Platby ve zpracování – vše, co jste chtěli vědět

V ideálním světě by přesun peněz z místa na místo byl otázkou chvilky a investoři by své splátky dostávali okamžitě. Okamžitá vypořádání¹ nejsou však vždy z různých důvodů možná. Převody peněz – obzvláště ty mezinárodní – vyžadují čas. Na platformě Mintos tuto skutečnost vyjadřujeme tak, že úvěrům přiřazujeme status „ve zpracování“. V tomto článku Vám vysvětlíme, jak platby ve zpracování fungují.

Platby ve zpracování jsou pravidelnou součástí převodů peněz

Mintos je licencovaný investiční podnik a platforma pro investice do úvěrů. Pomocí platformy Mintos propojujeme investory se zájmem o investice do úvěrů a úvěrové společnosti, které chtějí získat financování pro úvěry, jež poskytují dlužníkům. V rámci tohoto nastavení dochází k přesunům peněz mezi různými subjekty v různých zemích světa a takovéto převody zkrátka trvají nějaký čas. Zatímco tyto převody probíhají, vznikají tzv. platby ve zpracování.

Na Mintosu představují platby ve zpracování finanční prostředky, které jsou momentálně připisovány na účet investora. Když úvěrová společnost Mintos prostřednictvím API² informuje, že dlužník uhradil splátku, dostane tato platba status „ve zpracování“. V daném momentě máme pouze informaci, že dojde k převodu peněz, ale stále čekáme, až úvěrová společnost Mintosu peníze skutečně převede. Jakmile peníze dorazí, jsou hned připisovány investorům na účet. Všimněte si, že platby ve zpracování nejsou to samé jako doba odkladu pro dlužníky.

Převody peněz jsou vyrovnané procesy

Mezi Mintosem a úvěrovými společnostmi dochází ke 2 transakčním tokům:

  1. Když investor provede investici, prostředky jsou převedeny Mintosu. Z Mintosu jsou dále zaslány úvěrové společnosti, která úvěr poskytla.
  2. Když dlužník uhradí splátku, prostředky jsou převedeny úvěrové společnosti. Od úvěrové společnosti jsou dále zaslány na Mintos a poté rozděleny mezi investory.

Převádět každou jednotlivou platbu zvlášť by bylo neefektivní a nákladné. Pohledávky z obou zmíněných peněžních toků jsou proto vypořádány s týdenní frekvencí. Investice a splátky se vzájemně vykompenzují a převádí se pouze rozdíl mezi nimi.

Je třeba poznamenat, že tento systém vypořádání je platný v obou směrech – úvěrová společnost investované prosředky také obdrží až v den vypořádání.

Uvolňování plateb ve zpracování

Za normálních tržních podmínek objem stávajících investic na Mintosu obvykle roste. Za jedno vypořádací období je tedy větší množství investic do úvěrů než splátek dlužníků. Ačkoliv k platbám ve zpracování může docházet, jejich výši pokryjí investice putující ze strany Mintosu k úvěrové společnosti. V některých případech by tedy platby ve zpracování mohly být uvolňovány okamžitě, pokud by saldo vypořádání za dané období již bylo v plusových číslech (tj. nové investice převyšují splátky).

V situacích, kdy dojde k poklesu poptávky, jako je pandemie COVID-19 nebo válka na Ukrajině a s ní spojené sankce pro Rusko, nebo kdy úvěrová společnost přestane nabízet nové úvěry, převyšuje objem splátek od dlužníků objem nových investic do úvěrů. V takové situaci musí úvěrové společnosti v rámci vypořádání převést finanční prostředky investorům na Mintosu. Po dobu, kdy čekáme, až dorazí prostředky od úvěrové společnosti, může zpracování některých plateb nějaký čas trvat.

