Wszystko, co chcesz wiedzieć: płatności oczekujące

W idealnym świecie środki mogłyby się przemieszczać w kilka chwil, a inwestorzy natychmiast otrzymaliby dokonywane na ich rzecz spłaty. Niestety, natychmiastowe rozliczenie¹ nie zawsze jest możliwe z wielu powodów. Przelewy pieniężne – zwłaszcza przelewy międzynarodowe – wymagają czasu, a na platformie Mintos jest to odzwierciedlone przez przypisanie pożyczce statusu płatności „oczekującej”. W tym artykule wyjaśnimy, jak działają płatności oczekujące.

W przypadku przelewów pieniężnych, płatności oczekujące na realizację są na porządku dziennym

Mintos to licencjonowana firma inwestycyjna i platforma do inwestowania w pożyczki. Za pośrednictwem platformy Mintos łączymy inwestorów chcących inwestować w pożyczki z firmami pożyczkowymi, które chcą sfinansować pożyczki udzielane swoim pożyczkobiorcom. W takim układzie, środki są przesyłane między różnymi podmiotami międzynarodowymi, a takie przelewy nie mogą odbywać się natychmiastowo. W trakcie realizacji przelewów pojawiają się płatności oczekujące.

Na Mintos oczekujące płatności to środki, które są w trakcie księgowania na rachunku inwestora. Gdy firma pożyczkowa poinformuje Mintos za pośrednictwem interfejsu API², że pożyczkobiorca dokonał spłaty, płatność ta otrzymuje status „oczekująca”. W tym momencie mamy tylko informację, że nadchodzi przelew, natomiast my czekamy, aż firma pożyczkowa faktycznie przeleje środki do Mintos. Środki te, gdy tylko do nas dotrą, są następnie przekazywane inwestorom. Pamiętaj, że płatności oczekujące to nie to samo, co okres karencji dla pożyczkobiorcy.

Przelewy pieniężne to procesy wielopoziomowe

Pomiędzy Mintos a firmami pożyczkowymi występują 2 przepływy transakcyjne:

  1. Kiedy inwestor dokonuje inwestycji, środki są przekazywane do Mintos, a z Mintos są przesyłane do firmy pożyczkowej, która udzieliła pożyczki.
  2. Kiedy pożyczkobiorca dokonuje spłaty, środki są przekazywane do firmy pożyczkowej, następnie od firmy pożyczkowej są przesyłane do Mintos, a następnie przekazywane inwestorom.

Ponieważ przekazywanie każdej płatności osobno byłoby nieefektywne i kosztowne, należności z 2 opisanych przepływów pieniężnych są rozliczane w pakietach tygodniowych. Inwestycje i spłaty są wzajemnie rozliczane i tylko różnica jest przelewana.

Warto zauważyć, że takie system rozliczenio obowiązuje w obu kierunkach – firma pożyczkowa również otrzyma zainwestowaną kwotę w dniu rozliczenia.

Zwolnienie płatności oczekujących

W normalnych warunkach rynkowych, liczba nierozliczonych inwestycji na Mintos zazwyczaj wzrasta – w okresie rozliczeniowym jest więcej inwestycji w pożyczki niż spłat dokonanych z ich tytułu. Jakkolwiek mogą występować jakieś oczekujące płatności, są one kompensowane inwestycjami przepływającymi od Mintos do firm pożyczkowych. W niektórych przypadkach, płatności oczekujące mogły zostać zwolnione natychmiast, jeśli skumulowane rozliczenie za dany okres doprowadziło do przepływu środków pieniężnych netto od Mintos do firmy pożyczkowej (tj. wartość nowych inwestycji przekraczała wielkość spłat).

W sytuacjach skutkujących spadkiem popytu, takich jak pandemia COVID-19 lub wojna na Ukrainie i związane z nią sankcje dla Rosji, lub gdy firma pożyczkowa przestaje oferować nowe pożyczki, pojawia się więcej spłat dokonywanych przez pożyczkobiorców niż nowych inwestycji w pożyczki. W tej sytuacji, firmy pożyczkowe muszą dokonywać przelewów netto do inwestorów Mintos. Oznacza to, że niektóre płatności staną się płatnościami oczekującym na środki od firmy pożyczkowej.

Przykład

Dzień 1 – inwestycje wynoszą 1 000 EUR, spłaty pożyczkobiorców wynoszą 4 000 EUR → 1 000 EUR zostaje przekazane inwestorom, a 3 000 EUR przechodzi do płatności oczekujących i czeka na dzień rozliczenia

Dzień 2 – inwestycje wynoszą 2 000 EUR, spłaty pożyczkobiorców wynoszą 3 000 EUR → 1 000 EUR przechodzi do płatności oczekujących, a łączna kwota płatności oczekujących wynosi teraz 4 000 EUR

Dzień 3 – inwestycje wynoszą 5 000 EUR, spłaty od pożyczkobiorców wynoszą 2 000 EUR → płatności oczekujące w wysokości 3 000 EUR zwalniane są dla inwestorów, a saldo płatności oczekujących wynosi teraz 1 000 EUR

Dni 4, 5, 6, 7 – ta sama dynamika

Na koniec siódmego dnia dokonujemy rozliczenia z firmą pożyczkową. Sprawdzamy, czy musimy przekazać środki do firmy pożyczkowej, czy też ona musi przekazać je do Mintos. Jeśli firma pożyczkowa musi przekazać środki do Mintos, może to potrwać kilka dni. Kiedy to nastąpi, Mintos przekazuje inwestorom pozostałe płatności oczekujące.

Okres płatności oczekujących, który odzwierciedla normalne warunki, wynikające z cotygodniowych opóźnień spowodowanych rozliczeniem, wynosi około 8 dni, chociaż w niektórych przypadkach może również trwać dłużej. Inwestorzy mogą sprawdzić kwoty płatności oczekujących dla każdej firmy pożyczkowej na stronie Statystyk oraz na stronie Aktualizacji dotyczących płatności oczekujących.

Płatności oczekujące wynikają z cotygodniowego rozliczania płatności netto przez firmy pożyczkowe, my z kolei podejmujemy działania, aby upewnić się, że w systemie tym nie dochodzi do nadużyć. W przypadku opóźnień w rozliczeniach oraz wzrostu płatności oczekujących, nasz zespół kontaktuje się z firmą pożyczkową w celu ustalenia przyczyn takiego stanu rzeczy, a następnie określa niezbędne działania i harmonogramy. Z wyjątkiem nietypowych przypadków, które wynikają z wydarzeń niezależnych od firm pożyczkowych, Mintos egzekwuje kary za opóźnienia w rozliczeniach, w tym zapłatę inwestorom odsetek od płatności oczekujących.

Płatności oczekujące są oddzielone od środków własnych Mintos i nie mają związku z płynnością finansową firmy.

W jaki sposób płatności rozliczeniowe są przydzielane inwestorom?

Płatności rozliczeniowe otrzymane od firm pożyczkowych są alokowane w następującej kolejności (zgodnie z pkt. 21.2 Umowy z Użytkownikiem Mintos):

  1. Opłaty umowne należne od firmy pożyczkowej na rzecz Mintos.
  2. Opłaty za obsługę lub opłaty za egzekwowanie praw umownych w sądzie i poza sądem, w przypadku gdy Mintos (lub osoba trzecia wyznaczona przez Mintos) przejęła obsługę pożyczek firmy pożyczkowej (w przypadku gdy firma pożyczkowa nie wywiązała się ze zobowiązań, a środki są w trakcie odzyskiwania).
  3. Zwrot poniesionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej lub kosztów innych działań mających na celu odzyskanie środków inwestorów (w przypadku, gdy firma pożyczkowa nie wywiązała się ze swoich zobowiązań, a środki są w trakcie odzyskiwania).
  4. Płatności należne inwestorom, obejmujące spłaty kapitału i odsetek dokonane przez pożyczkobiorcę, ceny wykupu i ceny odkupu. Płatności te są przypisywane w kolejności określonej w umowie cesji i na ogół są realizowane w porządku chronologicznym, od najstarszych do najnowszych.
  5. Jeśli firma pożyczkowa ma 14-dniowe opóźnienie w dokonywaniu płatności na rzecz Mintos lub jest to inny okres, który Mintos uzna za istotny, Mintos może zdecydować, że płatności należne inwestorom jako ceny odkupu zostaną przydzielone po dokonaniu innych płatności zgodnie z punktem 4.
  6. Płatności odsetek za zwłokę od płatności oczekujących należnych inwestorom.
  7. Płatności wszelkich odsetek za zwłokę lub opłat karnych należnych Mintos.

W przypadku, gdy ze względów prawnych wymagana byłaby inna kolejność przydziału płatności, będziemy realizować je zgodnie z tą kolejnością, a informacje na ten temat zostaną przekazane inwestorom.


¹ Rozliczenie odnosi się tutaj do przekazania środków pieniężnych niezbędnych do zakończenia transakcji.

² API to skrót od Application Programming Interface (interfejs programowania aplikacji). Jest to sposób, w jaki dwie aplikacje komunikują się ze sobą.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner