> 1000 € je uvolněno investorům a 3000 € jde do plateb ve zpracování a čeká na den vypořádání

2. den – investice ve výši 2000 €, splátky dlužníků ve výši 3000 € –> 1000 € jde do plateb ve zpracování, celkově je ve zpracování 4000 €

3. den – investice ve výši 5000 €, splátky dlužníků ve výši 2000 € –> platby ve zpracování ve výši 3000 € jsou uvolněny investorům, zůstatek plateb ve zpracování je 1000 €.

4., 5., 6., a 7. den –> stejný průběh

Na konci 7. dne provedeme vypořádání s úvěrovou společností. Ověříme, zda musíme úvěrové společnosti převést peníze, nebo ona musí převést peníze nám. Musí-li úvěrová společnost převést peníze nám, převod peněz může trvat několik dní. Jakmile peníze dorazí, uvolníme investorům i zbývající objem plateb ve zpracování.

Hlavními příčinami platby ve zpracování vypořádácí období s úvěrovými společnostmi a doba potřebná k převedení peněz (ta může dobu zpracování pro některé země navýšit i o několik dní). Výši plateb ve zpracování pro jednotlivé úvěrové společnosti si mohou investoři zobrazit na stránceStatistiky a v týdenním aktualizovaném blogu.

Chráníme zájmy obou stran 

Přestože platby ve zpracování existují, jelikož k vypořádání plateb s úvěrovými společnostmi dochází s týdenní frekvencí, dbáme na to, aby tento systém nebyl zneužíván. Jakmile se vypořádání zpozdí nebo dojde k nárůstu objemu plateb ve zpracování, náš tým zkontaktuje úvěrovou společnost a snaží se zjistit proč. Za pozdní vypořádání rovněž vybíráme penále, o které se dělíme s investory – investoři tedy dostávají úrok z plateb ve zpracování. V neposlední řadě je třeba zmínit, že úvěrové společnosti dobře ví, že investoři rozhodují svými peněženkami, a pro udržení jejich důvěry proto udělají maximum.

Podobně jako jakékoliv prostředky investorů či úvěrových společností jsou i platby ve zpracování odděleny od vlastních finančních prostředků Mintosu a nijak nesouvisí s likviditou Mintosu. Splátky úvěrů se dostanou do stavu zpracování, jakmile nás úvěrová společnost prostřednictvím API informuje, že dlužník uhradil splátku. Vyplácení peněz investorům je prováděno automaticky ve chvíli, kdy peníze obdržíme, případně kdy nové investice do úvěrů od dané úvěrové společnosti převýší splátky dlužníků. 

Platby ve zpracování se liší od doby odkladu

Platby ve zpracování se liší od doby odkladu. Doba odkladu je stanovený počet dní po datu splatnosti splátky, kdy může dlužník splátku uhradit bez penále. Platby ve zpracování naopak představují dobu, kterou musí investoři počkat, než úvěrová společnost převede splátky dlužníků.

 

¹ Vypořádáním se rozumí převod peněz k dokončení transakce. 

² API je zkratkou anglického termínu Application Programming Interface, tedy rozhraní pro programování aplikací. Je to způsob, jakým dvě různé softwarové aplikace vzájemně komunikují.

Komentáře

Hledat

Important

Následuj nás