Příklad

1. den – investice ve výši 1000 €, splátky dlužníků ve výši 4000 € → 1000 € je uvolněno investorům a 3000 € je ve zpracování až do dne vypořádání

2. den – investice ve výši 2000 €, splátky dlužníků ve výši 3000 € → 1000 € jde do zpracování, celková částka ve zpracování je tedy 4000 €

3. den – investice ve výši 5000 €, splátky dlužníků ve výši 2000 € → platby ve zpracování ve výši 3000 € jsou uvolněny investorům, zůstatek plateb ve zpracování je nyní 1000 €

4., 5., 6., a 7. den – podobný průběh

Na konci sedmého dne provedeme vypořádání s úvěrovou společností. Ověříme, zda musíme úvěrové společnosti převést peníze, nebo ona musí převést peníze Mintosu. Musí-li úvěrová společnost převést peníze Mintosu, převod peněz může trvat několik dní. Jakmile peníze dorazí, uvolní Mintos investorům i zbývající objem plateb ve zpracování.

Doba zpracování plateb za normálních podmínek, pro které jsou rozhodujícím faktorem zpoždění způsobená týdenním vypořádáním, je okolo 8 dní. V určitých případech může však být i delší. Výši plateb ve zpracování pro jednotlivé úvěrové společnosti si investoři mohou prohlédnout na stránce Statistiky o úvěrech a také na stránce Aktuální informace o platbách ve zpracování.

Platby ve zpracování jsou výsledkem vypořádání negativního salda plateb úvěrových společností prováděného s týdenní frekvencí. Děláme vše pro to, aby tento systém nebyl nijak zneužíván. Zpozdí-li se vypořádání a platby ve zpracování začnou vzrůstat, náš tým se obrátí na příslušnou úvěrovou společnost, aby zjistil příčinu dané situace, a poté stanoví nutná opatření a časový harmonogram. S výjimkou neobvyklých případů, jež jsou způsobeny událostmi, nad nimiž nemají úvěrové společnosti kontrolu, vymáhá Mintos sankce za pozdní vypořádání, mezi které patří i proplacení úroků z plateb ve zpracování investorům.

Platby ve zpracování jsou odděleny od vlastních prostředků Mintosu a nijak nesouvisejí s likviditou společnosti.

Jakým způsobem jsou platby při vypořádání alokovány mezi investory

Platby obdržené od úvěrových společností jsou při vypořádání alokovány v následujícím pořadí (v souladu s bodem 21.2 Všeobecných obchodních podmínek Mintos):

  1. Smluvní poplatky náležící Mintosu od úvěrové společnosti.
  2. Poplatky za správu nebo poplatky za vymáhání smluvních práv soudně i mimosoudně v případech, kdy Mintos (nebo třetí strana pověřená Mintosem) převzal kontrolu nad správou úvěrů od úvěrové společnosti (v takovémto případě je úvěrová společnost v insolvenci a prostředky jsou v procesu vymáhání).
  3. Úhrada vynaložených nákladů, včetně poplatků za právní služby a nákladů na další kroky spojené s vymáháním finančních prostředků investorů (v takovémto případě je úvěrová společnost v insolvenci a prostředky jsou v procesu vymáhání).
  4. Platby náležící investorům, včetně splátek jistiny a úroků od dlužníků a cen při odkupu a zpětném odkupu. Tyto platby jsou přidělovány v pořadí určeném v dohodě o postoupení a zpravidla jsou vypláceny chronologicky, tedy od nejstarší pohledávky po nejnovější.
  5. Zpozdí-li se úvěrová společnost v úhradě plateb Mintosu o 14 dní, případně o jiné časové období, které Mintos shledá relevantním, Mintos má právo usoudit, že platby náležící investorům v podobě cen při zpětném odkupu budou alokovány až po jiných platbách dle bodu 4.
  6. Platby úroků z prodlení u plateb ve zpracování náležící investorům.
  7. Platby jakýchkoliv úroků z prodlení či penále náležící Mintosu.

V případě, že by bylo z právních důvodů nutné jiné pořadí alokace, budeme se tímto pořadím řídit a související informace sdělíme investorům.


¹ Vypořádáním se rozumí převod peněz potřebný k dokončení transakce.

² API je zkratkou anglického termínu Application Programming Interface, tedy rozhraní pro programování aplikací. Je to způsob, jakým dvě různé softwarové aplikace vzájemně komunikují.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner